Stijntje Zunderdorp en Helena BlomStijntje Zunderdorp leefde van 20-10-1827 tot 17-9-1877
Dochter van Marretje Sijbrands Keijser en Pieter Cornelis Zunderdorp (Oudeschild 1800- bij Madagascar 1841)
Getrouwd in 1855 met Auker Willemsz Blom (1826- 1875 Schellingwoude)
Kinderen:
Helena 1858-1878 De Cocksdorp 20 jaar
Maria 1861-1875 De Cocksdorp 14 jaar
Willem 1862-1863 Den Burg 1 jaar
Catharina 1863-1866 Sunderland 3 jaar
Willem 1865-1866 Noordzee 1 jaar
Catharina 1866-1867 Den Burg een half jaar
Willem 1868-1932 Noordwijk 64 jaar
Christina 1871-1906 35 jaar
Alle kinderen zijn geboren in Den Burg. De eerste Catharina is gestorven in Sunderland, de tweede Willem op de Noordzee. Dat wijst erop dat Stijntje met haar zeeman meeging op zijn reizen. Zoals zo veel zeelieden nam kapitein Blom een betrekking aan op het land. Dat leek een goede beslissing, maar door zijn dood verviel alle hoop op een gezamelijke toekomst.
Na de dood van haar man ging Stijntje naar De Cocksdorp, waar ze familie had. Haar dochters Maria en Helena zijn daar overleden en ook zijzelf. Ze was nog geen 50 jaar oud, iets ouder dan haar man was bij zijn sterven. Alleen de jongste twee kinderen leefden toen nog. Die waren in 1877 maar net 9 en 6 jaar oud…..
Helena was verloofd met de student medicijnen Jan Timmer. Zijn vrees dat ze jong zou sterven kwam uit.

15 mei 1844. [Huizinga’s] zuster Sientje 17 jaar, gezelschap bij zich: Marretje en Trijntje Jans Koning, Grietje Keijser (23 jaar) en Stijntje Zunderdorp.

9 February 1868. Wij bragten den avond genoeglijk door bij den Heer Sijbrand Keyser Waalderstraat, aldaar C. Keyser en Jacob Roeper en vrouwen en tot half 11 de Kapitein Blom. Met deze vooral aangenaam discours over zijne ondervindingen op zijne reizen opgedaan, in Zweden, Schotland, op Java, enz. Wij kwamen eerst na half 2 te huis.

11 April 1872. Des avonds 7 uur (op uitnoodiging) naar de school van Glijnis, hem gefeliciteerd met zijne verjaring. De school was als schouwburgzaal ingerigt en weldra gevuld met kinderen en de ouders van dezen en verdere genoodigden. Er werd toen door de leerlingen van nu of vroeger vier tooneelstukjes opgevoerd van ruim 7 tot half 11 uur, wat zeer goed voldeed. Zeer onderscheidde zich Cornelis Loman. Bovendien werd zeer goed gespeeld door Lize Langeveld, Van Putten, Jan Timmer, Johannes Eelman, Helena en Marie Blom, Christina Koning, Emilie Dijt en anderen.

13 Augustus 1873. Kapitein Blom gaat Texel verlaten. Hij is aangesteld tot opzigter over de Sluizen van Schellingwoude, tractement 1000 gulden en vrij wonen.

8 April 1877. Bij mejufvrouw de weduwe Blom. Jan Timmer had mij vandaag zijne verloving met de dochter Helena bekend gemaakt [Jan en Helena kenden elkaar van school]. Aldaar de vrouw van Timmer, later ook Helena en Jan.

11 April 1877. Brief aan Samuel en Dolfina: Jan Timmer heeft zijn propaedeutisch [examen] gedaan en is geëngageerd met Helena Blom (dochter van Stijntje Zunderdorp alhier).

6 Juny 1877. Ik des namiddags, terwijl Katrina met Margo de Waal bezocht (Let Bakels, Trijntje Kuiper) naar Trijntje Cornelis Dijksen, zeer ziek. Vervolgens naar jufvrouw Blom (Stijntje Zunderdorp), nog zeer zwak, weer ingestort sedert eenige dagen, wijl zij zich zelve te veel gevergd had. Zij betuigde haar bijzonder genoegen dat ik nog eens tot haar kwam.
Zij begon te spreken over hare verhouding tot de Hervormde Kerk waaraan zij behoorde en waarmede zij toch niet geheel instemde. Nu vooral, nu de Synode dwang wilde oefenen op het geweten. Zij kon moeijelijk besluiten hare kinderen te verpligten zich aan die Gemeente aan te sluiten en toch was zij het met zich zelve nog niet geheel eens of zij hare kinderen aan de Hervormde Kerk onttrekken mogt, daar zij bij hun Doop eens beloofd had ze in DIE LEER op te voeden, waarbij het haar twijfelachtig was of met DIE LEER bedoeld werd het Christendom zoo als zij dat begreep of de Leer der Hervormde Kerk die in de Geloofsbelijdenis was vastgesteld. Behoorde hiertoe ook de leer der praedestinatie, die zij verwierp? Het gesprek leidde ertoe dat ik eenigzins uitvoerig de beschouwingswijze der Doopsgezinden verklaarde, waardoor zij zich tevreden toonde. Het speet haar zeer dat de dood haars mans mede oorzaak was geweest dat zij Schellingwoude had moeten verlaten, waar haar oudste dochter nu nog voortreffelijk Godsdienstonderwijs ontving van den Predikant van Ransdorp.

24 July 1877. Des avonds vergadering Bewaarschool op ’t Raadhuis met Loman en Van Kerkwijk. Daarna ik met Loman in den tuin. Hij verhaalt hoe Professor Herz de jeugdige Willem Blom als sterk aangetast door longontsteking beschouwde en dat Ensing bij het naauwkeurig onderzoek daar niets van vinden kon.

29 July 1877. Jufvrouw Blom verhaalt van haar reis naar Amsterdam en haar consult met Professor Herz dat voor haar zoontje Willem zoo ongunstig luidde. Hij zou in een vergevorderden staat van Teering zijn, schoon de jongen vlug is en over hekken en slooten springt, enz. Ensing oordeelde dan ook geheel anders.

17 September 1877. Berigt ontvangen van het overlijden van de weduwe Blom, Stijntje Zunderdorp. Ik derwaarts, aldaar haar broeder en zuster en Willem Ran en Naantje Drijver. Helena is te Valkenburg bij Maastricht. Jan Timmer zal haar terughalen.

22 September 1877. Ik gister, vrijdag, ter begrafenis van de weduwe Blom (Stijntje Zunderdorp), eerst te 11 ure bepaald, doch na 12 uur gehouden, wijl wij te wachten hadden op 2 personen van Nieuwendam of Schellingwoude, Bakker en vrouw. Sluismeester aldaar. Hij had vroeger 15 jaar met Blom gevaren. Hij was hier in het Weeshuis opgevoed.
Ik voerde het woord. Ik sprak later meest met Jan Timmer, Doctor Koning, C. Keyser. Westenberg enz. Timmer vreesde wel zeer dat het ook met zijn meisje, zoo zwak als zij is, niet goed zou gaan.

22 October 1877. Bij hem troffen wij Boonacker en later Habbema, die ‘s morgens reeds bij ons geweest was, komende van Cocksdorp om de verkooping der nalatenschap van de weduwe Blom met Doctor Koning.

19 February 1878. Des avonds na de catechisatie Margo Keyser en Anna Cornelis Keyser hier boterham gegeten. Afspraak over de reis naar Cocksdorp op morgen, als wanneer Lena Blom, 20 jaar oud, aldaar begraven zal worden.

20 February 1878. Van Katrina’s reis naar Cocksdorp ter begrafenis van Helena Blom is niet gekomen, wijl Margo Keyser gaarne hare plaats in het rijtuig van Cornelis P. Keyser wilde innemen.


Terug naar de vorige bladzij