texel Den 2 desember 1787


min Eerwarde moder ik lat u weten dat ik den brief van u
Mijn eerwaarde moeder ik laat U weten dat ik de brief van U
van den 10 nofember den 25 ontfangen hebben waar uit ik
van 10 november de 25e ontvangen heb. Daaruit heb ik
voorstan hebben als dat gi goodt loof nog vreis en gesont sijt
begrepen dat U, God zij Lof, nog fris en gezond bent.
waar over ik grotelik verbleit ben en hir neffens dat gi mi
Daarover ben ik zeer verheugd en daarnaast dat U mij
nit vergeten en heb en dat gene daag uit het osten en is gegan
niet vergeten bent en dat er geen dag is vodrbijgegaan
of gi heb an mi gedagt mit u gebeeden tot welvart van
of U hebt aan mij gedacht bij Uw gebeden tot welzijn van
mijn'seel en lichaem waar van ik gans voorblit been
mijn ziel en lichaam. Ook daarover ben ik zeer verheugd.
en ik heb uit uwe Brief voorstan als dat gi mijn gelefde moder
Uit Uw brief heb ik ook begrepen dat U, mijn lieve moeder,
mode nog wat Kleijding van noden wart om des willen
nog wat kleren nodig hebt omdat
dat gi niet al te wel tegen de koudt en kont Sijt dan mijn
U niet al te goed tegen de kou kunt. Omdat U mijn
uijt verkoren moder ik sendt u in deesen brief Een
uitverkoren moeder bent zend ik U in deze brief
een goude dukat om dat gi wat kleidere kont kopen tegen
gouden dukaat om wat klederen te kunnen kopen tegen
de koude winter de nu anstande is en verder mijn gelefde
de aanstaande koude winter. En verder mijn geliefde moder
voorsok ik dat gi mi in de gebeeden wilt indagteg
moeder vraag ik U dat U mij in Uw gebeden indachtig wilt
wesen op dat wi goodt uijt eeynen mont mogen lofen en
zijn, zodat wij God als uit een mond zullen loven en
danken van nu an tot yn alle Eweghet Amen
danken van nu tot in alle Eeuwigheid. Amen.
Mijn Erwarde Broeder Also ik uijt u brief voorstan hebben
mijn waarde broer. Ik heb' dus uit Uw brief begrepen
als dat gi ok beneffens u vrouwen kinderen en
dat ook U, evenals Uw vrouwen kinderen
verder mijn suster en swager goodt loof nog vris en
en ook mijn zus en zwager Goddank nog fris en
gesont sin en ik hop dat het lang mag duyren mijn
gezond zijn; ik hoop dat het lang zo mag blijven.
gelefde broder gi schreift mij dat de kalkofen vorkogt
Mijn lieve broeder, U schrijft mij dat de kalkover I
s mi onbekint so wanner als gi schreift so vorsok ik
is mij onbekend. Als U mij dus weer schrijft, verzoek ik
dat gi mi dat uit druklik wilt schreifen en desself
U dat U mij dat uitdrukkelijk wilt schrijven en de
orsak warom dat hi het u heft af genomen en verder
reden waarom hij het U heeft afgenomen. En verder
mijn beminde broder gi schreift mi als dat gi een nuit
mijn beminde broeder schrijft U mij dat U een nieuw
part hebt moten kopen het welk u lasteg gefallen
stuk land hebt moeten kopen wat U zwaar gevallen is.
is het welk ik wel gelofen wil maar mijn erwarde
Dat wil ik wel geloven. Maar mijn waarde
broder ik en wet nit of gi de beesten allemal di gi
broeder ik weet niet of U alle beesten die U
nu al heb hebt moten kopen of niet mar
nu al hebt, hebt moeten kopen of niet, maar
als gi di heb moten kopen dan sal het u al lastig
als U die hebt moeten kopen dan zal dat U wel zwaar
gefallen sijn mar mijn erwarde broder ik
gevallen zijn; maar mijn waarde broeder ik
en heb het nit in de magt mar als ik het in de magt
heb het niet in mijn macht, maar als ik het in mijn macht
of het gelt had ik sout het u gerne helpen maar ik
of er het geld voor had, dan zou ik U graag helpen;
en heb het neit ik heb wel vil lant mar dar van mot
maar ik heb het niet; wel heb ik veel land, maar daar-
ok vil betalt worden hir moten wi van de koesenten alle jaaren
voor moet ook veel betaald worden. Van de koecenten
van ons wel 40 gulden gefen en dan nog voor eder
moeten we elk jaar zeker 40 gulden betalen en dan ook nog
koe so vil sout en of wi het halen of nit wi moten
voor elke koe zo veel zout; en of we het halen of niet
dog de Cis dar van betalen so dat hir heft ok eder sijn
we moeten toch de Cis daarvan betalen. Dus iedereen heeft hier
ook last wi en mogen ons brot nit bakken nit brouwen of
zijn lasten. Wij mogen ons brood niet zelf bakken en niet
nit dergeleken het gene dat gi selfer dot dat moten wi
brouwen en dergelijke; wat U zelf doet dat moeten wij
don laten en van een knegt 3 gulden en van een magt
laten doen en een knecht kost 3 gulden, een dienstmaagd
3 gulden van 2 knegten 6 gulden en also vervolgens so
3 gulden, 2 knechten 6 gulden en zo voort. Er komt
dat hir komt van alles mer gelt als bi ons mar het kost
van alles meer geld binnen als bij ons, maar het kost
ok alles mer de 12 pont brot gelden 20 stufer mastrightlen
ook allemaal meer; voor 12 pond brood is de prijs 20 maas-
gelt en het pont booter 13 stufer ok mastrigter
trichtse stuivers; eenpond boter kost 13 Maastr. stuivers.
gelt en verder alles nar verfolgens maar als ik
en zo verder. Maar als God mij wil zegenen,
van godt mag gesegent worden dan heb ik goodt loof en
dan heb ik - God zij geloofd en gedankt -
dank goot van eten en drinken ik heb 2 verkens
voldoende te eten en te drinken. Ik heb 2 varkens
geslagt en een halfe koe de wagden 600 en 50 pont
geslacht en een halve koe; die wogen 650 pond
en 82 pont vet so dat ik en mijn vrouw wi wilde
en gaven 82 pond vet. Daarom wilden ik en mijn vrouw
is mar gi en schreift mij neit vor wi vil gelt
verkocht is, maar niet voor hoeveel geld
en wi dat den koper is Want gi kont wel dinken
en wie dan wel de koper is. U kunt wel denken
dat ik voorlang te weeten in wat vor handen dat min
dat ik graag weet in welke handen mijn vaders goed
vaaders godere kommen te verfallen want dat is de
terecht is gekomen. Want dat hoort bij de aard van ons
natur eijgen en gi schrift mi okdat u een stuk
en U schrijft ook dat U een stuk
landt is afgenomen van de vas den rameker di nam
land is afgenomen door Vas de Rameker; die naam
gerne dat gi mijn gelefde broder en u vrouw en
graag dat u, mijn geliefde broeder, en Uw vrouw en
en mijn mooder voor een wek of 3 bi ons mogt wese
mijn moeder durende een week of 3 bij ons konden zijn
wi souden ons grotelik vor bliden want het sout vil
Wij zouden heel erg blij daarover zijn want het zou veel
angenamer wiesen als ik u Personelik sprak als mit
aangename zijn als ik persoonlijk met U kon spreken
het schreifen der briefen gi schreif mi dat ik bi
dan door het schrijven van brieven. U schrijft mij dat ik
u te Kermes most komen het welk ik uit ganser
bij U op de Kermis moet komen; dat zou ik van harte
herten vorlangen maar de tit en lat het met mi
willen, maar de tijd laat het niet toe
altit neit touw door mijn eygen werk en ok
door het eigen werk, maar ook
door het reis gelt want gi kont wel dinken dat
door het reisgeld; want U kunt wel bedenken dat
ik wel 20 rixdalder mastreght ter gelt van noden
dat ik zeker 20 Maastrichtse rijksdaalders nodig heb
hebben om te huys te kommen en wederom mar
om thuis te komen en weer terug. Maar
ik hob dog door godes Segen even
ik hoop toch met Gods Zegen eens
wel nog te kommen min gelefde broder maar
te komen, mijn geliefde broeder, maar
van deese winter en sal het neit geburen
deze winter zal dat niet gebeuren.
maar so wanner het te pasen geburt dan sal
Maar zou het met Pasen kunnen gebeuren dan zal
ik het u wel weeten laten maar daar van
ik het U laten weten, maar daar kan ik
en kan ik u nog nits schreifen mijn gelefde broder
U nu nog niets over schrijven. Mijn geliefde
als u bekend is of de dogter van willem silfertant
broeder als U weet of de dochter van Willem Silvertant
di in ostinnie is nog in het lefen is en si genege
die in Oost-Indië is, nog in leven is en zij het
sijnde om ens an har te schreifen so heb ik hir
prettig vindt dat ik haar schrijf, dan heb ik hier
touw goude gelegenthit maar dan mot gi de
voor goede gelegenheden; maar dan moet U mij het
aderest van har ok schreifen en wel uitdruklik
adres van haar bezorgen en wel heel nauwkeurig
want anders en konde ik de briefen nit adereskeren
want anders kan ik die brief niet juist adresseren.
mijn gelefde broder ik en weit nu neit neuwes
Mijn geliefde broeder ik weet nu geen nieuws meer;
mar de Prinsgesijnde dreifen hir dagliks grote kurren (?)
Maar de Prinsgezinden drijven hier dagelijks grote kurren
mar ik sal u dese omstandighit in het
Maar deze omstandigheden zal ik U een volgende
ver volg ens schreifen en verder en weit maar
keer schrijven. En weet dan verder
ik en mijn vrouw winsen u alle Een geluk
dat ik en mijn vrouw U allen een gelukzalig
Saleg neuwe jaar verder alles wat winselik
Nieuwjaar wens en verder alles wat er te
is en hier mede brek ik met de pen.
wensen is; en dan stop ik met schrijven.
maar noyt mit heert maar hondert duijsent
Maar mijn hart stopt niet; wel honderdduizend
mal gegrot van mi en mijn vrouw gi mijn gelefde moder
gegroet van mij en mijn vrouw. U, mijn geliefde moeder
en gi min erwarde broder en mijn swegersen en u kinderen
en U mijn eerwaarde broeder en schoonzus en Uw kinderen
en u schonvader en mijn broder Joannes en mijn
en Uw schoonvader en mijn broer Johannes en mijn
suster en swager en har kindere en sit gegroot
zus en zwager en haar kinderen en ook de groeten voor
Andreis en Hendrikus Ubags en u moder
Andries en Hendrikus Ubags en Uw moeder,
susters en broders want ik seyn dat gi de schreif
zussen en broers, want ik zie dat jullie de schrij-
ers sit en ik sou wel verlangen te weten of gi andris
vers zijn en ik zou wel eens willen weten of U Andries
of u broder hendrikus getrout sit of neit en so gi
of Uw broer Hendrikus getrouwd bent of niet en
getrout sit so schreift mi dog ens met wat voor
als U getrouwd bent, schrijf mij dan eens met welke
vrouw person ik ben wel ver van u mar darom
vrouw. Ik ben wel ver weg, maar toch
dink ik dog nog wel an u want de oude nabere
denk ik nog wel aan U, want de oude buren
of oude lefde en is nog uit mij nit en so gi wat nuws
of de oude liefde is nog niet vergeten en als U nieuws
weit so schreift gi het mi dog wat:lt gi kont wel dinken ho dat
weet, schrijf het mij dan; want U kunt wel denken hoe het
het met de gene gat di nit lesen of schreifen en kan darom mot
met iemand gaat die niet-kan lezen of schrijven. Dus moet d
en schreifer wat dat hem dunk dar bi voogen het si van de
de schrijver naar zijn goeddunken aanvullen van de
omstandeghit di bi ons dagliks voorfallen
dingen die dagelijks gebeuren bij ons.
Hondert Duijsent mal goden dag Alle gode vrinden
Honderdduizend maal goede dag alle goede vrienden
Een bekende van mijn en mijn vrouw en ik vorblif
en bekenden van mij en mijn vrouw en ik blijf
U getrouwe vrind Hendrikus Maes
Uw trouwe vriend Hendrikus Maes.

Desen Brief an Jacobus

Maes buyten mastright

de bank klumen


Terug naar de vorige bladzij