EEN PRINCIPAAL BURGER

Hertje Saakomsz Dogger

Hertje Saakomsz Dogger (1748-1809) van Oosterend, zoon van Saakom Jacobsz Dogger (1718-1783) en Dieuwertje Nannings (1724-1799)

Getrouwd in 1772 met Neeltje Jans Boon (1750-1824) uit De Waal, dochter van Jan Pietersz Boon (1726-1785) en Lijsbeth Gerrits Smit (1730-1756), 5 kinderen. De tweede vrouw van Jan Boon was Ariaantje Pieters Schaap (1735-1799), 3 kinderen.

Kinderen van Hertje en Neeltje: Gerrit (1773), Gerrit (1774), Nan (1876), Lisabet (1777), Gerrit (1779), Pieter (1782-1832) en Jan (1787-1825). Zij zijn gedoopt in De Waal.

Texel in 1792

De schoonvader van Hertje was pachter van de boerderij De Quelders, gelegen op het Buitenveld, de Eijerlandse Kwelder. Er was in 1796 nog wat te doen over de verpachting daarvan. Dat ging ondershands, zodat er minder pacht werd ontvangen dan mogelijk was bij een openbare verpachting. Maar ook op de moderne manier verpacht, bleef Jan Boon de pachter. Hij moest wel meer betalen dan de f 1000- van 1776.

Eijerlandse kwelder. Links in het midden het huis op de Kwelder. Boven de Zanddijk.

Op de Quelders woonde knechten.

Dogger was ingeland van Waalenburg. Hij woonde volgens het Boerderijenboek op de boerderij aan de Nieuwlanderweg bij de Ruigedijk (nu 'de ruïne bij de rotonde'). In de nok ervan was een uitkijkpost, wanwaar men toezicht kon houden op het vee op de kwelders.

Later woonde de familie Dogger in den Burg, Molenstraat 20. Zoon Pieter nam het bedrijf over.De zwarte schapen 1791

Feiten: Texelsche Courant 1929: Dirk Boon, Ariaantje Schaap en Heertje Dogger (de weduwe en schoonzoon van Jan Boon) verloren hun veestapel van 860 schapen tijdens de stormvloed van 1 en 2 februari 1791. Blijkens een brief van Leendert den Berger aan Gecommitteerde Raden te Hoorn (20-6-1791) was het in 89 jaar niet zulk hoog water geweest (aantekening van Henk Schoorl).

Genealogische Databank: Jan Boon had 13 broers en zusters, een daarvan was Dirk (1729-1808). Die was drie keer getrouwd, met Antje Jans Blom, 4 kinderen, met Ariaantje Klaas Bakker, 1 kind en met Trijntje Jans Kooijman, 8 kinderen.

Buisman: Storm op 1 en 2 februari uit NW (veel land onder water).

Verhaal : In Walenburg werkten Dirk Boon (van Pieter van Meijert) en Heertje Dogger samen op een boerenbedrijf vlak achter de Ruigedijk, zo'n 2500 stuks schapen lieten ze meestal buitendijks grazen op de Kwelders, een schorrengebied dat nog maar zelden onder water kwam. Daar hadden ze ook een paar boeten staan. Hun knechten hielden te paard en met honden de kudde in het oog om te voorkomen dat een koppel te ver afdwaalde.

Niet dat ze dagelijks al die schapen natelden- ze telden alleen de 25 zwarten. Elk zwart schaap vertegenwoordigde een groep van 100.

[Merkwaardigerwijs speelt dit verhaal op een mooie najaarsdag] Het water werd opgezweept. De schorren dreigden zelfs op de hoogste punten onder te lopen. Instinctief trokken de schapen van alle kanten landwaarts. Luid blatend zwoegden ze met hun natte vachten door het water. Het was te laat. Bijna de hele kudde verzoop, terwijl de mannen met zandzakken in de weer waren om een doorbraak van de dijk te voorkomen.

Nog jaren daarna was met stormweer op de Ruigedijk het klagende blaten van al die schapen te horen boven het bulderen van de wind uit. Sommige klonken wat angstiger dan de rest. Dat waren de 25 zwarten, die het niet lukte hun groep bij elkaar te houden.

Hertje Dogger in de Notulen van de Texelse Gemeenteraad

FAMILIEZAKEN

ZUS DIEUWERTJE

Vergadering 13 Junij 1798

Binnen gestaan P.A. Keyser van Oosterend kennis gevende: dat Neeltje Salm, wed. Jacob de Leeuw, zyns Vrouws zuster, zynde kome te overlyden, onder haare Erfgenaamen zig bevinden twee minderjarige kinderen van Jan Salm verwekt by Dieuwertje Sakoms Dogger- versoekende dierhalven aanstelling van voogden over dezelve minderjarige omme met de verdeeling der Natatenschap te kunnen voortgaan-

Aangesteld tot voogden Gerrit Rosendaal en Pieter Albertsz Keyser- zynde de Secretaris gelast de acte van Voogdij optemaken- en zal de Boode die de aanzegging doed ook weesmeester van Oosterend hier van kennis geven, met byvoeging dat men ook met twyffeld of dat hy het approbeeren zal-

[Dieuwertje Saakoms Dogger (1755-1813) x Jan Jacobsz Salm, kinderen Jacob, Jacob, Grietje en Dieuwertje, van wie nog in leven Jacob en Grietje. Jan Salm was buitenslands overleden zonder dat er een doodsextract is bekomen].

JONGSTE ZUS TRIJNTJE

Binnen gestaan C.H. Bakker, wonende aan den Burg, presenteerende requeste met allegatie van reedenen, versoekende in plaatse van flessiaan, hem geaccordeerd worden Tapper en Herbergier te zyn- geaccordeerd dog alleen als Tapper aan den Burg-

Idem requeste van Tryntje Sakoms Dogger aan Oosterend, versoekende: acte tot verkoop van Coffy, Thee, Zout, Zeep, Vettewarier en Klynbier bij de Haalkan idem als flessiaan en Klyne Brandewyn Verkoopster- meede geaccordeerd, mits doende beide Heede 14 dagen den Eed in forma-

Vergadering 10 Augustus 1802

Binnen gestaan Tryntje Sakoms Dogger welke den Eed afgelegd heeft als Neering doende in accysbaare waaren en als flessiaan aan Oosterend-

[Trijntje (1757-1810) was het jaar ervoor weduwe geworden van Gerrit Jansz Rosendaal (17xx-1801). Er waren 4 kinderen. Gerrit was chirurgijn, hij kwam niet van Texel.].

BROER JACOB

Vergadering 22 Junij 1802

Idem zo 'er geen Voogden mogte zyn over de naargelaten minderjarige Kinderen van wyle Jacob Sakomsz Dogger, verwekt by Pietertje Cornelis Boon- de persoonen van Cornelis C. Boon en Biem Dekker, de Eerste in het SandyksHuys op het Buiteveld, en de andere aan Oosterend woonagtig-

[Jacob Saakomsz Dogger was een broer van Hertje (1750-1795) getrouwd in 1782 met Pietertje Cornelis Boon (1760-1811), 5 kinderen. Zij was een oudere zuster van Cornelis C. Boon, beiden geboren in het Waalenburgerhuis. Pietertje hertrouwde in 1802 met Arie Klaasz Spigt (1735-1811. Hij overleed op 3 oktober, zij op de 9e].

Bij haar overlijden is zij 51 jaar; zij is overleden in huis nr. 86 te Oosterend om 23.00u; aangifte overlijden op 10 okt 1811 door Cornelis Cornelisz Boon, 49 jaar, boer, broeder van de overledene, wonende op Texel en Pieter Bremer, 43 jaar, broodbakker, naaste buurman van de overledene, wonende in Oosterend; de huwelijksbijlage Texel 1818 vermeld overldatum 10 okt 1811.

ERFENIS VAN SAKOM

Vergadering 25 Januarij 1803

Binnen gestaan Jan Bakker dJ zo voor zig als met en benevens Arie Jacobs Dijksen en Jan Pietersz Bakker gequalificeerd geweest tot verkoop der vaste goederen in den Jaare 1799 van Lambert Bas- te kennen gevende: dat zy die vaste goederen verkogt hebbende: de koopers eene duit van de gulden aan de Mennonite Armen moesten betalen; de Gemeene Armen Voogden van Oosterend kragtens hun Octroy daar tegens waren opgekomen in zo verre: dat zy pretendeerde eene penning van de gulden toetekomen- en dat de Mennonite Diaconen voornoemt op grond zo zy vermeende: van de publicatie 6 October 1799, waarbij de Octroyen van de Voormaals heerschende Kerk [de Hervormde] zyn vernietigd, zig daar over in 1801 had geadresseerd aan het Wetgevend Lighaam, maardat hier inne tot nog toe geene uitspraak gekomen was-

Dat de Gemeene Armen Voogden als zy gehoopt hadde zo lang te zullen gewagt hebben hier nu tot betaling hadde doen sommeeren- hoewel zo als hun medegedeeld was, zy het van de Gereformeerde Diaconie aan Oosterend wegens verkogte goederen van wyle Sakom Dogger het niet gevorderd hadde- dat zy gequalificeerdens bereid waaren te voldoen onder protest van restitutie, ingevalle op het request van de Mennonite diaconie een gunstig apostel kwam

versoekende deswegens het Oordeel der vergadering- en is hun aangezegt eenvoudig quitantie te neemen van de betaling aan Gemeene Armevoogden-

Zynde wyders geresolveerd dezelve Gemeene Armevoogden opteroepen tegens de naaste Vergadering omme zig nopens het geavanceerde van Jan Bakker dj betreffende de Boedel van Sakom Dogger te verantwoorden-

VOOGDIJ

Vergadering 2 Dec. 1800

Binnen gestaan Arie D. Eelman en Dirk Arisz Eelman, te kennen gevende: het overlyden van hunne Broeder en Vader respective- versoekende daar uit zyne eerste Huwelyk nog 2 en uit zyn laaste nog 1 minderjarige zig bevonden, dat daar over Voogden worden aangesteld, en zyn daar toe gecommitteerd: over de twee Eerste kinderen tot Voogden Arie Dirksz Eelman en Arie Cornelisz Dyksen, en over het andere Kind: Hertje Dogger en Jacob Jacobsz List mitsgaders tot toezeinde Voogd Arie D. Eelman, zullende de Weesmeester van den Burg welke absent is, hier over zyne toestemming gevraagd worden

[Aris Dirksz Eelman (17xx-1800) zoon van Dirk Arisz Eelman en Grietje Ariens Oostinjer. Getrouwd in 1773 met Antje Cornelis Dijksen (1754-1787), 3 kinderen en ten tweede in 1789 met Cornelisje Jacobs List (1763-1830), 6 kinderen]

De oudste kinderen uit het eerste huwelijk waren Dirk (1774-1832) en Martje (1778-1834).

Grietje was (1784-1846) was minderjarig (16). De jongste zoon van Aris Eelman zou op 18 februari worden geboren. Telde die al mee als minderjarig kind, of was er van de eerste 4 nog een kind in leven behalve Jacob (1790-1874)?

De broer was Arie Dirksz Eelman (1761-1829) (vernoemd naar de vader van de vader en de vader van de moeder, dus Aris en Arie). Dirk Arisz was de oudste zoon.

Vergadering 13 Jan. 1801

Binnen gestaan Hertje Dogger alsmede en benevens Jacob Jac. List Voogden over de minderjarige [kinderen] van Aris Dirksz Eelman verwekt by Cornelisje Jacobs List in Everste Koog, te kennen gevende: dat zy de Boedel en Nalatenschap van voornoemde Aris D. Eelman zo favorabel hadde gevonden, dat zo al het Vee, Boerengereedschappen en verdere roerende goederen verkogt waaren, ingevolge daar van gemaakte deugdelyke Taxatie- wanneer alle schulden betaald waaren op de vaste goederen meer dan f 23000- niet meerder schuldig zouden overblyven dan f 2000-

Dat zy alzo met de gesamentlyke Crediteuren geconvenieerd en overeengekomen zyn, den Boedel te laten blyven in zyn geheel, onder beheering van de meerderjarige voorzoon met een bequaame knegt, en dat hy Dogger op versoek van de crediteuren en de genoemde voorzoon, op zig hadde genomen, de oppertoeversigt van alles te zullen houden- dan daar hy en zyne medevoogd, uit hoofde van volkomen overtuiging dat alles de waarheid conform was, hier inne mede hadde bewilligd provisioneel, egter nodig dagten, dat daar toe nodig zoude weesen een speciale authorisatie van deese Vergadering benevens de Weesmeester, zo versogte hy dat zulks hun mogt worden verleend in forma-

Waarover met de Weesmeester zynde geconfereerd- is begreepen: daar de acte van Voogdij inhield, dat Voogden alles ten baten der minderjarige geduurende hun administratie moesten doen en verrigten, en denzelve H. Dogger als mede de oppertoeversigt in den boedel van Aris Eelman behoudende, dan altoos zeker konde zyn, of het ook ten nadeele zyner pupil ging, en dit bevindende, kon hy zig dadelyk doen gelden- waaromme de Vergadering benevens de Weesmeester van oordeel waaren, dat zy gene nadere authorisatie konde verleenen-

Dit aan genoemde Dogger gecommuniceerd zynde, heeft die niettemin versogt dat zyne gedaane opening en verzoek in de Notulen geinseert mogte worden, hetgeene dadelyk geaccordeerd is-

Vergadering 20 April 1802

Binnen gestaan Hertje Dogger en Jan G. Spigt, kennis gevende dat zy na het overlyden van Jan Ariesz Spigt door de Kinderen uit zyn Tweede Huwelyk verwekt versogt zynde, de beredding en liquidatie des Boedels van de Overledene, welke zyne Voorkinderen blykens zyne Testamentaire dispositie de Ligitime had gemaakt en die uit zyn tweede Huwelyk tot universeele Erfgenaamen; zij zwarigheid vonden

die Commissie op zig te neemen-

Uit hoofde dat onder de Erffgenaamen zyner Voorkinderen zig minderjarige bevonden &a

Waarover zynde gedelibereerd is geresolveerd Hertje Dogger en Jan G. Spigt met voorkennis van de Weesmeester aan den Burg te committeeren en aantestellen tot Voogden over gezegde minderjarige Erfgenaamen-

Vergadering 4 Mey 1802

Hendrik Kuyp getrouwd geweest met Kaatje Gerrits Spigt, geevt kennis, dat overmits het overlyden zyner behuwdmoeder Kaatje Hendriks het nodig was over zyne 3 Voorkinderen in de Nalatenschap hunner Grootmoeder Voogden wierden gecommitteerd en aangesteld- hy tot dat einde voordraagt de persoonen van Hertje Dogger en Klaas Keesje-

Waar over zynde gedelibereerd, verklaard de Vergadering 'er niets tegen te hebben maar daar men bedugt is, dat H. Dogger als bereids verscheidenen Voogdye hebbende, het zal weigeren aanteneemen, zal alvorens de acte gereed te maken, deswegens zyn gevoelen afgevraagt worden- gelyk ook daartoe de toestemming van de Weesmeester aan den Burg-

Vergadering 27 July 1802

Binnen gestaan Hertje Dogger als met en benevens Klaas Keesje aangestelde Voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Kuyp in Huwelyk verwekt by Kaatje Gerrits Spigt, overleggende zeker Contract gepasseert 28 Mey jongstleden door alle gezamentlyk met de Erfgenaam Jan Gerritsz Spigt, waar by deselve de vaste goederen overneemt tegens zeker vastgesteld pryse, versoekende ook hier op de approbatie van deeze Vergadering-

Naar examinatie van het zelve, en na alvoorens hier op gevraagt te hebben, de approbatie van de Weesmeester, is zulks geaccordeerd-

Vergadering 6 September 1803

Binnen gestaan Hertje Dogger en Klaas Keesje in qualiteit als Voogden over de minderjarige Kinderen van Hendrik Kuyp verwekt by wyle Kaatje Gerrits Spigt, ten opzigte der Grootmoederlyke Erffportie- te kennen gevende: dat Hendrik Kuyp buiten s' Lands zynde gegaan, versuymt hebbende ordre te stellen over de administratie en verzorging zyner Kinderen- een der Meisjes gediend hebbende te Amsterdan nu thuys gekomen is- dat zy Voogden wel onder administratie hadde het Grootmoederlyk Erffdeel, waar van de portie voor dit Meysje slegts f 90- of daaromtrent beloopt, maar geen Vryheid vonden, deselve Erffportie door haar te laten opteeren- dog dat zy egter over haar hadde genomen, provisioneel voor dat Meysje te zorgen, door het zelve by haar Oom in de kost te besteeden-

te meer: daar de Vader van dat Meisje Hendrik Kuyp onder dezelve Oom had berustende circa f 300- hem meede competeerende uit den Boedel zyner overledene Vrouws moeder, des S' Meysjes Grootmoeder-

Waar over zynde gedelibereerd, is de provisioneele bezorging der Voogden geapporteerd, en daar in alle gevallen de Vader verpligt was, voor het Meisje te zorgen, is het de Vergadering voorgekomen, het zelve Meysje by haaren Oom te doen verblyven ten kosten haarer Vader, zullende dezelve Oom worden aangezegt, geen penningen aan de Vader aftegeven, voordat hy het onderhoud voor het Meysje zo veel hem aangaat, 'er afgetrokken heeft, zynde wyders de Voogden gerecommandeert by eerstvoorkomende gelegenheid te zorgen dat dan ook het Meysje weder in een dienst gaat-

[Hendrik Kuyp (1748-1809) zoon van Cornelis Hendriksz Kuijp en Bregje Jans Bos, was in 1774 getrouwd met Kaatje Gerrits Spigt (1750-1803). Kinderen Bregtje, Bregje, Gerardus, Cornelisje, Cornelis, Johannes en Catharina.

Hendrik was stuurman en schipper.

De ouders van Kaatje Spigt waren Gerrit Ariesz Spigt (1723-1778) en Caatje Hendriks Koot (17xx-1802) uit de Koog. Die hadden 10 kinderen, waarvan zeker 5 nakomelingen hadden. Dat maakt erfporties klein]

Vergadering 17 January 1804

Vanwegens de Voogden over de minderjaarige Erffgenamen van Jan Arisz Spigt genaamd Hertje Dogger en Jan G. Spigt, werd te kennen gegeven: dat de Kinderen van wyle Aris Jansz Spigt, onderhouden werdende, van de Moeder van hunne Grootvader Jan Arisz Spigt hebbende geerft f 30.6.12, zy uit hoofde van de geringheid de Som voorstelde, die aan de Moeder welke zig in eene zeer armoedige Staat bevind tot beter sustentatie en onderhoud van tyd tot tyd te mogen ter hand stellen- en is naar gehoudene deliberatie het zelve geaccordeerd-

[Arie Jansz Spigt (1760-1795) getrouwd met Trijntje Jans Boom (1764-1831), kinderen Jan, Dirkje en Arie.

Jan Ariesz Spigt (1721-1787) x Impje Cornelis Metselaar (1723-1762)

Arie Jansz Spigt en Anna Cornelis waren de ouders van Jan Ariesz, de grootvader].

Vergadering 25 November 1806

Hertje Dogger versoekt als Voogd over het Oudste minderjarige Kind van Aris Dirksz Eelman, dat in plaatse van zyne overledene meede Voogd Jacob Jac: List een ander persoon als voogd werde aangesteld, en dat zijne bekome qualificatie met zijne medevoogd Arie D. Eelman ook mogen uitstrekken, tot het 2 e na de dood van Aris D. Eelman geboren Kind- is geresolveerd deeze benoeming aan de Leeden van den Burg met de Weesmeester optedraagen-

Binnen gestaan de Weesmeester aan den Burg en is met overleg van dezelven wegens de nalatenschappen van Rynoutje Pieters Eelman en Neeltje Pieters Eelman- tot Voogden benoemd over de minderjarige Kinderen van Aris P. Eelman verwekt by Geertje Jansz Knaap-

Jan Arisz Eelman en Leendert Dyksen, beide wonende aan den Burg

Over de minderjarige Kinderen van Gerrit Eelman verwekt by Martje Lubbers Bas- Jan Pietersz Eelman wonende aan de Waal en Pieter Lubbersz Bas wonende in het Sanddykshuis

Over de minderjarige Kinderen van Jacob P. Eelman verwekt by Tryntje Pieters Oostinje- Jan Bakker dj en Hertje Dogger

[Pieter Arisz Eelman en Cornelisje Jacobs Visser hadden 8 kinderen, geboren tussen 1740 en 1764. Zij overleden binnen enkele jaren (1 in 1804, 2 in 1808 en 2 in 1809), zodat alleen Jan (1747-1827) nog over was, met de kinderen van Jacob (Cornelisje, Hiltje, Pieter, Nan, Trijntje en Jacob) en de kinderen van Gerrit (Lubbert, Cornelisje en Pieter). Die kinderen werden allemaal volwassen en en sommige zelfs bejaard. Martje Bas werd 66.]

Vergadering den 3 van Wynmaand 1809

Idem met goedvinding van de Weesmeester aan den Burg, over de minderjarige Kinderen van Aris Dirksz Eelman in plaatse van de overledene Hertje Dogger en uit hoofde van aanhoudende ongesteldheid versogt ontslag van Dirks Cornelisz Dyksz- tot voogden aangesteld de persoonen van Pieter Jansz Boon benevens Jan Cornelis Dykse en tot toeziende Voogd Aris P. Eelman

Welke almeede tot het afleggen der Eed nader zullen worde opgeroepen-

Vergadering den 31 van Wynmaand 1809

In plaatse van de Overledene Hertje Dogger als met en benevens Jan Bakker dj Voogden over de minderjarige Kinderen van Jacob P. Eelman- met voorkennis van de Weesmeester benoemd Jan Ran- welke tegens de naaste Vergadering den Eed zal doen

PRINCIPALE BURGERS

Vergadering den 9 October 1795

De Commissie gestaan hebbende om de Reekening der Voogden van de Kinderen wyle Aaltje P. Schaap verwekt by Ch: Pierre, rapporteeren dat de reekening voor hun was gedaan naar behooren door opgemelde Voogden op den 6 October en dat 'er bleek dat by Cas bleef f 55.1.2 behalven f 600- staande op Intrest by Hertje Dogger.

Was Ariaantje Pieters Schaap een zus van deze Aaltje?

Broodvoorziening in tijden van schaarste.

Het Gemeentebestuur vroeg vooraanstaande burgers hierover mee te denken.

Vergadering gehouden op den 15 November 1795

Daar het Committé van Algemeen Welzyn deeze guarantie niet eigener authoriteit doen kan, als moetende het Eiland dan die Kosten dragen- en daar de ophanden zynde Winter egter alle Spoed met deese Zaak eischt-

Zal men aanstaande Woensdag wederom vergaderen, en by zig versoeken de volgende graan Handelaars Sybrand Koning, Gerrit en Pieter Bakker tegens 's morgens ten 9 uuren, en naardat men het advys van deeze Burgers gehoord had- tegens 10 uuren, de principale van de Burgery mede te versoeken, en als dan aan die de dringende nood, en omstandigheeden van 't Eiland te kennen geven; met Versoek de nodige Assistentie hiertoe doen versoeken

Oosterend Arie Dyker Arie Spigt Willem Boon Pieter Keyser Leendert Pruyt Pieter Bakker Biem Vlaming Gerrit Kooyman Leendert Bakker

Waal Willem Oom Pieter Dyksen Cornelis Bas Jacob Breemer Jan Pietersz Bakker Harme Zuydewind Dirk Koorn Hertje Dogger

Burg Jan Bakker dj G. Bakker Gerrit Kooyman Jan Verberne Albert Koning Dirk My. Boon Reynbach Floris Spin Dirk Ryndertsz Willem Dyker Jan Kley Jan Star Jacob Karsman Jan Cornelisz Petten

Oudeschil Abraham Wentel Aris Sunderdorp Hendrik Burger Tiede Christiaansz Fokke Boermeester Benjamin Visser Hendrik Klaasz de Wit

Hoorn Jan P. Knaap Dirk Sym. Daalder W. Keyzer Jacob C. Boon Cornelis Willemsz Smit Simon Duynker de Jonge Cornelis Klaasz Swart

Vergadering den 18 November 1795

present alle de versogte Burgers, by voorige Vergadering opgegeven, demto

Arie Dyksz, W. Boon, Pieter Keyser. Leendert Pruyt, Pieter Bikker, Biem Vlaming, Gerrit Kooyman, Pieter Dyksen, Cornelis Bas, Mr. G.C.W. Reinbach, Aris Zunderdorp, Hendrik Burger, Tiede Christiaansz, Jan P. Knaap, Dirk Symonsz Daalder, Jacob C. Boon, Cornelis H. Smit, Simon Duynker dj

Naar dat met de presente Burgers over de gedaane propositie van den 13 November 1795, zeer ampel was gesproken, en aan hun al het zederd verhandelde zo met de Graanhandelaars als met de Bakkers was gecommuniceerd

Werd eyndelyk Hoofd voor Hoofd hunne gedagten afgevraagd

Wanneer men bevond dat de volgende propositien werd gedaan, als

Den Burger Hertje Dogger doed het volgende voorstel- "Of het ook raadsaamst zoude weesen, daar de graanen zeer laag in prys tot Breemen zyn, deswegens eene Commissie met een vaartuig van hier te zenden voorzien van goede Wissels of met Contant geld, dat deeze Reise niet te vergeefs kon gereekend worden! want zo al onverhoopt den uitvoer by hunne aankomst aldaar verboden bevonden wierd, kon men zodanig vaartuig met Hout of "andere goederen afladen, en hier meede kon het zo slegt niet afloopen, of daar zoude de "kosten wel rykelyk uitgevonden worden- en niet ligtelyk zoude het zo winteren, of dat Vaartuig kon altoos Texel binnen en agter de Hors komen"

DEMOCRATISCHE VERKIEZINGEN

STEMOPNEMER

Voor het eerst moesten er verkiezingen worden georganiseerd. Er waren 10 Grondvergaderingen, waarin stemopnemers werden benoemd.

Vergadering 19 January 1796

De volgende Burgers zyn tot Stemopnemers over Texel verkoosen

Aan de Burg 3 Grondvergaderingen

Voor de groote kerk Dirk Meijertsz Boon, Jan Cornelisz Petten, Jacob Karsman

Voor de Vermaning Sietse Hoekstra, Gerrit Pietersz Bakker, Klaas Vermeulen

Voor de Roomsche Kerk Jan Star, Gerrit Kooyman, Jan van Keere

Oudeschil 2 Grondvergaderingen

Voor de groote Kerk Abraham Wentel, Pieter Visman, Cornelis Jonker

Voor het School Tiede Christiaanse, Aris Zunderdorp, Lucas Wentel

Hoorn & Westen 2 Grondvergaderingen

Voor de groote kerk D. Schutte, Jacob C. Boon, Jan P. Knaap

Voor het School D. van Grouw, Cornelis Willemsz Smit, Maarten Daalder

Oosterend 2 Grondvergaderingen

voor de groote Kerk Leendert Pruyt, Arie Dyksz, Cornelis Kwast

voor de Roomsche Kerk Ryer Koning, Biem Vlaming, Biem Dekker

Koog 1 Grondvergadering

Voor de groote Kerk D. Glasvoort, Hertje Dogger, Aris Gerritsz Spigt

Alle welke Burgers hier van door de Boode aanzegging zullen worden gedaan, en aanstaande vrydag morgen om 11 uuren op 't Huys der Gemeente gerequireerd, omme hunderselver verpligting conform art. 14 van de publicatie der Provisioneele Representanten van het Volk van Holland vermeld voor te houden.

Daar was weinig animo voor. Sommige mannen bedankten, andere kwamen niet opdagen. Daarom benoemde men de leden van de Gemeenteraad tot stemopnemers.

Vergadering 22 January 1796

Van de aangezegde Stemopneemers zyn alleen gecompareerd

Gereformeerde Kerk Burg Dirk M. Boon, Klaas Vermeulen, en dewyl Jan C. Petten bedankte is daar voor in plaatse aangesteld G. Kooyman-

Gereformeerde Kerk aan de Koog D. Glasvoort, Hertje Dogger , dewelke eenen inwoonder zynde van Walenburg, voor ditmaal deeze post wel op zig heeft willen neemen. Onder protestatie van in geene meerdere Eilands posten te zullen worden betrokken, Aris G. Spigt-

Geref. Kerk aan Oosterend Leendert Pruyt, Arie Dyksz, Cornelis Kwast-

Geref. Kerk Hoorn Jan Knaap- dog welke aanstonds bedankte om reedenen: dat de andere Burgers tot Stemopneemers benoemd, niet opkwamen-

Dewyl dus het werk ten opzigte der Stemopneemers zeer onvolmaakt zynde, eene groote verwarring zoude veroorsaaken, zyn de volgende Commissien uit deeze Vergadering aangesteld omme op den 26e deeser maand in de Grondvergaderingen te gaan, en daar in persoon de Stemopneemers te benoemen

Over den Burg Poulus Kikkert Alb, Jan G. Spigt

Hoorn & Westen Sybrand Keyser, Pieter Alb. Kikkert

Oudeschil Maire Elout, S. Kwast

Oosterend C.H. Bakker, Gerrit Sluysman

Extra Vergadering den 27 January 1796 present alle de Leeden

Ingekomen Lyst van de Stemgeregtigden uit de Grondvergadering aan de Koog, te kennen gevende: dat uit hoofde der ziekte en dus absentie van den door de Municipaliteit benoemde Stemopneemer H.L. Glasvoort zy eenparig hadden begreepen, de stemming geen voortgang te kunnen hebben- aangenomen voor Notificatie.

Dogger bedankte ook.

Extra Vergadering den 27 January 1796 present alle de Leeden

Idem Missive aan den Secretaris van den Burger Hertje Dogger, inwoonder van Walenburg

aldaar in de Grondvergadering was benoemd tot Stemopneemer, te kennen gevende dat de Grondvergadering aan de Koog niet heeft kunnen tot stand komen, en daar zig aan geene verdere te leur stellingen gaarne exponeerde als andersints, bedankte voor zyn post als Stemopneemer, met versoek aan den Secretaris in zyne qualiteit hier van kennisse te geven, daar het behoord. Aangenomen voor Notificatie-

INSCHRIJVING IN HET STEMREGISTER 1798

de Missive aan de Agenten van het departement van het district van 't Noorden, thans in S' Hage of daar verwagt wordende, luide aldus-

MedeBurgers!

Hier by Copie authenticq uit het Stemregister deezes Eilands, waar uit UL kan zien, hoe veelen en welke Burgers de Verklaaring op den 16 deezer Maand voor ons gedaan, en die met hunne Naam teekening geconfirmeerd hebben

Wy voegen 'er by een Lyst, van de door ons opgeroepene dog niet verscheene zyn, met de reedenen, van zommigen ook onse bedenkelykheeden, 't geen oorsake was, waaromme wy van hen de Verklaring niet hebben kunnen afneemen, en over welke het ons aangenaaam zoude weesen Uwe gedagten spoedig te weeten, ten ende zo geoordeeld wierd die te moeten toelaten, aan dezelven hun Stemregt nog den 23e te doen uitoefenen

Heil en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ordonn. van deselve (get) WRomans Texel 18 April 1798

Er waren maar heel weinig mannen geselecteerd om hun stem uit te brengen op het Ontwerp van Staatsregeling, de eerste Grondwet.

Lyst der Stemgeregten Burgers op Texel

Aan de Waal Jan Wilkes, Gerrit Sluysman, Fred. Jansz Kooyman, Jacob Jansz Wilkes, Jan P. Eelman, Aris Beemer, Teeke van Grouw, Jacob P. Breeroe, Hertje Dogger, Jan P. Bakker, Jan P. Ran

Maandag den 23 April 1798

Koog Grondvergadering N 10 in de Gereformeerde kerk, waar in opgekomen waaren 15 persoonen

Benoemd tot Voorzetter Jan Arisz Spigt

Secretaris Jan Pronk, Stemopneemers Hertje Dogger, Jan G. Spigt, Klaas Keesje

Van welke 7 Stemmen voor en 8 tegen het Ontwerp waren.

Zynde dus over Texel in het geheel by de Stemming opgekomen 175 persoonen- waar van 147 Stemmen voor en 28 tegens het Ontwerp van Staats Regeling

BINNELANDSE KOSTEN

Vergadering 11 December 1798

Binnegestaan zynde, de respective Stemopneemers uit de op gisteren gehoudene Grondvergaderingen tot het benoemen der 5 Commissarissen wegens de Separatie in de binnelandsche Kosten- de Burgers Gerrit Jansz Bakker, Symon Bakker, Klaas Vermeulen, J. M. Allee, Gerrit P. Bakker, Jan P. Bakker, Arend Zutfen, Sybrand Koning, Willem Dyker, Hermanus Kikkert, Jan Bakker dj

Overleggende de volgende benoemingen in de Grondvergadering

N1 raadhuys aan den Burg A. Wentel, J. Star, W. Dyker

2 Gereformeerde Kerk A. Wentel, S. Hoekstra, W. Dyker

3 in 't School Rynbach, Wentel, Hoekstra

4 Ger. Kerk Oosterend A. Wentel, S. Hoekstra, G.J.W. Rynbach

5 in 't School A. Wentel, G.C.W. Reynbach. S. Hoekstra

6 Ger. Kerk Oudeschil A. Wentel, P. Visman, M. Vlas

7 School A. Wentel. J. Star, P. Visman

8 Ger. Kerk Hoorn S. Hoekstra, A. Wentel, G.C.W. Rynbach

9 in 't School A.Wentel, Pieter J. Duynker, Pieter van Grouw

10 Ger. Kerk Koog A. Wentel, Ryndert Dirksz, Jan G. Spigt

dus tot Commissarissen uit de Burgerij benoemd

de Burgers A. Wentel, S. Hoekstra, G.C.W. Reynbach

de Eigenaars der Landeryen

in de Grondvergaderingen N 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 en 8 [9?] A.J. Dyksen en C.W. Smit

in de Grondvergadering N 10 Jan S. Ran en Hertje Dogger, dus voor de Land Eigenaaren tot Commissarissen benoemd de Burgers Arie Jacobsz Dyksen en Cornelis W. Smit

RINGKIEZER

aan de Hoofdplaats van de Eerste Ring in het departement Holland, 't Gemeente Bestuur van Hoorn

Burgers!

Ingevolge het 27 art. de publicatie van 18 february jongstleden inhoudende onder anderen het uitoeffenen van het Stemregt tot het benoemen van Ring Kiesers op deezen Eilande, de navolgende Stemgeregtigde, allen alhier woonagtig tot Ringkiesers verkoosen, als voor de Grondvergaderingen

I Jan Pietersz Verberne II Jan Simonsz Ran III Jan Bakker dj IV Abraham Wentel V Pieter Visman, VI Pieter D. Daalder VII Willem Keijser VIII Biem Dekker IX Arie Jacobsz Dykse X Hertje Dogger

Waarvan wij de Eer hebben Ul te kennis te geeven-

Noemende ons met veel agting

Uw Heilw. MedeBurgers

't Gem. Bestuur van Texel voornoemt

Ter ord. van deselve (get) WRomans Texel 19 April 1803

GRONDVERGADERINGEN

Vergadering 17 January 1804

De precident wyders de Vergadering in overweeging gevende, of men als nu de tijd ook zoude bepalen wanneer de Grondvergaderingen tot dat eynde voorn. te houden- als ook of men zo als voorlopig was gearresteerd: als nu voor iedere Grondvergadering ook zoude benoemen de persoonen waar uit de Verkiesing moest geschieden; welke de Commissie uitmaken zoude, die met deese Vergadering de wyse moeste beraamen, hoedanig het plan in werking te brengen, mitsgaders de fondsen uittedenken, waaruit nu alles voortaan zal kunnen gevonden worden-

Waar over zynde gedelibereerd: is de dag tot het houden der Grondvergaderingen voor als nog gehouden in advys- dog wyders de navolgende Nominatie voor de Grondvergaderingen geformeerd

Voor den Burg N. 1 Dirk Myertsz Boon en Jan Star, N. 2 Jan Ran en Willem Rab, N. 3 Fye Zwart en Jan Michielsz

Oudeschil N. 4 Ab. Wentel en Jan Stolte, N. 5 P. Visman en Arie Veenboer

Hoorn N. 6 C.W. Smit en Arie J. Bakker, N. 7 P.J. Duynker en W. Keyser

Oosterend N. 8 Klaas Jac. Bakker en Elmert Klyenburg, N 9 Ryer Koning en P. Breemer

Koog en Waal N.10 H. Dogger en Jan P. Bakker

RAPPORT UITBRENGEN OVER DOMEINEN

Vragen beantwoorden

Vergadering 7 february 1797

Ter Tafel gebragt Missive van de Burgers Rogge & Temminck gequalificeerdens van het Provinciaal bestuur van Holland gedateerd Zaandam 31 January 1797, over de Domeynen met versoek van eenige pointen deswegens te beantwoorden.

Geresolveert deese Missive te stellen in handen eener personeele Commissie uit de Burgery, daartoe te benoemen Gerrit Jansz Bakker, A. Wentel, Meyert Boon, Hertje Dogger, zullende deselve qualificatie werden gegeven, met versoek van spoedig rapport te doen; inmiddels de Burger Rogge te schryven, dat men niet wel voor den 15 februarij 1797 gereed kan zyn, dog zo ras het zelve in ordre was te zullen zenden

Vergadering 14 Maart 1797

Ingekomen rapport over de Staat der Domeynen, van de Commissie bestaan hebbende in Gerrit Bakker, Meyert Boon, A. Wentel en H. Dogger-

Naar Lectuure van hetzelve confirmeert zig de Vergadering in zo verre daarmeede als Texel aangaat, maar daar het zelve rapport nopens het Horntje, Quelder en Eierland voor meerder uitbreiding vatbaar is, werd het zelve ter nadere redactie gesteld in handen van den Burger S. Keyser met den Secretaris- met versoek tegens de naaste Vergadering het zelve gereed te hebben.

Vergadering 24 Maart 1797

De Secretaris met den Burger Keyser in Commissie geweest, tot het doen van nadere redactie, wegens den Staat der S' Lands domeynen alhier, en wel byzonder ten opzigte van de Kwelder en het Eierland- brengt het zelve ter Tafel- naar Lectuure daar van is het zelve geapprobeerd en de Secretaris ten spoedigste de versending versogt.

KERKMEESTER

De Gereformeerde Kerkmeesters moesten voortaan rekening doen aan de Gemeenteraad

Vergadering 22 December 1797

Ingekomen aanschrijving provinciaal Bestuur de dato 14 December 1797 tot alteratie van dat van 6 July te vooren- waarby gezegt werd: dat in plaatse van alleen voor de Municipaliteit, Kerkmeesteren der Gereformeerden op Texel, voor een gecombineerde Commissie en van de Municipaliteit en van de Gereformeerde Gemeente haare Reekening zullen hebben te doen- en dat nu voor de laaste reijse de Municipaliteit gelast word te zorgen dat de gearresteerde gelden spruitende uit de Octroyen worden opgeheeven-

Waarover gedelibereerd zijnde, is geresolveerd te berusten in de hier vooren gedane aanschrijving van 6 July en 14 Dec. 1797 en Kerkmeesteren der Gereformeerden te gelasten heden 14 dagen hunne reekening te moeten doen S' morgens 10 uuren- en tot dat eynde de Gereformeerde Gemeentens opteroepen tot 't benoemen eener Commissie, welke met de Municipaliteit over de Reekening staan zal

Dat was eind maart nog niet gedaan. Ook moesten er nieuwe kerkmeesters worden aangesteld.

Vergadering van de Municipaliteit van Texel 24 Maart 1798

Ingekomen decreet administratief bestuur de dato 12 Maart 1798

Waarby te kennen word gegeven, dat ter voldoeninge der aanschryving van deese Vergadering van dato 24 feb. 1798 laastleden op aandrang van het Gereformeerd Kerkgenootschap aan den Burg, tot maintien van het decreet van 14 December 1797 ll- Kerkmeesteren der gereformeerde gelast worden omme binne 3 dagen naar den Ontfangst deeser aanschryving het decreet van 14 dec. 1797 voornoemt op hunne personelyke verantwoording in werking te brengen, ten eynde het onverwyld efect sorteeren- en by gebreeke van dien, zig onmiddelyk ten hunnen kosten zig voor het administratief bestuur te begeven omme zig te verantwoorden-

De precident zegt: dat Kerkmeesteren bereids zig hadde verklaard als nu ook bereidwillig te zyn- stellende alzo aan deeze Vergadering voor dag te bepalen tot het oproepen van Kerkmeesteren voornoemt, tot het doen hunner reekening, conform decreet van 6 July en 14 December 1797, waarover gedelibereerd zynde is geconcludeerd dat Kerkmeesteren van het Gereformeerd Kerkgenootschap van den Burg, Hoorn, Waal en Oosterend geconsidereerd worden: als zederd het Oude Bestier niet te zyn veranderd, dus dat alle die zederd de laastgedaane Reekening aan die van het Oude Bestier in functie hebben geweest, Reekening gehouden zullen zyn te doen-

Daartoe den dag van aanstaande Vrijdag den 31 Maart 1798 gearresteerd voor Oosterend S' morgens 10 uuren, Waal 11 uuren, Hoorn 12 uuren, Burg S' namiddags 2 uuren

Voorts is geresolveerd, wederom de Gereformeerde Kerkmeesteren aantestellen

Voor den Burg de Burgers Ryer Kikkert, Dirk Myertsz Boon, Dirk Ooykaas

Waal Hertje Dogger, Jacob Vermeulen

Oosterend Cornelis Kwast, Gerrit Rosendaal

Hoorn Jacob C. Boon, Cornelis Klaasz Zwart

Vergadering der Municipaliteit van Texel den 30 Maart 1798

Thans aan de Ordre zynde te aanhooren de reekeningen der Kerkmeesteren van de Gereformeerde Gemeente Burg, Waal, Oosterend en Hoorn, en zulks meede ten overstaan uit eene Commissie van de respect. Gemeentens aldaar, zyn tot dat einde binnen gestaan, die van

Waal de Commissie van de Gemeente Jacob Breemer, Jacob Smit

Kerkmeesteren Pieter Jansz Boon, Jacob Vermeulen

In tegenwoordigheid van de aankomende Kerkmeesteren Hertje Dogger en Jacob Vermeulen, en is al meede de reekening zo van ontfang en uitgaave naargezien en in zo verre goedgekeurd en geapprobeerd; behoudens de verdere te neeme resolutie over de posten f 7.13- f 8.5.6 en f 15.3- in uitgave gebragt- zynde alzo de afgaande Kerkmeester bedankt als vooren-

KERKGESCHILLEN IN TIJDEN VAN SCHEIDING VAN KERK EN STAAT

Vergadering 29 September 1801

Binnen gestaan de Kerkelijke Commissien

Van den Hoorn uit de Hervormde Pieter Alb. Kikkert, Jan Bruyn, Jan Visser

De Mennonite P.D. Daalder, D.C. Daalder en Cornelis List

De Roomsche Cornelis Jansz Smit en Dirk Witte

Van de Waal uit de Hervormden Hertje Dogger Pieter Jansz Boon

De Mennonite Jan Pietersz Bakker, Geert Michielsz

Roomschgezinde Gerrit Sluysman

Van Oostereend uit de Hervormde Biem Vlaming Willem Gerritsz Boon

Uit de Mennonite dezelve als voor de Waal

Uit de Roomschgezinde Maarten Dyker en Ryer Spigt

en is hun gecommuniceerd de reeden van oproeping hier in te bestaan, dat de Contracten als nu gereed zynde, 'er niets anders vereyscht wierd, als dat de Commissie uit de respective genootschappen dezelve door hunne onderteekening bekragtigde

En is naar voorleezing alle dezelve door de respective Kerkelyke Commissien en de Municipaliteit onderteekend geworden, mitsgaders aan een ieder derselve een afschrift ter handen gesteld omme te kunnen strekken naar behoren-

Zynde die van Oosterend ter handen gesteld, de Lyst der Erffpagt met een bereekening tegens welke Somme die zoude kunnen en mogen worden afgekogt, waarvan Advertentie zal geschieden, tot een ieders naarrigt-

Hier meede nu alle de Kerkgeschillen over Texel volkomen geapplaneerd, vereffend en afgedaan zynde- werden alle de Kerkgenootschappen hier meede Geluk gewenscht waarna dezelve zig uit de Vergadering begaven-

WEL OF NIET NOG IN FUNCTIE ALS KERKMEESTER?

Vergadering 23 April 1802

Binnen gestaan Jacob Vermeulen van wegens de Municipaliteit met en benevens Hertje Dogger, in den Jaare 1797 gecommitteerd en aangesteld tot Kerkmeesteren der by de Gereformeerde Gemeente aan de Waal geoccupeerde Kerk aldaar, en is deselve de resolutie van 30 Junij 1800 voorgehouden, dan verklaarden deselve geen kerkmeester meer te zyn, als zig benevens zyne Confrater ontslagen hebbende, en voor hunne Gemeente derselver reekening en Verantwoording te hebben gedaan-

Naardezelve het onbetamelyke van zyn Confraters gedrag voor oogen te hebben gehouden, als deeserzyds daar meede geen genoegen te neemen- is hem gelast daar men hun beide nog als fungeerende beschouwd, dat zy gehouden zullen weesen, nopens de resolutie hier vooren genoemd- op de Eerst ordinaire Vergadering rapport te moeten doen-

DE WAAG GING OVER VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN NAAR DE GEMEENTE

Vergadering 5 October 1802

Over de Waag aan de Waal, ofschoon de Waagmeester Klaas Pronk by deeze Vergadering is aangesteld, de Balance Schaalen en gewigt niet zynde voor het Eiland overgenomen- is geresolveert tegens de naaste Vergadering S' middags 2 uuren opteroepen Hertje Dogger en Jacob Vermeulen aangestelde Kerkmeesteren by deeze Vergadering als welke verstaan worden nog te fungeeren-

Vergadering 19 October 1802

Binnen gestaan Hertje Dogger & Jacob Vermeulen, als geconsidereerd wordende, aan deeze Vergadering, als Kerkmeesteren der Hervormde Kerk te zyn- en zyn dezelve onderhouden over de Balance, Schaalen en gewigt aan de Waal, als dewelke ingevolge aangegaan Contract met de onderscheidene Kerkgenootschappen in Eigendom op Taxatie moeten overgaan aan het Eiland- en daar de Wage ingevolge resolutie deezer Vergadering over geheel Texel met 1 November 1802 aanstaande voor reekening van het Eiland moeten zyn, dat zy Kerkmeesteren alzo iemand zullen benoemen, welke de Taxatie der Balace, Schaalen en gewigt zullen effectueeren, waarbij dan ook iemand van Eilands weege zal worden geqauthoriseerd en gequalificeerd opgemelde pretense Kerkmeesteren sustineeren gedefungeerd te hebben: daar de gereformeerde Gemeente aan de Waal, op fundament dat het Kerkgebouw aldaar met alle deszelfs Baate, ingevolge Contract tusschen de respective Kerkgenootschappen aangegaan en gepasseerd was geworden hunne privative Eigendom, hadde benoemd en aangesteld andere persoonen tot Kerkmeesteren-

Naar hun gedemonstreerd te hebben, dat hoe zeer de Gereformeerde Gemeente aan de Waal, thans ingevolge het Contract voornoemd Eigenaars van het Kerkgebouw cum annexis geworden waaren, dit nogthans als Kerkmeesteren van deeze vergadering aangesteld, hunne verpligting niet wegnam omme van hunne gehoudene administratie reekening en verantwoording te doen - even zo als de door deeze Vergadering aangestelde Kerkmeesteren van den Burg, Hoorn en Oosterend ten genoegen hadde gedaan- waaromme opgeprejucideerd het regt der gereformeerde Gemeente, de Municipaliteit insteerde, dat zij op denzelve voet alvoorens reekening en verantwoording hebben te doen- en hebben genoemde H. Dogger en Jacob Vermeulen, eindelyk aangenoomen en zig bereidvaardig getoond aan de wil van deeze Vergadering te onderwerpen, en Reekening te doen wanneer het hun gelieven zal- en is daar toe dag gearresteerd van Heede 8 dagen- zynde daartoe van wegens deeze Vergadering eene Commissie benoemd, bestaande in de Burger Wilkes met Schout Langeveld-

Waarna dadelyk Kerkmeesteren iemand zullen authoriseeren, de Taxatie der Balance, Schaalen en gewigt te doen, zullende van wegens deeze Vergadering daartoe versogt worden den Burger Jan Bakker dj.

Vergadering 2 November 1802

De Commissie laastleden Ordinaire Vergadering benoemd, omme te staan over de reekening van de door deeze Vergadering benoemde geweest zynde Kerkmeesteren van de Waal, doen rapport dat opgenoemde Kerkmeesteren ten overstaan van hun en tot derselver genoegen aan de door de Geref. Gemeente benoemde Kerkmeesteren, hadde gedaan pertinente reekening en verantwoordibng hunner gehoudene administratie, welke door hun geapprobeerd zynde, hadde zy eerstgenoemde Kerkmeesteren verklaard, dat zy dezelven als gedefungeerd beschouwde hun voor ontslagen hielde, bedankende hun uit Naam deezer Vergadering, voor de waargenomen poste-

aangenomen voor Notificatie, en is de Commissie bedankt geworden-

Wyders gave de Commissie kennis, dat door de thans fungeerende Kerkmeesteren van de Waal, tot Taxatie van de Schaalen Balance en gewigt volgens Contract der respective Kerkgenootschappen moetende overgaan aan het Eiland Texel, van hunne zyde was benoemd Hertje Dogger - aangenomen voor Notificatie

ENGELSE INVASIE HERFST 1799

Bezetting van Texel door de Engelsen.

Texel van de rest van het land maandenlang afgesloten.

De bezetters vorderden paarden en wagens. Men maakte een lijst van de aanwezige voertuigen.

Vergadering 31 Aug. 1799

Lysten geformeert van alle welke wagens paarden of Karren hebben, hebbende by het formeeren van dezelve Lysten, 'er 1 of 2 persoonen van ieder dorp bij present geweest, waar na de generaale Ordre aan alle de Omstanders publicq voorgeleezen en bekend gemaakt is-

Hebbende vervolgens de Dorpen en onderhoorige districten en plaatsen, benoemd de navolgende Commissien, met dewelke de hier natenoemene Schikking, of ten overstaan van wien de Loting gedaan is-

Wegens de Waal Cornelis Jansz Bakker, Arie Cornelis Dyksz, Gerrit Sluysman

Oosterend Biem Vlaming, Arie Jacobsz Dyksz

Koog & Everste Koog Klaas Keesje, Hendrik Maarsz, Aris D. Eelman

Hoorn & Westen Pieter Alb. Kikkert, Cornelis W. Smit, Gerit P. Eelman

Oudeschil Fokke Boermeester, Albert Veeger, H.B. Blom

Burg Jan Korsz List, Dirk M. Boon, Ryer Zym

Walenburg Hertje Dogger, Jacob P. Eelman

In Waalenburg waren 3 wagens en 4 paarden, daarvan vorderde men 1 wagen en 1 paard

IN COMMISSIE NAAR DEN HELDER

De Volgende dag S' morgens 8 uuren

De Commissien der Huyslieden voornoemt, de ordres gecommuniceerd zynde, hebben alle dezelve verklaard bereid te zyn ieder in de haare daar aan te willen voldoen- hoe bezwaarend zulks ook mogte zyn, daar het Hooy en Zaad gewassen beide nog te velde staan- waar omme zy resolveerde deswegens uit hun midden eene Commissie te benoemen naar de Commissaris General Hendrik Motz aan de Helder, terwyl inmiddels alles tot de inscheeping gereed gemaakt zou worden- welke Commissie de akelige omstandigheeden van de Boerenstand deezes Eilands aan zal toonen met ernstige Bede en versoek, dat ten minste eenig deele wagens en paarden tot de Veld en Akkerbouw op Texel mogen blyven- en is tot deeze Commissie benoemd Arie Dyksen en Hertje Dogger-

Vergadering 18 September 1799

Binnen gestaan de Commissie uit de Huislieden over Texel, zynde daarvan absent Hertje Dogger, Albert Veeger, Fokke Boermeester, Hendrik B. Blom, opgeroepen door de Huijslieden Poulus Kikkert Alb en Ryer Dyt- en gave de laastgenoemde te kennen: dat alle rapporten van de Helder over de Staat der Wagens en Paarden van hier derwaarts gezonden, zeer disfavorabel zyn, zodanig dat zo deswegens geen voorzieninge zo het mogelyk was geschieden, het te vreesen is, dat byna alles verlooren zal weesen-

Na hier over met den anderen breedvoerig gehandeld te hebben is geresolveerd: ten overstaan van deeze Vergadering eene Commissie te benoemen, welke bij de Heer Commissaris Generaal Motz, naar de Staat der wagens en Paarden onderzoek zullen doen en voorts versoeken bewys van de gedaane Leverantie- wyders zal de commissie aan de Helder deswegens, zodanige arrangementen tragten te maaken, als ten beste vermeenen zullen te behooren, zo tot aanstelling van iemand die over alles een wakend ooghoud, als tot ontfang der beloofde vragtpenningen, en daar uit S' weekelyks betalinge aan de Voerlieden te doen

LEVERANTIE AAN DE BEZETTER (OF DE BEVRIJDER VOLGENS DE ORANJEPARTIJ)

Vergadering 19 October 1799

Op de ontfangene order van de commissaris Generaal H. Motsz gerequireerd wordende 840000 pond hooij, aan bundels van 13 ponden Amsterdamsch- de 1000 bundels tegens f 322- Mitsgaders een Staat te zenden van alle het hooij, Turf, Brandhout, Vee & Slagtvee, die in het Eiland zijn tot dat einde opgeroepen-

Van Oosterend S: Dijksz, B: Vlaming, B: Dekker

Walenburg H: Dogger. Jacob S: Eelman, C.C. Boon

Hoorn C: W: Smit, C. List

Waal Pieter Aug: Dyksz

Koog Hendrik Maasz

Oudeschil Fokke Boermeester, H:B: Blom

Burg Jan Stam

Vergadering Zondag Middag 20 October 1799

Werd voorgesteld welk hooij geleverd moet worde-? Is unaniem beslooten klaver hooij-

Of het hooij inmiddels klaar gemaakt worde, of daar mede wagten?

Geresolveert zig alvoorens te addresseeren op welk wijs zulks te doen?

Per missive, dat hoe zeer men berijd is ogenblikkelijk daar aan te voldoen en alles desaangaande gereed te make, inmiddels de vrijheid neemt met openlegging van Staat van het vee hoe veel ieder benodigd heeft, voor een ordinaire Winter- Zo wel koe als Slagtvee-

Welke Missive zal werde gesonde met een Commissie uit dit Eiland, bestaande uit 2 Leden, zijnde H. Dogger & Cornelis W: Smit, en is verder geresolveerd dat zo de commissie van de Helder te rug komt, dan deese vergadering weder te beleggen met alle die thans present zijn-

Lange brief aan de Heer Hendrik Motz, Commissaris Generaal der Engelsche Armee aan de Helder

Omme met UEdG. deswegens ampel te kunnen spreeken hebben wy gecommitteerd de persoonen van Hertje Dogger en Cornelis Willemsz Smit, welke de brengers dezes zyn, en UEdG. van alles de nodige Ouvertuures kunnen geven- zo als ook wegens de opgave van het Vee, Turf, Hout enz, uit al het welke UEdG al meede klaarlyk zal geblyken, welke geringe quantiteit voor onze Inwoonders die 5000 Zielen en 1600 Huyshoudens uitmaken daar van voorhanden zyn-

FRAAIE VOORUITZICHTEN

Vergadering 27 October 1799

De Commissie Hertje Dogger & C.W. Smit geweest zynde na de Commissaris Hendrik Motz op de Helder rapporteeren: dat zy met behulp van de Heer Hendrik van Straalen by opgemelde Commissaris alle pogingen hadden aangewend omme van de requisitie van Hooy bevryd te weesen- ook tegelyk vergoeding voor de gerequireerde wagens en paarden hadde versogt- dog alles vrugteloos was bevonden, moetende het Hooy geleverd worden- en wat de wagens en Paarden betrof, dat de Engelsche Commissaris beloofd hadde, by het finaal vertrek der Armee, wel zo veele paarden en wagens te zullen agterlaten, waar uit Texel zyn gefourneerd aandeel gemakkelyk konde te rug bekomen - dat de Commissie ook had geinsteerd op betaling der daggelden voor gebruyk der wagens en paarden- dog dat de Commissaris henlieden had gezegt 'er bereids een gedeelte van was betaald, dat hy hun niet konde zeggen hoe veel, maar dat zy dit te weeten konde komen by Cap. Wickel die aan de Helder of in het Camp was-

Dat zy door middel van een Tolk denzelve Capityn Wickel hier over hadde onderhouden, die hun beloofde zo ras zyne Lysten gereed waaren, men die van hem konde bekomen- maar zo verre zy geinformeerd waaren zoude de betaling niet hoger geschieden als f 3- per dag-

Dat zij verder over de te doene requisitie van Hooij met de Bataafsche Commissarissen Krayenhoff en Mansfeld op de Helder hadde geadviseerd, dan dat die van aandeel waren deselve ook voeragie moeste hebben, te meer daar de Engelsche Armee een vrije aftogt bedongen had, moetende also het hooij gereed gehoude worde-

Welk rapport gehoord zijnde is de Commissie bedankt en wijders geresolveerd,

Advertentie aantezetten dat de requisitie van het hooij over Texel beloopt 840000 Lb Hooij, waar in ieder hooij hebbende na de nauste berekening moet contribueeren 1/8 van zijn voorraad, dat die 1/8 moet worden geleverd aan Bundels van ieder 13 Lb amsterdamsch, welk op de eerste aanvrage gereed moeten zijn, en dat ieder man gewaarschouwd deugdelyk gewigt te leveren, zullende de nadeele anders voor zijn reekening lopen-

Onverminderd het ondersoek hetwelk geschieden zal na de deugdelyke opgave, zijnde ieder 1000 Lb gereekend op een wagen hooij, moetende also een ieder welke in de Termen valt van niet minder dan 1000 Lb te leveren, deselve 1000 Lb dadelijk gereed maken, en dat de andere pro rato naderhand mede zijn Levering moet doen dog geen verdere Levering vereijscht wordende, dat dan die laaste pro rato restitutie moet geven, aan die geene welke geleverd hebbe, zullende naderhand Commissarissen worde aangesteld, omme de restitutie te regeleeren

Dat die advertentie niet alleenig gepubliceerd, maar ook van huijs tot huijs aangezegt en dat dan de commissarissen van ieder dorp hier tegenswoordig, zullen worde ter hande gesteld de Lysten, inhoudende wat ieder opgegeven heeft, ten einde de nodige informatie te geven, en natezien of de deugdelyke opgaave gedaan is, zullende die geene welke ter kwader Trouw opgegeven heeft, van het meerdere dat bevonden wordt in plaats van 1/8 ¼ zal moeten levere-

Wijders zullen meerder aangesteld over Texel Commissarissen tot de aflevering die bij de Leverantie assisteerde, aantekening zullen moeten houden, wie dat afleverd en te gelijk, een reçu vraagt voor de geleverde, en al het geene naar afloop ter Secretary te besorgen-

wordende aangesteld

Voor den Burg Sijmon Kwast, Jan P. Verberne

Hoorn & Westen Willem Keyser en P.A. Kikkert

Waal Lourens Boon, Jan P. Bakker

Oosterend Klaas Gaukes, Jac:D: Kooijman

Oudeschil Willem Dalmeijer, C. Smit

Koog, Walenburg & Eijerland Dirk Mulder, Gerrit Sluysman

Alle welke qualificatie zullen worden gegeven-

(Zie hierover het hoofdstuk over de Invasie van 1799- er kwam van deze plannen niets terecht. De Bezetters moesten vluchten en de paarden en wagens waren weg, net als het hooi en de voedselvoorraden. Er volgde een strenge hongerwinter).

ZEER GERINGE SCHADEVERGOEDING VOOR DE VERLOREN WAGENS EN PAARDEN VAN 1799

Vergadering 16 December 1802

De Commissarissen tot verdeeling der gelden van de wagens, paarden, Hard Brood &a door de Engelsche en Russchen agtergelaten voor het aandeel van Texel- doen door eene Commissie van H. Dogger, C.W. Smit en Dirk M. Boon rapport- dat daar de som voor Texel bedroeg eene Somma van f 1684.12.4

de wezentlyke Schaade en nadeelen aan de Wagens en Paarden aldus beliep als

voor Oosterend f 1515- Waal 1435- Burg 2662.10- Oudeschil 201- Koog Everste Koog & Kwelder 1142- Hoorn & Westen 1904- Walenburg 465- te zamen f 9524.10-

Zij in gemoede van de ingekomene penningen de Verdeeling gemaakt hadde als volgt, versoekende: aan deeze Vergadering dat het zelve naar Examinatie geliefde goed te keuren als Oosterend f 267.2- Waal 253.3.12 Burg 504.16- Koog Ev. Koog & Kwelder 201.9- Hoorn & Westen 335.18- Walenburg f 82.3- te zamen f 1679.19.12

Waarover zynde gedelibereerd is de verdeeling volkomen geapprobeerd, zynde aan Commissarissen ieder voor zyn district zyn aandeel omme naar behooren onder de individuus te verdeelen, tegens een generale quitantie ter handen gesteld-

SCHAPENTEELT

Vergadering 16 Mey 1801

Thans aan de Ordre zynde met de Burger Wilkes Lid deeser Vergadering benevens deszelver geassumeerdens uit de kundigste der Huislieden, naartegaan en te Examineeren de aanmerkingen deezer Vergadering op het door hun uitgebragte rapport by voorige Vergadering wegens de Schapenhoudery en Schapenteelt met de Wolhandel- is met de opgekomene uit de geassumeerdens voornoemt, de Burgers H. Dogger, Arie Jacob Dyksen en Jan Stam, zynde absent Cornelis W. Smit en Cornelis A. Bas- dezelve aanmerkingen onder handen genomen, en deswegens een ordonnantie ten opzigte van Texel gearresteerd- zynde wyders geresolveerd daar over alvoorens in werking te brengen, te correspondeeren met den Agent van Nationale Oeconomie-

VERBETERING VAN DE SCHAPENTEELT

Vergadering 6 Maart 1804

Thans aan de ordre zynde, eene resolutie te neemen op de Keur tot verbetering van het Schaapvee en Wolhandel, suppediteerd de Secretaris deselve Keure, zodanig gealtereerd, als de Geest deser Vergadering komt intehouden

Waar over zynde gedelibereerd is geresolveerd de 12 Keurmeesteren provisioneel te benoemen- zynde zulks alzo gedaan als volgt

Voor de Burg Reyer Dyt, Sybrand Keyser, Maarten Zym, Albert D. Keyser

Hoorn & Westen Jacob Schraag, Cornelis W. Smit

Waal Frans Oom, Arie Cornelisz Dyksz

Oosterend Pieter Albertsz Keyser, Ryer Koning

Koog & Ev. Koog Hertje Dogger en Pieter C. Boon

Alle welke benoemde Keurmeesteren zullen werden opgeroepen, aanstaande Zaturdag Middag 2 uuren, ten einde met hun te delibereeren, op welk een wyse nu die Keuring in werking te brengen

Wyders is geresolveerd te laten drukken 600 Certificaten- en 100 declaratoiren voor de best gekeurde rammen-

Ook werd den precident met de Secretaris geauthoriseerd een proef met het drukken der Stempels in Verw te neemen aan het Hoofd van een Schaap-

Wyders heeft de precident op zig genomen den Burger Wentel, als convoij meester alhier te onderhouden over de weigering van passe voor aftescheepen Wolvee- ingevolge waarby het Certificaat der Keurmeesters ontbrak

Vergadering 17 July 1804

Binnen gestaan Sybrand Keyser en Hertje Dogger als gecommitteerdens van de gezamentlyke Keurmeesteren over het Wolvee op Texel- overleggende hunne schriftelyke consideratien en advys, op den 19 Junij ll in hunne handen gestelde requeste van een aantaal Ingelanden- tegens het voorals nog in werking brengen der Keur en aanstellingen der Keurmeesteren tot verbetering der Schapenteeld en Wolhandel en zyn Keurmeesteren voor hunne genomene moeite provisioneel bedankt geworden, en derselver Consideratie in advys gehouden tot eene nadere Deliberatie-

Advertentie

Het Gemeente Bestuur van Texel hebben ter verbetering der Schaapeteeld tot keurmeesteren over het Wolvee op deese Eilande aangesteld-

Voor het District van Burg & Oudeschil

Reier Dijt, Albert Dirksz Keiser, Sijbrand Keiser, Maarten Zijm

Hoorn & Westen Cornelis Willemsz Smit, Jacob Schraag

Waal Arie Cornelisz Dykse, Frans Oom

Oosterend Pieter Albertsz Keiser, Rijer Sybrandsz Koning

Koog & Everstekoog Hertje Dogger, Pieter Cornelisz Boon

Gelastende alle ende een iegelijk denzelve te erkennen en behoorlijk te Respecteeren-

Actum ten raadhuijse Texel den 17 Augustus 1804-

Ter ordonnantie van deselve

(was Get) W: Romans Secretaris

KEURENBOEK 1805 56 Ter verbetering van de Schaapenteeld-

Bailliuw en 't Gemeente Bestuur van Texel; ter harte neemende den Bloeij en Welvaard der Schaapenteeld van zo veel aanbelang op deese Eilande, en door goede ordonnantien en gepaste middelen de zogenaamde Long of Zwoegziekte wenschende tegen te gaan, zoo niet geheel uitteroeijen- hebben na rijpe rade best gedagt, het naarvolgende te arresteeren-

1 Eerstelijk: dat geduurende 3 Jaaren: van 1 Nov: 1804, tot 1 Nov: 1807 provisioneel buiten werking zal worden gehouden zodanige, hoe anders heijlzame ontworpene en door het Staatsbewind goed bevonden Keur ter verbetering van de Schaapenfokkerij en Wolhandel op Texel, voor als nog, niet wel uitvoerelyk wordende beschouwd, uit hoofde van de algemeene besmetting alhier plaats hebbende-

2 Dat niettemin uit de Kundigste en beste Schapenhouders alhier zijn aangesteld 12 Keurmeesters, welke versogt, geauthoriseerd en gequalificeert zijn, zig naukeurig en zo na mogelijk te doen onderrigten, welke Huislieden, of wel in en opgesetenen in de onderscheidene districten alhier gesond of wie ongesond Schaap Vee hebben, van deese hunne bevinding aan ons voor den 15 Maart 1805 verpligt zijnde schriftelijk opgave te doen-

3 Dat opgemelde Keurmeesteren bovendien, nog de magt werd toegekend, dat wanneer zij aan de Long of Zwoeg Ziekte kwijnend Vee aantreffen den Eigenaar of Eigenaars te moeten verpligtten (om zo mogelijk naar maate ieders omstandigheid meedebrengt) dat Vee door hem eene kennelijk bijmerk te geven, afgesonderd van zijn eigen te houden, met ernstig vermaan om te moeten zorgen, dat de besmetten op geene van zijn naastgelegene of eens anders land kwame, op de boete van 1 Gulden voor iedere besmet stuk, ten behoeve van de Gemeene Armen van Texel, dat aldaar bevonden wordt

Werdene de Bailliuw deses Eilands versogt en (desnoods) gequalificeerd ter invordering tegens de gebrekigen te procereeren als naar Regtten-

Als meede nog daar en boven de Eilands Veeschutter gelast ook hier op toe te zien, en wanneer zij al zieke schaapen op eens anders grond vinden, die dadelyk te schutten op 5 Stuivers Schutgeld ten hunne voordeelen-

Zynde opgemelde Schutters ieder voor zijn district al meede bevoegd verklaard, de bekeuringe hier vooren te doen ter beoordeeling van Keurmeesteren, welke zij van hunne bekeuring zullen moeten kennis geeven-

4 Dat de zorgeloosheid en weinige vooruitzigt van zommige In en opgesetenen, absoluut vorderen, maatregulen te neemen om het verdere verspreiden van de besmetting te Keer te gaan Ja! zelfs geheel uitteroeijen om daar door ten algemeene welzijn, het Schaapvee van Texel, tot die deugd en waarde te rug te brengen, die her voormaals alom bekend en gesogt maaktte, en dat iedere Schaapenhouder by welke onder zijne Kudde ongezond Vee bevonden word, of zig komt te openbaaren, gehouden zal weesen binnen 3 Maanden daar na, zig van het zelve te ontdoen

Latende het ter zijner Keuse die te verkoopen- van het Eiland te doen of laten vervoeren, of ook te laten slagtten- mits binnen den Tijd van 3 Maanden voorsz ten genoegen van Keurmeesteren bewijsende, dat daar aan is voldaan geworden

Alles op de boete van 3 Guldens voor iedere beest te verbeuren als vooren-

5 En zal het aan niemand vergund zijn zigtbaar zwoegende Schaapbeesten op de Eilands Markt te verkoop te brengen

Werden de Keurmeesteren waar van twee altoos zig zullen verpligtten present te zijn gequalificeert al ziek Vee dadelijk van de Markt te doen verwijderen, en zal de geene die deswegens ongehoorsaam bevonden word, vervallen weesen in de boete van f 3- voor ieder beest als boven-

6 Eindelijk worden Keurmeesteren bij deese geauthoriseerd en gequalificeerd alomme waar de gelegenheid voorkomt op de hier voorengenoemde Boetens de bekeuringe te doen, en zal dit volkoomen geloof gegeven worden-

Werdende alle ende een iegelijk gelast deselve Keurmeesteren behoorlijk te respecterren en erkennen-

Aldus gekeurd en gedecreteerd als in den hoofde deses is gemeld den 17 e Augustus 1804, en van 't Huijs der Gemeente van Texel gepubliceerd den 30e Meij daar aan volgende-

Ter Ordonnantie van Bailluw en 't gemeente Bestuur van Texel voornoemt

Ter kennisse van Mij Secretaris WRomans

Vergadering 25 Lentemaand 1809

Binnen gestaan de Huislieden Jan Korsz List, Jacob Wuys, Jacob D. Keyser, Arie D. Eelman en Lubbert Koorn- te kennen gevende de Extra ordinaire Sterfte by henlieden zo als ook by veele Huislieden op deeze Eilande onder het wolvee- versoekende dit ter kennisse te brengen ter plaatse daar zulks behoord, ten einde zo mogelyk in deese onvoorziene ramp bystand te bekomen- en is hun zulks toegezeid-

Wyders daar over geconfereerd met het Lid tot de Landbouw H. Dogger- is beslooten:

Zig daar over aan de Minister van binnelandsche Zaken te addresseeren- zullende men zo veel mogelyk de naukeurigste rapporten inwinnen omtrent de bevinding by geopende beesten als verdere informatien- zo ook zal men door de Bodens naukeurig doen opneemen het getal gestorvene Schaapbeesten zederd primo January ll &a ten einde met gepaste aandrang, van een en ander te kunnen voordragen-

Hier ging het erom, dat men voor de vergoeding van de schade door het gestorven vee een request aan de Koning richtte, in de hoop van hem geld te krijgen. Maar dat pakte anders uit- er kwam geen bijdrage, erger nog, onmiddellijk werd de uitvoer van alle vee verboden, en dat juist in de tijd dat de lammeren vervoerd moesten worden. Dat was de bedoeling niet en het kostte veel moeite om alles weer recht te praten].

HET ZIEKE SCHAAPVEE

Aan de Minister van Binnelandse Zaken

HEdgest Heer!

Zeedert meer dan 3 maanden heerscht hier onder het Schaapvee een buitengewone plotselinge sterfte zonder voorafgaande ziekte of kenmerk

Zo zelve: dat van de nagenoeg 30.000 schapen, die op ons Eiland zig bevinden 1/15 deel binnen den korte tyd van 3 Maanden gestorven gestorven zyn- terwyl de sterfte nog al aanhoud- en eerder toe dan afneemt-

Wy hebben communatief met het Lid tot den Landbouw voor ons departement den Heer H. Dogger wonende alhier, deswegens zo veel mogelyk onderzoek gedaan, en pogingen aangewend om den oorsprong te vinden, ten einde deeze Onverwagte Ramp tegen te kunnen gaan en te voorkomen, maar geen Veeartsen hebbende, of Lieden in de Konst genoeg ervaren is zulks vrugteloos geweest- alleen heeft opgemelde Heer Dogger ons medegedeelt een gedaan onderzoek en bevinding by gestorvene Beesten, vervat in een gedetailleerd rapport, het geene door Zyn Ed aan de Commissie tot den Landbouw is verzonden-

Hooggaand drukkend is deze slag, voor de veehouders van Schapen, wier fokkerij en cultuur alleen de Hoofdbronnen van Bestaan aan onze Landlieden oplevert- te meer: daar zy door 't personeel en andere zwaare belastingen ter neergeslagen en ontmoedigd worden, niets voor hun overblyft dan een donker verschiet in de toekomst

Reeds existeerd 'er een geval van een braaf oppassend Huisman, die alleen uit weemoed, de hand aan zig zelve heeft gelegt- en wy vreese nog voor erger gevallen

Wy hebben gemeend dit alles te brengen ter kennisse van UExcell, mogen wy vertrouwelyk deszelfs raad vragen- of het wel ongepast zoude weezen, over deeze nieuwe ramp ons te wenden- tot onse goede Koning, die vanzo veel troost en hulpvaardige bystand aan de ongelukkige van de jongste Watersnood zo treffende blyken gaf- wie weet of zyne Vaderlyke Clementie ook niet ter onser hulp schoot-

Texel den 13 Bloeimaand 1809

Vergadering 25 van Hooimaand 1809

Ingekomen aanschryving van de Commissie tot den Landbouw van 't departement van Amstelland gedateerd 30 Zomermaand 1809

Verzoekende omme by ontstane buitengewone Ziekte onder het Vee communicatief te werk te gaan, met het Lid van de Commissie tot den Landbouw de Heer Hertje Dogger in Walenburg op Texel woonagtig-

(Op het internet werd laatst een brochure over deze ziekte, geschreven door Hertje Dogger aangeboden).

BELASTING OP WOL

Vergadering den 8 van Oogstmaand 1809

De precident communiceerd de Vergadering een berigt van de Commissie tot den Landbouw van het departement van Amstelland van dato 15 Hooimaand 1809 gedaan aan zyne Exell: den Minister van Binnelandsche Zaken, ten betooge van de hoogstnadeele invloed op de Culure der Wolle veroorzaakt door het decreet ZM omtrent het heffen van 15 pCt op de uitgaande Wolle- welke berigt Zyn Ed medegedeeld door het Lid deser Vergadering alhier woonagtig de Heer Dogger- stellende alzo voor: omme de Commissie van den Landbouw voorn deswegens per Missive op het Vriendelykst te bedanken-

En is het zelve alzo vastgesteld

Aan de Commissie tot de Landbouw van 't Departement van Amstelland

De Heer H. Dogger Lid uwer Vergadering, hier woonagtig, heeft de goedheid gehad, ons meede te deelen, den inhoude van U Lieder berigt, aan zyn Exell den Minister van Binnelandsche Zaken, omtrent de bezwarende belasting van 15 pCt op de uitgaande wolle-

Een berigt: zo vereerend voor UL Vergadering als getrouw aan de waarheid, droeg onse hooge goedkeuring weg, en deed ons gevoelen Ulieden deswegen eerbiedig te moeten bedanken- met den wensch: dat S' Ryks hoogste magt die tog ons allerbeste wil, naar ryp overleg in Zyne Wysheid, deze wet zal intrekken en daardoor der Schapenhouder op ons Eiland, de eenigste nog zo wat overgeblevene tak van bestaan van een Slag bevryden, die als het waare, zyn toekomstig lot, in eene zeer diepe duister omkleed-

Texel 16 van Oogstmaand 1809

PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE

De Schoolmeester van De Koog, die in 1795 iets onverstandigs zei over het nieuwe bestuur, en op staande voet werd ontslagen, woonde in 1802 bij Hertje Dogger op de Kwelders.

Hij schreef een brief, ondertekend met

'UL W Ed onderdanige Dienaar, Hendrik Smit Kwelder Den 25 Maart 1802' waarin hij vroeg om zijn post als schoolmeester terug te krijgen. Dat hij bij Dogger woonde bleek uit het

'PS verzoek deze ingeleijde met die onder UL zijnde Attestatien P. Consent te bezorgen ten Huijse van Hertje Dogger zoo Gij Lieden meerde aantekeningen begeert; gelieft te melden'

De Gemeenteraad liet hem weten dat hij kon solliciteren als er een vacature was, maar dat hij wel examen moest doen volgens de nieuwe regels.

Vergadering 20 Mey 1802

Wyders versoekt den Burger Clarisse daar een der Articulen zyner Instructie kwam intehouden het aanstellen van plaatselyke Scholarchen, die het op en toeversigt over de minderen schoolen hadde- dat de Vergadering hem daar toe op Texel eenige geschikte persoonen geliefde optegeven-

Het welk gedaan zynde heeft zyn Ed daartoe gedisponeerd en benoemd de Burgers Mr. GCW Reynbach, S. Hoekstra, A. Wentel, H. Schutte en H. Dogger

Alle op deeze Eilande woonagtig- als dewelke door zyn Ed hier toe zullen werden aangeschreeven, en behoorlyke Instructie te handen gesteld-

Dogger was de enige geboren Texelaar in dit gezelschap.

SCHOOLCOMMISSIE

Vergadering 16 November 1802

Ingekomen eene Missive van J. Clarisse van dato 6 October 1802 in qualiteit als Schoolopziener van het Eerste departement voormalig Texel, kennis gevende: dat tot een plaatselyke Commissie over de Schoole op den Eilande Texel, door hem op behoorlyke qualificatie van de commissie tot de Binnelandsche Correspondentie, waaren aangesteld de Burgers G.C.W. Reinbach, A. Wentel, S. Hoekstra, H. Schutte en H. Dogger-

Vergadering 29 January 1806

Ingekomen Missive van de Schoolopziener van het eerste District van Hollandsch Noordelyk gedeelte dato 13 jan. 1806, te kennen gevende: dat hy op Nieuw benoemd en versogt had, de Heeren A. Wentel, G.C.W. Reinbach, S. Hoekstra, H. Schutte en H. Dogger, tot de plaatselyke School Commissie deezes Eilands, hij ook niet twyffelde of deselve zoude dit wel aanneemen- versoekende hun dit te communiceeren en van den afloop kennis te geven-

en is het zelve aangenomen voor Notificatie en geresolveerd deselve plaatselyke Commissie opteroepen, aanstaande dingsdag middag om 2 uuren- zynde van wegens deese Vergadering tot het geven van opening en verdere te houdene conferentie, by deese plaatselyke School Commissie, benoemd de Leeden van den Burg met den Bailliuw en Secretaris

Vergadering 4 February1806

Agtervolgens de Missive van de Schoolopziener over het Eerste district van Hollandsch Noordelyk gedeelte, geschreeven te Grootschermer dato 13 Jan. ll. betrekkelyk: de door Zijn Ed. benoemde plaatselyke School Commissie op Texel,

De Heeren Ab. Wentel, G.C.W. Reinbach, S. Hoekstra, H. Schulte en H. Dogger

Zyn dezelve Heeren binnen gekomen en na hun den inhoude van opgemelde Missive te hebben gecommuniceerd, waar van deselven verklaarde bereids door eene Missive aan de eerst hunner Commissie door den Schoolopziener gezonden, kennis te dragen, en na verdere conferentien deswegens gehouden-

Hebben dezelve deese benoeming zig laten welgevallen en de plaatselyke School Commissie op Texel op zig genoomen- onder die mits: dat hun wierd gegeven eene behoorlyke qualificatie, de Schoolonderwysers op deese Eilande daar van kennis doende en daar het zeer tot aanmoediging der Jeugd noodsakelyk was, nu en dan door prysjes dezelve optewekken: dat de Commissie onder behoorlyke Verantwoording aan deese Vergadering daartoe een genoegzaam fonds wierd aangeweezen-

zo meede: tot het doen van andere klyne uitgaven

en heeft de precident opzigtelyk de eerste poincten het versoek toegezegt en wat het nodige fonds aanging tot uitdeeling der prysjes aan de Jeugd en verdere klyne uitgave: verklaarde hij in Naam van het Gemeentebestuur niet te twyffelen, of die Vergadering zou met hem deswegens eensdenkende zyn, en meede geen Zwarigheid maken, wanneer de Commissie prysen aan de Jeugd oordeelde te moeten uitdeelen: daartoe alvorens de nodige fondsen aantewysen- het geen gewisselyk eersdaags een poinct van deliberatie zal moeten worden, als ingevolge het Reglement onlangs voor de Gemeentebestuuren gearresteerd, met de daaropvolgende aanschryving van de gedeputeerden uit het departementaal Bestuur binnen den tyd van 3 Maanden verpligt zynde te moeten opgeven, hoedanig voortaan de plaastelyke belastingen zal zyn gereguleerd-

Wyders dat 'er thans twee nieuwe Schoolmeesteren aan Oosterend en den Burg op deese Eilande beroepen zyn, welke het Onderwys doen naar de Nieuwe Leertrant, is met hun verdere afspraak gemaakt deselve Schoolmeesteren met eene behoorlyke Instructie te voorzien- dog welke Instructie alvoorens ten fine van resumtie zal werden gesteld, in handen van de plaatselyke Commissie voorschreeve

Eindelyk is de Secretaris gelast de Schoolopziener kennis te geven, dat de benoemde de hun opgedragen Last zig hadde laten welgevallen-

Vergadering 4 Maart 1806

Ingekomen Missive van de plaatselyke School Commissie op Texel, geschreeven aldaar den 26 february 1806, versoekende tot aanmoedigng der Jeugd voor het uitlove van premien dat hun een jaarlyksche som van f 100- mag worden toegelegd, boven en behalven restitutie voor uitschot van Brieveporten, wagenvragten en klyne kosten, voorvallende by hunne jaarlyksche Examen-

En is na deliberatie eenparig het versoek geaccordeerd, en de Secretaris gelast, deselve per Missive hier van kennis te geven-

EEN VAN DE INGELANDEN VAN DE KOOG EN EVERSTE KOOG

Vergadering 11 Januarij 1803

Den Dijkgraav steld voor daar de ingelanden van De Koog derselver request omme bevrijd te zijn van de dijkgelden voor de geabandonneerde landen in de polders De Koog en Everstekoog bij besluijt van het departementaal bestuur van Holland dato 8 october 1802 was geweezen van de hand en het dijkscollegie de ingelanden voornt. uitstel van betaling hadde verleend tot 15 januarij eerstkomende, dat hij dijkgraav die voorheen lid van de municipaliteit deezes eilands had geweest, wel bewust was dat de geabandonneerde landen ook binnelandsche of Eilandskosten schuldig waaren, welke denkelijk sederd den jaare 1793 of 1794 af nog onbetaald zoude zijn, dat dezelve geabandonneerde landen onlangs publicq verpagt zijnde door Hertje Dogger, Hendrik Maas en Klaas Keesje, zig noemende hiertoe door de ingelanden te zijn gequalificeerd, het dijkscollegie bij hunne laatste aanmaaning omme betaling, zig aan die gequalificeerdens had geaddresseerd- Dan bedugt zijnde of hier wel aan voldaan zoude worden, stelde hij voor zo wanneer zulks plaatshad, omme dan communicatief met deeze Vergadering, welke ook belang had in de betaling der Binnelandsche kosten, te werk te gaan. Waarover zijnde gedelibereerd, is geresolveerd: zo wanneer de ingelanden van De Koog en Ev. Koog voor den 15 january aanstaande de dijkgelden voor de geabandonneerde Landen in die polders niet hadde opgebragt, men de gequalificeerdens H. Dogger, Hendrik Maas en Klaas Keesje tegens de naaste vergadering zoude oproepen- wanneer ook daarbij zoude komen eene Commissie uit het Dijkscollegie welke gezamentlijk met deeze vergadering zoude tragten die gequalificeerdens te verpligten omme te zorgen dat zowel de dijkgelden als Binnelandsche Kosten voor die landen naar behooren in de respective eilandscasse wierden opgebragt.

En heeft den dijkgraav aangenomen kennis te geeven hoedanig het met den opbrengst der Dijkgelden voor de voornoemde Geabandonneerde Landen voor den gestelde 15 januarij aanstaande zig had toegedragen.

Alle gekleurde percelen waren eind 18e eeuw door de eigenaren verlaten, geabandonneerd.

Vergadering 25 Januarij 1803

In de Vergadering zynde gekomen den Dykgraav met de hoofdingeland Rijer Dijt als gecommitteerd vanwegens het dijkscoll. deezes eilands, omme met en beneevens deeze Vergadering middelen te beramen waardoor de ingelanden van De Koog en Everstekoog onder de verpligting werden gebragt ter voldoeninge der Binnelandsche kosten en Dijkgelden der geabandonneerde landen in hunne polder gelegen. Zijnde tot dat eijnde opgeroepen de gequalificeerdens uit de ingelandenHertje Dogger, Hendrik Maas en Klaas Keesje, welke onlangs deselve geabandonneerde in publicque veiling hadde verhuurd, dan dezelvde gequalificeerdens niet zijnde opgekoomen, is wederzijds afspraak genoomen, daar toevallige zaaken hiervan de oorzake konde zijn, dat men tegens de naaste vergadering 's middags 2 uuren deselve gequalificeerdens andermaal zoude oproepen-

Vergadering 5 February 1803

Thans aan de ordre zijnde met den Dijkgraav en Hoofdingeland Rij. Dyt vanwegens het Dijkscollegie gesamentlijk te confereeren met de gequalificeerdens van de ingelanden in de polders De Koog en Ev. Koog Hertje Dogger, Hendrik Maas en Klaas Keesje tot verpagting der geabandonneerde landen in dezelve polders teneinde gereguleerd worden op welk eene wijse de betalingen zo van binnelandsche kosten als dijkgelden dier landen zoude worden ingevorderd. Naardat deselve gequalificeerdens waaren binnengekomen en de intentie zo van deeze vergadering als van het dijkscollegie hun zijnde gecommuniceert, verklaard Hertje Dogger in naam zijner meedegequalificeerdens, hierover niet gelast te zijn, alleen maar door de Ingelanden waaren geauthoriseerd omme dezelve geabandonneerde landen ten meeste voordeelen te moeten verpagten.

Naar langduurige debatten deswegens en hun betoogd hebbende dat zij wel degelijk over alle zaken de geabandonneerde landen concerneerende waaren geauthoriseerd en gequalificeerd, is men eindelijk in zoverre het eens geworden dat het gemeentebestuur zal werden opgegeven eene lijst der Ingelanden, benevens het getal hunner roetalen in de polders De Koog en Everstekoog, wanneer zij met den ontfanger van De Koog zal reguleeren hoeveel ieder landeigenaar van diezelve polders per 100 roeden aan de agterstallige binnelandsche kosten en dijkgelden der geabandonneerde landen aldaar zal moeten contribueeren,

dat deeze schikking in ordre gebragt, den ontfanger zal geauthoriseerd werden de binnelandsche kosten en dijkgelden bij de ingelanden van de geabandonneerde landen op te halen, aanteekening houdende van de weigeragtigen, met de reedenen die zij daarvoor hebben en daar zommige ingelanden bereids tegens de resolutie der dijkscollegie aan de penningmeester hadde betaald, zal de ontfanger de quitantie daarvan overneemen en reçu in plaatse geeven. Naar de afloop zal den ontfanger de dijkgelden aan het gemeentebestuur opbrengen die het de penningmeester zal doen behandigen.

Zullende verders over een en ander ter naaster vergadering resolutie worden genoomen.

Vergadering 1 November 1803

De Ontfanger van de Koog brengt ter Tafel f 74.15- zynde het beloop der Binnelandsche Kosten van de Geabandonneerde Landen in de polders de Koog & Ev. Koog hem betaald tot den Jaare 1802 incluys door de gequalificeerdens uit de Ingelanden Klaas Keesje, Hertje Dogger en Hendrik Maas- welke gelden gesteld zyn in Handen van den Ontfanger Star, tot nader Verantwoording-

Deselve Ontfanger als nu in mindering der Dykgelden van deselve Landen ingekreegen hebbende f 111.15- is genoemde Ontfanger met die Gelden gerenvoyeert na de penningmeester der Dykagie- dan versogt dezelve te mogen weeten wie hem het Salaris hier voor voldoen zal? En is zulks in advys gehouden omme daar nader met het Dyks Collegie over te spreeken-

Vergadering 29 January 1806

Thans aan de ordre zynde, eene conferentie te houden, ten overstaan van den Dykgraav en Hoofdingeland van den Burg, met Hertje Dogger, Hendrik Maas en Klaas Keesje, als gequalificeerd zynde van de Ingelanden van de Koog en EversteKoog tot het verhuuren der Geabandonneerde Landen- zyn alle deselve in Vergadering opgekomen-

En is na ernstige en vrij langduurige Conferentien met opgenoemde gequalificeerdens eindelyk: van wegens deese Vergadering de navolgende voorslag gedaan:

Dat voortaan die Geabandonneerde Landen zullen worden verhuurd door het Gemeentebestuur met poldermeesteren van de Koog en Everste Koog

Dat het Gemeentebestuur en poldermeesteren zullen zorgen: dat die Huurpenningen worden ingevorderd-

Dat daar uit voor die Landen zullen betaald worden, de binnelandsche Kosten en Dykgelden over het verschuldigde Jaar, en dat het te kort komende: over de Ingelanden 100 voor 100 zal worden omgeslagen- en door het Gemeentebestuur als vooren by hunne Ontfanger aan de Koog geincasseerd-

En dat het Gemeentebestuur bij ordonnantie die Dykgelden van die Landen S' jaarlyks doen betalen-

Dan de gequalificeerdens verklaarende tot deese voorslag zonder nadere qualificatie niet te kunnen concurreeren- hebben aangenomen hunne Committanten opteroepen, die daarover te hooren, en nader rapport te doen-

DIJKGELDEN

Vergadering 12 October 1804

Op voorstel van den precident is de Boode Vlaming tegens de naaste Vergadering opteroepen, de gequalificeerdens van de Ingelanden in de polders de Koog en Everste Koog, Hertje Dogger, Hendrik Maas en Klaas Keesje, ten einde met deselve te delibereeren, over de agterstalligheid in de Dijkgelden van de geabandonneerde Landen in deselve polders gelegen, welke weigeragtig zijn, hun aandeel te betalen;

als ook het salaris te reguleeren de Ontfanger competeerende, voor het ophalen der Dykgelden en het bezorgen aan de penningmeester, van dezelve geabandonneerde Landen-

Vergadering 30 October 1804

Binnen gestaan Hertje Dogger en Hendrik Maas gequalificeerdens van de Ingelanden van de Koog en Everste Koog tot verhuuring der geabandonneerde Landen in die polders en is deselve Conform de afspraak den 8 feb. 1803 opgegeven; welke restanten 'er nog overgebleven zyn, welke de Binnelandsche Kosten en Dykgelden, dier geabandonneerde Landen zeder 1793 tot 1803 weigeragtig zyn te betalen- en verders onderhouden daar de Ontfanger van de Koog de Gelden voorn. van de andere Ingelanden had opgehaald, en aan de penningmeester verantwoord, welke betaling deselve Ontfanger daar voor zal hebben, en wie hem zal betalen

Na eenige discussien, waarby onder anderen genoemde gequalificeerdens voorgave van geene afspraak deswegens te weeten- is met hun lieder voorkennis en op hunlieder versoek al het zelve voor als nog in advys gehouden- als verlangende deselve gequalificeerdens hier over ook in byzyn van een Commissie uit het Dyks Collegie eene nadere conferentie te hebben-

Zynde voorts de Secretaris versogt het Dyks Collegie hier van te verwittigen, als meede: dat zy zullen gelieven eene Commissie te benoemen, om wanneer de handen wat ruymer zyn, met den andere hier over nader te confereeren

Vergadering 14 January 1806

Op voorstel van den precident is besloten, tegens de naaste Vergadering opteroepen Hertje Dogger C.S. als verhuurd hebbende het opgedragene Land in de polders de Koog en EversteKoog, benevens den Dykgraaf en een Hoofdingeland deezes Eilands- ten einde met elkander te overleggen, op welks beste wyse over de betaling der Jaarlykste Lasten deezer Landen eene schikking te maken-

ONGENOEGEN OVER HET SCHUTTEN VAN DE RAMMEN

Binnen gestaan Hertje Dogger en Dirk Keesje te kennen gevende 'er eenig verschil tusschen henlieden bestaat over het schutten van 4 rammen des eerste in zyn Buurmans Land, waar voor de tweede als Schutter pretendeert voor ieder Ram f 1.- volgens de Eilands Keur-

De Keur daarop zynde nagezien en wel die van 8 Mey 1789, is Dogger aangezegt: dat de Schutter ingevolge de Keur gehandeld heeft- dog Dogger zig beklagende over dezelve Keur als iets onregtmatig en onbillyks in zig bevattende- heeft de Vergadering zig verklaard daar in wel te willen voorzien, zo wanneer hy daaromtrent een schriftelyke voordragt deed- die naar gedegen onderzoek bevonden wierd met de waarheid over een te stemmen-

BORGEN VOOR DE ONTVANGER VAN DE WAAL

Vergadering 17 April 1804

Binnen gestaan Pieter Jansz Boon Ontfanger van de Waal, op last deeser Vergadering verpligt op Heede te produceeren, de Acte van Borgtogt voor hem, als Ontfanger gesteld- verklaard gemelde Boon die niet onder zig te hebben, maar vertroude te zullen berusten in het Regenten Kistje van de Waal, op het Raadhuys alhier staande- maar vermeende wel te weeten: dat Hertje Dogger en Jacobus van Steenbergen zig tot zyne Borgen hebben gesteld- produceerende zyn Acte van aanstelling, waar in wel van de Borgtogte maar niet wie zig daar voor verbonden hadde-

En is hem aangezegt: dat men zulks in nadere Overweging zoude neemen- waarop genoemde Ontfanger te kennen gaf: dat ingeval hy op Nieuw Borgen moesten stellen, hy daartoe voordroeg de persoonen van Hertje Dogger en Cornelis Karsman, de eerste in Walenburg, en de andere aan den Burg alhier woonagtig-

De Ontfanger Pieter Klaasz Daalder meede zyn acte van aanstelling, dog niet die van zyn Borgen kunnende overleggen, als die in der tyd aan Regenten van den Hoorn hebbende overgegeven- maar vermeende dat zig voor hem tot Borgen gesteld hadden- Arie van Dyk aan Oosterend en Cornelis Duynker aan den Hoorn-

Dog de Ontvanger Biem Vlaming in 't geheel geen opgave gedaan hebbende-

En eindelyk thans al meede aan de ordre zynde, een resolutie te neemen, over de overledene Borgen van den Ontvanger Star- Charlo Gravius en Leendert den Berger, die zig met de nog levende Simon Boom en Pieter Arsz Sunderdorp daar voor verbonden hadde- is al het zelve in deleberatie gebragt, dog uit aanmerking: dat hoe zeer nuttig en noodzakelyk het was, alle Actens van aanstelling voor de Ontfangers provisioneel gebragt wierden op een eenparige voet- ten andere alle de Borgtogten van dezelve naar behooren wierden vernieuwd en eindelyk dat ter voorkoming dat genoemde Borgtogten niet verlooren gingen en te beter in het geheugen bleeven, deselve op het Secretary alhier wierden geregistreert- nogthans uit hoofde van ven het kort aanweesen van deese Leeden, zo spoedig dit alles niet te redresseeren was, waaromme het zelve in advys gehouden word, omme zulks aan de aankomende Leeden optedragen-

[Jacob van Steenbergen was [een van] de vorige secretaris[sen] van Texel, maar ide was al jaren geleden van het eiland vertrokken].

BORGEN VAN DE ONTVANGERS

Vergadering 15 Mey 1804

Binnen gestaan P.K. Daalder Ontfanger aan den Hoorn, opvoerende tot zyne Borgen Arie van Dyk, Cornelis Jansz Duynker en Theunis Keyser

De Ontfanger Pieter Jansz Boon aan de Waal geevt tot zyne Borgen op Hertje Dogger en Cornelis Karsman

De Ontvanger Biem Vlaming aan Oosterend produceerd acte van Borgtogt van dato 10 april 1787 waarby zig tot Borgen hebben gesteld Gerrit Vlaming en Simon C. Mossel

De Ontfanger Jan Star idem Copie acte van Borgtogt dato 15 April 1776 waarby tot Borgen zyn gesteld Leendert den Berger, Charlo Gravius, Pieter Arisz Sunderdorp en Symon Boom

En is al het zelve voor als nog in advys gehouden ter naaster, als wanneer het aldereerste aan de ordre van den dag zal weesen

COMMISSIE VOOR DE ARMENZORG

Thans aan de ordre zynde naartegaan de ingekomene Stembilletten, inhoudende de benoeming van de Commissie welk met deese Vergadering, zullen uitdenken de Fondsen en wyze van Invoering, der Algemeene Armen directie op deeze Eilande- zyn daartoe by de volgende Grondvergaderingen benoemd

I met 42 Stemmen Jan Stam hebbende 29 dito Dirk M. Boon

II met 46 Jan S. Ran, 22 Willem Rab

III met 32 Fye Zwart hebbende 22 Jan Michielsz

IV met 80 stemmen Ab. Wentel hebbende 5 stemmen Jan Stolte

V met 57 stemmen P. Visman hebbende 21 A. Veenboer

VI met 46 C.W. Smit hebbende 25 A.J. Bakker

VII met 36 Willem Keyser hebbende 26 Pieter J. Duynker

VIII met 52 Elmert Klyenberg hebbende 31 Klaas Jac. Bakker

IX met 43 Pieter Breemer hebbende 20 Ryer Koning

X met 70 Hertje Dogger hebbende 35 Jan P. Bakker

Zullende deeze benoeming nu gecommuniceerd worden aan de Verkoosenen, als meede aan het aankomende Nieuwe bestuur, ten einde die laaste tot de oproeping en verdere werkzaamheeden, zodanige dag te bepalen, als het hun gelieven zal-

SCHEPEN VAN TEXEL

NIEUWE LEDEN VOOR DE JUSTITIE

Vergadering 15 Mey 1804

By deese gelegenheid brengt de precident in overweeging, daar het nog fungeerend Committé

van Justitie, ook zo lange aangeweest heeft, of het niet nodig zoude weezen volgens art. 159 voor het departementaal bestuur par. 5 een Nominatie van een Nieuwe Regtbank te formeeren, en ter electie aan het departementaal bestuur te zenden, en is conform geresolveert, zynde de Nominatie met een dubbeltal als volgt

Burg Jan S. Ran, Jan Luijtsz, Jan Stam, Jan Poulusz Kikkert

Hoorn Dirk Jansz Witte, Gerrit W. Smit

Waal Hertje Dogger, Jan D. Boon

Oosterend P. Breemer, Klaas Jac. Bakker ofte Mossel

Oudeschil Hendrik Boermeester, W. Dalmeier

Koog Hendrik Maas, Arie Jac. Veenboer

Wyders daarby kennis te geven, ter voldoening van 't laaste gedeelte der resolutie van het departementaal Bestuur van 27 Jan. 1804- dat de persoon van Schout en Bailliuw van Texel en 't Eierland, mitsgaders die van Secretaris bekleed worden door de personen van Martinus Langeveld en Willem Romans

Extra Vergadering 7 September 1804

present alle de Leeden demto H. Kikkert, P. Dyksen en de Secretaris

Den president zegt de Vergadering belegt te hebben uijt hoofde eener bij hem ingekomen

Extract uit het Register der Besluiten van het departementaal Bestuur van Holland in dato 29 Aug. 1804 ten geleide van het gearresteerde regelement voor de Regtbank van Texel, te geleik met kennis geving, dat uit de deser zijds ingesondene Nominatie door gemelde bestuur tot Scheepenen zullende uitmaken de Crimineele en Civiele Regtbank van Texel waaren benoemd de Burgers

Jan Simonsz Ran en Jan Luitse den Burg, Dirk Jansz Witte den Hoorn, Hertje Dogger Waal, Pieter Breemer Oosterend, Hendrik Boermeester Oudeschil en Hendrik Maas Koog,

Met aanschrijving het tegenswoordige Collegie van Justitie te ontbinden en denselver Leeden honorabel uit hunne posten te ontslaan- de Nieuwe Scheepens bank te installeeren en de voorsz. benoemde personen in gemelde qualiteiten te beëedigen en in functie te stellen-

Geevende voorts den precident te kennen: de Nieuw benoemde Scheepenen teegens heede 11 uuren alhier te hebben doen convoceeren ten einde hunlieden van deese aanstelling kennis te geeven- de Vergadering hier meede genoegen genomen hebbende- steld den precident voor, om wanneer deese aanstelling door de Nieuw benoemde persoonen werd aangenomen op Morgen en het tot hier toe geexteerd hebbende Committé van Justitie en de Nieuw benoemde Scheepenen opteroepen, en ingevolge de voorengezegde aanschrijving, de Eerste te ontbinden en derselver Leeden Honarabel uit hunne posten te ontslaan, en de laastgenoemde te beëedigen en te installeeren; welk voorstel meede goedgekeurd zijnde, verschijne daarop allen de nieuw benoemde Scheepenen ter Vergadering

Den precident hun de redenen der oproeping te kenne gegeven hebbende en hun het Extract

uit het Register der Besluiten van het departementaal Bestuur van Holland van en 29 Aug. 1804, benevens het gearresteerde Reglement voor de Regtbank van Texel voorgeleesen zynde- brengt den Burger Hertje Dogger hier tegen na zijne meening wettige beswaaren in- en in het volgende bestaande: "of hy namentlyk als inwoonder en bovendien nog als Lidt der Civile Justitie in de polder Walenburg, wel zoude mogen deese post te aanvaarden"-

Dan in aanmerking genomen, dat hij de Civiele Justitie van Waal en Burg weinig voorbeelden van Justitiëele dicisien voorkomen, heeft deesen Burger op instantelijk versoek van Bailliuw en Gemeente bestuurderen- behoudens zyn regt als Burger zig deese zijne aanstelling laaten welgevallen- versoekende egter dat hier van in de Notulen van 't Gemeente bestuur mogt werden melding gemaakt-

De overige Lieden meede hunne posten aangenomen hebbende, wierd bepaald om op Morgen ogtend 10 uuren, het Committé van Justitie opteroepen; terwyl de nieuw benoemde leeden aannaame, als meede te compareeren, ten eijnde also de meergenoemde aanschrijving van 't departementaal Bestuur van Holland Effect te doen sorteeren-

Wijders wierd geresolveerd op Morgen dadelijk na het ontbinden van het tot hiertoe geexisteert hebbende Committé van Justitie, en de aanstelling en beediging der nieuwe Scheepensbank hier van met opgave derselver name, aan de Ingesetenen bij advertentie kennis te geven, voorts het gearresteerde Reglement voor de Regtbank van Texel te publiceeren te geleik met eene Notificatie dat een Copie van dat Reglement op de volgende teiden en plaatsen voor een ieder zal ter leesing leggen- als op den

10e, 11e en 12e September 1804 aan den Burg bij Jan Jac. Boon

13, 14 en 14 aan de Waal by A. Schouten

17, 18 en 19 aan Oosterend by H. Brouwer

20, 21 en 22 Oudeschil by Jan Stolte

24, 25 en 26 Hoorn by Willem Ernst

27, 28 en 29 Koog bij Lena Spigt

en daar door de benoeming van den Burger Jan S. Ran tot Lid deeser Regtbank derselver post als Weesvoogd komt te vervallen, proponeerd den precident dadeleik een ander in zyne plaats te benoemen- de Vergadering hier meede genoegen genomen hebbende, wierd vervolgens met unaniem van stemming tot WeesVoogd aangesteld den Burger Jan Stam, werdende een der Bodens gelast, hier van aan de benoemde kennis te geven, en ingevalle deese zulks aannam hier van berigt aan de aftredende WeesVoogd Jan Ran en aan de fungeerende Weesvoogden aan den Burg te doen- brengende de Bode eenige teid daar na berigt, dat Jan Stam zig met zyne aanstelling had laten welgevallen-

Publicatie

Het Gemeentebestuur van Texel ingevolge aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Holland dato 29 Augustus 1804 het Committé van Justitie van voorschreeve Eilande, bestaan hebbende in de persoonen van

A. Gorter, R. Dijt, P. Sluis, J. Schraag, Biem Dekker, P. Visman en K. Keesje op heeden honorabel ontslagen

en de persoonen van

J.C. Ran, J. Luitsz, D.J. Witte, H. Dogger, P. Bremer, H. Boermeester en H. Maas

Als Schepenen van Texel in plaatse van dien in den Eed genoomen en geconstitueerd hebben gemeend aan alle de openbare ingezetenen deses Eilands daar van te moeten kennis geeven-

Actum ten raadhuijse Texel den 8 September 1804-

Ter ordonnantie van Deselve

(was Get) W: Romans Secretaris

STEUN VOOR WERKELOZE ARME LOODSEN

Vergadering 21 Junij 1808

Binnen gestaan de Precident met de Scheepen Dogger, welke met de Heer Bailliuw en Secretaris van het Collegie van Scheepenen zyn geauthoriseerd en gecommitteerd aan de Vergadering in Serieuse bedenking te geven, de armoedige en behoeftige toestand onser

Lootsen en Visscherlieden, veroorzaakt door de ongelukkige tydsomstandigheeden

Dat dese jammervolle toestand de zorgelykste zaken doet vreesen tegens de toekomstige Winter, zo geene kragtdadige ondersteuning, van hier of elders komt, weshalven het Collegie van Scheepenen zig gedrongen vond, dit bij het Gemeentebestuur aantedringen, ten einde eene uitterste poging te doen, om dit voortekomen, met aanbod van hun Medehulp, waar zulks vereischt word-

De Vergadering de Commissie van Heeren Scheepenen bedankt hebbende voor hunne iever, en zig bereidwillig toonende, vertrouwende op hunne medehulp, is alzo vastgesteld dat de Overlieden der Lootsen, zig per requeste zal addresseeren aan den Koning en dat men dat addres na waarheid, zal worden geappuyeerd door het Gemeentebestuur en Justitie-

WAALENBURG

Vergadering 8 augustus 1808

Binnen gestaan Jan S. Ran en H. Dogger beide Leeden van 't bestuur van Walenburg, als hier toe van wegens hunne Vergadering geauthoriseerd en des noods gequalificeerd-

De precident zegt de reedenen waaromme versogt waaren in deeze vergadering bestonden te bestaan: te beproeven of het niet mogelyk zoude weezen, inder minne te vereffenen, de verschillen welke tussen beide de Collegien bestaan, wenschende alzo, van wederzyden allen toegeeflykheid en in oogschyn te neemen de nauwe betrekkingen tussen de Inwoonderen van Texel en Walenburg-

De Commissie van hare zyde, al meede niets liever verlangende, steld den precident voor, dat wanneer die van Walenburg S' jaars f 200- in de Eilands Casse storten, hier meede alles vereffend en afgedaan zoude weesen, dat is de resolutie dezerzyds van 1 April ll den 15 daar aan ter kennisse van die Walenburg gebragt, ingetrokken werden-

En de inwoonderen en Eigendommen van Walenburg gelyke behandeling genieten als die van Texel-

De Commissie deze Eisch te hoog voorkomende, presenteerd S' jaars f 100- aan de Eilands Kasse als vooren, met opklimming zo de Eilands additioneele Stuivers hoger liepen, dan de Som pro rato te verhoogen- en ter Contrairie lager lopende, dan pro rato te verminderen- alles egter onder approbatie van hunne Committenten, de overige regenten van Walenburg

Eindelyk is op de voet voorschreeve wedersydsch overeengekomen, dat die van Walenburg aan de Eilands Kasse zullen contribueeren f 110- S' Jaars

Zullende de Commissie de approbatie vragen van hunne Committenten, en daar van ten spoedigste rapport doen-

[Dat was het eind van een grote rel tussen Waalenburg en Texel over geld- de Raad vond, dat als zij van Waalenburg niet wilden meebetalen aan de kosten, zij ook niet mochten profiteren van de voorzieningen die met het eilandsgeld betaald werden].

Op 29 augustus 1809 overleed Hertje Dogger, 61 jaar oud.


Home