HUIZINGA en de Vuurtoren


15 Augustus 1864. Te 9 uur waren Dirk, Boetje (die had zondag in den Burg op beroep gepreekt) en Menno reeds naar de Waal geloopen. Wij volgden met ‘t rijtuig van J.C. Bakker. Ik ging bij Kuiper in de kapchais. In de wagen waren Dirk, Boetje, Menno, Koosje, Katrina en Sina. Wij reden naar Cocksdorp.
Aldaar wandelen (ik bij R.Koning, bij Aafje, bij jufvrouw Gillot, bij Marijtje). Gewandeld naar de nieuwe Vuurtoren, die beklommen, 138 trappen, met veel genoegen alles bezien.

24 October 1864. Groot feest op ‘t strand bij de inwijding van de nieuwe Vuurtoren. De Heer Kikkert, aan wie hij vooral te danken was, mocht ‘t eerste licht aansteken. Feest en vuurwerk op ‘t Eijerlansche Huis.

26 January 1865. Brief aan Samuel: Bij de jongste storm is hier geen een schip gekomen, daardoor te meer is ‘t op Cocksdorp thans zoo arm. De nieuwe vuurtoren schijnt dus nuttig te wezen althans voor de zeelieden op de schepen.

27 February 1865. Brief aan Samuel: De nieuwe vuurtoren hier op Texel voldoet goed, er komen nu althans volstrekt geen schepen op ‘t strand. Verleden zaterdag was er groot alarm. Men zeide dat er een bark op strand zat. Alle man trok er heen, maar het bleek slechts een Groninger tjalk met grind, die overboord gezet werd, waardoor het schip lichtte en weder kon vertrekken. Men had wel wat anders gehoopt (groote armoede op Eijerland).

22 Juny 1865. Wij des morgens met buurman Pieter Roeper uitgereden naar Eijerland, naar de vuurtoren, deze beklommen en alles bezien. Kikkert gesproken en de opzichter Lammerts. Beide liggen nogal eens met elkander overhoop, zooals ook de andere bediende Driessen verhaalde, doordien Lammerts een ongemakkelijke man is, die van alles de eer wil hebben schoon hij zelf dikwijls wat bederft. Hij vordert veel van zijne onderhoorigen.

11 Juny 1867. Zeer schoone dag. Wij vandaag naar de vuurtoren met 3 wagens, van Willem Roeper en J.C. Bakker en van Westenberg, met 16 personen. Op het Eijerlandsche Huis vonden wij op vertoon van een billet, dat Westenberg mij vanmorgen bragt, toegang. Wij dronken daar bier, koffij, wijn, aten koek, brood chinaasappels enz., alle bijdragen van ons, Ter Meulen, Westenberg, Ensing, Heringa.
Lange tijd bragt men in en om de Vuurtoren, om het Eijerlansche Huis, in de duinen door, op de Steng. Het heerlijke weder begunstigde ons. Te 6 uur reden wij af, vertoefden te Cocksdorp en bij Raven. Juriaan en ik bragten de wagen, na eerst Heringa en zuster aan de Waal afgezet te hebben, bij den eigenaar W. Roeper en waren te half 9 te huis, waar wij het geheel gezelschap vonden, dat hier bleef eten, salade enz. Ik zeer vermoeid en lusteloos.
Te 11 uur bragt Willem Westenberg Ter Meulen en zuster naar den Hoorn met rijtuig. Allen schenen zich best vermaakt te hebben.

25 July 1867. Reisje naar de vuurtoren.

23 Mei 1868. Zeer warm. Van der Veen en ik des morgens naar de Waal gewandeld. Bij Boetje plaatsgenomen in de wagen waarmede wij naar Cocksdorp zouden rijden (Boetje begrafenis van Jakob Jakobsz List, 27 jaar). Van der Veen en ik verderop naar de Vuurtoren, deze beklommen. De omstreken, vooral Terschelling en de schuiten die aan het schelpen vissen waren, gezien. Langs den dijk terug naar Cocksdorp, bij Dominee Riet. Hij zelf was naar de begrafenis. De vrouw, sedert 14 dagen daar, was zeer vriendelijk.

18 Juny 1868. Des voormiddags even bij Jacob Roeper, hij wil gaarne morgen met ons rijden naar de Vuurtoren.

19 Juny 1868. Des morgens te 8 ure was Holkema hier reeds volgens afspraak om Samuel te ontmoeten. Deze kwam met de diligence van ‘t Nieuwe Diep.
Jacob Roeper komt te 8 ure met de wagen. Met hem rijden wij, Coolman, Huizinga en ik af naar de Vuurtoren. Vooraf op Vruchtbaaroord bij Langeveld de boerderij bezigtigd. Op Cocksdorp vertoefd, ik bij Dominee Riet en zuster koffij gedronken. Op de terugreis bij Raven vertoefd, de Waal doorgereden. Te half 6 te huis.

13 December 1868. Bij Jan Bruin. Laatstleden maandag met die geweldigen storm had hij achter de vuurtoren van het IJ voor anker gelegen en was hij van zijn anker weggedreven, doch slechts voor korten tijd.

9 Augustus 1869. Wij zouden vandaag met 2 wagens een togt maken naar de Vuurtoren, maar het regende en woei zoodanig dat er niet aan te denken was en wij stil te huis bleven.


Terug naar de vorige bladzij