Martje Visser en Jonas Schagen


Martje was voor haar trouwen meid bij dominee Huizinga.

Martje Visser
6 december 1871. Onze meid Martje gisteravond tot vanmiddag 5 uur uitgeweest aan ’t Oude Schild.

30 december 1871. Onze meid Martje ongesteld.

30 january 1872. Onze meid Martje des morgens naar ‘t Vlie met haar Jonas Schagen naar hare moeder voor een dag of 8, zoodat ik nu voortaan met Sina alleen ben, die gelukkig weer vrij goed in orde is.

2 february 1872. Martje is nog steeds aan ‘t Vlie.

5 february 1872. Martje weer te huis.

11 maart 1872. Logeetje Anna Wassenaar door Martje naar ‘t Oude Schild gebragt.

19 april 1872. Onze woonkamer wordt schoongemaakt.

27 april 1872. De schoonmakerij van het huis vandaag klaargekomen.

1 Mei 1872. [Reis naar Leeuwarden en Groningen].
Na het avondeten alles gesloten hebbende wandelden wij, Sina en ik benevens de meid Martje Visser, die over Harlingen naar ‘t Vlie zou reizen, naar ‘t Oude Schild. Mooi weer, [Sina bleef in Leeuwarden bij Dolfina die pas bevallen was, Huizinga reisde verder naar Groningen.]

7 juny 1872. Weer te huis op Texel. Martje had ons al eene week verwacht.

14 october 1872. Sina vroeg te bed. Martje ongesteld dito.

16 october 1872. Onze meid ziek.

17 october 1872. Daar onze meid Martje weer ongesteld is schuift Sien haar voorgenomen reis met Aal Koekebakker naar Wormerveer op. Aal vertrekt dus des middags alleen, zeer teleurgesteld. Martje ligt met de koorts.

19 october 1872. Martje is vandaag weer aan het werk, maar moet aanhoudend innemen tegen de koorts.

19 december 1872. Sina aan de Waal. Ik dus met Martje en Ko alleen te huis.

31 december 1872. Ko vanavond met Martje naar de Gereformeerde kerk van Vrendenberg.

19 maart 1873. Ko en Martje naar de Komedie in de Kikkert, ruim 12 ure te huis.

3 september 1873. Aan Bakels gaf ik 5 gulden mede om die in de Spaarbank te zetten voor Martje, onze meid, die morgen trouwen zal met Jonas Schagen aan ‘t Oude Schild. Martje is laatstleden maandagavond van hier vertrokken met Jonas nadat zij des namiddags naar de Waal was geweest om van Sina afscheid te nemen. Katrina en ik hadden haar met eenige geschenken begiftigd (ik een Chinees verlakt theeblad, tobbetjes en 5 gulden in de Spaarbank, Katrina en Sina een serviesje enz., Sina had haar trouwjapon gemaakt). Wij zullen nu 20 september Neeltje Zuidewind als meid krijgen. Vooraf moeten wij het redden met een dochter van jufvrouw Gersen, enz.

10 September 1873. Om den sterken regen het Huisbezoek vandaag niet voortgezet.
Gister heb ik onze vorige meid Martje Visser in hare nieuwe woning aan het Oude Schild bezocht, waar zij zeer tevreden is.

Neeltje Zuidewind
2 october 1873. Onze meid Neeltje Zuidewind 20 september gekomen, van de aanvang af niet regt gezond. Heeft gister en vandaag het bed moeten houden, zoodat Katrina alleen voor het werk staat. Ensing zei gisteren dat hij haar kwaal aan een kort gebrek beschouwde, dat moeyelijk te herstellen was. Ook zoude zij wel om haar oogen Doctor van Leent te Nieuwe Diep moeten raadplegen.

12 october 1873. Ko vandaag naar ‘t Oude Schild naar Martje Visser.

22 october 1873. Gister is Neeltje Zuidewind met haar zwager D. Bruin naar den Hoorn vertrokken. Wij nu zonder meid.

27 october 1873. Katrina vanmorgen naar ‘t Oude Schild naar Martje Visser en naar Tonia [Wassenaar] om te spreken over Anna Schagen die zich hier als meid had gepresenteerd.

Anna Schagen
7 november 1873. Des avonds komt onze nieuwe meid Anna Schagen van ‘t Oude Schild.

12 november 1873. Ko vanmorgen naar ‘t Oude Schild.

24 november 1873. Naar den Hoorn, begrafenis van Neeltje Zuidewind, vooraf bij Bakels koffij gedronken. Bakels mede naar den Burg met de wagen van J.J. Bakker (ook Jakob en Ada Zuidewind). Bakels hier des middags gegeten.

5 december 1873. Des avonds Sint Nicolaasdrukte. Menno door W. Westenberg, Haga en Dirk Bakker afgehaald. Eenige gemaskerden hier aan huis. De meid naar ‘t Oude Schild.

17 january 1874. Gister of eergister Jonas Schagen hier geweest (de man van Martje Visser). Zij hadden het thans zoo zuinig dat zij de 5 gulden die ik voor hen in de Spaarbank gezet had, er wel uit moesten ligten.
Aan het touwpluizen voor de Werkverschaffing deed hij niet, want de kwaliteit van het touw vergunde slechts een verdienste van enkele stuivers daags. Menno zei echter dat er door anderen goed gebruik van gemaakt werd.

3 april 1874. Onze meid Anna Schagen van namiddag naar ‘t Oude Schild geweest. Haar zuster wil niet vergunnen dat zij hier als meid blijft, hoe zeer zij zelve dit ook gaarne wil. Zij wil haar bij zich hebben. Katrina schrijft nu naar Aafje Buijs om informatie over Vrouwtje Knol, die zich bij ons gepresenteerd heeft.

8 april 1874. Onze meid Anna vanmorgen naar de Waal om daar te helpen schoonmaken. Zij bleef er tot de volgende namiddag.

14 april 1874. Ik alleen met Anna.

17 april 1874. Marretje Sijbrands Keijser bij Anna.

1 mei 1874. Onze meid Anna Schagen van namiddag naar de Waal te afscheidnemen. Onze nieuwe meid Vrouwtje Knol komt des avonds.

2 mei 1874. Des avonds vertrekt onze meid Anna Schagen naar ‘t Oude Schild om bij haar zuster te dienen. Zij is zeer aangedaan, wilde gaarne wederkomen om in voorkomende gevallen hulp te bewijzen.

8 October 1874. Ik des voormiddags naar de haven om nicht Catharina Huizinga af te halen. Teunis Timmer ontmoet. De aangekomen reddingsboot gezien. Even bij Martje Visser.

22 december 1875. Jonas Schagen had een goed jaar gehad. Van de zomer verdiende hij bij de boer (C.A. Eelman) 7,50 gulden per week en de kost, doch later verdiende hij met wier ophalen 12 gulden per week, elke 100 kg kon hij voor 2,50 verkoopen aan Vos te Oude Schild, waarbij hij dan 50 cents moest afstaan aan den boer die het natte wier naar ‘t land bragt.

1 january 1877. Brief van Martje Visser van ‘t Oude Schild.

8 april 1879. Met Katrina naar ‘t Oude Schild. Katrina had inmiddels Martje Visser en Anna Schagen bezocht.

3 december 1879. Groningen. Geld gestuurd naar Texel, 2,50 gulden aan Loman voor de nagelaten betrekkingen van omgekomen visschers, en 2,50 gulden voor Martje Visser.

15 december 1879. Groningen. Brief aan Martje Visser op ‘t Oude Schild, ik kan geen 250 gulden lenen aan haar.

27 mei 1880. Groningen. Brief van Jonas Schagen van ‘t Oude Schild, borg bij Reindert Smit in den Burg voor 160 gulden voor paard en 2 wagens. Afgewezen.Home