Het land De Wilde


In map 328 van het Gemeentearchief van Texel ligt een brief van de landmeter:

KADASTER Alkmaar 4 Juli 1880
Den heere Secretaris van Texel
Weldra weder in Uwe Gemeente de jaarlijksche Veranderingen komende opmeten (van welke komst ik echter intijds mededeling zal doen) verzoek ik U bij de personen wiens perceelen vorig jaar niet afgescheiden waren te willen informeren of die afscheiding thans op het terrein heeft plaats gehad, en zoo zij mijne hulp soms noodig mogten hebben, dan de aanvragen om de adsistentie van den landmeter spoedig inzende.
De personen in perceelen hierboven bedoeld zyn:
Jan Jansz Bakker de Oostelyke 1/2 van F 549
Dirk Biemsz Lap de Westelyke 1/2 van F 549
Dirk Lap het Zuidelyk deel, Simon Lap het middelste deel, Klaas Lap het Noordelyk deel
van F 585, 586, 587, 588, 589
De Landmeter b/h Kadaster

De Wilde

Het gaat hier om de zonen van Biem Lap en Neeltje Bruin:
Dirk (1842-1938), Simon (1847-1918) en Klaas (1849-1930) uit Den Hoorn

Ze hadden samen grond gekocht, maar die onverdeeld gelaten. In het Veldnamenboek van Sjaak Schraag is snel op te zoeken om welk land het hier gaat. We zien de oude dijk ten oosten van de Nieuwlandse weg (Hoornder Nieuwland), later Watermolenweg genoemd, met twee grote doorbraakkolken.
Op deze kopie is het oosten bovenaan, daar is nu de Prins Hendrikpolder.

De Wilde

In 1953 heeft het waaltje een naam en is het veld in meerdere percelen verdeeld. Ook perceel 349, waarover in de brief werd geschreven, is in twee stukken gedeeld. Na de ruilverkaveling is alles ge√ęgaliseerd en is van de oude verkaveling niets meer te zien.

De WildeHome