De tuin van Huizinga.


24 November 1843. De gang van de pastorij die mij weinig beviel is lang 35 treden, de tuin is 30 treden lang en 35 breed.

23 Augustus 1844. Dominee H. Veenstra hier koffij gedronken. Veel gesprekken. De tuin doorgewandeld. Hij wijst mij de namen der boomen aan. Hij had ze allen zelf bekostigd.

Brief aan schoonouders op ’t Hoogezand, Búrg op Texel, 31 October 1844:
Mijn túin is meerendeels nieúw aangelegd. Een arbeider heeft daartoe omstreeks 14 dagen besteed, 14 st. per dag. Dikwijls heb ik bij dat werk gedacht (ik begon er mee vòòr de troúbles alhier, en moest het nú ook voleinden, anders was ik het misschien nog niet begonnen) dat ik het welligt voor een ander deed, of het zoo zijn zal, dat wij weinig genot daarvan zúllen hebben, moet de tijd leeren.-

3 Maart 1845. Jakob Teekes hier in de tuin.

26 February 1846. Janes Kalf in den tuin.
27 February 1846. Adam Kalf in den tuin te spitten.

15 Mei 1846. Janes Kalf in de tuin, stokken gestoken enz.

27 Juny 1846. Johannes Bok hier des morgens te 6 ure. Op dit uur is hij nu reeds vele morgens geweest als wanneer wij meestal zeer genoeglijk in het prieel zaten bij het genot van het heerlijke weder en den heerlijken rozegeur in mijne tuin.

24 July 1846. Met Ali in de tuin gewandeld. Zij kan nog geen geheele voor- of namiddag achtereen op de been wezen.

13 September 1846. Brouwer en Eelman beloven mij een wagen of 3 zoden in den tuin te brengen tot een bergje.

1 April 1847. Mijn tuin ligt nu geheel gereed en zooveel geschieden kon met alles bezaaid. Er is echter nog niets boven de grond dan tuinkers, die wij echter nog niet snijden kunnen.

20 Mei 1847. De vorigen dagen in den tuin stokken gezet (223), alles ontwikkelt zich thans voortreffelijk.

27 Mei 1847. Meest in den tuin. De pronkers komen op, krombokken gelegd, stokken aangebonden, enz. De vruchtboomen staan zoo voortreffelijk in de bloei als men het slechts denken kan. Ook de dikke armen der boomstammen zijn meestal met bloesems overdekt.

15 Maart 1848. Schoone dag, Pieter Kalf in den tuin te snoeijen.
16 Maart 1848. Pieter Kalf in den tuin, snoeijen en erwtjes gereed maken. Pronk hier. Hij verklaart zich sterk tegen het stelsel van Gerrit List dat de minste reparatie van de Pastorij enz in de Kerkeraad bediscussieerd zou moeten worden. De zaden van twist en verdeeldheid schuilen maar al te zeer in de Gemeente.

23-3-1848. Wouter Verweij vandaag het laatste der tuin omgespit.

1 April 1848. Gister en vandaag Pieter Dirksz Kalf in den tuin. De tuin ligt nu geheel gereed en is ook meest zooveel noodig bezaaid. Het zijn thans de allerschoonste zomerdagen.

16 February 1849. Pieter Kalf neemt alle tuinarbeid voor ’t gansche jaar aan voor 14 gulden.

22 Mei 1849. Des namiddags in den tuin Pieter Kalf en broer Dirk uit Frederiksoord. Men herkent in hem, nu na 2 jaar, den bedeljongen niet meer.

4 Mei 1850. Het weder blijft nog zeer koud, zoodat wij nog alle dagen wel eens vuur in de kagchel moeten hebben en nog gaarne er eens een schep steenkoolen in smijten.
In den tuin groeit het nog maar weinig, radijs is nog niet gereed.

13 November 1850. Dirk vermaakt zich in zijn vrije uren bijzonder met Anton en Jan Vrendenberg in onzen tuin met een groot gat, hetwelk zij daar gegraven hebben, en ‘t welk zij ZEE noemen, terwijl zij aan eilandjes, banken, havens, baaijen, enz allerlei namen geven.

1 Juny 1851. Ik des namiddags met de kinderen in de tuin.

10 Maart 1852. P. Kalf krijgt het werk in den tuin gedaan.

17 Maart 1852. Ik vandaag in de tuin de bedden gemaakt en gezaaid.

21 Maart 1852. Zondag. Gister de kinderen in de tuin.

9 April 1852. Vandaag veel in de tuin. De koude laat mij niet toe lang achtereen op de studeerkamer te zijn.

22 Mei 1852. Pieter Kalf in den tuin, schoffelen en harken. Sla- en snijboonen komen op.

11 September 1852. Pieter Kalf in tuin en schuur. Pieter Kalf heeft vandaag hout gezaagd.

12 Maart 1853. P. Kalf in de tuin.

15 Maart 1853. Pieter Kalf vanavond begonnen paden te maken (de tuin ligt nu geheel omgespit), doch het natte weer verhindert hem.

31 Maart 1853. Des middags in de tuin het eerste zaad gezaaid.

3 Mei 1853. Des namiddags in de tuin, het gezaaide komt mooi op.

3 Maart 1854. Gister en vandaag extra schoone dagen. Klaas Smit in de tuin aan ‘t spitten.

6 Maart 1854. Klaas Smit in den tuin, het spitten bijkans gedaan gekregen, benevens het ledigen der 3 putten in 4 dagen voor 4,50 gulden, daarbij het pad maken.

14 Maart 1854. Van de week veel tijd besteed om den tuin in orde te brengen en te bezaaijen.

18 September 1854. Twee wagens korte turf van Arie Ran en 1 wagen korte van Jan Rab en 1 dito lange van hem ontvangen. Antje Boon [heeft] ze gestapeld.
Zij [heeft] hier des middags gegeten met haar zoontje Dirk, een zeer stijfzinnige knaap, die volstrekt weigert eenig werk bij mij in den tuin te doen en daarmede wat te verdienen.

10 April 1855. Ik begon iets te zaaijen in de tuin.

11 April 1855. In de tuin groote boonen en erwten gezaaid.

4 Mei 1855. Het is nog zeer koud. Wij stoken boven en beneden nog de kagchel en hebben er behoefte aan. In de tuin staat alles zeer schraal. Er is nog geen boomblad te zien, alleen zijn de knoppen gezwollen. Erwten en spinazie en groote boonen komen even op. Tuinkers hebben wij onlangs uit de bak gegeten.

21 Augustus 1855. Veel in den tuin gezeten.

11 Maart 1856. Hendrik Kalf en Klaas Smit in den tuin.
13 Maart 1856. Het heeft vannacht wel een duim dik gevroren, zoo dat Klaas Smit des morgens niet spitten kon in den tuin.
14 Maart 1856. Harde oostenwind, sterke vorst. Klaas Smit in den tuin aan ’t hout zagen. Hij heeft de bouwgrond omgespit.

15 Mei 1856. De kleine Catharina Juriaans verjaart, 1 jaar. Juriaan en ik veel in den tuin.

16 Mei 1856. [Klaas Pietersz Smit in de tuin. Ik [heb] sla- en snijboonen gelegd.

5 Juny 1856. Vlijtig in mijn studeerkamer en in de tuin

18 February 1857. Zeer schoone dag. Klaas Pietersz Smit in de tuin aan ‘t hout hakken.
19 February 1857. Klaas Smit vandaag en gister in de tuin.

19 Maart 1857. Klaas Smit in de tuin. Ik heb gezaaid: wortelen, salade, radijs, spinazie, chalotten.

22 Mei 1857. Weder zeer schoone dag na de verkwikkende regen van gister. Ik des morgens in de tuin planten verzetten, de sla- en snijboonen zijn er nu in.

13 Augustus 1857. Klaas Smit [heeft] in den tuin aardebeijen gezet. Pieter Boon had wel de goedheid gehad om mij eenige kruiwagens mest af te staan.

15 April 1858. Klaas Smit in den tuin paden gemaakt enz, de noodigste zaden, erwten enz in den grond gebragt.

8 Maart 1859. Klaas Smit in den tuin sedert vrijdag.

5 April 1859. Pieter Kalf gister en vandaag de tuin in orde gebragt. De perzikboom staat in bloei, radijs komt op, tuinkers staat er reeds.

7 Juny 1859. Des namiddags in den tuin.

3 July 1859. Des namiddags wordt een bijenzwerm in de tuin gevonden. Een korf wordt van de Veen gehaald en Roeper doet die daar in.

7 Maart 1860. Klaas Smit en Pieter Kalf gister en vandaag in de tuin boomen uitroeijen, de groote lindeboom bij Keysers schuur en de abeel bij ‘t misthok, 15 jaar geleden door mij als een rijsje geplant en nu een voet in de middellijn. Het is extra koud en vriest den ganschen dag.

16 Maart 1860. Zeer schoone dag, ik veel in den tuin, groote boon gezet.

21 Juny 1860. Veel in den tuin.

7 en 8 November 1860. Klaas Smit den tuin opgeknapt, ik bloembollen gelegd.

15 April 1861. Met Jan Smit in den tuin.

16 Augustus 1864. Dominee Koning bij ons om wijnruit, want zijn jongste kind ligt in stuipen. Hij vreest dat het de avond niet halen zal.

23 September 1864. Ik heb in de tuin overvloedig peeren en pruimen en deel van de eerste vooral bijkans dagelijks mildelijk uit aan wie ik denken kan daarmede genoegen te zullen doen.

18 Juny 1865. Dankpreek aan den Burg, tevens viering van het Waterloofeest. Den Burg is met 245 vlaggen versierd, eerepoorten op de einden der straten. Mijn tuin leverde nog al wat groen daarvoor (gistermorgen 4 uur zag ik van mijn studeerkamer een paar man zich eigenmagtig wat halen).

29 February 1868. De tuinman Jan Smit even hier.

2 Maart 1868. Jan Smit in de tuin, misthok leeggehaald.

4 Maart 1868. Meest in den tuin met Jan Smit. Een voer mist van Jan Bruin ontvangen 2,50 gulden.

6 Maart 1868. Jan Smit vannamiddag in de tuin.
7 Maart 1868. Des voormiddags in de tuin met Jan Smit. Ik aan het zaaijen.
11 Maart 1868. Dominee Boetje bleef hier en ging met mij en Jan Smit ijverig aan den arbeid (waartoe hij zich had aangeboden) om de tuin te verleggen en een bloemenperk te maken. Voor de avond waren wij reeds aan ’t zaden leggen.
12 Maart 1868. Boetje des namiddags weder hier, vlijtig in de tuin aan ’t werk.
13 Maart 1868. Boetje des morgens vroegtijdig weder hier in de tuin, met Jan Smit de kippeloop aangepakt en in orde gebragt. Ik eergister [woensdag] naar de markt en eenige heesters van Eveleens gekocht, deze zelf even hier.
14 Maart 1868. Ik vandaag voormiddag nog wat bloemen weer ingeplant en alzoo de tuin geheel in orde gekregen.

30 Maart 1868. Des namiddags in de tuin. Het is alle dagen zeer koud door de Noordenwind, des nachts vriest het. In de tuin is nog niet veel gewas.

5 Mei 1868. Vandaag meest in den tuin met Jan Smit. Slaboonen zonder afhaalsel gelegd, 3 bedden.
Vannacht heeft het gevroren en zondag was ‘t 22 graden warmte.

15 Mei 1868. Ik meest in den tuin, lezen enz. Heerlijke dag.

26 Mei 1868. Ik van voormiddag in de tuin aan het verplanten.

30 Mei 1868. Nogal veel in den tuin.

4 Juny 1868. De tuin smacht naar regen, de rupsen doen veel kwaad en veel bloesems gaan te niet.

9 Juny 1868. Jans Keijser gehaald om wat in onze tuin te wandelen, zij bij ons thee gedronken.

16 July 1868. Voor 4 uur zijn ook Dirk, Samuel, Menno, Holkema weer te huis. Buisman hier middagmaal genomen.
Eerst een tijdlang in de tuin op het grasveld vertoefd. Te 6 ure gaan Buisman en Holkema naar Westenberg enz.

17 July 1868. Wederom zeer warm, alles smacht naar regen.

5 Augustus 1868. Gister 3 eendvogels present gekregen van Herman Westenberg.
Wij hebben thans een overvloed van St. Laurenspeeren, maar grondvruchten, sla, snijboonen bijkans niet [langdurig droge zomer].

6 Augustus 1868. Ik vanmorgen bessen uitgedrukt en bessenwijn gemaakt, 1 vat van 27 pond bessen en 18 pond suiker, deze voor 30,5 cents.

7 Augustus 1868. De jongelui op ‘t bleekveld aan ‘t schermen.

13 Maart 1869. Het is te vreezen dat de gewassen door de koude veel geleden zullen hebben.

23 Maart 1869. Jan Smit gister en vandaag in de tuin.
24 Maart 1869. Ik des namiddags in de tuin.
26 Maart 1869. Gister van Eveleens ontvangen en nu gepoot Rhododendron, wilde wingerd, nog een klimplant en van Westenberg eene Astrologia.

10 Mei 1869. Regen. Ik in den tuin. Bakels alleen naar de Krans bij Buisman.

8 July 1869. Druk aan de tuin op te knappen.

10 July 1869. Tuinarbeid, de laatste dagen een overvloed aan aardebeijen, dagelijks een schotel. Wij zitten veel in de achterkamer met open deuren.

22 July 1869. Zeer schoone warme dag, den geheelen dag buiten doorgebragt.

10 September 1869. 60 pond bessen uitgedrukt.

13 September 1869. Des nachts en den geheelen dag storm en regenvlagen De takken waaijen van de boomen. De tuin is bezaaid met vruchten, bijkans al wat aan de boomen zit.

29 October 1869. Katrina in de tuin aan het oogsten van de nog overige boonen. Boomvruchten zijn er niet meer, wij hebben slechts enkele vaatjes stoofpeeren op de zolder.

15 December 1869. Mand met bessenwijn ingepakt voor Dirk, 24 flesschen, dito voor Samuel.

11 Maart 1870. Jan Smit in de tuin, 4 karren mist uit het hok bij Kikkert verwisseld tegen 3 koemist.

21 Maart 1870. Des morgens Jan Smit in den tuin. Ik des namiddags in den tuin.

24 Maart 1870. Catechisatie. Des namiddags in den tuin.

25 Maart 1870. Vanmiddag voor ‘t eerst in den tuin gezaaijd.
26 Maart 1870. Jan Smit in den tuin voor de derde dag.

1 April 1870. Het was vandaag een zeer schoone dag. Ik des namiddags in den tuin.

5 April 1870. Ik vandaag in den tuin.

6 April 1870. Wederom schoone dag. Ik in den tuin met Jan Smit. Boomen snoeijen en aanbinden.

23 April 1870. Van de week alle dagen prachtig lenteweder. Alles begint zich heerlijk te ontwikkelen. Ik besteedde in de laatste dagen nogal wat tijd aan de tuin, die nu, alleen met hulp van Jan Smit, geheel in orde is.

20 Mei 1870. Ik meest in den tuin met Jan Smit.

27 Juny 1870. Des voormiddags na den zeer verkwikkenden regen van vannacht in de tuin aan het planten en zaaijen.

11 July 1870. Des morgens in den tuin.

12 July 1870. Des voormiddags in den tuin. Een deel der gelegde sla- en snijboonen komt nu eerst op.

6 Augustus 1870. Des namiddags Dolfina Wentink hier, meest met Samuel in de tuin gewandeld. Hier boterham gegeten.

29 Augustus 1870. Den geheelen dag door storm en regenvlagen. De grond in mijn tuin is bezaaid met onrijpe vruchten.

13 Maart 1871. Daar Jan Smit mij in den tuin niet helpen kan door de ziekte zijner vrouw, doe ik dagelijksch vergeefsche moeite om een ander arbeider te krijgen. In mijn tuin is alzoo nog niets gedaan.
15 Maart 1871. Het is koud, soms sneeuw. Ik vandaag in de tuin aan het snoeijen.
21 Maart 1871. Eindelijk had ik vandaag voor ‘t eerst een werkman in de tuin, Janes Kalf, die de mist uitbragt en een vak omspitte. Het was een schoone dag.
22 Maart 1871. Janes Kalf in de tuin, anderhalf vak omgespit, paden gemaakt. Ik gezaaid, tuinkers, spinazie, groote boonen, doperwten, chalotten.
23 Maart 1871. Janes Kalf de tuin grootendeels klaar gekregen.

10 April 1871. Brief aan Samuel: Als ik mij verheug in de ontwikkeling, die ik weder in mijn tuin mag opmerken, dan doe ik dat steeds met de gedachte aan ‘t genoegen, ‘t welk ik met mijne kinderen, ook met u, gezamelijk van ‘t zomer daarin zal vinden. Het schijnt mij toe alsof mijn werk doelloos is, als mijn kinderen daarvan niet zullen profiteeren.

12 April 1871. Pieter Kalf in de tuin aan ‘t snoeyen. Aangenomen voor 5 gulden.

10 Juny 1871. Brief van Dolfina aan Samuel: Vader loopt des morgens expres naar de tuin om mij wat radijs bij ‘t ontbijt te bezorgen.

17 Juny 1871. Vanmorgen 5 uur onweder en verkwikkende regens. Ik aan ‘t verplanten in den tuin.

19 Juny 1871. Jan Smit in den tuin.
20 Juny 1871. Jan Smit in de tuin stokken aangebonden.

21 July 1871. Jan Smit den tuin opgeknapt.

22 July 1871. Van de week een voer zand in de tuin gekregen van Sijbrand Jansz Keyser voor Jakob om daarop te spelen.

1 Augustus 1871. Bruiloft van Samuel en Dolfina: Jan Smit den tuin opgeknapt. Stoelen uit de Kerk en tafel uit de Kerkekamer gebragt.
Gasten ontvangen in de gaanderij, te zamen 21. Na de thee in de tuin gewandeld. Verschillende vertooningen en voordragten, alles voortreffelijk en tot algemeen genoegen uitgevoerd in de tuinkamer met open deuren, de gaanderij versierd met groen en vlaggen en met lampions verlicht.

4 September 1871. Met de Honing-pers van Dijt de aalbessen uit de tuin uitgeperst voor wijn en bessenat. De voorraad was kleiner dan gewoonlijk, 2 en een half anker wijn en een paar kannen, bessenat een flesch of 12.

2 November 1871. Jan Smit in de tuin, [hij heeft] de 5 mud Roerkoolen van Nieuwenhuizen nagemeeten en een half mud bijkans te min bevonden.

7 December 1871. Er is nog veel sneeuw bijgekomen. Zij ligt op het tafeltje in de tuin misschien 2 voet dik, zoodat de gang zelfs langs de weg moeijlijk is.

5 Maart 1872. P. Kalf in de tuin begonnen en Jan Smit.
6 Maart 1872. Des namiddag druk in de tuin.
8 Maart 1872. Ik veel in de tuin.
9 Maart 1872. Jan Vlaming in de tuin een nieuwe broeibak gemaakt. Een groot deel zaden reeds in de grond. De kruisbessenboom staat al groen.

28 April 1872. Vandaag bijzonder warm, 20 graden, broeijig weer, uitermate groeizaam. De pereboomen allen in den bloei en gedeeltelijk in het blad. Wij [hebben] vandaag spinazie en salade uit onze tuin (uit de broeibak) gegeten. Elders bloeijende aardebeijen. Het is een overheerlijk schoon voorjaar.

29 April 1872. In de tuin met Jan Smit, stokken zetten, slaboonen gelegd.

3 September 1872. Met Timmer vanmorgen een paar zakken vrugten uit mijn tuin aan Samuel te Leeuwarden gezonden.

30 September 1872. De appels en peeren in mijn tuin zijn bijkans alle afgewaaid en de slabonenstokken liggen op de grond geslagen.

1 November 1872. Des namiddags de laatste boomvruchten uit de tuin verzameld.

28 January 1873. Deze gansche maand heb ik verzuimd dagelijksche aanteekeningen te maken, meestal door drukke werkzaamheden weerhouden. Nogtans moet hier bepaald vermeld worden de geheel buitengewone weersgesteldheid van deze maand ofwel van deze geheele winter. Het weder was zoo zacht alsof het lente ware. L.l. zaterdag liep ik in den tuin door een paar vrij digte zwermen muggen, terwijl rondom mij bloemranden waren van Primula veris en meibloempjes en heesters met groene knoppen of bladeren. Sneeuwklokjes bloeijen, hyacinthen hebben hunne bloemknoppen al boven de grond, tijlozen hoog boven de grond.

12 Maart 1873. Jan Smit des middags in met de tuin begonnen, de mest uitgebragt. Jacob Roeper kan mij geen mest voor de tuin afstaan, maar wil wel ruilen, dat ik echter niet doe.

13 Maart 1873. Jan Smit in de tuin en Pieter Kalf en deze beiden hebben het snoeijwerk enz afgekregen, waarvoor ik hem 2,75 moest betalen.
Ko gisteren en vandaag allerbest in zijn humeur, druk aan ‘t houtzagen en kappen in zijn vrije uren. Hij heeft een groot deel van de besseboomen gesnoeijd.

19 Maart 1873. Het is vandaag ruw koud weder geweest, zoodat ik er tegen op zag om in de tuin te gaan en de zaden in de grond te brengen, die ik onlangs van Turkenburg ontvangen heb.

21 Maart 1873. Van namiddag in den tuin en een aantal zaden in de grond gebragt als spinazie, kropsalade, tuinkers, pieterselij, schorseneren, groote bonen, kruipdoppers, kruippeulen.

4 April 1873. Ik heb vandaag gewaagd even den tuin te doorlopen [na ziekte], waar alles in die ruim 8 dagen veel veranderd was. ‘t Was bijkans alle dagen zeer schoon weer geweest. De hyacinthen staan nu allen mooi in bloei, spinazie, tuinkers enz komen op.

21 Maart 1873. In de tuin doperwten en peulen gezaaid. Van het vroeger zaaisel is niets opgekomen. Het blijft steeds koud, men verlangt zeer naar een malsche regen.

24 April 1873. In de tuin van nieuws spinazie gezaaid.

23 Mei 1873. In de tuin met zoon van G. Kikkert.

23 Juny 1873. Tuinarbeid.

8 Augustus 1873. Zeer warme dag. Samuel de tuin begoten. Daarna onweer en een zeer verkwikkende regenbui.

18 Maart 1874. Jansen, tuinman van ‘t Nieuwe Diep hier. Met hem de tuin doorgegaan. Hij zal hier van de week komen snoeijen.

19 Maart 1874. Des voormiddags nog even in den tuin geweest, waar Jan Smit met omspitten begonnen is. Sijbrand Jansz Keyser had mij 2 karren mest gebragt, waarvoor hij ruim 2 karren uit mijn mesthok terug ontving.

8 April 1874.Van namiddag Pieter Kalf in de tuin aan ‘t snoeijen.
9 April 1874. Des voormiddags Pieter Kalf in de tuin.

10 April 1874. Jan Smit in de tuin. De vierde kar koemist van Sijbrand Jansz Keyser ontvangen, waarvoor hij slechts ruim 2 uit mijn misthok terug ontving. Het gezaaide, tuinkers, radijs, spinazie, erwten, begint op te komen.

16 April 1874. Aan P. Kalf voor snoeijen, 2 dagen en een halve, tezamen 4 gulden en 50 cents betaald. Gister heeft hij de boomenmantel van boven ingekort en alles aangebonden.
Jan Smit in de tuin.

24 April 1874. Brief aan Samuel en Dolfina: Ik wenschte, dat gij hier eens van de studeerkamer af een kijkje kondet nemen in de tuin, hoe mooi onze bedden met hyacinthen en tulpen staan. De voorste pereboom staat heerlijk in de bloei.

8 Mei 1874. Een partij palm uit de tuin gesneden voor Sina tot feestornamenten. 12 Mei 1874. Feestdag van het 25-jarig Koningschap.

26 Mei 1874. Ik in de tuin.

2 Juny 1874. Ik in de tuin, gelijk nogal veel in de laatste dagen, bij het heerlijke weder dat wij thans hebben. Vandaag extra warm, zoo dat ik mijn winteronderkleeding afleg.

8 Juny 1874. Als wij aan ‘t ontbijt zaten (ik had reeds vroeg in den tuin het noodige gedaan) …

23 Juny 1874. Des namiddags de Heer Sijbrand Veenstra hier van 5 tot 10 uur met veel genoegen. Met belangstelling bezigtigde hij huis en tuin, waaraan zich voor hem zoo vele herinneringen hechtten.

11 July 1874. Ik had regt schik in Jakob en ook in Johan, die minder eenkennig was dan men denken mogt. Jakob weldra in de tuin in ‘t zand aan ‘t spelen. Alle speelgoed zien en beproeven.

2 October 1874. Het weder is zeer onstuimig, de tuin raakt bezaaid met vruchten.

24 November 1874. In de tuin Jan Smit de broeijbak uitgegraven.

18 Maart 1875. Gister en vandaag Pieter Kalf en zoon in den tuin en vandaag ook Jan Smit. De boomen sterk gesnoeijd.

3 April 1875. Jan Smit vanmorgen mist in den tuin gebragt van Sijbrand Jansz Keyser, die daarvoor de inhoud van mijn misthok overneemt, wat hij gister leedigde.

6 April 1875. Jan Smit in den tuin.

13 April 1875. Ik in den tuin.

16 April 1875. Deels op mijn studeerkamer, deels in den tuin.

19 April 1875. Schoone dag. Ik des voormiddags bessenwijn afgetapt, ‘t witte vat.
Des namiddags [dominee] Boonacker hier, met hem in den tuin een partij bloemen Primulae veris, Hortensia, enz uitgespit voor zijn tuin.

11 Mei 1875. Veel in den tuin.

13 Mei 1875. Voorts veel in den tuin.

14 Mei 1875. Jan Smit in den tuin boonstokken aangebonden en nog een paar bedden gespit en hout gekloofd. Slaplanten van Vrendenberg gezet. Het blijft alle dagen droog, schoon weder.

23 Juny 1875. Ik in den tuin.

28 Juny 1875. Ik des morgens vroeg in den tuin totdat met den middag Bakels en vrouw en 2 kinderen (in ‘t wagentje) kwamen om den eersten Kermisdag hier door te brengen.

1 September 1875. Vannacht nog harde wind. Samuel des morgens vroeg nog aan ‘t vruchten verzamelen uit den tuin.

9 October 1875. Groningen.
Om op reis te kunnen gaan moest ik o.a. ook de vruchten uit de tuin in veiligheid brengen. Tot het peeren plukken werd ik anderhalve dag geholpen door een zoon van Oosterbaan.
Grooten voorraad kregen wij van wijnpeeren, diamantpeeren en foppepeeren, zoo dat ik daarvan van elks een 8ste vat aan de 3 zoons kan toezenden.

25 February 1876. Van de week is bij mij den tuinarbeid begonnen door Pieter Kalf, later door Cornelis Geerts Kikkert voortgezet met hout opruimen enz.
26 February 1876. Cornelis Kikkert in de tuin om het prieel uit te roeijen.

29 February 1876. In mijn tuin gisteren ‘t prieel uitgeroeid behalve een paar boomen. Vandaag om ‘t regenachtige weer geen tuinarbeid..

1 Maart 1876. Des voormiddags Cornelis Kikkert en Jakob Koorn in den tuin aan ‘t spitten, een kar mest van Sijbrand Jansz Keyser ontvangen. Des namiddags om den regen geen tuinarbeid.

2 Maart 1876. Gezaaid in het broeibakje.
Zaderijen van Turkenburg ontvangen, 4,41 gulden.

3 Maart 1876. Des namiddags tuinarbeid met Jakob Koorn. De eerste zaden in de grond gebragt.

4 Maart 1876. Schoone dag doch koud. Jakob Koorn in den tuin, 2,5 perk zijn nu omgespit en gedeeltelijk op bedden gebragt. 1 bed St. Jans-uitjes door hem gepoot, erwten gezaaid, wortelen enz.

31 Maart 1876. Vandaag zeer mooi weer. Eenigen tijd in den tuin bloemen verplant. Tuinkers en spinazie staan boven de grond.

3 April 1876. Des voormiddags in den tuin.

6 April 1876. Tuinarbeid.

7 April 1876. Tuinarbeid.

18 April 1876. Tuinarbeid.

25 April 1876. Katrina schoonmaak op zolder. Ik des middags in den tuin.

16 Mei 1876. Vandaag weder lammerenmarkt aan den Burg. Jakob Koorn vanmorgen reeds te half 4 ure in mijn tuin om de bessenboom van secreetmest te voorzien. Hij bleef doorwerken met wieden enz. tot den avond.

10 July 1876. Ik des morgens van 5 ure af werkzaam om den tuin in staat te brengen mijn afzijn van enkele weken te verdragen. Voorts koffers gepakt.

16 Augustus 1876. Wederom zeer warme dag. Tuinarbeid.

29 Augustus 1876. De geheel dag regenbuijen en veel harde wind.
De 4 eerste dagen der vorige week 134 pond bessen met de Honigpers uitgedrukt voor sap en wijn (en geconfijte bessen), waartoe gezamenlijk 52 pond suiker gebruikt. De kinderen van Van Doorn hielpen eenige uren van den dag plukken. Nog blijft er voor dagelijks gebruik voorraad in den tuin. Met de vroege peeren is het zoo goed als gedaan.

15 November 1876. Catechisatie. Tuin, bloembollen ingezet.

16 February 1877. Eenigen tijd in den tuin, boom uitroeijen enz.

21 February 1877. Woensdag. Des namiddags P. Kalf in den tuin, het snoeijen begonnen. Hij nam het aan voor 5 gulden. Des vrijdagsavond had hij het volbragt, den laatsten dag en misschien ook den vorigen, geholpen door zijn zoon. Daarbij het wegneemen der bovenste takken van de heiningboomen.

23 February 1877. Des namiddags in de tuin.

19 Maart 1877. Jakob Koorn in den tuin, mest van P. Boon.

22 Maart 1877. Mooi weer. Den ganschen dag in de tuin.

24 Maart 1877. Regenachtig. Jakob Koorn des namiddags door de regen uit den tuin verdreven.

28 April 1877. Pieter Boon zelf hier in den tuin om het bergje wat op te knappen.

7 Mei 1877. Schoone dag, buiten den Oostenwind warm. Wij veel in den tuin.

8 Mei 1877. Zeer schoone dag. De kinderen vermaken zich zeer in den tuin.

14 Mei 1877. Ik vanmiddag in den tuin erwten uit de broeibak overgeplant en schorseneeren, Dahlia’s gezet enz. De grond is nu heerlijk gedrenkt, maar het weder blijft koel. Des avonds de kagchel nog gestookt.

15 Mei 1877. Tuinarbeid.

25 Mei 1877. Ik tuinarbeid.

5 Juny 1877. Ik met Adam Kalf in den tuin, hem opgedragen om die in orde te houden tijdens mijn afwezigheid.

8 Juny 1877. Pieter Boon verraste mij door gister uit eigen beweging een vragt schelpen op mijn bergje in den tuin te strooijen.

11 Juny 1877. Des avonds Adam Kalf hier, die mijn tuin in mijne absentie in orde zou houden, maar nu aankondigt dat hij wel geen tijd daarvoor zou hebben. Belooft echter het een en ander te zullen doen.

12 Juny 1877. Gisteravond mijn koffer en tas met Timmer verzonden. Des morgens bij P. Boon. Hij bij mij in den tuin, belooft op den tuin het noodige toezigt te zullen houden.

16 July 1877. Ik vandaag druk in den tuin gearbeid.

20 July 1877. Tusschenbeide dikwijls tuinarbeid, waardoor de tuin nu weer allengs in orde komt.

27 July 1877. Ik in den tuin.

1 Augustus 1877. Des namiddag ik aan het planten verzetten in den tuin.

15 Augustus 1877. Schoon weder. Ik de bessenwijnvaten in orde gemaakt. De huisgenoten allen in de tuin om bessen te plukken.

18 Augustus 1877. Lodewijk Gielis 3 dagen in den tuin gehad en aan ’t hout hakken en op zolder brengen.

6 September 1877. Catharina en ik hadden het stilletjes maar toch gezellig. In den tuin bessen plukken enz.

7 September 1877. Wij beiden vandaag nog een vat roode bessenwijn gemaakt.

20 December 1877. Des namiddags nog even in den tuin om de laatste Dahlias uit te nemen en de plaats met Hyacinthebollen te bezetten.

22 February 1878. Des namiddags in den tuin.

4 Maart 1878. Ik in den tuin. Naar ‘t Gesticht om Jan Daalder te spreken over het maken van den broeibak, waarvoor P. Boon mij 2 ramen gebragt had. Ik sprak hem in zijn werkplaats. Ik weer in den tuin.
Intusschen komt een man aan de deur om eene gift te vragen, Simon Bakker van de Koog. Ik neem hem aan om in de tuin te arbeiden en breng de namiddag met hem in de tuin door.

5 Maart 1878. Des namiddags komt Simon Bakker in den tuin. Later aan het hout zagen in de schuur om de regen.
Pieter Dekker hier de broeijramen in orde gemaakt (gister).

4 April 1878. Habbema bij ons. Nu mooi weer. Wij des voormiddags in den tuin bloemen en heesters voor hem uitgespit.

19 April 1878. Van de week een paar heerlijke regendagen, waardoor alles in den tuin opfleurt.

29 April 1878. Ik in den tuin het een en ander in orde gemaakt. Des namiddags Jakob Koorn tot hulp, die echter niet wel was.

30 April 1878. Jakob Koorn ziek. Ik des voormiddags in den tuin.

1 Mei 1878. Schoone dag. Wij te half 6 ure reeds in de weer, zoodat wij vroegtijdig alles gereed hadden. Ik nog iets in den tuin gezaaid. Bij Jakob Koorn, hij is nog zeer ziek door pijn in alle leden.

1 Juny 1878. Afreis met Flevo, met Ada in de haven van Texel. Met de diligence reden wij naar huis. De tuin volleedig met onkruid bezet.

4 Juny 1878. Des morgens in den tuin gearbeid. Des namiddags werd zulks door de regen belet.

6 Juny 1878. Mijn tuin kwam hedenavond met 3 dagen arbeid van Jakob List weder in orde.

11 Juny 1878. Fokel hier met de 3 kinderen die hier blijven op de schommel en in de tuin terwijl zij met haar man bezoeken doet.

3 July 1878. Regenachtig, koud weder. Katrina haalt van tijd tot tijd groote massa’s aardebeijen uit de tuin, zoodat wij daarvan ook aan de buren enz kunnen mededeelen.

12 July 1878. Ik gister, na een malschen regen, die echter spoedig weer voor mooi weer plaats maakte, in den tuin om planten te verzetten enz.

2 Augustus 1878. De 4 kleinen vermaken zich doorgaans uitstekend, vooral in de tuin, waar nu de peren beginnen te rijpen en de kruisbessen en aalbessen overvloedig zijn. De pluk van de laatste zal nu beginnen.

5 Augustus 1878. Wij met alle man aan ‘t bessen plukken en uitpersen van ‘s morgens tot ‘s avonds.

16 September 1878. Vannacht heeft het vreeselijk gestormd. Het duurt nog voort. De tuin bezaaid met vruchten.

17 October 1878. Schoone dag hoewel geen zonneschijn, zacht weer. Vanmiddag met Katrina in den tuin.

17 Maart 1879. Ik in den tuin met Jakob List.

19 Maart 1879. Schoone dag. Tuinarbeid.

1 April 1879. Brief aan Samuel en Dolfina: Mijn tuin is gereed ‘t zaad te ontvangen, dat ik voor anderen, niet voor mijzelven daarin zal strooijen.

16 April 1879. Mooi weer, op de middag een flinke hagelbui. Ik bijkans den ganschen dag in den tuin met Jakob List.

17 April 1879. Mooi weer. Ik den geheelen dag met Jakob List in den tuin die nu geheel in orde is en ook bijkans geheel bezaaid.

11 Mei 1879. Des middags misschien 25 kinderen op de schommel en in de tuin.

27 Mei 1879. Het was de laatste dagen regt groeizaam weder, doch alles is een maand ten achteren. Nu eerst staan de weiden in heerlijk groen. Heden de eerste radijs geplukt. Ik kan nog niet wel spinazie snijden. Veel, het meeste, gezaaide is niet opgekomen. De peereboomen staan niet mooi in de bloei en in het blad. In de tuin dient het gras gemaaid te worden, maar op de velden is nog geen overvloed. Jakob List in den tuin.

28 Mei 1879. Jakob List in den tuin en de schuur (houthakken).

30 Mei 1879. Bij Jan Zuidewind, die gaarne tot gedachtenis van mij uit mijn tuin een roozeboom wilde hebben. Voorts bij Pronk wat op ‘t bankje gezeten.

24 Juny 1879. Jakob List zal morgen in den tuin komen.

2 July 1879. Bakels hier inmiddels (nadat wij zamen eerst zijne meegebragte koolplanten in de grond gezet hebben) aan het afteekenen van het gezicht op mijn huis uit den tuin.

4 July 1879. Bakels hier in de tuin het huis van achter geteekend en de bewerking in huis voortgezet. Bakels getroost zich voor het maken der teekening heel wat moeite.

6 July 1879. Wij na 12 uur nog eens den tuin doorwandeld, op den schommel, enz. Eerst te half 3 konden wij ons ter ruste begeven, echter na een genoegelijken dag.

26 July 1879. Des namiddags Jannetje Duinker hier, rozenboom voor haar uit den tuin gespit.

27 July 1879. Wij bij ‘t schoone weder des avonds veel in de tuin gewandeld, heerlijke dag.

14 Mei 1881. [Voor bezoek op Texel aangekomen, om 5 uur des morgens aan wal, te 8 ure weer aan den Burg], waar de meid al op was maar de anderen [familie Bakels] nog in de slaapkamer. Wij werden met de meest gulle blijdschap ontvangen, bezigtigden huis en tuin vóór en na het ontbijt, onder eindeloos gesprek. Alles keurig netjes in orde en zeer doelmatig ingerigt. Ik herkende naauwelijks mijne vroegere woning.

21 Mei 1881. Stil te huis aan mijn preek. Bakels veel in de tuin.


Terug naar de vorige bladzij