De tweede Biem Lap
in de brieven van de Burgemeester van TexelBiem Ariesz Lap (geboren op 8-4-1842 in Den Hoorn, overleden op 23-12-1868 in Den Helder, zoon van Arie Lap en Reinoutje Boon) was in 1867 getrouwd met Anna van Heerwaarden (1842-1896). Hun zoon Cornelis werd geboren op 20-2-1869.
Biem was buitenzeeman en loods.

Arie Cornelisz Lap (1800-1850 zee) en Reinoutje Pieters Boon (1799-1882) hadden 14 kinderen.
Arie was een zoon van Cornelis Ariesz Lap en Naantje Biems Dogger.
Ze waren getrouwd op 8 april 1821, het eerste kind kwam op 20 juni.
Cornelis (1821-1849) x Marijtje Kalf, Aaltje (1823), Naantje (1825-1898) x Klaas Vos, Pieter (1827-1829), Martje (1829-1902) x Gerrit Bakker, Reinoutje (1831-1908) x Jacob Bruin, Pieter (1834-1856 zee), Simon (1836-1916) x Grietje Bruin, Dirk (1836-xx) x Josina Gude, Willem (1838-1854), Engeltje (1839/40) x Pieter Gude, Biem (1842-1868) x Anna van Heerwaarden, Arie (1844-1911) x Martje Koppen, en Trijntje (1846-1848)

Arie Lap verongelukte bij de stranding van het schip Helena
21-10-1850 Weekblad voor den Helder en het Nieuwediep
In den nacht van den 9den dezer is te Ameland gestrand en verbrijzeld het Engelsche brikschip Helena, kapt. A. Prätt, van Sunderland naar Amsterdam. De kapitein, stuurman, een loods van Texel, A. Lap, 3 matrozen en 2 passagiers, Hollansche zeelieden, zijn bij het verlaten van het schip, met de groote sloep omgeslagen en alle 8 verdronken. Van schip en lading is niets geborgen.

Broederdienst
Biem moest, net als alle jongens van 19 jaar oud, loten voor de Nationale Militie. Als de dood van zijn broer Willem vastgesteld kon worden, kon hij zich beroepen op broederdienst.

15-3-1861 Aan de Heer Luitenant Kolonel Militie Commandant 3e Ressort Noord Holland Broederdienst. Het geval doet zich voor omtrent Biem Lap (6 broeders, 2 hebben gediend, 1 is waarschijnlijk overleden, omdat er al 5,5 jaar niet van hem is vernomen (Willem), uit nevensgaande stukken voorkomende als buitenzeeman, doch die gaarne de andere vrijstelling zoude willen doen gelden.
Biem Lap was toen ook ‘buitenzeeman’ van beroep, net als zijn broers.
Zijn moeder diende een adres in bij de Koning, om hem uit militaire dienst te houden.

10-3-1862 Aan Zijne Excellentie de Commissaris des Konings in Noord Holland
Dat de adressante op heden in leven heeft 4 zonen, genaamd Simon, Dirk, Biem en Arie Lap.
Dat het een bekende zaak is, [dat] haar zoon Willem in het najaar van het jaar 1854, als scheepsjongen met het te Rotterdam te huis behoord hebbend schip ‘Olivier van Noord’, kapitein Verberne, op reis van Calcutta naar het Vaderland, fataal is verongelukt, en alzoo zijn dood in de golven heeft gevonden.
Dat echter dat overlijden nog niet wettig kan worden geconstateerd, waartoe de adressante is procederende en in de maand Mei aanstaande zal daarvan uitspraak geschieden.
Dat Dirk Lap, door eenen plaatsvervanger, van de ligting 1855 onder N 35, zijn dienst heeft volbragt bij het 7e Regement Infanterie en Pieter Lap, mede door plaatsvervanger, van de ligting 1853 onder N 31, bij het 5e Reg. Inf.
Dat door den dood van haren zoon Willem van de 5 zonen der adressante slechts 2 moeten dienen, welke dienst dan ook is volbragt door Pieter, welke op den 9 October 1856 ook den dood in de golven heeft gevonden, en door Dirk.
Bij ons bestaan geene bezwaren, het overlijden van Willem voor echt aan te nemen, daar haren zoon Biem [dan] eene vrijstelling door broederdienst heeft. Bijaldien nu het overlijden van Willem als wettig kan worden beschouwd, zoude de Militie Raad, deswegens uitspraak kunnen doen. Kon echter dat overlijden niet worden aangenomen, alvorens de uitspraak van de Regtbank moet geschieden, dan nemen wij de vrijheid te adviseren, bij designatie van des adressantes zoon Biem, hem van eene inlijving te verschoonen.
Wanneer de vrijspraak op nevensgaande stukken nog niet kan plaatsvinden, nemen wij de vrijheid dezelven van Uwe Excellentie terug te verzoeken.

1-4-1862 aan de Heer Luitenant Colonel Militair Commandant 3e district van Noord Holland
Het getal (6) zonen van Arie Lap

16-4-1862 Aan Zijne Excellentie de Commissaris des Konings in Noord Holland
Het adres van Reinoutje Boon, weduwe A. Lap, houdende verzoek om vrijstelling van de dienst der Nationale Militie van haar zoon Biem Lap, op grond van Broederdienst.
Met stukken.
Of Biem nu buiten de dienst is gebleven kan uit deze brieven niet opgemaakt worden.
Enkele jaren later werkte hij als loods en woonde hij in Den Helder.

6-6-1867 Aan den Heer Burgemeester te Helder
[Verzoek om] aan Biem Lap, in dienst bij het Loodswezen binnen Uwe gemeente bijgaand paspoort te willen uitreiken.

Huwelijk
Als een jongeman wilde trouwen had hij verschillende papieren nodig, waaronder een bewijs dat hij de dienstplicht had vervuld. ‘Werkelijke dienst’ was daarvoor niet nodig.
25-11-1867 Aan Zijne Excellentie de Commissaris des Konings in Noord Holland
Certificaat van Voldoening aan de Nationale Militie ten behoeve van Lap Biem, loteling van den ligting 1862 onder N 33 vanwege ondertrouw op 30-11-1867 van Biem Lap en Anna van Heerwaarden met ook afkondiging te Helder.

Weduwe
Dat huwelijk heeft maar kort geduurd, Biem is overleden op 23-12-1868, 26 jaar oud. Hij zou bij zijn loodswerk zijn verdronken.
Anna van Heerwaarden leefde van 1842 tot 1896. Er kwam postuum een zoon Cornelis, geboren op 20-2-1869. Anna heeft zich nog lang alleen gered, maar tenslotte verzocht ze de Marine om steun.

23-3-1875 Aan den Heer Minister van Marine te ’s Gravenhage
Aaltje van Heerwaarden had een verzoek om steun ingediend. Er was geen andere weduwe van Biem Lap dan Anna van Heerwaarden, maar de Burgemeester had het over Aaltje, een vergissing, lijkt het.
Ten aanzien van het rekest van Aaltje van Heerwaarden weduwe Biem Lap, heb ik de eer U te berichten
1 dat Aaltje van Heerwaarden geene ligchaamsgebreken heeft
2 dat zij den ouderdom van 33 jaar heeft en van een goed zedelijk gedrag is
3 dat zij geene middelen van bestaan heeft en door handenarbeid in hare behoeften en die van haar kind moet voorzien
zoodat naar mijne meening eene tegemoetkoming voor haar en haar kind zeer wenschelijk zou zijn, en ik het verzoek gaarne ondersteun.

Hertrouwen
Anna is op 4 mei 1876 hertrouwd met Jan Schraag (1828-1881) van de Westen. Op 27-2-1877 werd hun dochter Marretje geboren. Een huwelijk gaf meer steun dan een uitkering.
Er kwamen nog 2 dochters en een zoon, die allemaal naar de overkant raakten, twee naar Rotterdam.
Jan Schraag was al twee keer weduwnaar, hij bracht in 1876 9 van zijn 13 kinderen mee, geboren tussen 1853 en 1873.

Cornelis bleef niet op Texel. Hij trouwde met Maria Sophia van Heiningen. Op 12-5-1940 overleed hij in Rotterdam, bij het bombardement.
Zijn kleindochter Martha Lap van Rotterdam schreef: Cornelis was katholiek opgevoed- moeder en stiefvader waren RK. Hij vertrok naar Den Helder toen hij 14 was, woonde en werkte bij de familie Bramlage in de Weststraat. Weer later ging hij in Amsterdam bij Peek&Cloppenburg werken. In 1893 werd het Rotterdam. Hij was nu getrouwd, 9 kinderen. Daar werkte hij in de Herenkledingbranche, in 1901 een eigen bedrijf, met opvolging van drie van zijn zoons, in 2012 zeven vestigingen. De Rotterdamse tak van de Lappen dus.

Zijn overlijden kwam onverwacht en was zeer tragisch. Op zondag 12 mei werd de Marinierskazerne gebombardeerd, daar woonden ze naast. Zijn oudste zoon heeft op 11 mei nog geprobeerd zijn ouders mee te nemen naar zijn huis in Kralingen, maar de reactie was: Ben, de Mariniers beschermen ons en we zijn in Gods hand.
Kort daarna was hij in Gods hand… Op 10 juni hebben ze hun grootmoeder begraven en grootvader alleen in de geest- een eigen graf heeft hij niet gehad, net als zijn grootvader Biem en overgrootvader Arie.Home