Biem Lap


DE EERSTE BIEM LAP, genoemd naar zijn moeders vader Biem Dogger
Samengesteld uit de dagboeken van dominee Huizinga, de brieven van de Burgemeester, stukjes en advertenties uit de Heldersche Courant en het Weekblad voor Helder en Nieuwediep. Genealogie van de Databank van Rob Gomes.

Biem Cornelisz Lap, geboren 5-2-1814 in het Hoornder Nieuwland
De aangifte werd gedaan door de vader op 7 februari, getuigen Klaas Daalder (35), zeeman, en Jan Koopman (38), zeeman, beiden wonende aan den Hoorn.
Overleden op 17-9-1891 om 18.30 uur, de aangifte werd de volgende dag gedaan door Dirk de Jager (40), arbeider, en Arnoud Langeveld (24), kantoorbediende, beiden wonende op Texel.
Zoon van Cornelis Ariesz Lap en Naantje Biems Dogger
Broers en zusters van Biem waren Arie (1800-1850, op zee) getrouwd met Reijnoutje Boon, Cornelisje (1804-1878) met Pieter Kuiper, Biem (1806), Reijnoutje (1811-1869) met Dirk Kramer, Biem zelf, Grietje (1816-1886 Helder) met Simon Kikkert.
Biem werd op 5 mei 1833 de echtgenoot van Neeltje Jacobs Bruin (1814-1883).
Kinderen: Naantje, Antje, Cornelis, Jacob, Dirk, Simon, Naantje, Klaas, Martje, Arie

Moeder Naantje wil gaan hertrouwen met haar zwager Dirk
12-4-1826 Officier van Justitie
Dat de naaste bloedverwanten van Dirk Arisz Lap zijn diens broeder Simon Arisz Lap, een persoon van weinig zielsvermogens en in het Algemeen Armen Huis aan den Hoorn onderhouden wordende, Pieter Koorn, wonende te Amsterdam, en Nanning Koorn, Kaagschipper, wonende op Texel, de oomen van gemelde Dirk Arisz Lap-
En dat de bloedverwanten van Naantje Biems Dogger zijn hare moeder Martje Cornelis Boon, laatst weduwe Kors Jacobsz Bakker, hare zusters Neeltje Biems Dogger, weduwe Iwen Boon en Trijntje Biems Dogger, huisvrouw van Mijert Dirksz Boon, en hare meerderjarige kinderen met namen Arie Cornelis Lap, schipper, en Cornelisje Lap, huisvrouw van Pieter Kuiper, alle wonende op Texel.
[Naantje Dogger (1781-1847) dochter van Biem Pietersz Dogger (1746-1781) en Martje Cornelis Boon (1750-1826), was weduwe van Cornelis Arisz Lap (1780-1823). Ze was getrouwd in 1799, had 6 kinderen, Arie, Cornelisje, Biem, Reinoutje, Biem en Grietje. De jongste drie waren in leven, maar nog minderjarig].
[Dirk Arisz Lap (1792-1850), zoon van Arie Cornelisz Lap (1750-) en Reijnoutje Pieters Hoogschagen (17xx-1809) was een jongere broer van Cornelis Lap. Grietje Cornelis Hoogschagen was getrouwd met Dirk Nanningsz Koorn (dan waren het geen ooms, maar oudooms). Voor het huwelijk met zijn schoonzuster was toestemming van de Officier van Justitie nodig. De familie, broer Simon (1788-1829) en de ooms Pieter (1770-1828) en Nanning Koorn (1767-1855), zal er weinig op tegen hebben gehad, net als de verwanten van Naantje. Ze trouwden op 10 september 1826].

24-5-1826 Heer Officier van de Regtbank te Amsterdam, rekest D.A. Lap en Naantje Biems Dogger
Dat Dirk Arisz Lap is van een goed zedig gedrag en ijverig in deszelfs beroep en nuttig voor de kinderen van Naantje Biems Dogger.
Burgemeester Reinbach had ook geen bezwaar tegen het huwelijk.

Zakelijke problemen
Huizinga 9 Maart 1849. Nog verhaalt hij [J.L. Kikkert] van eene overdragt van eene boerderij verleden jaar door hem [Jan Koning] verkocht aan Arie Cornelisz Lap voor den Prins, waarbij hij op het papier onderaan eenige zeer belangrijke bepalingen had bijgevoegd. Na de voorlezing en toon liet hij het teekenen in schemeravond door de gebroeders Lap (Arie en Biem) die er naderhand geducht mee zaten, want zij hadden zich daarbij verbonden tot de bijbetaling van geldsommen die zij niet bezaten.

Loods Arie Lap verongelukt
21-10-1850 WHN In den nacht van den 9den dezer is te Ameland gestrand en verbrijzeld het Engelsche brikschip Helena, kapt. A. Prätt, van Sunderland naar Amsterdam. De kapitein, stuurman, een loods van Texel, A. Lap, 3 matrozen en 2 passagiers, Hollandsche zeelieden, zijn bij het verlaten van het schip, met de groote sloep omgeslagen en alle 8 verdronken. Van schip en lading is niets geborgen.

Bekeuring
Brief 14-12-1855 Aan Zijne Excellentie de Commissaris des Konings in Noord Holland
Relaas opgemaakt door den Ambtenaar van ’s Rijks Belastingen alhier contra Biem Lap wegens overtreding der wet op de Jagt en Visscherij.
Te oordeelen uit de omstandigheden welke met deze bekeuring zijn vergezeld geweest en hetgeen mij verder daarvan is bekend gemaakt, zal naar mijn bescheiden oordeel van de bekeuring naar billijkheid geene vertreding kunnen worden toegepast als bij art. 20 der wet op de Jagt en Visscherij bepaald.

Brand
Brief 24-5-1856 Aan Zijne Excellentie de Commissaris des Konings in Noord Holland
Dat door onvoorzichtigheid is afgebrand aan het dorp den Hoorn alhier eene boerenschuur met een gedeelte van het daaraan gebouwde woonhuis. Het gebouw was verzekerd, het meubilair niet, maar dat is gered.

Brief van Burgemeester Pieter Keijser 31-5-1856
Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Twee relazen, door mij opgemaakt op de klagten van Jacob Veen contra Biem C. Lap.

Brief 9-6-1856 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Gehoord de aanklager Jacob Veen en de brandmeester Dirk Bruin.

B&W 18-6-1856. 3 Uitbetaling der rekening wegens gemaakte kosten door den brand bij B.C. Lap, aan den Hoorn.

Brief 26-6-1856 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
De aanklager Jacob Veen, inzake contra Biem Lap, heeft mij verzocht zekere Trijntje Boon te willen hooren, als getuige ten zijne voordeele contra Biem Lap. Aan zijn verzoek voldaan hebbende, heb ik genoemde Trijntje Boon gehoord en daarvan het [hierbij gaand] opgemaakt proces verbaal.
[Jacob Veen (1821 Oudeschild-1866 Alkmaar) woonde van 1845 tot 1856 in Den Hoorn. Hij was getrouwd met Bregje Schaatsenberg. Behalve de oudste zoon, werden hun kinderen werden daar geboren. In 1860 vertrokken ze naar Alkmaar]

15-8-1856 Afgebrande of geamoveerde gebouwen, opdat dezelven voor het dienstjaar 1857 niet in de Grondbelasting worden aangeslagen
1 geamoveerd Jacob de Boer N 500 Oudeschild huis en erf
1 afgebrand Biem Lap N 396 Hoorn idem
3 geamoveerd Biem Lap N 752 Hoorn idem

Afschaffing van sterke drank
Huizinga 2 November 1856. Op de Nutsvergadering van october las ik eene Redevoering van Professor Hofstede de Groot voor, met dat gevolg dat weldra A. Voigt, Doctor Stolp, Thijssen en Biem Cornelisz Lap en later Dominee Wieringa en Meester Brouwer zich aan ons Afschaffingsgenootschap aansloten.

Huizinga 6 January 1857. Albert Pietersz Keyser verhaalt hoe hij, op eene reis met Biem Cornelisz Lap naar Terschelling, een borrel teveel genomen had en daarvan eene gunstige werking meende te bespeuren (vermits daarna een treurige uitslag, die hem kwelde, geheel bedaarde). Hij had dat drankgebruik daarna meer al herhaald. Nu wilde hij zich weldra bij mij inschrijven.
[Alleen de jenever moest worden afgeschaft, bier en wijn niet].

Afbraak huizen
15-1-1857 Aan den Heer Ambtenaar van het Kadaster te Haarlem
Geamoveerd Jacob de Boer, Sectie D No 511, idem B. Lap Sectie F No 752 en No 396, P. Eelman Sectie F No 801

Sterke drank
Huizinga 3 Maart 1857. Door bewerking van Biem Lap en M. Remmers drinken de haringtrekkers aan ’t strand ook geen drank meer. Er zijn 9 netten, bij iedere 10 man, die dikwijls halverlijf in ’t water staan, doch zij weigeren zelve reeds den drank.

Huizinga 16 Maart 1857. Maandag. Naar Oosterend en terug. Vele menschen ontmoet die van den Burg van de markt kwamen. Albert Keyser zei dat er bijzonder veel volk was, dat het getal dergenen die niet in de herberg gingen veel grooter was dan gewoonlijk, dat er toch nogal velen waren die jenever dronken! Dat hij het niet wel hebben kon, dat Biem Lap madera dronk, daar hij ook den wijn wil hebben afgeschaft. Dat hij nog verbolgen was op Bok, ten gevolge van wiens handelwijze Simon Keyser nu onlangs 8000 gulden voor hem (Albert) had moeten uitbetalen, waardoor die onaangename zaak dan nu afgeloopen was, enz.

Vergadering op Wieringen
Huizinga 5 Mei 1857. Des morgens half 10 naar den Heer J.L. Kikkert, daar meer dan een uur gewacht op Dominee Wieringa. Toen met Coninck Westenberg, J.L. Kikkert en Willem Hendriksz Faas naar ’t Oude Schild gereden waar wij Dominee Wieringa vonden. Met de stoomboot Texel die ons wachtte naar Wieringen gevaren. Ook Biem Cornelisz Lap. Aldaar met 2 wagens van de quarantaineplaats gehaald. Koffij gedronken in ’t logement van Kossen.
Wieringa en ik Dominee Pott en Leemhuis bezocht. Beide zijn de Afschaffing niet genegen. Pott en Leemhuis houden volstrekt geen verkeer met elkander.
In het logement gegeten, daarna gewandeld. Vervolgens te 7 ure Afschaffingsvergadering. Talrijke vergadering. ’t Scheen met veel genoegen te worden gehoord. Ook zij die verstoring der orde in den zin schenen te hebben werden spoedig stil. Men noodigt ons uit om morgenavond aan den Oever nog eens te vergaderen.

Huizinga 14 Mei 1857. Zeer mooi weer en veel warmer.
Des namiddags Dominee Wieringa en Biem Lap hier thee gedronken.
Met Voigt naar de Waal, Afschaffingsvergadering bij Gerbrand Dros. Veel volk. Meester Boonakker leest een zeer schoone Redevoering voor over “Het volmaakte gebed en de sterke drank”.

Bekeuring
Brief 21-8-1857 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Proces verbaal opgemaakt door den Veldwachter Jacob Veen contra Biem Lap, wegens het doen van werk op den Zondag.

Kerkbestuur
Brief Hoorn op Texel den 22 Jan 1858
Aan de Gemeente Raad van Texel
Ondergetekende, in hunne qualiteit als Notabelen en Administrateurs van de Kerkelijke goederen der Hervormde gemeente aan den Hoorn op Texel, nemen bij deze de vrijheid den gemeenteraad in te roepen als scheidsrechter in een geschil tusschen de WeEdAchtbren Burgemeester ten dezen gemeente en het Hervormde kerkbestuur van den Hoorn over het eigendomsrecht van den Westertoren.

Lap

Urker
Huizinga 7 September 1858. Naar den Hoorn, aldaar geene leerlingen. Ik bij Aagje Stark, Meester Hillenius, bij Simon Daalder koffij gedronken. Bij Jantje Daalder ten huize van den Urker, die mij verhaalt hoe Biem Lap hem hier door schoone voorstelling naar Texel getrokken heeft, waaraan hij echter niet heeft beantwoord. Aris Rab is ziek. Hij heeft er niet tegen dat wij in de Vermaning een Afschaffingsvergadering houden. Ik in sterken regen naar huis.

Bekeuring
2-10-1858 Aan de Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Gemeenteveldwachter Maarten Daalder tegen den veehouder Biem Lap.

19-11-1858 Aan Zijne Excellentie de Commissaris des Konings in Noord Holland
Ter voldoening aan de zegel- en legesgelden, verschuldigd voor de dispositie voor B.C. Lap alhier ontvangen bij UEx missive dd.20 October Jl N 44, heb ik de eer UEx bij deze te doen toekomen eene postwissel groot f 2,79

Afschaffing
Huizinga 26 November 1858. Op 18 november 1858 ging Samuel op schaatsen naar den Hoorn.
Het vee loopt nog in de weide omdat er veel gras en weinig hooi is. Het is een vreemd gezicht dat de koeijen uit de in ‘t ijs gehakte bijten drinken.
Op 18 november hadden wij Afschaffingsvergadering in een huis van Biem Lap, waarbij ik de Redevoering deed.

Huizinga 23 April 1860. Biem Lap is zeer vriendelijk. Hij wil mij met rijtuig te huis brengen. Ik [heb] hem ernstig onderhouden over zijn verzaken der Afschaffing. Hij betuigt berouw.

Tent (bij de Zandkuil op de Hoogeberg)
Huizinga 11 September 1861. Vergadering op de Tent. Kikkert leest Ontvangsten en Uitgaven van 1860-61. Als de achterstalling van Biem Lap, Daalder enz betaald worden is de schuld afgedaan, behalve 3 obligatiën elk 120 gulden. Eene daarvan wordt door P. Koorn namens Langeveld opgezegd. Met November zal hij zijn geld hebben. De nog aanwezige roode wijn en madeira wordt verkocht. De verkoop van theegoed enz wordt uitgesteld. Wieringa wil dat een aandeel zijn waarde houde, al doet men afstand van het lidmaatschap. Dit wordt door de meesten, behalve door mij, betwist.

Bekeuringen
Heldersche Courant 7-1-1864 BCL BCL BCL BCL en JD te Texel, wegens het laten lopen van vee op eens anders bezaaide of in de oogst staanden grond, veroordeeld ieder in eene geldboete van f 3-
Men gebruikte afkortingen, maar er was niemand anders dan Biem Cornelisz Lap met deze initialen.

Haring
Huizinga 13 April 1864. Brief aan Samuel: De boeren maken hier goede zaken. Zij verkoopen hun wol, die zij nog scheren moeten, voor 2,50 gulden het pond, een prijs hooger dan ooit betaald is. Daarbij kunnen zij de lammeren afleveren tegen 8,50 gulden, maar er sterven vele schapen en lammeren, waartoe gebrek aan voedsel wel zal bijdragen [zeer koud, geen gras, hooi op). Hier is onlangs een schaap verlost van 6 lammeren, maar alle dood. Dat is hier wel zeldzaam.
Allertreurigst is het daarentegen gesteld met de visserij, behalve met de haring, die kan men bijkans te geef krijgen. Hier zijn twee zegens, aan den Hoorn tehuis behoorend. Gij weet wel, dat zijn zeer groote netten, door 8 man gedirigeerd, maar bij ‘t ophalen waren zij zoo vol, dat gansche scholen van haringen eroverheen zwommen. Biem Lap voedert er zijn varkens mede.


Bekeuringen
5-10-1864 AK, AB, AK, AK, AK, PK, RD, J Sz Z, PK, AK, AvC, AK, B Cz L, CD, PB
wegens het laten lopen van vee op eens anders bezaaide of in de oogst staanden grond,
f 5,- te zamen f 75,-

5-10-1864
BCzL wegens het laten lopen van vee op eens anders bezaaide of in de oogst staanden grond
f 5-

4-1-1865
RB KB te Texel wegens laten lopen van vee op eens anders bezaaide of in de oogst staanden grond f 3,-
BCzL, wegens als voren, gevangenisstraf van 3 dagen en in de kosten.
BCzL wegens het laten loopen van een stier in het open veld te Texel, niet voorzien van een behoorlijk voorspan, boete f 3,- en in de kosten, subsidiair gevangenisstraf van 1 dag

27-2-1865 Aan den Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Helder
Proces verbaal Rijks en Plaatselijk Veldwachter P. Meijer en Maarten Daalder contra Biem Lap aan den Hoorn

Verkiezingen
18-4-1865 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Proces verbaal betreffende de aanklagt van den Heer Simon Keyser, Dijkgraaf alhier. De Heer P. Bremer heeft mij verklaard dat hij zich over den Dijkgraaf heeft uitgelaten, geenszints met het doel om te lasteren, maar om alleen het berigt medetedeelen om te kennen te geven welke middelen gebruikt worden xx op de stemming te werken. Hij had het praatje gehoord ten huize van Biem Lap, landbouwer aan den Hoorn, en wel in diens woonkamer in tegenwoordigheid van IJsbrand Koppen, lid van het Dijksbestuur van Texel.
(Huizinga 5 April 1865. Herstemming voor de Gemeenteraad tusschen Klaas Mantje en Simon Keyser. Geheel Cocksdorp is bijkans aan den Burg om deel te nemen aan de herstemming.
Margo Keyser verhaalt van de pogingen die P. Langeveld doet om de keuze van haar Pa te beletten. Er zijn spotprentjes aan de pomp. Hannes Lindgreen (de Zweed) loopt zich in het zweet om Keyser een plaats in de Gemeenteraad te bezorgen. Klaas Mantje werd benoemd met 7 stemmen meer.)
Ik heb ten overvloede gehoord B. Lap, die mij verklaard heeft, dat hij geen zints heeft gezegd, dat de Dijkgraaf zich gelden toe eigende die hem niet toebehoorden, maar dat hij gezegd had zulks te hebben horen zeggen aan den Burg, terwijl hij zich nog zeer goed herinnerde, door wien dit gezegd was. Aangezien naar mijne meening de zaak niet vatbaar [voor vervolging].

26-4-1865 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Over wat er gezegd is in het huis van Biem Lap. Hij had het gehoord van Jan Dirksz Witte.

27-5-1865 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Ik heb Biem Lap ten overvloede nog eens gevraagd of hij ook eenige getuige kon opgeven, die zou kunnen verklaren, dat J.D. Witte zich in den Herberg de Zwaan ongunstig over den Dijkgraaf had uitgelaten. Biem Lap heeft mij verklaard, dat hij zich onmogelijk kan herinneren, of iemand gehoord heeft of kan gehoord hebben, wat Witte hem omtrent die zaak heeft gezegd, maar mij verzocht UEdG medetedeelen, dat hij gaarne wanneer het mogelijk was, gelijktijdig met Witte zou verschijnen ter regtbank, daar hij voor zich overtuigd was, dat alsdan Witte hem niet tot een leugenaar maken zou.

Bevrijdingsfeesten
Huizinga 20 Juny 1865. Feestdagen aan den Burg om Neerlands Bevrijding bij Waterloo 1815. De feestelijkheid begint des morgens te 8 ure met kanonschoten. Optogten naar de Schans. De groote trein met muzijk keert terug (na lang wachten om den tragen gang van de stoomboot), is tegen de middag aan den Burg. Die trein met al de wagens die ze volgden strekt zich uit van de Hoogte des Bergs tot aan de ingang van den Burg, zoo men zeide want ik heb het zelf niet gezien.
Des namiddags hardrennerij bij de Keet, gelijktijdig mastklimmerij op de Groene Plaats. Cornelis Keyser wederom en Biem Lap behaalden prijs of premie. In ’t Park illuminatie en muzijk, vervolgens prachtig vuurwerk bij ’t Roomsche Kerkhof tot ’s nachts half 1. Verbazende toevloed van menschen. Het weder den geheelen dag allerpragtigst.

Vervolg verkiezingen
24-6-1865 Stukken aan de Officier van Justitie te Alkmaar in zake B. Lap of P. Bremer terugtezenden met de verklaring van P. Bremer en L.J. Eelman, welke beide personen ik ingevolge UEdG verzoek gisteren gehoord heb.
Eelman herinnert zich niet dat Biem Lap iets zou gezegd hebben over den Dijkgraaf. Hij schijnt er dus bepaald niet bij tegenwoordig te zijn geweest. Moeyelijk zal het zijn om hieromtrent zekerheid te bekomen, eensdeels omdat er sedert zoo veel tijd is geleden, ten andere omdat bij een boelhuis de menschen niet geregeld in huis blijven, maar onophoudelijk in en uit loopen en elkander gedurig verwisselen.

Bekeuring
8-7-1865 BCz L wegens laten lopen van vee op eens anders bezaaide of in de oogst staanden grond bij herhaling gepleegd, gevangenisstraf van 1 dag.

Veevervoer in tijde van veeziekte
Brief 17-11-1865
Aan de Heeren Gedeputeerde Staten van Noord Holland
Veeziekte. Adres van Biem Lap, landbouwer op Texel, verzoekende zijn vee te mogen vervoeren van dit eiland naar de Anna Paulowna polder
dat het vee van de adressant in voldoende gezondheids toestand is verkerende, dat ook in zijne omstreken hoegenaamd geen pokziekte heerschende was,
dat het beweren van de adressant omtrent zijn gebrek aan wintervoeder op Texel, geheel overeenkomt met de waarheid is,
dat ik daarom geen bezwaar zie om het verzoek van den adressant onder xx bepalingen intewilligen,
dat de inscheping uitsluitend geschiedt te Oudeschild op een door mij vasttestellen maandag en de ontscheping uitsluitend aan de Van Ewijcksluis in Noord Holland
Aangezien het vee van de rekwestrant ook bij het drijven naar het Oudeschild ver verwijderd blijft van de door pokziekte besmette landstreek, zoo zie ik geen enkel bezwaar om onder deze bepalingen het verzoek van Biem Lap toetestaan.

Paard gestolen
Brief 7-12-1865 Aan den Heer Commissaris van Policie te Helder
Proces verbaal te retourneren in zake Abraham van Londen, gevoegd geweest bij Uwe missive van 27 November 1865 N 600, onder bijvoeging van eene verklaring van Biem Lap, aan wien het ontvreemde paard in eigendom toebehoord.

Zeil gestolen
Brief 13-1-1867 Aan den Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Helder
Dat in den nacht van 8 op 9 Januari jl ten nadeele van schipper A. de Jong nabij het trekkershuisje van Biem Lap is ontvreemd een kluif fok, nagenoeg wit van kleur, bij de schoot boven eengzints verweerd.

Paarden te koop
16-3-1867 Te koop 1 bruine hengst 4 Jaar en 1 schimmel hengst 3 jaar
Te bevragen bij den eigenaar BIEM Cz LAP, aan den Hoorn te Texel.

Visakte
Brief 14-6-1867 Aan Zijne Excellentie de Commissaris des Konings in Noord Holland
Vischacte ten behoeve van Biem Lap

Bekeuringen
Brief 25-9-1867 Aan den Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Helder
proces verbaal contra Jacob Cornelisz Bakker van den Burg en een contra Biem Lap van den Hoorn.

30-11-1867 Aan den Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Helder
Proces verbaal opgemaakt door Rijksveldwachter Roerdinkholder en Gemeenteveldwachter Fulps Krijnen contra Biem Lap

Paard te koop
15-5-1868 TE KOOP een blaauwe appelschimmel vierjarige HENGST
Tot zoolang dezelve onverkocht is kunnen Paarden worden gedekt à vijf gulden.
Te bevragen bij B.C. LAP, HOORN (TEXEL)

Bekeuringen
18-12-1868 Aan den Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Helder Gemeenteveldwachter Fulps Krijnen contra Biem Lap

Paling vermist
24-12-1868 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Proces verbaal opgemaakt door den Rijksveldwachter Roerdinkholder bevattende eenig vermoeden tegen Biem Lap, alsmede een tweede [proces verbaal] bepaaldelijk omtrent
een diefstal van paling ten laste van zekeren C. Snip, welke laatste mij voor eenige weken heeft medegedeeld, dat hij paling vermiste, maar dat hij niet het minste vermoeden had op iemand, evenwel niet geloofde dat zijn palingkaar door de zee was vernield, dat hij daarom de zaak liefst niet wenschte vervolgd te hebben.
Biem Lap staat wat zijne eerlijkheid betreft niet gunstig bekend, maar is bijzonder geslepen en heeft eene bijzonder ruime gelegenheid om goederen te verbergen.

Vlielander
16-12-1869 Aan den Heer Burgemeester te Vlieland
Om bijgaand biljet te doen uitreiken aan Willem Kriel, zich thans in Uwe Gemeente ophoudende en werkzaam bij Biem Lap. Aangenaam zal het mij zijn van de uitreiking kennis te dragen, en mij tevens te willen berigten als de bedoelde persoon zich naar Alkmaar zal begeven.

Bekeuring ingetrokken
1-4-1870 Proces verbaal [opgemaakt door] Rijksveldwachter Roerdinkholder dat Gerrit Abbenes is door Biem Lap mishandeld geworden-
Dat G. Abbenes zijne aanklagt wenschte intetrekken en verzoekt Burgemeester het proces verbaal niet op te zenden. Zo gedaan. Aangezien nu laster wordt verspreid dat Roerdinkholder zich zou hebben laten omkoopen hetgeen toch het geval niet is geweest, zoo meen ik nu, dat het wenschelijk U van deze zaak regtstreeks kennis te geven, opdat niet welligt onjuiste mededeeling aan UEdA werden gedaan en daardoor xxx.

Honden
BM Loman: 18-7-1870 Proces verbaal door mij opgemaakt wegens verscheuring van schapen door de honden van Biem Lap aan den Hoorn.

28-7-1870 Proces verbaal opgemaakt contra Biem Lap door de Gemeente Texel wegens laten lopen van den hond tijdens de hondsdagen
Lange slecht te lezen brief over het gedrag van Biem Lap

Verhalen van Australië
Huizinga 20 Maart 1871. Wieringa verhaalt van 2 mannen die uit Australië herwaarts zijn gekomen om hunne Texelsche familie na een afwezigheid van 22 jaren nog eens te bezoeken. Zij heetten Bakker en waren uit Spang afkomstig. De turfschipper Jacob Bakker van ‘t Oude Schild en Biem Lap (waar Wieringa ze ontmoet scheen te hebben), waren familie van hen. Zij hadden zich met goudzoeken beziggehouden en hadden het daarbij goed gehad. Zij waren als matrozen van een Engelsch schip afgeloopen, op de dingsdag daarop had hij reeds een goede dienst bij een boer, waar hij in 7 weken zoo veel verdiend had dat hij zich een paard kon koopen om naar de goudstreek te vertrekken en daar zaken te doen.
Hij had daar een huis gebouwd waarin hij goudzoekers huisvestte, en van ‘t noodige voorzag, maar tot groote schade, want de mijn waaruit hij zijne betaling moest hebben werd door den sterken regen verdorven. Toch was hij er weer boven op gekomen, nu eens arm, dan weer rijk geweest. Soms waren zijn bezittingen afgebrand.
Het leven daar in Australië was zeer woest. Steeds moest met de revolver gemanouvreerd worden. Op klaarlichten dag worden de winkels in de steden geplunderd (Op dat oogenblik bood daar juist een goudzoeker zijne schatten ter verkoop aan aan een winkelier toen de rooversbende alles inpakten. Hij kreeg zijn goud nog weer door voorslag van om er om te vechten, te zingen, te dansen of wat ook, als hij ‘t maar niet zoo in eens overgeven moest. Men schonk het de grappenmaker.)
Een plaats als den Hoorn was daar een stad. Als men vleesch noodig had ging men naar de bosschen of weiden en merkte op of de daar grazende koeijen ongemerkt waren, en schoot die dan voor zich. Men haalde de huid er af, spande die uit, deed daar zout in, pakte het vleesch daar in en bond het toe, om alzoo het gemis van vleeschkuipen te vergoeden.

Pokken
Huizinga 9 Juny 1871. Ik nog altijd zeer onlustig. Vanmorgen [dokter] Ensing hier (zeker op bestel van Sina). Hij schreef mij een drankje voor. Deelde mede dat een geval van pokziekte zich aan den Hoorn voordeed bij een zoon van Biem Lap, waarheen hij thans gaan zou om de noodige maatregelen van afzondering enz. te nemen.

Gestrand schip
Huizinga 11-1-1872 Heden is Biem Lap aan den Hoorn met 6 of 7 man aan boord geweest van het op de Haaks gestrande schip. Hij heeft van daar gehaald een ongeschilderd watervat, waarvan de bodem was ingeslagen, benevens 2 groen geschilderde ijzeren davis en vermoedelijk ook ijzeren want. Intusschen heeft hij niets aangegeven, maar schijnt voornemens te zijn om dit naar het Nieuwediep te brengen.

Lap


Bekeuringen
13-1-1872 Proces verbaal opgemaakt contra Biem Lap alhier, wegens mishandeling der Gemeenteveldwachter Fulps Krijnen, aangedaan bij gelegenheid dezen in functie was om een proces verbaal van huiszoeking te helpen constateren. Genoemde huiszoeking heeft plaats gehad op verzoek van den Heer Rijksontvanger, op het gerucht dat ten huize van D. Lap een vaatje wijn zou verborgen zijn. Die huiszoeking heeft echter geen resultaat opgeleverd. De Heer Mentz lid van de Gemeenetraad heeft mij hierbij vertegenwoordigd.

13-1-1872 Een proces verbaal opgemaakt door den Rijksveldwachters F. Krijnen en E. Roerdinkholder contra Biem Lap c.s. wegens ontvreemding van goederen afkomstig van het schip Lady Guendellin. Zoodra mij bekend was, dat die goederen bij Willem Hol waren neergelegd, heb ik aan den Heer Commissaris van Policie te Nieuwediep berigt gezonden, met verzoek de goederen bij aankomst in Nieuwediep in beslag te nemen. Tot heden heb ik daarvan nog niets vernomen.

Verkoping en huiszoeking
Huizinga 18 January 1872. Ik hoorde dat er gister 30 vreemde kooplieden op Texel geweest waren, 20 in de Lindeboom, 1 Franschman met een makelaar uit Amsterdam als tolk. Er was voor 61.000 gulden verkocht, welke zaak Loman 3000 gulden zou opleveren. De oly was zeer duur geworden, wat op 20 gulden geraamd was, was 44 geworden. De wijn, hoewel volgens sommigen voortreffelijk, zeer goedkoop van 10 tot 13 stuivers de kan.
Doctor Ensing verhaalde van de verkoop van gister, hoe bang Loman was toen hij huiszoeking zou doen bij Biem Lap, met veldwachters, zoodat hij vooraf was teruggekeerd, maar dat de Ontvanger Eschauzier toen onverschrokken dit werk had volbragt. Echter was de wijn veilig opgeborgen en vond men slechts de plaats in de werf waar het vat gelegen had.

Hengst
29-5-1872 HNC VEEFOKKERS, TEXEL
Dekhengst
niet meer bij Gerrit Jn. GERRITSEN, maar bij B.C. LAP, Hoorn te bevragen.

31-5-1872 HNC DE ZWARTE DEKHENST bij Jb. GERRITSEN, thans beschikbaar bij B. LAP, aan den HOORN op TEXEL

Gestrand schip
20-10-1872 HNC De lading van de Fransche schoener Perrine, heeft te Texel in veiling opgebragt ruim f 3000,- Door den landbouwer B. Lap, van den Hoorn te Texel, is voor f 1200 aangenomen om de Perrine af te brengen.

Maaiwedstrijd
Huizinga 25 Juny 1874. Vandaag maaywedstrijd met machines aan ‘t Oude Schild. Drie waren werkzaam, alle 3 goed voldaan. Die van J.C. Bakker (Peugeot) wel ‘t best, voorts een van Biem Lap- Jan Peper.

Hengst
4-6-1875 HNC De ZWARTE DEKHENGST SNEL is overgeplaatst uit den polder Eijerland naar DEN HOORN op TEXEL B. LAP

Onbewoonde huizen en keten
2-9-1875 Aan Zijne Excellentie den Heer Commissaris des Konings in Noord Holland
Ik heb de eer UEdGrootAchtbare bij deze intezenden de staat van Gebouwde eigendommen voorkomende in Art. 1223 van de Perceelsgewijze legger. Naar aanleiding van UEdGrootAchtbare missive dd 14-12-1874 N 74, N 170/6277 heb ik de eer te berigten dat de perceelen Sectie H 1008, 1093, 1024 en 1297 zijn gesloopt, vroegere eigenaren P. Bakker, L. Vermeulen, F. Gaats en W. Verwij.
Betreffende het perceel Sectie A 742 en 743 thans nummer 1047, maakt met 1046 een huis met 2 schuurtjes, toebehoorende aan Bernardus Huisman, vandaar maar één wijknummer.
Het perceel Sectie A N 1036 behoort aan de Reddingmaatschappij.
1046 eigenaar en bewoner Bernardus Huisman en 1047 Cornelis Wetsteen, eigenaar en bewoner.
Van de perceelen Sectie A 1167, 1170 en 1175 zijn de bewoners W. Stark, G. Bakelaar en D. Kikkert.
Van Sectie F 1080 onbewoond [is de] eigenaar B. Lap, van Sectie H 1138 en 1229 [zijn de] eigenaars en bewoners Pieter Maas en Jacob Krijnen.
1242 is gesloopt, vroeger F. Koorn en 1254 P. Visser bewoner, eigenaar W. Smit.

Boontjes
24-9-1875 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Aangezien mij van de geheele zaak niets bekend was, heb ik den Gemeenteveldwachter Joh. Daalder wonende aan den Hoorn alhier ontboden, die mij het volgende heeft verhaald:
Voor 14 dagen had hij gehoord [10-9] dat Biem Lap tuinvruchten zou hebben ontvreemd ten nadeele van P. de Jager. Den 12 September (Zondag) had hij zich daarop naar gezegde De Jager begeven, die hem had medegedeeld, dat eenige dagen geleden een persoon door hem was gezien slaboontjes plukkende in een klein stukje bouwland in de duinen gelegen en door een aarden wal en een hek van het duinveld afgescheiden.
Hij (P. de Jager) was daarop naar die persoon, die hij liefst niet noemen wilde, gegaan, die hem had gezegd, dat hij eenige slaboontjes had geplukt om te proberen of die goed van smaak waren. Aangezien de waarde echter zoo onbeduidend was, dat die niet noemenswaard was, achtte hij het te kinderachtig om daarvan melding te maken. Liefst wilde hij de persoon niet noemen en geene getuigen waren erbij geweest. P. de Jager was met Biem Lap naar het dorp gewandeld en had er thuis wat van gezegd, waardoor het gerucht zich heeft verspreid en zoo als gewoonlijk geschied, daarvan een belangrijke diefstal heeft gemaakt.
Aangezien het mijns inziens hier geldt een zaak van uiterst luttele betekenis, van eigenlijke diefstal redelijkerwijs wel niet te denken valt, waar een vermogend landeigenaar die zelf moestuin heeft voor weinig centen slaboontjes afplukt uit een tuintje dat als het ware toegankelijk is voor een ieder, terwijl de eigenaar volstrekt geene vervolging verlangt, geen getuigen voorhanden zijn, en de beklaagde welligt zou kunnen aanvoeren, dat het hek een los schuifhek is, open was geweest, of andere middelen tot verdediging onmogelijk te weerleggen zouden zijn zou aanvoeren, zoo meen ik te mogen adviseren de brief aan UEDA toegezonden, eenvoudig voor kennisgeving aantenemen.
In den brief wordt gesproken van diefstal in het open veld, twee maal daags in de morgen en een des avonds. De veldwachter Daalder heeft mij verklaard dat P. de Jager hem had medegedeeld dat het feit was gepleegd eenmaal en wel des namiddags tusschen 4 en 5 uur.

Jachtakte
16-5-1876 Aanvragen voor jacht- en vischacten onder andere voor B. Lap Cz (jacht) en G. Alderliesten (vis).

Hengst
9-6-1876 HNC OVERGEPLAATST de zwarte Dekhengst EN BESCHIKBAAR de zwarte Dekhengst aan DEN HOORN op TEXEL, GEBROEDERS LAP

Bekeuring
20-7-1876 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Proces verbaal contra Guurtje Dros en contra Biem Lap, beide door mij [Loman] opgemaakt.

School
B&W 28-1-1878.
3 Missive Heeren GS over nieuw te bouwen school aan den Hoorn. Biem Lap heeft een terrein te koop aangeboden tegen 50 cent per vierkante El. Alsook dat het huis van wijle den Heer Kuiper in koop zou kunnen worden verkregen. Beter is een huis bij de school.

B&W 11-2-1878.
3 Missive Heeren GS over de school van Den Hoorn. Keijser meent nu (nieuwe zienswijze) dat het goedkoper is een huis te kopen dan een nieuw te bouwen, stelt nu voor alzoo land van Biem Lap en huis van Kuiper te koopen.

B&W 22-11-1878.
13 Westenberg wordt verzocht de contracten voor de koop van huis en erven van de Erve Kuiper en grond Biem Lap in orde te maken.

Konijnen jagen
9-9-1878 Lijst vergunningen konijnenjacht: P.C. Koning, Leendert Griek, J.C. Boon, P.M. Koorn, Biem Lap, H. Schoenmaker, Leendert Witte, Jacob Schaatsenberg, Willem Tz Bakker, Willem Stark, Gerbrand Huizinga, Cornelis Gorter, A. de Ridder
M. Bruin, C. Smits, A. van der Vliet, Klaas Busse, Cornelis Eelman Cz, Bernardus Huisman, Lammert Jongenboer

9-9-1878 Lijst vergunningen konijnenjacht: P.C. Koning, Leendert Griek, J.C. Boon, P.M. Koorn, Biem Lap, H. Schoenmaker, Leendert Witte, Jacob Schaatsenberg, Willem Tz Bakker, Willem Stark, Gerbrand Huizinga, Cornelis Gorter, A. de Ridder
M. Bruin, C. Smits, A. van der Vliet, Klaas Busse, Cornelis Eelman Cz, Bernardus Huisman, Lammert Jongenboer

Mishandeling van een stier
11-6-1879 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Bijlage Proces verbaal in zake mishandeling [castratie?] van een stier toebehoorende aan Tijs van Heerwaarden alhier. Tot heden is het ons niet gelukt den dader optesporen (het vermoeden van Tijs van Heerwaarden, dat iemand van wege Biem Lap de daad zou hebben gepleegd, is alleen gegrond op het feit, dat deze ook houder van [fokstieren] is en dus belang erbij kan hebben, dat geen ander aan den Hoorn in concurrentie treedt en dat niemand bij het verwonden van het dier belang kan hebben dan zoo iemand) Overigens kon hij geen rede van zijn vermoeden opgeven. Bezwaarlijk zal het vrees ik zijn hieromtrent tot zekerheid te komen.

Bekeuringen
21-1-1880 Proces verbaal Gemeenteveldwachter Fulps Krijnen contra Biem Lap aan den Hoorn
11-2-1880 Aan den Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Kantongerecht te Alkmaar Mij te willen doen toekomen eene machtiging voor B.C. Lap aan den Hoorn om het maximum der boete ad f 5 te mogen betalen, waartoe hij zich heeft bereid verklaard.

Dronkenschap
De Klapper van het Rijksarchief op de registers van inschrijving van de gevangenen in het Huis van Bewaring van Den Helder voor de periode 1860-1886 vermeldt hem als zijnde 69 jaar, weduwnaar, landman, gereformeerd, 1.75 m lang, blauwe ogen, grijs haar, wegens openbare dronkenschap vastgezet in het Huis van Bewaring van 22 tot 25 november 1883.

13-3-1887 HNC
BL openbare dronkenschap f 3 boete subsidiair 1 dag hechtenis.


BIEM LAP EN DE STERKE DRANK
Dominee Huizinga deed zijn best om het gebruik van sterke drank te beperken. Ook toen maakte misbruik daarvan veel kapot.
Wie lid werd van het Afschaffingsgenootschap beloofde geen jenever meer te drinken.

Huizinga 2 November 1856. Op de Nutsvergadering van october las ik eene Redevoering van Professor Hofstede de Groot voor, met dat gevolg dat weldra A. Voigt, Doctor Stolp, Thijssen en Biem Cornelisz Lap en later Dominee Wieringa en Meester Brouwer zich aan ons Afschaffingsgenootschap aansloten.

Huizinga 3 Maart 1857. Door bewerking van Biem Lap en M. Remmers drinken de haringtrekkers aan ’t strand ook geen drank meer. Er zijn 9 netten, bij iedere 10 man, die dikwijls halverlijf in ’t water staan, doch zij weigeren zelve reeds den drank.

Huizinga 16 Maart 1857. Albert Keyser zei dat hij het niet wel hebben kon, dat Biem Lap madera dronk, daar hij ook den wijn wil hebben afgeschaft.

Biem ging mee naar Wieringen, waar de Afschaffingsgedachte werd verspreid.
Huizinga 5 Mei 1857. Des morgens half 10 naar den Heer J.L. Kikkert, daar meer dan een uur gewacht op Dominee Wieringa. Toen met Coninck Westenberg, J.L. Kikkert en Willem Hendriksz Faas naar ’t Oude Schild gereden waar wij Dominee Wieringa vonden. Met de stoomboot Texel die ons wachtte naar Wieringen gevaren. Ook Biem Cornelisz Lap. Aldaar met 2 wagens van de quarantaineplaats gehaald. Koffij gedronken in ’t logement van Kossen.
In het logement gegeten, daarna gewandeld. Vervolgens te 7 ure Afschaffingsvergadering. Talrijke vergadering. ’t Scheen met veel genoegen te worden gehoord. Ook zij die verstoring der orde in den zin schenen te hebben werden spoedig stil.
Men noodigt ons uit om morgenavond aan den Oever nog eens te vergaderen
.

Huizinga 14 Mei 1857. Des namiddags Dominee Wieringa en Biem Lap hier thee gedronken.

Huizinga 26 November 1858. Op 18 november hadden wij Afschaffingsvergadering in een huis van Biem Lap, waarbij ik de Redevoering deed.

Maar zeggen dat men niet meer zal drinken, is niet moeilijk. Volhouden wel.
Huizinga 23 April 1860. Biem Lap is zeer vriendelijk. Hij wil mij met rijtuig te huis brengen. Ik [heb] hem ernstig onderhouden over zijn verzaken der Afschaffing. Hij betuigt berouw.

Huizinga had het verder niet meer over Biem Lap in verband met afschaffing van jenever.
Het zal niet gelukt zijn om van de drank af te blijven.
Twintig jaar later werd Biem zelfs voor dronkenschap veroordeeld.

De Klapper van het Rijksarchief op de registers van inschrijving van de gevangenen in het Huis van Bewaring van Den Helder voor de periode 1860-1886 vermeldt hem als zijnde 69 jaar, weduwnaar, landman, gereformeerd, 1.75 m lang, blauwe ogen, grijs haar, wegens openbare dronkenschap vastgezeten in het Huis van Bewaring van 22 tot 25 november 1883.

13-3-1887 Heldersche en Nieuwedieper Courant, veroordelingen:
van Texel BL openbare dronkenschap f 3 boete subsidiair 1 dag hechtenis.Home