Tuningenland


Dat lag ongeveer tegenover Flora aan de Middenweg (Pontweg). Het land was in het kadaster ingedeeld in sectie H 492.
Vermelding in het Veldnamenboek: het Tuiningenland 1847 (10): naar tuinwal, Everstekoog 1881 (9). Cijfers: (10) de betekenis van de naam heeft te maken met afsluiting, omheining, grensteken, (9) met de ligging.

Of deze naam met tuinwal te maken had? In de Inventaris van de eigndommen van Hendrik Maas in 1813 stond:

Een Transportbrief op den vierden December 1775 voor Scheepenen van Texel gepasseerd door Mevrouw de Weduwe van den Heer Mr. Hendrik Tuning, mitsgaders de Executeuren en Directeuren in den boedel en nalatenschap van dezelven Heer Tuning ten behoeve van den voornoemden Jacob Aldertsz Koorn, van een stuk land, gelegen in de Polder Everste Koog, groot 75 Ares (300 Roeden) belend ten zuiden Dirk Pietersz Bakker, en ten Noorden de Verkoopers.

Het was dus niet Tuiningenland, maar Tuningland. Het betekeniscijfer zou eigenlijk 14 moeten zijn, naar eigenaar of gebruiker genoemd perceel. Maar dat wist onderhand niemand meer en wie Hendrik Tuning was geweest ook niet.
In het Texels spreekt men de ui uit als uu, huus voor huis, muus voor muis, enz.
In dit geval werd de u een ui, waar het een u had moeten blijven omdat het een eigennaam betrof.

Verkoop van het onroerend goed van Jan Pietersz Witte, gedicht door Reijer Jansz Witte van Mariahoeve
Nu gaan wy weer na tuenes land Dat kocht Kees Kuip niet uit de hand
Hier was het Tunes, niet Tuning. In 1888 was de betekenis van de naam niet meer bekend.

Wie was Hendrik Tuning?
Geboren in 1706, rechtenstudent in Leiden, na een half jaar ingeschreven als kandidaat aan de Hogeschool van Harderwijk, waar hij op 4-8-1725, een dag later(!) afstudeerde als Meester in de Rechten.
In 1735 werd hij benoemd als Commies ter Recherche van de Admiraliteit van Amsterdam op Texel. Hij moest toezicht houden op schepen in verband met de inning van ‘convooien en licenten’, in- en uitvoerrechten. Alle Amsterdamse handel passeerde in die tijd Texel.
Hendrik was in 1736 in Den Haag getrouwd met Margaretha Hooreman. Ze woonden op Oude Schild nr. 5, hadden twee dochters, Jacoba en Petronella. De meisjes waren 11 en 7 jaar oud toen hun moeder in 1748 stierf.
In 1852 kocht Hendrik een huis in de Gasthuisstraat in Den Burg. In 1753 trouwde hij met Agatha Mengers, met wie hij al 2 kinderen had, Elisabeth (1751) en Hendrik (1752). In 1753 volgde Gerrit.
Gezien de processen aangespannen door schuldeisers bij de Schepenen van Texel tegen Hendrik was het finacieel een moeilijke tijd.
In 1774 overleed hij. Omvangrijke erfenis, mooie inboedel. De verdeling ervan leidde tot een venijnig juridisch gevecht tussen de weduwe en de kinderen. De voogden waren hoofdgaarder Jacob Karsman en commies Mr. Cornelis Roepel.
De familie had geen band met Texel en vertrok naar de Overkant. Hoewel Tuning 40 jaar op Texel had gewerkt bleef er geen herinnering aan hem bewaard, behalve in de naam van het stuk Tuningland en ook dat raakte vergeten.
Als dit stukje uit de boedelbeschrijving van Hendrik Maas niet gevonden was zou niemand hier ooit meer iets van hem geweten hebben!

Over de familie Tuning: http://members.multimania.nl/ptuning/tripod.html
Home