Alle Weeskinderen in het Algemene Weeshuis van Texel
1577 tot 1932, op volgorde van binnenkomst.


De Regenten van het Weeshuis hielden bij wie de kinderen waren die in het Weeshuis kwamen, hun ouders, leeftijd bij inkomst, verdiensten en datum van uitgang.
Soms lukte dat niet goed, zodat er kinderen uitgingen die niet ingeschreven waren.

Alsmen 1577 schreven soo is dit weeshuijs eerst angheheeven ende dat bij weesvaders als Cornelis Crinsz Backker ende Jan Corneliesz Goomis ende Folkert Sijvertsz ende mij Dirrick Jansz Organijst ende hebben daer eerst in ghebracht 3 kinderen ende waeren eerst twie of drie jaeren int koehuijs ende dat overmidts den officier Jacqe Willemtsz int ander huijs woenden ende voert soo sijn der alte meer in ghecoomen alsmen hier nae bevinden sal wiens kinderen dat deze zijn van vaeder ende van moeder.

Jan Jacobsze, die soon van Jacob Jansz, gheteelt bij Anna Wouters dochter
Ouwe Jan Jacopsz ende Jonge Jan Jacopsz, die soonen van Jacop Jan Mollers gheteelt bij Jannijtgen Coemen Sijbrants dochter
Harmen Jacopsz, die soon van Jacop Coemen Garbrantsz, gheteelt bij Anna Frans Claezis dochter
Pieter Jansz, die zoen van Jan Rijrsz, gheteelt bij Grietgen Coemen Pieters dochter
Hertgen Aerjansz, die zoen van Aerjan, den of comst was van buten, niet weetende hoe sijn vaeder hiet, gheteelt bij Marijtgen Cornelis, een dochter van Cornelis Scholler
Jan Hendriksz, die soen van Hendrick Jansz Cnijpergen van Amsterdam, gheteelt bij Marijtgen Jans, Jan Wouters dochter
Maerten Pietersz, een soen van Pieter Tijmerman van Goijlant, gheteelt bij Anna Maerten Gerrits dochter
1582 Pieter Cornelisz ende sijn broeder Aerjan Cornelisz, deese twie soenen van Cornelis Albertsz, geteelt bij Eewer Aerjan Eelis dochter
1584 twie kinderen van Jacop Cornelisz, de ien een knechgien genaamt Cornelis Jacopsz, gheteelt bij Eewer Tijnrem Taetis
Item noch het mesgen van Jacop Cornelisz dochter van den Hoorn, Marijtgen Jacops
1585 Weurt IJsbrantsz, een soen van IJsbrant Cornelisz den blindemans soen, gheteelt bij Frou Weuts
het meijsgen van Abbe Liefvensz geteelt bij Sijts sijn huijsvrou ende dat kint hiet Sijtgen off Sijts
Trijn Jacops
, een dochter van Jacob Jan Maertsiz, geteelt bij Neel Cornelis Schoters
Mens IJfges dochter haer vaeder was een Vries, geteelt bij Lijsbet Ouwers dochter
Marijtgen Augustins, een dochter van Augustijn Hendrikze, geteelt bij Anna Pieters dogter
Marijtgen Jacops een dogter van Jacop Pieterse Vijlde geteelt bij Barreber Sijmis
1587 Jacop Cornelisz Koetsz, geteelt bij Lijsbeth Koets
Noch het meijsghen van Luijtgin Cornelisz Nansis geteelt bij Anna Lamberts
1590 twie kinderen van Jan Arijsz Tsac geteelt bij Marijtgen Schaep van Vlieland
Item noch twie kinderen genaemt Jan Kempsz ende Anna Kempis, den soen van Cornelis Streetgen ghenaemt Kemp Cornelisz, geteelt bij Marijtgen Toonis dochter
Pieter Jansz en Cornelis Jansz geteelt bij Marijtgen Frerijckx
Jan Gerritsz, dit is van Gerrit Jansz ende gheteelt bij Neel Cornelis Kies Jaeps dochter
1591 kinderen van Meijne Hiddesz, geteelt bij Neel Dirrickx dochter, eene dochter van Kalis Dirric
III kinderen van Meijnert Jansz van Schagen, geteelt bij Cornelis Jacobs Waersz Hals
1595 II kinderen van Jan Waersz Halfsz, een meisgen met een knechgen geteelt bij Marij Femmis van Meemelick
1595 Anna Gerrits geteelt bij Aecht Jans
noch twie kinderen wt die Koech van Geert Harmisz
II kinderen van Jan Dirricksz
ende was van buijten, geteelt bij Diewer Tgabbrants dochter
1598 een knechgen hiet Aerjan
1599 Neel Jans en Anna Jans
Marijtgen Jans
ende den jonste Anna Jans van Jan Jansz Foller
noch II kinderen van Cornelis Willemsz
1600 Ende noch III kinderen van Jan Aerjansz, II knechgens met een meijsgen
Jan, Cornelis ende dat meijsgen Cornelia
II kinderen van Pieter Flas
maer geteelt bij Cornelis Guertsis dochter
1601 kint van Banckkris Jan Brinckkersz, geteelt bij Mem Luijtgis
1602 Noch een knechgen van Gerrit Gorter
Item twie kinderen van Cornelis Jan Reijersgis
1603 2 kiender van Arijan Janszen Hartich gheteelt bij Janten Jan Saggels
1603 2 kiender van Cornelis Jacopsz Scenhout gheteelt bij Maertgij Dirckx in die Kooch, een dochter van Dirck Hensen
1604 II kinderen van Cornelis Toenisz Gorter bij Frou Griet Hans
een meijsgen van Cornelis Jacobsze Sgenhout, tsij Cornelis genaemt, gheteelt bij Marijtgen Dirrickz wt den Horen
een meijsgen van Aerjan Jan Hartigh Trijn Aerjans
een mesgen hiet Anna Sijverts
een meijsgen genaemp Hielgert Haijes
twe kinderen van Cornelis Tuenissen
wt die Koech gheteelt bij Frou Pieters dochter
twe kinderen die vaeder was genaemt Cornelis Jansen Gutch, gheteelt bij
1612 een kint, is een soen, zijn vaeder is genaemt Jan Noet oog ende die moeder An Hertgis dochter Kimp
3 kinderen van Den Hoorn, te weeten 2 knichgis en meijsen; die vaeder was Tuenis
1615 Jan Jansen
van den Hooren
1616
een jongheteijn genaemt Jan Albertzon
1618 Lijsbet Peeters
, den dochter van Ploctebuers
1623 omtrijnt alderhielichgen Tijrnck Gerrent
1624
3 kijnderen van IJsbrant Hijnderijcksz van den Hoorn en van Aeriaen Diruck soon genaemt Gerberich IJsbrants, out 12 jaer, tander genaemt Trijn IJsbrants, out omtrent 10 jaer, dat ander is een knechgen genaemt Hijnderijck IJsbrantsz, out omtrijnt 3 jaer
Noch I knechgen van IJsbrant Hijnderijcksz en Aeriaen Dirucks
1626 Gerrit Cornelisz, die ander genaemt Reijier Cornelisz, Hijndierick Cornelisz, tander een maissien genaemt Aellet Cornelis
1627 drije kinderen dije gheteelt sijn bij Jacop van Aijeringen ende den moeder Duijefijn Jans, den een zoon Dijrck Jacopsen ende noch een meijsijn Anne Jacops, ende noch een knechijn ghenaemt Jacop Jacopsen
Item noch een knechijn van Vlijelant, Hendric Giffen
Item noch 2 kijnder int weeshuijs ghecoomen zijn, dije gheteelt sijn bij Steven Stevesen ende Grijet Aerjans, dije dochter van Arent Wulmsen
1629 Garbrant ende is gheteelt bij Schamele Grijet van Vlielant
Cornelijs Pijttersen ende een meijsijn ghenaemt Trijn Pijtter ende sijn gheteelt bij Pijtter Jans Harcke ende Antijn Wulms, die dochter van die predekant Wullem Barentsz op den Hoorn
1630 Item noch een kijnt ijnt Weeshuijs ghecomen dat gheteelt ijs bij Henderijck Dijrcksen ende bij Trijn van Aijeringen, ende Jan Hendricxsen haer broeder, is daer in ghekoomen meij 1632
1631 Item noch een knechijn van dije Hooren gecomen geteelt bij Dijerck Sijtfapt ende dije moeder Aerijen Cornelijs of anders Aerijen Beltijs
Item noch 2 kijnderen gecomen ijn Weeshuijs, geteelt bij Salmut dije ouwe diender ende dije moeder waer voor ons ongbekent en die kijnderen sijn gecomen ijnt Weeshuijs ijnt jaer 1631, ende dat knechijn ijs out 10 jaer dat meijsijn sal daer 2 jaer ijn wesen
Item noch 2 kijnderen ghekoomen van dije Hooren gheteelt bij Gerijt Cornelijssen Taenchers soon ende Alijt Tonijs, Wullijm Gerijtsen ende Martijn Gerijt
1636 Anne Jans, is gheteelt bij Martijn Cornelijs Boorts ijnden Kooch
Item noch int jaer 1636 Martijn Jans dochter ende ijs gheteelt bij Guijret Jans Klokx
Acht Alberts op jaer 1636 ende ijs gheteelt bij Lijesbeth Claes ende den vader Albert Gebbrantsen of braven Albert
1637 Den vader seijde men daer heijten Rhijn Schierende mes, den moeder hijeten Haesijn, dat kijnt waer out doen ijn Weeshuijs quam Vrouwdach als men schrijft 1637 6 jaeren ende hijet Jopijn Jans
een meijsijn vanden Hoorn ghenaemt Anne Jacops ende den vader hijete Jacop Tonijssen of Schamele Reijers Jacopijn
1639 Cornelis Jacopsen, out omtrent 4 jaeren en sijn fader hiet Jacop Simesen en zij moeder hiet Claer Cornelis
Frou Pieters daer Sijbrant om bestevaer over staet
die suster van Frou Pieters genaemt Stin Pieters
2 kinderen wt die Kooch van Bouwen ende Engel Cornelis teene genaemp Jacob ende tander Jan Bouwesz
een meijs van Claes Barentsz, genaemp Gisien Claes, out 4 jaer.
1640 Dieuwer Pieters wt die Hoorn, die dochter van Pieter Gerritsoon
1641
twe kinder van Jan Albertsen Starrekicker, die moeder Ytin Jacob, Gerrit Jansen het andere Maerten Jansz
1643 den 15 oct: Ontfangen twee kinderen van Bord Jansen en Neel Jans (zijnde Anna Albers Neel) t ene genaamt Cornelis Bordsen, t ander Anna Bordse
1645 2 kinderen van Jan Jacobsz Schaft en Teet Jans t ene genaamt Trijn Jans, t ander Mijs Jans
1646 een kint van Corn: Reijersz Jonker Zal: genaemt Reijer Cornelisz
1648
3 kinderen van de nagelaten Wed: van Jan Jacobsz Remmis, met name Hendrik Jansz, Jan Jansen en Anna Jans
2 kinderen van Aam Cornelis Zal: genaemt Grietje en Anne Gerrits
1649 een jongentje sijnde de dogters Zoon van Leendert de Boer
3 kinderen van Maartje Baltis genaemt Aarjen, Lijsbeth en Gerritje Gerrits
1650 Neel Jans Klops
1653
2 kinderen van den Hoorn namlijk Antje Freriks en Douwen Frederiks
Bastiaan Abrahamsz
van de Wael
Pieter Hendriksz Poesjen van de Burgh
Broer Pietersz out 11 jaren, en Jantje Pieters out 12 jaar.
1654 3 kinderen vant Schil van Jacob int Smakje, en Trijn Stevens, Namelijk Cornelis Jacobsz, Steven Jacobsz en Martje Jacobs
2 kinderen van Zal: Jacob Backer en Weijntje Barents, namlijk Jan Jacobsz en Reijer Jacobsz
Antje Alberts
, dogter van Albert Willemsz van Haarlem en Jantje Jans van den Hoorn
1655 Trijn Jans Hark van de Coogh
2 kinderen van Harmen Dokesz en Trijn Claas, Namelijk Sijmon Harmsenz en Guert Harmens
1656
3 kinderen van Zal: Claes Nanningsz, als Jan Claasz, Dirk Claasz en Trijn Claes
Pieter Jansz
, Zoon van Lijsbeth met de krecken en een Meijsje genaemt Geertje Pieters
1657
3 kinderen uijt de Coogh van Zal: Beij Cornelisz als twee knegjes tene Out 9 jaer en tander 7 jaer, en t Meijsje 3 1/2 jaer. Deerste Aarjen en Cornelis Gielsen
Nog bij provisie, het vierde kint van Bij Cornelisz genaemt Pieter Gielsz
1658 2 kinderen van Zal: Jacob Aarjesz Wuijtse uyt de Coogh, als Gangelof en Trijntje
Lijsbeth Joost
3 kinderen van Hilgont Tys, namelijk Mart Jans Tijs Jansen en Trijn Jans
twee kinderen van Ouker Ysbrant als Lijsbet Oukers en Neeltje Oukers
3 kinderen van Willem Boon en Trijn Theunis int Weeshuijs gekomen Namelijk Jacob en Giel Willemsz Boon en Theunis Willemsz Boon
1661 Anna Jacobs
van Oosterent
de kinderen van Jacob Hitman en ? naamelijk Willem en Dirk Jacobsz
de drie kinderen van Jacob Bonjert en Grietje Cornelis Namelijk Jantje, Martje, en Cornelisje Jacobs
1666 2 kinderen van Zal: Martje Kronen, als Tomes Jansz en Pieter Jansen
1667
2 kinderen van Trijn Alders int Weeshuijs gekomen, als Jacob en Aldert Cornelisz
1668
tkint van Reijer Hasselaar int Weeshuijs gekomen Namelijk Poulus Reijersz
drie kinderen van Pieter van Hamburgh en Trijn Barents Namelijk Andries Pietersen, en Neeltje en Martje Pieters
1669
de drie Kinderen van Hendrik Pietersz en Kniertjes Martje Namelijk Martje, Jan, en Geertje Hendriks
twee kinderen van Secretaris Zantus, als Ida en Petronella Zantus
1670 Claas Jansz
uijt de Coog Zoon van Jan Aarjensen uijt de Cogh en Stijntje Claas
Antje Bruijns de dogter van Zal: Jan Jansz Bruijn en Neeltje Zikkes
de kinderen van Pieter Hin, en Neel Spirkx Namelijk Cornelis en Martje Pieters
1671 Trijn Cornelis
, de dogter van Cornelis de Veger, en Lijsbeth Theunis
1672
de Zoon van Antony Jansz Backer Namelijk Hendrik de Goijer
3 kinderen van Trijn Jans Hutteputer als Reijndert, Aagje en Neeltje Pieters
2 kinderen van Cornelis Dirksz en Martje Steves Namelijk, Anna en Jantje Cornelis
de twee kinderen van Jan Backer en Ytje Hertjes Namelijk Dirk en Hertjen Jansz Backer
Martje Jans
de dogter van Hans N:N: en Jannetje Pieters
1673
het Zoontje van Zal: Cornelis Florisz genaemt Floris Cornelisz
1674
de kinderen van Piet Zak namelijk Aarjen Pietersz en Gerrit Pietersz
1675 de kinderen van Simon Brouwer en Trijntje Jans vant Schil int Weeshuijs gekomen Namelijk Albert, Jacob en Gerrit Sijmonsz
1679 Willem Jansz Rustenburgh de Zoon van Jan Rustenburgh en Maddereintje
1680 2 kinderen van Dirk Willemsz en Dieuwer Jans namelijk Dieuwer ende Martje Dirkx
de kinderen van Riek Mighielsen en Martje Leenderts, Jacob, Aafje, en Trijntje Riekels
1681 2 kinderen van Simon Leendertsz en Anne Cornelis van de Coogh als Jacob en Dirk Simonsz
twee kinderen van Dirk Pietersz Krimp en Anna Reijers van Noorthaffel als Antje en Martje Dirkx
1683 de 2 kinderen van Abbe Zijbrantsz en Jannetje Claas, Jannetje en Claasje Abbes
Jacob Reijersz
vanden Hoorn de Soon van Rijer Jacobsz Backer en Lijsbet Cornelis
1684 2 kinderen van Tijs Jansz anders Tijsoom en Anna Cornelis als Jantje en Aagje Tijs
de twee kinderen van Willem Jas, en Neeltje Jans Smit vant Schil als Jan en Harmen Willemsz
Martje Hendrikx Toij
de dogter van Hendrik Jansz anders Onhen, en Anna Aarjes

Er was wanorde geweest bij het opschrijven van de inkomende kinderen:
Antje Alderts, Jantje Jans
en Corn Pietersz Zaatman Etc: gestorven. Ook gingen kinderen uit die niet waren genoteerd als ingekomen (Claas Breem)

1691 Zacharias Lambersz Zoon van Lambert Zachariasz en Meynou Warnaars
1692
den 1 Maart twee kinderen van den Hoorn van Corn: Pietersz Koger en Neeltje Cornelis, genaamt Jan en Martje Cornelis
Een kint van Lammert Zachariasz, Isbrant Lammertsz
1693
de dogter van Jan Jacobsen Keers, en de moeder genaemt Mietjen Jans
de kijnderen van Aris Barentsen en Antjen Frans genaemt Maertjen, Aris en Jantjen Aris
1694
een dogtertjen van Cornelis Aarjensz Boer aan den Hoorn, genaamt Martjen Cornelis
1695
Een kint van Pieter Jansz: Coorn aan den Hoorn genaamt Anna Pieters
twee kinderen van Jan Adamsz aan oude Schil, Feytjen Jans en het ander Adam Jansz
drie kinderen van Claas den Waarts aan de Burgh, het een genaamt Tryntjen Claas, ’t tweede Barent Claasz het derde genaamt Pieter Claasz
een kint van Pieter Jansz: Coorn en Anna Floris van den Hoorn genaamt Jan Pietersz
Een kint van Mr Harmannis en Grietjen Croons aan de Burgh genaamt Joannis Cort
een kint van Corn Willemsz Guessen en Aaltjen Dirkx aan den Hoorn genaamt Grietjen Cornelis
Een kint van Leendert Reyersz en Jantgen Aarjens aan den Hoorn int Weeshuijs gekomen, genaamt Aarjen Leendertsz
1697
drie kinderen van Harman Jansz Veltbos aan de Burgh, de eene genaamt Gerrit Harmansz, de ander genaamt Jan Harmansz de derde genaamt Corn Harmansz
de Kijnderen van Hendrick Reijersen en Dieuwer Pieters, de eerste genaamt Pieter Hendricksen, de tweede Neeltjen Hendricks, de derde Reijer Hendricksen
1701
Antien Gerrits de dogter van Gerrit Albertsz Koorn en Antje Gerrits
1702 In april Is Claas Breem de soon van Neel Jans van Breemen uijt het weeshuijs gegaan
1703 het meijsjen van Hertjen Ysbrantsen aant oude Schil genaamt Annetjen Hertjens
het dochtertjen van Leendert Maarsen genaamt Brechtjen Hendriks
1705
het Soontjen van Adriaan de Gier genaamt Adriaan Adriaansz Gier
de Kinderen van Jacob Oukersen En Stijntjen Claas van den Hoorn tene genaamt Ouker Jacobsz En tander Neeltjen Jacobsz
1706
de kinderen van Isbrant Hendriksz: en Trijn Huijberts van de Hoorn teene genaamt Claas Ysbrantsz en t Andere Dirk Isbrantsz
1710
twee Kinderen van Gerrit Aarjensz Krijnen en Anna Maartens teen genaamt Aarjen Gerritsz en tandere Jannetje Gerrits
1711
inde maant Julijus het kijndt van Vriese Marij genaamt Trijntjen Jans
1712
de 2 kijnderen van Symon Albertsz en Antjen Maartis genaamt Maarten en Cornelis Sijmonsen
de 2 kijnderen van Jacob Fop met namen Sijmon Jacobsz Prins en Gritjen Jacobs
het kijndt van de majer int Weeshuijs gekomen met de naame Marijtjen Jans
de Zoon van Vrans Maartense Kuijper genaamt Maarten Vransz
het kint van Arent Cornelisz uijt de Koog, genaamt Martje Arents (alias) Mart Jans
1713 aangeven een kint van Klaas Dirksz Graav en Martjen Aarjens genaamt Dirk Klaasz woonagtig aan den Hoorn
meede aangeven twe kinderen van Wulm Meijersz Veltmuis uijt de Koog, ’t Eene genaamt Nan Wulmsz ’t anderen Arie Wulmsz
1715
de kynderen van Cornelis Pietersen Luijt de moeder Antjen Sijmons genaamt Piet Luijt
Dirck Swart
Elias Ysbrantsen Swart
Martje Pieters
1716 aangegeven de kinderen van wylen Sieuwert Corn: en Cornelisje Corn: aan de Coogh het een genaamt Jan Sieuwertz en ander genaamd Aarjen Sieuwerts
de kinderen van Jan de dienaar de eene genaamt Anthonij, de andre genaamt Anna, de derde genaamt Engeltje
Anthonij Dalmaijer
1717
een dochter van Jan de Refer genamt Neeltien Jans
1718
het kindt van Meijndert Pietersen en Trijn Meijnders genaamt Pieter Meijndersen
1721 de twee kinderen van Henderick Barentsen en moeder Marijtjen Klaas de een genaamt Maartien Hendericks en de ander Trijntien Henderiks
1722
de 4 kinderen van Sijmon [Aarjens Kok] Messelaer, genaamt de een Jacob Sijmonsz Iselen Sijmons Dirktje Sijmons Bregtjen Sijmons
1724
de doghter van Trijn Harmdr Cornelis Vroutje Cornelis
de dochter van Arent Cornelisz uijt de Coogh de moeder genaemt Mart Jans, genaemt Martien Arents
Aen gegeven de kinderen van Kornelis Stevensz 3 kinderen
Aengegeven de kinderen van Cornelis dominus sijnde 4 kinderen
1725 Aengeven Een kint van Jan Konssen bij provisie
het nagelaten kint van Jacob Jansen Roj van Ouwen Hoorn en de moeder Geertjen Jacobs, het kint genaamt Antjen Jacobs
het kindt van Jan Pietersz Pakes en de moeder heeft geheeten Jantje Jacobs en het kindt genaamt Pieter Jansz Pakes
1726
een kint van Kornelis Klugt en Antje …. Genaamt Gerrit Klugt
1727 een kint van Jan Pittersz Bakker alias, Jan uit de statsherrberg, en Antje Harmens genaamt Martje Jans
Een kint van Klaas Gijszen en Neeltje Maartens van de Koog genaamt Maartje Klaas
1728 3 kinderen van Barendt de diender en Grietje Bloemkamps, genaamt Gerrit, Barend en Henderik
1729 een kint van Pieter Jansz Smidt en Trin Gerrijs int weeshuijs gekoomen genaamt Antje Pieters
4 kinderen van Reijer van Minnigen en Martje Kornelis genaamt Trintje Reijers en Martje Reijers, Kornelis Reijersz, Froutjen Reijers
3 kinderen van Mies Klaasz en Martje Wulms int Weeshuijs gekomen genaamt Wulemjen Maartjen en Froutjen Mies
1730
aengegeven t kijndt van An Aaris aen den Hoorn de naam is Antien Cornelis
1731 Pieter Eversz Boon en Gerrit Eversz Boon zijn de kijnder van Evert Gerrytsz Boon en Grietie Pieters
de kijnder van Wulm Henderiksz Ketelboeter en Antien Cornelis sijnde Pieter Wulmsz en Dijrck Wulms
1732
de kijnder van Sagerias Cornelisz en Antien Aarjes aalias Gangeles
de twee kinderen van Marten Jansen de IJong en de moeder Cornelisje Jacobs genaemt Gertije Martens en Martije Martens
1733 een kint vant Schil genaemt Sippie Sippes
Antie Roos
Trijntie en Maertie Baerents
2 kinderen vant Schildt met Naementlijk Neeltie Wullems en Aefie Wullems kinderen van Wullem Jas en Stijntie Dirkx
de kinderen [Aeltje en Froutje] van Nan Hendriksz de Lange van t Nieuwe Schilt en Femmetje Bruins
1734 de kinder van Frans Corn: en Froutie Ariens bij provise Aan gegeven De naam Pieter Fransz en Willem Fransz
het kint van Pieter Remmertsz Sluijs en de moeder Neeltje Aarjens het kint genaamt Pieter Pietersz Sluijs
1737
twe kinderen van Willem Barentse de eene genaamt Hendrik Willemse van Oudeschil oud ruijm 6 jaren ent andere genaamd Fijtje Willems
twe kinderen van Hendrik Andriesen de Vries de eene genaamt Hendrik oud 10 jaren en de andere Sijmon de Vries
1738 een dogter van oude Jan van Oosterend genaamt Aafje Jans
de kinderen van Maarten Kluijt
1741 een kint van Klaes Kl: van den Hoorn en een dogter van Tromp genaemt Tuinis Klaes
1742 Aerjen Harmense van der Werf
een meijsjen [Cornelisje] van 10 jaren van wiens Vaader is Geweest Jakob Soetelief en de moeder Antje Cornelis
1745 Jacob Jacobsz Veen oudt 10 Jaaren waarvan vader is geweest Jacob Cornelisz en zijn moeder Antije Petten
Cornelis Mars Sonder Sorgh: waar van vader is geweest Maarten Dirckz Zonder Sorg en mod: Martije Pitters Wuijs
Harmen Dircksen Bremer
1746 Martije Wullems
dogter van Wullem mester en heeft geweest haer moeder Meijs Pitters Bredae
Trijntie Willems dogter van Wullem Meesz en heeft geweest haer moeder Meijs Pieters Breda
1747 Neeltje Aarjensdochter van Aerjen Fulpsen Krienen de moeder Grietje Theunis Dekkers
1748 Dirck Barttelsen soon van Bartel Samsomsen de moeder Jannetje Vonghs
het kindt van Bartel Samsomsen en de moeder Jantje Vons Antje Bartel
vant Schil twe kinderen Sieger Aldertsz de moeder Martje Kocks, Sijtje Siegers en Antje Sieger
1750 Sijmon Maartense Brouwer oud 10 jaren Zoon van Maarten Brouwer en Engeltie Garbrants
Zijmon Jansz Blom oud 10 jaren en Trijntie Jans Blom oud 7 jaren; waar van vader en moeder is geweest Jan Teunisz Blom en Neeltie Sijmons
Dirk Willemse Kleun of Keuning
1753 het onegt Cint van Trijn Van de Veght genaemt Dirkjen
van de Burgh het onEght Cint van Hendrikje Nanninghs genaamt Aeriaantjen
de twe kinderen in Weeshuijs gekomen van Trintjen Hendriks de Eene haar Vader Pieter Gielz Brouwer Pietertje Pieters, de ander Jacob Dirksz Coyman Trijntje Jacobs Kooijman
de twe kinderen van den Hoorn int Weeshuijs gekomen Teunis Maaijesteijt En de moeder Barber Remmers de Jongen genaamt Corn: Teunisz En het meijsjen Martjen Teunis
het kindt van Pieter Douwiszen Zaadman aan geven
het Cint van Vroutjen Corn: Namentl Corneliszien out 2 Jaar aangeven
het Cint van Jantjen Pettis aan geven genaamt Hendrikkien Vrans out 10 Jaar
1754 van Maarten Aerjenzen Van Oostrent drie Cinderen toutste Aeffien Maarties tmiddelste Dirk Maarten en Willem Maarsen
1755 Het kindt van Vrouwtje Cornelis is genaamt Cornelisje Cornelis
1758
Adriaan Danielsz de Bond het kind van Daniel de Bont en Jannetje Lodewijks
Een kint Aen gegeven van Aerjen Jansz: Kooij, de moeder Tetje Pieters het kint hiet Trijntje Aerjens
1759 een kindt van waar de vaader is Jan Hendricksz Grood de moeder Antjen Gerrits Sluijs, genaampt Kornelisze Jans oud elf Jaar
noch een kindt dat booven de twaalf Jaar oout is: genaamt is: Gerrittgien Jans
uijt het wees huijs gegaan Liesbet Huijsmans
1760 twee kinderen Aengegeven van Oostrent van Pieter Nanningsz en Martje De Boers genaamt Nan Pietersz Backer en Grietje Pieters Backer
Klaas Pietersz
1762 Zijn de twe kinderen aangegeven van Dirk Jansz Klinkenberg en Aafje Sijmons de Wijn
Namentlijk Jan Dirksz Klinkenberg en Lijsbet Dirks Klinkenberg
1764 den 2 februarij is Jan Dirks Klinkenberg in het Weeshuijs gekoomen
1766 Den 6 februarij is Leybert Dirks Klinkenberg in het Weeshuijs gekoomen is out 4 jaar
1764 Zijnder drie Cinderen int Weeshuijs Gekomen namentlijk twe Jonges En Een Innosent meijsje van de overleden Vader Albert Hendrikse [de Ruijter] En moeder Grietje Philippus van Dusschot.- Hendrik Albertsz, Albert Albertsz, Annaatje Alberts
Risje Harmes Kurperals uit 1767
Mies Harmsz Curperaal
uit 1770
Niesje Harmes Curperaal
uit 1772
1768 Jan Kwantes zoon van de overleeden Meester P: Kwantes oudt 10 Jaren
aen gegeven int weeshuijs een kint van Albert Jansz Nanning vant ouwe Schil
1771 een kint van Evert Meulder en Martje Reijers genaemt Jacob Eversen out 9 Jaaren
1772 de twee kinderen van Jan Mout en Geertie Slokker met name Martie Mout en Alida Mout en een Zoon van Jan Mout en Geertje Slokkers Zijnde oud vijftien Jaren
1776 Het kint van Willem Trap En Hiltje Vos Genaemt Dirk Trap
het kindt van Eden Juriaan genaemt Pieter Eden
1778 het Kind genaamt Willem Snoij Het kint van Willem Snoy en Hiltje Kaelis
1779
Twee kinders van Jacob Jansz Saetman en Antije Jacobs Blom Namen Jacob Saatman En den andre Martje Jacobs
Een Kindt van Corneelis Pietersz Swart de moeder Martje Gerrits het kind Trientje Corneelis Swart
Neeltje Maartens Dekkers
1780
3 Kinderen van Jacob Albertsz Bakker En Pietertje Pieters Namentijk Pieter Jacobsz Bakker Jan Pietersz Bakker en Jacob Pietersz Bakker
2 Kinderen verwekt bij Cornelis Wilt En Grietjen Reyers Zwaans met Namen Reijer C: Wilt En Pieter C: Wilt
1780 heeft Tryntje Aarjens Cooij haar van het Weeshuys vrygekogt voor f 25- zoo dat het zelve huys by haar nalatenschap geen pretentie kan maken-
1781 Een kint verwekt beij Dirk Kok En Antje Harmes Genaemt Meijndert Dirksz Kok
1782 2 kinderen verwekt by Jacob Groenvelt en Tryntje Klaas van den Hoorn Genaemt Martje en Antje
een kindt verwekt bij Hendrik Bakker genaemdt Corn: Hendrikx Bakker
Een kindt verwekt beij Jan Gerritse in slag en Pietertje Huijsmans van den Burgh
De 2 kinderen wijlen Isbrand Snip & Dieuwertje Hendriks Lange met name Tuenis Snip & Antje Snip
1783 Aan Geven Een kint Genaamt Gerrittije Keijser dogter van Simon Keijser
Een kint Aangegeven Van Albert Steijne En Frouwtje Jacobs Zuydewindt Een Zoon Genaamt Jacob Albertsz Steijne
Jannetje Alberts De Lange
Dogter van wijlen Albert Jansen Langen en Jannetje Jans Huijsman
drie Kinderen met namen Styntje Pieters Klugt Tryntje Pieters Klugt & Antjen P: Klugt verwekt bij Pieter Klugt & Tryntje Cornelis Visser
1789 Treijntje Pieters Moudt verwekt bij Pieter Moudt en Jantje Boerhorst
1790 Jacob J: Knaap verwekt bij Jacob Jansen Knaap en Moeder Martje Daalder
Twee kinderen van wijlen Corn: Vos en Moeder Antje Gerrits Boon, de kinderen haar naam is Pietertje Vos en Martje Vos
Pietertje Cornelis Vos
Wier vader is geweest Cornelis Vos en moeder Antje Gerrits Boon
Pieter Gerritsz Buijs, en Rem G: Buijs welker Vader is geweest Gerrit Jansz Buijs en Moeder Martje Pieters Buijs
1794 3 Kinderen verwekt bij domini Trijp en Alida Dannenberg met namen- Pieter Hendr: Tryp, Justus H: Tryp en Hendrika Tryp
1796
Een kindt Jan Arisz: Puyman, verwekt by Aarjen Puyman en Dirkje Mouts
de kinder van Gerrit Aarjen Roepper En De moedder Reynouwtje Pitters De Boer
Aarjen Gerritsen Roepper en Pitter Gerritsen Roepper en Trijntje Gerrits Roeper
1797 Jantje Albers Blank
verwekt by Albert Blank en Duewertje Wyngaart
aan gegeven het kind van Jacob C: Swart & Leysbet J: Pronk Jacob Jacobsz Zwart
het kind van Cornelis Corsz Gooijer & Martje Aarjens Schoenmaaker genaamd Aefje Cornelis
1798 Reijnoutje Reijers Bakker
1799
Hendrik Hendr: du Gardyn Wiens vader is geweest Hendrik Dugardyn en Alida Danneburgh
Jacob Gijzen Romijn Wiens Vader is geweest Geijs Romijn en Moeder Jantje Jb. Koorn
Jantje Alberts Wagenaar
Maarten C. Smit en Jan Cornelisz Smit
Vader Cornelis Maartensz Smit en moeder Martje Cornelis Gomes
Hendrik de Bruyn en Cornelis Jansz de Bruijn
vader Jan de Bruyn moeder Martje Boersen van den Burg
Dieuwertje Jans Burger en Martje Jans Burger
vader Jan Burger moeder Martje Graaf van den Burg
Antje Maartens Dogger Maarten C. Dogger en Ariaantje Klaas Smit
1800
Marijtje Buysman, Isele Buijsman en Harmen Buijsman
wiens vader is geweest Gerrit Buysman en moeder Neeltje Harmes Hartog
Ingekomen den 5 Juny 1800
Hendrik Jansz Soetelief en Tryntje Soetelief
wiens vader is geweest Jan Soetelief en moeder Neeltje Breroe
1803 Arie Orts Wiens Vader geweest Mathys Orts en Moeder Neeltje Joosten
1806 Gerritje, Hendrikje en Antje Simons Soetelief van Simon Soetelief en Hiltje Hendriks Dijt
1806 Willempje Willems Blom
Wiens vader is geweest Willem Blom vant Oude Schil op Texel en Moeder Antje Simons Doorenbos van den Hoorn
1807 Martje Dirks Kok Wiens vader is geweest Dirk Kok en moeder Neeltjen Boon bijde aen den Hoorn
Trijntje Jacobs Smit van den Hoorn Wiens vader is geweest Jacob Klaas Smit en moeder Aaltje Jacobs, bijde aan den Hoorn overleden
Jacob Jac: Smit
voor de inkomst van t Weeshuys over Leden
1808 Cornelisje Jans Graaf Wiens vader is geweest Jan Jansze Graaf en moeder Stijntje Klaas Reijk
1809
Jacob Klaasz Kok en Nan Klaasz Kok Wier vader is geweest Klaas Maartensz Kok en Moeder Tryntje Zaatman
Jacob Jansz Duijnker Wiens vader is geweest Jan Meijertsz Duijnker en Moeder Jantje Sijbrands Keijzer
Aagje Cornelis Bakker
t kind van Corn: A. Bakker & moeder Meijs C. Bakker
Trijntje en Neeltje Jacobs Griek
vader Jacob Griek En Moeder Elizabet Pieters Krijnen
Aangegeven twee kinderen van Cornelis W: Keijzer Vader & Jannetje Wijbrands Kooren
Martje Klaas Boon
Klaas Pietersz Boon en Neeltje Cornelis Kuijt
Simon Geertsz van der Wijk t kind van Geert Jansz van der Weijk vader & moeder Feije Jans Vermeulen
1810 Jan Leendertsz Vos ’t kind van Leendert Vos als Vader Moeder Martje Duijnker
Albert Antonisz Huisman
’t Kind van Antonij Albertsz Huisman als Vader Klaara Klaas Buisen als moeder
Jan Dirksz Bakker
’t kind van Dirk Jansz Bakker als vader en Naantje Bas als moeder
Froutje Hendriks Bakker
Vader Hendrik Bakker Moeder Trijntje Meierts
1811 Jan Danielsz Flens Pieter Danielsz Flens Frouwtje Daniels Flens
Vader Daniel Flens Moeder Trijntje Cornelis de Wijn
Martje Jans Krijnen Neeltje Jans Krijnen Maartje Jans Krijnen
Vader Jan Krijnen Moeder Neeltje Schouten
Martje, Albert, Kors en Grietje Gooijer Vader
Pieter Korsz Gooijer en Moeder Immetje Alberts Deij
Trijntje Jans Duinker
Vader Jan Sijmonsz Duinker Moeder Froutje Jans Dijksen
Tryntje Jacobs Wagenaar Vader Jacob Rinksz Wagenaar Moeder Willempje Gerrits Kolk
Willempje Dirks Schagen
Vader Dirk J Schagen Moeder Stijntje Duinker
1812 Aafje Cornelis Schagen van Cornelis Jansz Schagen en Grietje Plaasman
Jan Cornelisz Schagen
Antje Pieters Burger
Pieter Jacobsz Burger Oosterend en Trijntje Jans Mulder
Grietje, Antje en Pieter Roomboer of Hoogschagen van Cornelis Roomboer- bijgenaamd Hoogschagen en Trijntje Duinker
Cornelis Pietersz Sluisman zoon van Pieter Jacobsz Sluisman en Lijsebet Koenraads Staal
Pieter en Cornelisje Leenders Kunst
van Leendert D Kunst en Guurtje P: Zwart
Jan Pietersz Burger
zoon van Pieter Burger en Moeder Trijntje Jans Mulder
Cornelisje en Gerrit Cornelisz Kooger
wiens Vader was Cornelis Klaasz Kooger de moeder was Antje Pieters Brouwer
Antje en Meiert Sijmonsz Bethlehem
Vader Sijmon Cornelisz Bethlem Moeder Ester Meierts Duinker
1813 Antje Dirks Bakker Vader Dirk Bakker Moeder Jantje Jans Koppen
Meindert Albertsz Kikkert
Vader Albert Pietersz Kikkert Moeder Martje Dirks Boon
Sijbrand,
Martje en Sacom de Leeuw Vader- Pieter de Leeuw Moeder Pietertje Kuiper
Kors van Grouw Vader Teeken van Grauw Moeder Antje Kors List
Aarjaantje Aarjens Abbenes
Vader Aarjen Aarjensz Abnes Moeder Antje Jacobsz Krijnen
1814 Dirk Dirksz Bakker
van Dirk Jansz Bakker- vader en Jantje Jans Koppen- moeder
Cornelis Corn: Smit
zoon van Cornelis Smit- als Vader en Jantje Dijker- als moeder
Jantje en Johannes Schepers
Dogter van Isbrand Schepers- vader en Antje Roos- moeder
Willempje Mooij Dogter van Lambert Mooij- vader en Froutje Buij
1815 Neeltje en Klaas Vermeulen
Jacob Vermeulen- vader Diewertje Bruin- Moeder
Albert Jacobsz Vermeulen
Clejus, Mijnsje en Fredrik van Juchem
vader Dominee Jan van Juchem Moeder Catharina Kruisinga (besteed)
1815 Neeltje Jacobs Boon Vader- Jacob Boon Moeder- Neeltje Pieters Krijnen
1816 Albert de Wijn Vader Sijmon de Wijn Moeder Antje Blank
Jacob Jansz Duijnker van Jan Meijertsz Duijnker en Jantje Simons Keijser
1817 Martje, Geertje en Willem Duijnker
Jacob W. Duynker en Annaatje Duynker
Johannes Fluks
en Annatje Fluscht Vader Joseph Fluks Moeder Dieuwertje Jacobs Slot
1820 Geertje en Bregje Schasenberg
Vader Teunis Schasenberg Moeder Martje Buisen
1823 Cornelis en Aagje Jans Smit dochter van Jan Cornelisz Smit en Trijntje Jacobs Bakker
1824 Pieter Jansz Smit
vader Jan Cornelisz Smit, moeder Trijntje Jacobs Bakker
1825 Jan, Neeltje en Antje Pieters Troost Vader geweest Pieter Hendriksz Troost Moeder Martje Jacob Backer
1826 Trijntje Cornelis Verberne-
Vader Cornelis Jansz Verberne Moeder Martje Dirks Spreeuw
1827 Betje, Antje en Reindert van Grauw Vader genaamd Tjalling van Grauw Moeder Stijntje de Vries
1827 Neeltje, Wijntje en Fytje Pieters Zutphen van Pieter Cornelisz Zutphen van de Waal en Fijtje Pieters Kuiper
Cornelis, Martje en Dirk Kerssemaker
Vader Gijsbert Kerssemaker Moeder Neeltje D: Kooijman
1828 Hiltje en Jan Eelman Vader Pieter Eelman Moeder Antje Simons Bakker
1830 Jacob Jacobsz Visser Vader Jacob W: Visser Moeder Antje Harmens Boom
1832 Aris Mees Eelman Vader Dirk Arisz Eelman Moeder Trijntje Bakker
Hiltje Pieters Kooyman Vader Pieter G: Kooyman Moeder Cornelisje Dalmeyer
Neeltje Simons Gomes Vader Simon Gomes Moeder Vrouwtje Jans Hoek
Ariaantje en Maria Oukers Griek Vader Ouker Griek Moeder Elisabeth Kok
Jacob, Antje en Jan Jansz Salm Vader Jan Klaasz Salm Moeder Neeltje Jacobs Brouwer
1833 Pieter en Jacob Ariesz Vlaming Vader Arie Vlaming Moeder Dirkje Timmer
Tetje Biems Vlaming Vader Biem C. Vlaming Moeder Martje C. Bakker
1835 Leendert Aukersz Griek Vader Ouker Griek Moeder Elisabeth Kok
Jacob en Jannetje Pietersz List
Vader Pieter Jansz List Moeder Klasina de Liefde
Pietertje Brouwer Vader Albert Brouwer Moeder Grietje Slijboom
1836 Stijntje en Immetje Reiers Molenaar Vader Reier Molenaar Moeder Lena Gerrits Schrama
1838 Jacoba Aris Duynker Vader Aarje P. Duynker Moeder Antje Gijsbert Bakker
Jacob Pietersz List Zoon van Pieter Jacobsz List en Trijntje Jacobs List
Jan Kors, Aaltje en Aris List Zoon van Kors Corn: List & van Martje A: Bremer
Jannetje en Willem Snooi van Willem Snooi en Grietje Boom
1839 Klaas Rijk Zoon van Gerrit Rijk en Neeltje Beekman
Cornelis en Pieter Koorn Zoon van Pieter Pietersz Koorn en Martje Bakker
Willem Brouwer Zoon van Gerrit Brouwer en Vrouwtje Vlaming
Jantje Kunst Dochter van Jan Kunst en van Dieuwertje Brouwer
1840 Albert, Antje en Marretje Vos van Hendrik Vos en Pietertje Brouwer
Keetje en Antje Smit dochters van Corn: Abelsz Smit en Pietertje Dyker
1841 Simon en Gerritje Duinker van Gerrit Duinker en Lisbeth Remmers
1845 Simon Otto Zoon van Karel Otto en Antje Plaatsman
1846 Marretje Gerlach
Dochter van Willem Gerlach en Antje Blom
Willem Bakker
Zoon van Willem Lourentsz Bakker en Antje Blom
Arend en Willem Buis
Zoons van Barend Buis en Leentje Ran
Johanna Helena en Antje Nieuwenhuize
Dochters van Jan Hz. Nieuwenhuize en Reinoutje N. Kikkert
1847 Antje Zoetelief
Dochter van Jan Zoetelief en Jantje Molenaar
1848 Tetje, Jan en Geertje van Hert
van Jan van Hert en Trijntje Kisteman
1849 Dirkje Klaassen
Dochter van Cornelis Klaassen en Kaatje Daniels Buis
Cornelisje en Jacob Eeleman
van Nan Eeleman en Aagje Koopman
1850 Hendrik Wuis Zoon van Cornelis Wuis en Cornelisje Beekman
Vrouwtje Burger (Veronica)
Dochter van Hendrik Burger en Elisabeth Rey
1851 Isella, Adrianus en Johannes Liedmeijer
van Johannes Gerardus Liedmeijer en Marytje Buikes
1852 Aaltje Klaassen
Dochter van Cornelis Klaassen en Kaatje Daniels Buis
Jakob Jansz Dyker
Zoon van Jan Jakobsz Dyker en Jantje Pieters Burger
1854 Maarten A. Koorn
Zoon van Arie Koorn en Ariaantje Keyser
Cornelis, Pieter, Reinoutje, Susanna en Elisabeth Schagen
van Jan Schagen en Adriana Theunis
1855 Jan, Cornelisje en Gerbrig Duinker van Theeke Duinker en Hendrikje Dros
Jannetje Kunst
Dochter van Arie Jakobs Kunst en Martje Kuiper
1856 Jakob Sluisman
Zoon van Jakob Sluisman en Maartje Jans de Lange
1857 Alexandrina Johanna Elizabeth Könnigh
Dochter van Emilius Carolus Könnigh en Adriana Maria de Cocq
1859 Wilhelmina Bakker
Dochter van Willem Jakobsz Bakker en Neeltje Krul
Klaas Dros
Zoon van Jakob Dros en Neeltje Bruin
1860 Trijntje, Neeltje en Dirk Zuidewind
van Maarten Zuidewind en Neeltje Eeleman
1861 Maria Visbeen
Dochter van Maarten Visbeen en Cornelia van Dijk
Adriaan en Trijntje Kikkert
van Adriaan Kikkert en Tryntje Zunderdorp
Rempje en Klaas Smit
van Cornelis Klaasz Smit en Geertruida Moojen
1863 Naatje Duinker Dochter van Jan Duinker en Frouwtje Dyker [Dijksen]
Nanning en Gerbrigh Duinker
van Jan Duinker en Gerbrig Duinker
1864 Antje, Dieuwertje en Simon de Porto
van Simon de Porto en Ariaantje Verberne
Vrouwke en Auke Knol
van Jacob Knol en Elisabeth Laan
Jan en Jaantje Kikkert
van Adriaan Kikkert en Tryntje Bakker
1865 Neeltje Kalis
Dochter van Cornelis Kalis en Antje Vlas
Reijer en Johannes Boogaard Zoons van Jacob Boogaard en Maria Geertruida Barhorst
1866 Hendrikje Kuiper
Dochter van Siets Kuiper en Martje Former
1867 Tryntje, Albert en Dirk Kikkert
van Pieter Kikkert en Marretje Zuidewind
1868 Adriaantje Schagen
Vader Willem Schagen Moeder Neeltje Visman
1870 Willem en Cornelia Bosland
Vader Jan Bosland Moeder Hendrina Wessels
Klaas Kok
Vader Michiel Kok Moeder Ariaantje Daalder
Antje en Cornelis Tiessen Vader Ties Tiessen Moeder Klaasje Sluisman
1871 Antje, Jakob en Grietje Bakker
Vader Jacob Bakker Jansz Moeder Neeltje Saris
1872 Frederik Bosland
Vader Jan Bosland Moeder Hendrina Wessels
Klaas Bakker Vader Jacob Bakker Jansz Moeder Neeltje Saris
1874 Marretje, Cornelis en Trijntje Selser
Vader Corn. Selser Moeder Geertje Duinker
Gerrit en Gerdina Mulder
Vader Corn. Mulder Moeder Eva Gootjes
1875 Tryntje Kikkert
Vader Dirk Kikkert Moeder Marretje Rab
Willem Martinissen
Vader Mathias Martinissen Moeder Johanna Smits
Johannes Bakker
Vader Jacob Bakker Jansz Moeder Neeltje Saris
1876 Adrianus, Gerrit, Pieter, Maria en Tetje Lieuwen
Vader Cornelis Lieuwen Moeder Cornelia de Ridder
1877 Maartje Koopman Vader Corn. Koopman Moeder
Willem en Aaltje Visser
Vader Gerrit Visser Moeder Cornelisje Duinker
1878 Aagje, Pieternella, Michiel, Maria en Wilhelmina de Graaf
Vader Martinus de Graaf Moeder Cornelia Logman
1879 Dirk en Cornelia de Ridder
Vader Huibert de Ridder Moeder Andrina Gort
Jacob Schaasenberg
Vader Theodorus Schaasenberg Moeder Pietertje Dyt
1879 Guurtje de Graaf
Vader Martinus de Graaf Moeder Cornelia Logman
1880 Hendrik, Johanna en Jan Bakelaar
Vader Aart Bakelaar Moeder Cornelia Wiegel
1882 Arie Dijksen
Vader Cornelis Dijksen Moeder Neeltje Koorn
1884 Aafje Geus
Vader Cornelis Geus Moeder Tetje van der Vis
Trijntje, Dirk en Grietje de Ruijter
Vader Abraham de Ruijter Moeder Pietje Bakker
1886 Antje, Keetje, Cornelis en Trijntje Huisman
Vader Jacob Huisman Moeder Antje Maas
1887 Arijen Buis
zoon van Arie Buijs en Antje Dekker
1889 Krijntje Petronella Witte en Maartje Klaartje Witte Vader Jacob Witte Corneliszn Moeder Leentje Tanis
1891 Albert, Antje en Johannes Schagen
Vader Klaas Schagen Jansz Moeder Antje Kuiper
1893 Marretje en Hiltje Kalf
Vader Adam Kalf Moeder Nelletje Luitse
Neeltje en Albert Raven
Vader Jan Raven Moeder Aaltje Boonacker
1896 Pieter Wuis
Vader Pieter Wuis Janszoon Moeder Antje Plaatsman
Jacoba en Marretje Duinker
Vader Jan Schouten Duinker Moeder Stijntje Bakker
Pieter en Johanna Kooger Vader Rens Kooger Moeder Vrouwtje Visser
Dieuwertje, Cornelis, Maria Margaretha, Leendert en Maartje Vonk
Vader Pieter Vonk Moeder Dieuwertje Bakker
1902 Willem, Gerard, Geertruida en Pietertje Wegman Vader Klaas Wegman Moeder Anneke Rikkenberg
1903 Leendert, Jannetje en Hendrika Eelman
Vader Jan Aris Eelman Moeder Aaltje Knaap
1904 Antje Boon Vader Gerrit Boon Jacobsz Moeder Hendrikje Bruin
1913 Marretje, Maria Reinetta en Gerrit Breman Vader Jacob Breman Moeder Marretje Gort
Jan de Scally Vader Thomas Dominicus de Scally Moeder Neeltje Roeper
1915 Cornelis en Marina Bruin
Vader Cornelis Bruin Moeder Cornelia Santifort
Gilles Dingenis en Maria Jannetje Toolens Vader Jan Toolens Moeder Jacoba Christina Hoogestegen
1916 Leentje en Engelina Elisabeth Witte Vader Jan Maartensz Witte Moeder Elisabeth Visman
1817 Arondina Christina Monté natuurlijke erkende dochter van Arondina Christina Monté
1924 Hillebrand en Marretje Gomes Vader Nicolaas Gomes Moeder Jantje Dob
1925 Frouwtje en Jacob Pieter Bisschop
Vader Gerrit Bisschop Moeder Adriana Maria Dijker
Maarten Hoogestegen Moeder Christina Jacoba Hoogestegen
1928 Herman, Gerard, Juliana, Cornelis en Geertruida Bakker
Vader Jan Bakker Moeder Geertruida Smit
1929 Cornelis Eelman Vader Jacob Eelman Moeder Cornelia de Ridder
1932 Martje, Jan, Adriana, Cornelis en Antje Witte
Vader Cornelis Witte Moeder Neeltje Kiljan
Jacob, Marthe, Hessel en Johanna van Dijk
Vader Jacob Siets van Dijk Moeder Maria Schagen