Zusjes


Samuel had het niet alle dagen over zijn zusjes, maar soms wel

Donderdag 6 february 1851. Grietje is gister jaarig geweest, zij had ook meisjes gehad.

18 february. Dirk is ook op de zangschool bij Danken. Grietje is er een keer op geweest, maar toen durfde zij niet zingen en nu moet zij nog een jaar wachten.

Zaturdag 22 february 1851. Katrina is nu een beetje ziek, zij lust bijna geen eten.

7 Maart 1851. Vader het ook een lijst van werkzaamheden voor mij en Grietje gemaakt. In de nieuwe week slaap ik in de Groote voorkamer en nu slaapt Grietje in de achterkamer.

Nu Donderdag 3 April. Nu gaat Grietje om 11 uur uit de school want dan moet zij naar mijn voouwbaargt [mevrouw Baart] te haken en komt er wel om 3 uur uit.

14 Mei 1851. Gister om 4 uur is Grietje en vader en moeder naar de Hoorn gegaan, een chinasappel heeft Grietje medegebragt. Tante zijde eerst dat Grietje het opeten moest maar toen heeft Grietje het nog gespaard.

25 Mei 1851 1851. Er komen aan mijn boerekool al 6 bloemjes en aan Grietjes 2 maar.
Gister reden Grietje moeder Katrina en Sientje en ook ik Met Jan Bouse naar de haven. Het was gunstige wind voor de postschuit, wij hebben ook in het schip geweest maar toen gingen wij er uit en Grietje en moeder vaarden maar heen en wij gingen in de wagen en reden naar huis.

Maandag 2 Juny 1851. Moeder en Grietje zijn nog altijdt te Westzaan. Maar wij hopen dat zij spoedig wederkomt. Grietje en moeder hebben ook een briefje geschrefen en ik heb er twee geschrefen en Dirk ook twee en Katrina een.

Maandag 9 Juny 1851. En Grietje had gister ook mijsjes gehaald. En Grietje speelde met de wagen en wij liepen de wagen achterna net zoo lang tot dat wij vooruit waaren en toen wezen wij de weg en toen wij weg gingen kregen wij nog een stukje koek.

10 Juny 1851. Ik en Grietje ziten nu in het prieeltje te schrijven in het dagboekje.

27 juny 1851. Vader zijde dat ik aleen met vader Katrina en Grietje over de kermus [zou gaan] en toen maakte moeder ons gou klaar en toen gingen wij heen en toen kwamen wij bij een kraam waar mesjes te koop waren en toen kocht vader voor mij een mesje en voor Katrina een doosje met speelgoed en kwamen wij bij een andere kraam, waar melk emmertjes te koop waaren en toen kocht vader een ongeverwde voor Sienje en smorgens toen [gaven] wij het aan Sientje en wij heben ook een stuk koek van de kraam van van Dros gekocht en toen gingen wij heen.

Zaturdag 30 Aug 8-7 1/2. Nu is Sienje verkouden en Dirk weer beter. Gister heeft Sientjes keel digtgezeten, zoodat zij haast geen adem konde krijgen en vader en moeder waren er nog ongerust om.

Zondag 31 Aug 1851. Sientje heeft gister een harde koors gehad en dat heeft geduurd den geheelen dag tot heeden nu toe. Dirk heeft een kettingje voor haar pop gemaakt.

Dingsdag 2 September 1851. Gisteravond had Katrina en Menno het ook op de keel. Maar het heef spoedig weeder gebeeterd, gist was Sientje ook wat beter.

Maandag 8 September 1851. Nu haakt Grietje een lampekleed.

9 september 1851. Nu maak ik dropwater want ik heb gister door een sent drop gekocht en toen kreeg ik twee stuken en nu hebben ik en Sientje een fleschje en daar maaken wij het in.

Woensdag 4 September. Nu ben ik jarig, het is nu avond, de lamp is al op. Nu ben ik zeven jaar. En ik heb ook een koek en een brief gekregen en nu hebben wij sagomelk gedronken. De brief en de koek heb ik van Grietje gekregen.

Dingsdag 30 September 51. Gisteravond is mijnheer mijnvrouw Janzoon hier geweest. En Grietje heeft ook boterkoekjes gehaald van Dekens maar zij moest allerhande halen. En ik heb er ook eentje en toen was Katrina nog wakker op bed en toen moest zij nog uit het bed om mevrouw te zien. 8 uur – 6 uur-

Dingsdag 6 October 51. Nu is het avond de lamp is al op, nu gaat Katrina op bed. Nu zit Grietje die al in het dagboekje geschreven heeft en daarom wil zij eens leezen.

Woensdag 8 October 51. Nu is het avond de lamp is al op en nu is het haast 8 uur en nu zit Grietje ook aan het dagboekje te schrijven.

Vrijdag 17 october 1851. Gister is Dirk jarig geweest en Grietje heeft ook twee koeken aan Dirk gegeven.

Maandagavond den 20 October 1851. Nu schrijvt Grietje ook. Nu zijn Sientje en Katrina al op bed.

Donderdag 30 October 51. Gister is Tante van de burgemeester hier geweest, en nu hebben zij gezegd dat wij bij haar kommen mogten om daar uit te blijven. En nu gaan ik vanmorgen niet naar school, moeder is nu nog erg ziek. Vannagt het Grietje een klijn tijdje bij mij in het groene zijkamertje geslapen, maar toen moest zij weer op haar ijgen bed bij Katrina en ik sliep toen bij vader.

Vrijdag 31 October 1851. Gister toen ik dit schreef wist ik nog niet anders dan dat moeder ziek was. Maar O, hoeveel anders kwam dat uit. Want kort na dat wij ontbeten haden kwam Do Vrendenberg met Dirk in de achterkamer en toen nam vader ons ook mede naar de achterkamer en toen deed vader het beste [bedstee] open en toen zagen wij moeder, dood, bleek, en koud op het bed liggen. En toen waren wij allen bedroefd om moeder en nu zal moeder Woensdag begraven worden.

Vrijdag 31 October 1851. Nu zijn der alweder een boel menschen bij vader gewest. Nu zulen wij morgen naar Do Vrendenberg gaan. Nu hebben wij zes dagen vrij van school tot donderdag toe. Nu is Zijbrandt Kijser van de Burgemeester hier. – Nu is Grietje ook naar de Burgemeester geweest en Katrina en Sientje ook, nu zijn der ook nog twe andere vrouwen.

Zondag den 2 November 1851. Gistermorgen was het voor ons een aandoenlijken morgen. Vader bragt ik, Grietje en Dirk nog eens bij het lijk van moeder, daar knielde vader en bad toen met ons tot onze hemelsche Vader dat wij de lievde van onze moeder altijd mogten behouden. En toen vroeg vader ons allen af, of wij dit wilden, of wij zoo lievdrijk onder elkaar der wilden leeven als moeder ons door les en voorbeeld heeft geleerd en dit hebben wij toen allen met een kus aan vader beloofd.

Maandag den 3 November 1851. Nu gaat Grietje, Katrina en Sientje naar Tante Bakker.
Moeder is gister in de kerk gelegt.

Maandag 10 November 1851. Ik heb zaterdag de maarzeling gekregen. En nu, nu ik al een week ziek gelegen [heb], nu ben ik weeder beter. Grietje heeft ook de maarzeling gehad maar nu is zij ook weer beter. Toen wij ziek lagen sliepen wij te samen in het zelvde bed. Nu gaat Katrina en Sientje strakjes naar mevrouw Baerd.

Woensdag 12 November 1851. Nu is Sientje en Katrina ziek, ze moes een heelboel overgeven, nu is Sientje toch al weer wat beter. Zoo even zat zij te babbelen van de kermis, en nu is Dirk ook ziek geweest. –

Vrijdag 14 November 1851. Wij zijn nog altijd zeer bedroefd over moeder, maar wij kunnen het nog wel vergeten. Maar vader herinnert het ons dikwijls. En dan begint vader zelve ook te schrijen, dan zegt vader ook dat als wij zoo leevden als moeder geleevd dat wij dan in de hemel kwamen.

Zaturdag 15 November 1851. Gister heb ik een boot en een schip geteekend en Grietje een kruik en een vat. Nu is Katrina nog ziek maar wij hoopen dat zij spoedig weer beter wordt.

Zondagavond 16 November 1851. Nu zijn de maazelen van Dirk, Katrina, en Sientje uitgekoomen.

Maandag avond 17 November 1851. Nu heb ik en Grietje vandaag een briev aan Grootmoeder en Grootvader geschreven. Dirk Sien Katarina en Menno zijn nog erg ziek, maar toch niet zo erg als gister.

Vrijdag 21 November 1851. Nu heeft Katrina een naaldenkookertje van vader gekregen en zij heeft er vier spelden in, want naalden mag zij er niet in hebben. En nu is Sientje al op bed.

Vrijdag 28 November 1851. Nu is Matje en Jantje Bruin hier en nu schrijft Katrina al klijne woordjes aleen als wij haar de letters voor zeggen.

Maandag 1 December 1851. Nu is Grietje ook naar mevrouw Baard geweest en heeft daar gehaakt.

Donderdag 11 December. Gister Jan hier, of wij van dezen middag bij Do Vrendenberg kwamen (dat was Dirk, Grietje en vader) om daar een haas te eten.

Dingsdag 16 December 1851. Nu gaan Sientje en Katrina om elf uur naar Tantkeizer want Tante heeft haar eergister (zondag) verzocht.

Donderdag 18 December 1851. Dirk heeft ook teekenpapier gekregen en voor ons allen zes prenten en voor mij en Grietje elk een dagboekje gekregen.

Donderdag 25 December 1851. Griet speelt nu met de poppen.

Maandag 29 December 1851. Vader wil hebben dat alles wat wij van moeder konden herinneren in ons dagboekje moeten schrijven.

Dingsdag 30 desember. Vandaag zijn Katrina en Sientje naar mejufvrouw Westenberg geweest en zij zijn tuschen zeven en acht uur des avonds teruggekomen.

Donderdag 1 January 1852. Het is nu niewjaar. En vanmorgen heb ik en Dirk en Grietje vader een niewejaarsbriefje gegeven.

Zondag 4 January 1852. Nu waajt heel hard en daarom gaan ik Grietje en Dirk niet naar de kerk.

Dingsdag 6 January 1852. Nu is Katrina van morgen op school gekomen.

Donderdag 8 January 1852. Nu zit ik op de plaats van Dirk. En Grietje op de plaats van Paulina Bok. En Katrina die zit sontijds op de voorste tafel en ook wel op de achterste tafel.

Donderdag 22 January 1852. Maandag den 12 is vader op reis gegaan en toen was vader Dingsdag de 13 den al te Westzaan. Vader heeft ons vier brieven gestuurd en wij hebben hem vijf brieven gestuurd daar de andre brieven in zaten; en Menno en Katrina hebben vader ook een geschreven. Sientje heeft er ook een geschreven maar die hebben wij niet heen gestuurd omdat hij zoo lelijk geschreven was, en vader hem niet leezen kon.
En toen kwam vader ook woensdag te huis en toen heeft vader voor mij en Dirk een ark met menschen en dieren medegebragt en voor de meisjes schoteltjes en kopjes, keteltjes en melkkannetjes.
Donderdag middag. Nu zit Jannetje Bruin Menno te wiegen en Katrina het kleedje van haar pop te strijken en Sientje speelt met de kopjes en keteltjes en Grietje staat nu bij de tafel te haken aan een mofje van Katrina.
Donderdag avond. Nu is Menno erg ziek en Sientje hoest nu ook.

Zondagavond den 16de January 1852. Nù ben ik ook naar de kerk geweest met mooj weder, maar het pad was eerst nog al best maar op het laatst heel slecht, toen wij verder dan halfweg waaren werd het pad nog slechter, toen zeide ik dat wij het land dan opgaan moesten; het eerste land was toen wel slecht maar wij dachten dat het wel spoedig weder drooger zoude worden daarom liepen wij maar door, maar daar hadden wij ons in bedroogen, want het land werd al slechter al slechter; ‘t land werd zoo slecht dat ik en Grietje een keer vielen en de slooten stonden overal heel vol, maar toen wij moede waren, kwamen wij te Oostrend. Daar hebben wij eventjes bij Jan Bas in huis geweest, daar heb ik en Grietje en vader een kopje koude koffij gehad, en toen gingen wij in het kerkekamertje geweest om onze voeten te warmen want wij hadden ook koude voeten. Toen ben ik en Grietje naar de kerk [gegaan] want Dirk had geen koude voeten en is dùs ook niet te warmen geweest.

Dingsdag de 27 Januarij 1852. Nù zijn Menno en Sientje zijn nu wat ziek, en daarom zijn zij al te bed, en Katrina is nù ook te bed.

Woensdag de 28 Januarij 1852. En Sientje en Menno zijn nu weder beter.
Grietje is nu naar Grietje, en nu is zij nog niet terùg. En nù zijn Katrina, Sientje en Menno al te bed.

Donderdag 29 january 18512. Nù zijn Katrina, Sientje en Menno al op het bed want het is bijna acht uur.

Vrijdag den 30 Januarij 1852. Nù is het een beetje over half negen, en Grietje gaat nu naar bed en Katrina Sientje en Menno zijn nù al te bed.
Nù is Grietje spoedig jarig, want het duurt nog zes dagen.

I febrùarij 1852. Van middag is Katrina met Janetje Brùin naar de kerk geweest, in de kerk van Do Vrendenberg. En Vader is naar de Waal geweest, maar ik, Dirk en Grietje zijn er niet naar toe geweest, want het was geen mooi weder. Katrina en Grietje zijn ook ùit wandelen geweest. En nù is het al half zeven. Gister heeft Vader Katrina zijn lijboekje gemaakt, want het was stukkend.

II febrùarij 1852. Laatst heb ik en Sientje Rabarber en Wormkrùid van de apotheker gehaald en nù gebruiken wij daarvan.
II febrùarij 1852. Nù is Sientje vanmorgen misselijk geweest.
En toen wij naar school gaan wilden kwam de meid van monsieùr ons tegen en vertelde ons dat er geen school was omdat monsieur naar zijn broer was maar dat er vanmiddag wel school was, en Katrina en Grietje zijn toen nog naar baker geweest.
Nù liggen Katrina en Sientje al te bed, want het is al over acht uren en maar de klok gaat zeven minuten voor, en daarom is het nog zoo laat niet.

III febrùarij 1852. Nu hebben wij gisteravond brieven aan Grootmoeder te Hoogezand geschreven, en nu zijn ze al weggestuurd. Nu is morgen Grietje Keiser (daar Grietje naajen leerd) jarig en overmorgen is Grietje jarig. Nù is het dingsdag, en dan word Grietje Donderdag jarig.

IV februarij 1852. Nù is vanmiddag Jan Brùin van den Hoorn hier geweest; die van zijn reis naar Java terùggekomen was. Die heeft vader honderd Javaansche sigaren gegeven heeft, en een mooj mandje, dat zullen wij Grietje morgen op haar verjaardag geven.

V febrùarij 1852. Nù is Grietje van daag jarig. En wij hebben haar gegeven, een mandje van vader, een porseleinen kopje van Marijtje, en een mahonyhoùten breibakje van Jantje. En van avond hebben wij chocolade, geroosterd brood, en biscùit gehad. Wij hebben vamiddag ook naar Tante Burgemeester geweest ik, Grietje, Katrina, Sientje, en Dirk, toen wij er pas kwamen kregen wij een stùk koek, behalve Dirk die er toen nog niet was. Toen hebben wij nog wat gespeeld, en daarna hebben wij poffers gegeten, en toen gingen wij weder aan het spelen. Dirk was er toen al bij ons, hij kwam net voor het eten, en het was nog geen twee uur toen wij gedaan hadden. En vader at te hùis toen aardappels en bieten, en wij kwamen toen in het school om bijna drie uuren, en dat was net onze tijd.

VI februarij 1852. Maar nù is het al bijna 8 uuren. En nu zijn Menno en Sientje zijn nù zeer zoet.

VII februarij 1852. Katrina heeft nù altijd veel plijzier om mijn jasje en mijn pet op te hebben.

VIII februarij 1852. Nù schrijft Dirk een brief aan oom Juriaan, en Grietje een brief aan Tante Sientje.

XIII Vrijdagavond den 13de februarij 1852. En nù breidt Grietje een kous voor Menno.

XVI Maandag 16 februarij 1852. Nù is het maandagavond, en Grietje heeft haar brief aan oome en tante van Grijpskerk al geeindigd. En Katrina heeft haar schrift, dat zij in het school schrijft nu al uit, dit was haar eerste schrift. Nù heeft vader niewe pennen in de pennen gezet, zij schrijven allen heel mooi.

XVII Dingsdag 17 februarij 1852. Katrina heeft haar brief die zij naar Grootmoe schrijft al geindigd.
XVII Dingsdagavond den 17 februarij 1852. Nù heeft Katrina een beetje kiespijn gehad.

XXII Zatùrdag avond 21 februarij 1852. Katrinas pop is nù aan het gezigt stukkend.

XXIII Maandagavond 23 februarij 1852. Katrina heeft haar leesboekje al ùit, maar wij kunnen het tweede deeltje, dat daar op volgt, niet vinden.

XXIV Dingsdag 24 febrùarij 1852. Wij hebben het boekje nog niet, maar nù heeft Katrina het derde boekje.

I Maandag den I maart 1852. Nù dùùrt het nog maar 16 dagen en 12 uuren dat het Sientjes verjaardag is, wan Sientje is den 17 jaarig.

IV Donderdag 4 Maart 1852. Nù heeft vader strakjes een losse tand van Katrina uitgetroken.

XI Maandag 9 Maart 1852. Wij zijn gistren om zeven ùùr naar mijn heer Bok geweest en wij hebben daar poffertjes, taart en chocolade gehad, er waren wel twintig kinderen. Wij hebben ook veel gespeeld en gedanst en wij zijn toen van mijnheer weggegaan toen alkinders van ons al sliepen, het was toen bijna twaalf uuren. Grietje was er om half vijf heenggegaan en ik en Dirk zijn er om half zeven heenggegaan. Toen de kinderen naar huis gingen bragt de knegt van mijnheer Bok ons weg. Ik gaan ù nù eenige kinders opnoemen die er waren. Ik, Dirk, Grietje, Jan Vrendenberg, Antoon Vrendenberg, Betje Vrendenberg, Leentje Vrendenberg, Naatje Kikkert, Arend Kikkert, Herman Kikkert, Betje Brouwer, Pietje Koning, de kinderen van mijnheer Bok, en Trijntje Langeveld.

XIV Zondag 14 Maart 1852. Nù zijn Grietje, Katrina en Sientje gisteren door mijnheer Kikkert verzocht om vandaag om elf ùùr bij bij haar te komen en nù zijn zij er nog ofschoon het nù al over acht ùùr is.

XV Maandag 15 Maart 1852. Nù duurt het nog maar twee dagen eer dat het Sientjes verjaardag is.

XVI Dingsdag den 16 Maart 1852. Nù is het morgen Sientjes verjaardag, ik zal dan morgen maar vroeg opstaan om wat tot de verjaardag van Sientje klaartemaken.

XVII Woensdag 17 Maart 1852. Nù is het vandaag Sientjes verjaardag, zij heeft nù vanmorgen ook een pop (met een niew hoofd en met mooie klederen aan) gekregen, en zij heeft vanmiddag zeven koeken gekregen en vanamiddag hebben wij koffij en een boterham met koek gehad.

XXI Zondagavond 21 Maart 1852. Nù hebben wij vandaag gewandeld. Wij zijn toen achter de Boogaard omgewandeld, wij waaren met ons vijven. Menno was er toen (voor het eerst) ook bij. Wij waaren eerst met haar vieren (naamelijk Sientje Katrina Grietje en Vader) maar naderhand kwam ik er ook bij.

Maandag 22 Maart 1852. En het gaat nù in school met Katrina zeer goed.

Woensdag 31 Maart 1852. Grietje teekent nù een kaartje van Vriesland.
Verleden zondag zijn Katrina Grietje en Sientje naar Doctor Scheurleer geweest en zij zijn toen s ‘avond teruggekomen.

Dingsdag 6 April 1852. Nù is Grietje, Katrina en Sientje strakjes naar doctor Scheùrleer op de verjaardag van Betsie geweest; en wij hebben nù elk een stùkje van een moskovisch gebak (dat zij bij Dekens hadden laten bakken) gehad.

Vrijdag 9 April 1852. Nù is Grietje vandaag naar Albert Keiser geweest om drie pond boter te haalen; wij zijn haar om half acht nog nagevolgd en wij vonden haar dan ook. Eerst zagen Ik en Dirk Grietje voor een paaltje aan.

Zondag 11 April 1852. Nù is het vandaag Paaschen. Grietje heeft nù strakjes een broekje voor Menno genaajd; en Grietje naajt nù een beddezak.

Donderdag 15 April 1852. Monsieùr heeft hier vandaag geweest en die heeft gezegd dat Katrina goed leren kan.

Vrijdag 16 April 1852. Toen de kinderen ùit het school kwamen kwam Grootmoeder met de tantes (Van Giffen en tante Binna) die mede gekomen waren bij zich. Ik zal ù eens een kort verslag geven wat Grootmoeder medegbragt heeft: een zakje rozijnen, een zakje vijgen, een zakje uleveltjes, een trommeltje koekjes, voor de kinderen, en een broek voor mij en Dirk, en een dikke koek voor Marijtje en Aafje, voor Katrina en Sientje elk een pop, prenten te zamen voor de kinderen, en breidopjes voor Grietje, en een porseleinen servies ook voor Grietje, en een taffeltje en een kanopeetje en stoeltjes voor Katrina, en een hansopje voor Menno en een speeltùigje ook voor Menno, en krente- en witte brood voor vader.

Zondag 18 April 1852. Nù ben ik vandaag niet naar de kerk geweest en Dirk en Grietje zijn ook niet er naar toe geweest.

Donderdag 29 April 1852. Nù hebben wij (naamelijk Grietje Katrina Dirk en ik) oom Juriaan tot aan het hek verzeld doch vader ging tot het Oude Schild mede.

Zondag 16 Mei 1852. En des avonds gingen Katrina, Grietje, Dirk, Menno, en Tante van Giffen rond om de Boogaard.

Vrijdag 21 Mei 1852. Nù hebben Dirk en Grietje vanavond brieven aan het het Hoogezand geschreven.

Donderdag 3 Junij 1852. Nù is vader vandaag jarig en wij hebben hem een boel verjaarsgeschenken gegeven, zoo als van mij drie geschenken, een ruiker, een brief en een koek. Van Dirk en Sientje zamen ook drie geschenken, zooals een sigarendoos, een sigarenpijpje en een brief. Van Katrina ook drie geschenken, twee ruikers en eene brief en van Grietje een mooj geschenk, namelijk een mooje van koordjes gehaakte beùrse. En des avonds ben ik Dirk en Antoon naar Dirk Leyen geweest en toen wij te huis kwamen hebben wij poffers gegeten. Vader is nu 43 jaar.

Zondag 6 Junij 1852. Nù is het vandaag Avondmaal bij de Doopsgezinden, en het was kerk aan het Oostereind, maar wij zijn niet naar die kerk toe geweest, maar ik, Dirk en Grietje zijn naar de Gereformeerde kerk geweest; en domine Vrendenberg heeft daar gepreekt over Romeinen 8 vers 9 “Zoo wie de Geest Gods niet heeft, die heeft de Geest van Jezùs ook niet, want Jezùs is in hem”.

Dingsdag 15 Jùnij 1852. Nù zijn wij vandaag naar het Eierland geweest, met vader, alde neeven en Grietje en Dirk, met ons veertienen. Wij stonden des morgens om half zes op en om half zeven gingen wij naar Dirk Leiden om te vragen of hij zijn kapwagen klaar maken wilde, toen wij daar kwamen moest Dirkbroer noch naar de Rùitersplaats om tegen de knechten te zeggen dat zij de paarden spoedig klaar moesten maken, en toen de wagen ingespannen stond reden wij heen, wij reden naar den Waal en langs de Waalenbùrgerdijk. Vader ging ook bij iemand daar, maar de wagen van Leiden reed maar door en raakte op het laatst een heel eind voor ons. Zij reden naar eene boereplaats Ruimzigt en wij reden daar ook naar toe en vonden haar daar; toen gingen wij de boereplaats bekijkken, en wij bevonden dat de eigenaar van die boereplaats een en twintig paarden had en ook vele brabantsche ploegen en die boereplaats was heel groot en toen reden wij verder.
Vervolgens reden wij naar polder Eendragt en zagen in die polder een zeer groot water en wij kwamen toen ook te Fortùin (eene boereplaats aldaar) en toen heb ik ook noch met een hondje, Fannie geheten, gespeeld dan deed ik hem mijn zakdoek over de rùg en zoo voort. En [wij] reden verder en vervolgens deelde Vader de bolletjes rond en toen kwamen wij op de boereplaats van Keizer en Kùiper die de Eendragt te zamen in bezit hadden deze boerplaats heete Zeeburg. En wij reden vervolgens verder en kwamen bij de Roggesloot en ook te Coksdorp hetwelk daaraan gelegen was en wij gingen vervolgens naar de kastelein Drosch. Daar aten wij een boel boterhammen en kopjes koffij en toen dat gedaan was kregen wij van hem noch een zakje amandelen en twee zakjes sùikerertjes en begonnen onze terùgreis.

Donderdag 24 Jùnij 1852. Nù is het vandaag den eersten kermisdag.
Nù is Grietje bezig met een mùtsje voor Menno te haken.
Nù is vanavond Domine Wentink bij ons geweest met zijne kinders Dolfina en Mina, zij hebben ook veel van de kermis gekogt zooals nooten, peperment, koek, banket, enzoovoort. Wij hebben hebben hen toen zij weg gingen noch tot aan den hoogte toe vergezeld.

Donderdag 1 Julij 1852. Nù dùùrt het nog maar vijf dagen eer dat Katrina’s verjaardag is, want zij is den zesden jùlij Dingsdag’s jaarig.

Dingsdag 6 Jùlij 1852. Nù is het vandaag Katrina’s verjaardag, zij heeft dit gekregen: een boerinnetje die melk karnt en wij hebben haar ook vijf prenten gegeven. Ik heb voor haar ook de letter I gevlecht.

Woensdag 14 Jùlij. Nù is het vandaag prijzenùitdeeling [op school] geweest. Ik heb ‘Oud Oom jaKoB’ en Grietje heeft ‘Emma of de vrouwelijke Robinson’ en Katrina heeft een klein prenteboekje en Dirk heeft een fransche prijs.

Vrijdag 16 Jùlij 1852. Nù is tante van Giffen vandaag met oome Jùriaan naar Westzaan vertrokken. En Marijtje is vandaag met de Eierlandsche Post hier aan de Burg gekomen.

Dingsdag 27 Julij 1852. Grietje is nù bezig met groote boonen te doppen en Dirk leest in de letteroefeningen.

Woensdag 28 Julij 1852. Ik en Grietje hebben vandaag een dùbbeld kaartje gekregen voor ons maandschrift. Ik en Grietje krijgen nù een cent in de spaarpot, want Dirk kreeg dan ook altijd een cent.

Zondag 22 Aùgùstùs 1852. Wanneer zijt gij opgestaan. Ik ben oom half zeven opgestaan en voor het ontbijt heb ik met Grietje en Katrina gespeeld. En vader heeft hierover gepreekt ‘dat wij het braaf worden niet ùit moeten stellen’ Jesaja 55 vers 6.

Dingsdag 24 Augùstùstùs 1852. Monsieur heeft aanteekening gehouden van wie het minste foùten heeft gehad en wie het minste foùten in zijne thema’s had kreeg een prent. Grietje heeft het gewonnen en zij heeft ook een prent gekregen.

Zondag 5 September 1852. Katrina is vandaag een weinig verkouden geweest. En Sientje en Grietje zijn nù nog aan het wandelen, zij komen nù om acht ùùr te hùis, zij zijn naar Jufvrouw Koning in de henneboe geweest.
Wij hebben toen ook wat peren met de meisjes van Stikkel gedeeld. Zij wilden Grietje halen, maar Grietje was niet te hùis.

Dingsdag 7 September 1852. Tante is vandaag naar Groningen vertrokken. Ik, Grietje en Dirk hebben haar vergezeld. Tante kwam bijna te laat want het schip van Bakker zoù net ùitgevaren wezen, maar zij hebben Tante met een bootje van wal af geroeyd tot het schip aan toe, zoo is zij nog in het schip van Bakker gekomen.
En toen wij weder in hùis kwamen was Bremer al aan het verwen, hij zeide dat vanmiddag de knecht van zijn broer kwam om hem te helpen. Ik heb vandaag stopverw gekregen, Grietje ook.
Ik heb in het school bij Herman Kikkert gezeten en Arend Kikkert heeft bij Grietje gezeten en Herman Keizer heeft bij Dirk en Dirk Kooger gezeten.

Zondag 19 September 1852. Ik ben vandaag niet naar de kerk geweest. Dirk ook niet, Katrijn Roje wijn ook niet, wij hebben met de zandberg gespeeld.

Dingsdag 5 October 1852. Grietje en Katrina schrijven nù een brief aan Grootmoeder.

Zatùrdag 9 October 1852. Monsieùr is vandaag jaarig geweest, wij hebben hem allen te zamen een brùin porceleinen servies gegeven met een kopje daar met vergulde letters op staat “Al is ’t geschenk gering en klein, ’t Zal hoop ik naar genoegen zijn”.

Maandag 11 October 1852. Tante heeft vandaag een brief gekregen van de vorige Tante.

Woensdag 13 October 1852. Cornelia Verberne is hier vandaag geweest want Emilia Bok was verkouden en Tedora Bok moest naaijen.

Zondag 17 October 1852 6 1/2 op. Ik ben vandaag naar Aakenbuurt geweest wij hebben op de boereplaats van Dirk Bakker geweest. Het huis behoorde eigentlijk aan Johanna Lindgreen maar hij (Dirk Bakker) woont er op. Wij hebben er met ons allen naar toegeweest, Menno Katrina Sientje Dirk Grietje Vader Tante en Ik. Wij wandelden daar naar toe omdat Dirk zoo graag naar de Miend (een groot heideveld) wilde. Toen dacht Vader dat die reis wat te groot voor Menno en Sientje zoù wezen, daarom zijn wij daar naar toe geweest, want dat boerenplaatsje lag maar een half uùr van de Burg af.
Wij gingen om omtrent 4 uren henen en om tien minuten voor 6 uren kwamen wij wederom. Aafje ging toen naar de Gereformeerde kerk, de boterhammen waren toen al klaar. Aafje is niet naar Akenbuurt geweest. Wij gingen toen wij naar Akenbuurt gingen de Gasterstraat uit.
Dirk teekent een landschap, Grietje haakt een tafelkleed voor Grootmoeder. Katrina gaat naar bed.

Dingsdag 19 October 1852. Grietje haakt nù aan een tafelkleed.

Donderdag 21 October 1852. Grietje en ik krijgen morgen van Monsieùr een prent, omdat wij onze fransche lessen altijd het beste kenden.

Vrijdag 22 October 1852. Ik heb vandaag in het school getekend Aùstralie en Grietje Vlieland.

Dingsdag 26 October 1852. Ik en Grietje hebben vandaag het tweede deeltje van Baudait gekregen.

Zondag 31 October 1852. Ik heb vandaag niet naar de kerk geweest. Grietje ook niet.

10 – 6 Dingsdag 2 November 1852. Grootmoeder heeft ons vandaag een bezending overgraanten, een zak met stoofperen en chichory, een trommel oliekoeken, een doosje daar Grietjes oorbelletjes in zaten, Grietjes ketting ook.

Zaturdag 6 November 1852. Aafje is vandaag jaarig geweest, zij heeft een zakdoek en een paar kousen gekregen. Sientje Vader en Katrina zijn nù verkouden.

Woensdag 10 November 1852. Vandaag zijn wij bij Monsieùr na schooltijd getracteerd geworden, wij hebben drie glazen wijn gehad elk, al de schoolkinderen een krentebolletje, een bolletje met kaas en een met rookvleesch, een chocoladesigaar, koffij en thee. Kornelia en Fronika zijn vandaag bij ons geweest. Sientje is vandaag ziek, zij heeft oorpijn zoodat zij veel schreit.

Woensdag 24 November 1852. Baker is hier vandaag geweest zij heeft oliekoeken voor ons in een trommeltje medegebragt. Ik en Grietje en de meesten (misschien allen van onze partij) komen Zaturdag in een psalm boekje.

Donderdag 25 November 1852. Grietje is vandaag aan het appels en peren schillen geweest.

Vrijdag 26 November 1852. Grietje heeft vandaag aan het appels schillen geweest om te droogen.

Woensdag 1 December 1852. Vader heeft al Sint Nicolaasgoed voor de kinderen ontvangen van Grootmoeder; nù is het Dingsdag eerst Sint Nicolaas: wij moeten nù een brief voor Sint Nicolaas maken. Katrina en Sientje zijn vandaag naar Baker geweest, daar hebben zij elk een tataatje gekregen. Grietje is vandaag aan het appelschillen.

Zatùrdag 4 December 1852. Grietje is nù aan haar haakwerk. Dirk maakt schaduwbeelden en Katrina schrijft een brief.

Woensdag 8 December 1852. Op het Sint Nicolaas feest [heeft] Katrina kopren schaaltjes en Sientje een looden serviesje [gekregen].

Vrijdag 10 December 1852. Katrina heeft vandaag kiespijn. Tante is vandaag minder maagziek dan anders.

Zatùrdag 11 December 1852. Katrina is vanmorgen niet naar de school toe geweest omdat zij kiespijn had, zij heeft vanavond saliewater gehad om haar mond te spoelen.

Donderdag 13 Januarij 1853. Grietje heeft het tafelkleed dat zij voor Grootmoeder haken zoude nog niet af.

Zondag 30 Janùarij 1853. Ik ben vandaag met Grietje, Dirk en Vader naar het Oostereind geweest. Marijtje hebben wij aan het Oostereind gesproken, zij is ook in de kerk geweest. S’avonds heb ik met vader, Grietje, Dirk, tante, Sientje en Menno op het Dominospel gespeeld. Wij hebben vanmiddag rijst en brij gegeten. Grietje, Sientje en Katrina zijn naar Baker geweest. Dirk heeft nù de oplossingen van eenige raadsels gezocht. Grietje breit nu schoentjes.

Dingsdag 1 Febrùarij 1853. Zatùrdag in deze week is Grietje jarig.

Vrijdag 4 Febrùarij 1853. Marijtje die Maandag gekomen is, is vandaag vertrokken. Morgen is Grietje jarig.

Zaturdag 5 Februarij 1853. Het is vandaag Grietjes elfde verjaardag geweest, zij heeft een kerkboek gekregen met psalmen, het niewe testament, de gezangen, een zonnetje met 60 spelden, een naaldedoosje met 100 naalden, twee shokkoeken en een zakje allerhande. Vanmiddag hebben wij oliekoeken gegeten. Adriana en Betje Vrendenberg zijn bij ons komen spelen, wij hebben met de bal gespeeld geschommeld en geschimmeld. + Zij hebben ook bij ons gegeten. Zij zijn om kwartier over zeven weder vertrokken. + Wij hebben ook met het dominospel gespeeld. Wij hebben de dag pleizierig doorgebragt.

Woensdag 9 Februarij 1853. Wij hebben vandaag aan het zeep bellen blazen ons vermaak, vanmorgen Menno en Sientje alleen.

Donderdag 10 Februarij 1853. Dirk heeft vandaag een brief aan Oome Romke, Katrina een aan tante Sientje en Grietje een aan Grootmoeder geschreven.

Dingsdag 15 Februarij 1853. Ik ben vandaag met Vader Dirk Katrina, Sientje en Menno naar de Ielmert (een bevroren water) toegeweest, ik heb achter een stoeltje schaatsen gereden. Ik heb koek en warme melk daar gehad.

Woensdag 16 Februarij 1853. Ik ben vandaag met vader op het ijs geweest, Grietje en Dirk ook.

Donderdag 17 Febrùarij 1853. Sientje is naar Dr. Scheurleer geweest zij heeft toen zij terugkwam een popje medegenomen.

Vrijdag 18 Februarij 1853. Al de kinderen zijn vandaag vrij van school geweest, de 4 oudsten zijn naar de Waal te schaatsenrijden geweest. Er waren drie banen tot de keet aan toe. Dirk is gevallen. Wij zijn om 3 1/2 uur terug gekomen.

Zondag 27 Febrùarij 1853. Ik ben vandaag met Grietje, Dirk en Aafje naar de Gereformeerde kerk geweest. Domine Vrendenberg heeft gepreekt over Mattheùs 26 vers 69 dat Petrus de heer verloochende en over dat wij terstond berouw moesten hebben.

Zaturdag 5 Maart 1853. Het is dooiweder geweest, er liggen plassen op de straaten. Ik heb vandaag een brief aan Edùard Dekker geschreven, Katrina en Grietje een aan Oome Juriaan die vandaag jarig is. Gisteren heeft Grietje de prijs van mij naar Theodora Bok gebragt, zij is daar blijven eten.

Zondag 6 Maart 1853. Grietje is vandaag naar Meheer Bok geweest te eten, zij is vanavond te huis gekomen.

Maandag 14 Mars 1853. Wij stoken nù nog in onze kagchel. Grietje schrijft nù een brief aan grootmoeder en grootvader. Ik heb vandaag een brief voor het school gemaakt, Grietje ook.

Dingsdag 15 Maart 1853. Sientje is overmorgen jarig. Tante en Grietje zijn al bezig met het klaarmaken van het goed dat wij haar geven zullen.

Donderdag 17 Maart 1853. Sientje is vandaag 5 jaar geworden, zij heeft een mooije pop met kleeren aan, eenige potjes en pannetjes en 3 zakjes lekkers gekregen. Johanna en Henriette Bok zijn vandaag bij ons geweest, zij hebben eerst met de toverschijf gespeeld en toen hebben zij poffertjes gebakken. Zij zijn toen eerst naar de naaischool gegaan en toen zij het school uitkwamen wederom gekomen. Zij hebben 2 mooije boeken voor ons meegebragt, genaamd ‘de kinderen van het woud’. Wij hebben toen spellen gespeeld en chocolade gedronken om 9 uur ben ik naar bed gegaan, zij waren er toen nog.

Woensdag 23 Mars 1853. Katrina begint nù haar tweede dagboekje.

Vrijdag 25 Maart 1853. Ik ben vandaag met al de kinderen vrij van het school geweest, om dat des morgens maar dertien kinderen in de school waren en Monsieur des middags toch zelf naar de kerk [ging].

Zaturdag 26 Maart 1853. Dirk is vandaag met de stoomboot naar Domine Dekker aan den Helder vertrokken. Ik, Grietje en Vader hebben hem vergezeld, ik mogt met Grietje echter op de Hooge Berg achterblijven. Wij hebben daar in de zandkuil gewandeld. Om 4 uren kwam vader ons weder halen.

Woensdag 30 Maart 1853. Ik ben nu des middags naar de keet gelopen met Katrina, Sientje en Grietje en ook naar de Boogaard.

Vrydag 1 April 1853. Grietje is nu bezig om een doekje voor Katrina en Sientje te naayen. De kachel brand nù nog fiks.


Maandag 4 April 1853. Dirk is vandaag bij ons gekomen, hij heeft 2 zakjes met lekkers en een 8 stuivers koek medegebragt. Het ene zakje was bonbon en het andre allerlei door elkander. Katrina en Vader zijn heengeweest om Dirk te haalen.

Dingsdag 5 April 1853. Meheer J. Koning is vanavond bij ons geweest. Hij heeft voor Katrina, Grietje, en Sientje hoeden gekocht. J. Koning woont in Amsterdam, hij zal ook een hoedje van Sientje beter maken.

Donderdag 14 April 1853. Grietje en tante zijn nu nog aan het wandelen.

Zondag 17 April 1853. Ik ben vandaag met vader, Dirk en Sientje naar de kerk aan de Burg geweest.

Dingsdag 19 April 1853.. Grietje heeft vandaag een boekje van Emelia te leen gekregen.

Donderdag 21 April 1853. Grietje heeft vandaag het boekje van Emelia teruggebragt.

Zondag 24 April 1853. Al de hoeden zijn vandaag uit Amsterdam van J. Koning gekomen.

Maandag 25 April 1853.. Katrina heeft nù een brief naar tante Mietje geschreven.

Maandag 26 April 1853. Van Tante Mietje heb ik en Katrina een paar kousen gekregen.

Woensdag 4 Mei 1853. Ik Grietje en Dirk hebben vandaag een brief aan Grootmoeder geschreven.

Zondag 8 Mei 1853. Ik ben niet aan Oosterend ter kerk geweest, Grietje en Dirk wel.

Maandag 9 Mei 1853. Gisteren heb ik Katrina en Grietje nog een plekje gronds [in de tuin] meer gekregen.

Woensdag 11 Mei 1853. Ik Dirk Griet en Tante hebben vandaag een wandeling langs de Schulpweg gedaan.

Maandag 16 mei 1853. Vandaag zijn allen, die gisteren naar de kerk geweest [zijn], weder naar de Burg ter kerk gegaan, behalve Katrina. Ik heb vandaag met alle kinderen de Schilpweg opgewandeld. Katrina is ook naar de Hoorn geweest met Dirk en Grietje.

Woensdag 18 Mei 1853. Wij zijn vandaag naar de Hooge Berg geweest, wij waren met ons twintigen, Katrina Grietje Sientje Menno Dirk ik Vader de beide tantes Oome Juriaan Jan Vrendenberg Betje Vrendenberg Adriana Vrendenberg Eduard Bok Thedora Henriette Johanna Bok. Ik Dirk en Jan zijn vooruit gegaan om Dominé Wentink te halen met zijne kinderen doch ik bleef op de Hooge Berg, daarna kwam de geheele troep met Dominé Wentink zijn vrouw en 4 kinders. Wij hebben een tijdje in de Zandkuil en het Lage Boschje gespeeld, wij hebben ook een vuurtje gestookt en op de schommel gespeeld. Sybrand August Herman en Adriaan Keiser waren er ook om eyeren te zoeken. In de tent heeft ook de dans van een hoed plaats gehad. Wij hadden ook veel boterhammen medegenomen in de kinderwagen, daar na zijn wij naar huis gegaan.

Donderdag 19 Mei 1853. Vader heeft vandaag belooft dat ik en Grietje Dingsdag naar Westzaan gaan.

Dingsdag 25 Mei 1853. Ik, Grietje, Dirk en Vader stonden des morgens om 5 uur op. Om 6 ure gingen wij naar het Oude Schild, om 7 uur stapten Ik Grietje en Vader in het beurtschip van Koning “de Vriendschap”. Er waren nog 4 andere passagiers. Toen wij om 10 ure voorbij Wieringen voeren moesten wij gedurig laveren en Ik en Grietje werden zeeziek. Daarom gingen Ik en Grietje in de kooi. Ik sliep een weinig en was toen ik wakker werd weder beter. Wij gingen naar boven en waren beneden Hoorn, vervolgens kregen wij Marken in het gezigt. Op dit eiland is geen enkele boom. Op het begin van het eiland stond de eenigste kerk van het geheele eiland, met een zeer dikke toren. Er staan een 190 buurten, op heuveltjes gebouwd op dat de huizen niet onder zouden lopen. Er is geen grassprietje op het geheele eiland. Van de buurten is de Kerkebuurt de voornaamste. Het zijn meestal vischers. Wij hadden van Hoorn af aan een goede wind. Vervolgens aten wij ons middagmaal met smaak. Wij kregen ook de dorpen Schellingwoude, Durgerdam en Nieuwendam in het gezigt, ook de stad Amsterdam. In deze stad kwamen wij om half zeven met gunstige wind aan, dùs hebben de reis in 11 1/2 uur volbragt. Wij gingen ook aan wal en wandelden langs de prachtige paleizen van de Kalverstraat en de Nieuwe Dijk tot aan 10 uur toe, toen gingen wij naar de kooyen [ze sliepen in het beurtschip].

Woensdag 25 Mei 1853. Toen wij gekleed waaren gingen wij spoedig weder wandelen, nadat wij het ontbijt gedaan hadden en onze schoenen gepoetst waren. Wij wandelden eenigen tijd door de straaten van de stad heen en bekeken toen de Plantagie. Toen wij er in kwamen zagen wij vijf soorten van pauwies vogels, een weinig grooter als een duif van zwarte kleur. Vervolgens bekeken wij de lamas zij waren van grijzige en zwarte kleur. Wij zagen ook struisvogels en kasuarissen van zwartachtige kleur, vervolgens kwamen wij an een gebouw vol met hokken van rijstvogels, papegaayen, ijsvogels enz. Wij zagen ook een witte kraai, ook zagen wij 2 tijgerkatten, 2 kleine paardjes van Java niet hooger als ik. In een ander gebouw was er 1 boa constrictor, 1 tifonslang, 1 pitongslang, meestal zwartachtige gestippelde kleur. De tifon vooral was zeer dik. Vervolgens bezagen wij twee zeekoeyen van grijzige kleur, zij lusten graag schol. Nadat wij nog eenige elanden van grijzige kleur gezien hadden, bezagen wij een gebouw met apen. Er was ook een baviaan, maar geen Orang Outang. De oppasser gaf ze brood en het was aardig om te zien hoe zij het brood opaten, en dan eens in een oogenblik in een boom sprongen. Zij werden ook buiten op een groot plein met ijzerdraad omgeven gelaten, en nu werd dezelfde kunst vertoond. Zij lusten ook gras. Vervolgens bezagen wij een gevlekte hyena, een miereneter en een das, de twee laatsen van zwarte kleur. Wij zagen ook een beer der Alphen van zwarte kleur en een ijsbeer.
Wij zagen ook verscheidene vruchtboomen en bloemen, waaronder een oranjeappeleboom en verscheidene kakatussen. Ook gingen wij 2 leeuwen en 1 leeuwin bezien, zij waren er 3 dagen geleden aangekomen, van Kaap de Goede Hoop de grootste, die van Barbarye de kleinste. Ook zagen wij een zwarte panther, 1 luipaard en een tijger. Al de wilde beesten waren in een gebouw. Nog zagen en hoorden wij papegaayen en blaauwe spreeuwen die riepen “dag Karel, waar is Naatje, dag vrouw, Piet, wie klopt daar” enz. Nog bezagen wij een groot gebouw waar verscheidene versteeningen lagen. Ook twee groote olyphanten een van 9 maanden en een van 20 jaren. Ook zagen wij verscheidenen parelen, een parelschelp en verscheidene prachtige en lelijke schelpen. Nog zagen wij een geraamte van een blanke en een geraamte van een neger, bij de neger was de ruggegraat zwart en bij de blanke wit.
En eindelijk zagen wij verscheidene opgezette apen, elanden, vogels en andre dieren. Wij hebben geen zebraas en quaggas maar wel witte plikaanen en ganzen gezien. Nadat wij een broodje gegeten en een glas melk en water gedronken hadden gingen wij in de Westzaanderjagt en kwamen met een half uur bij mijn geliefde tante en oome te Westzaan. Vervolgens gingen wij op bed. Het is vandaag zeer heet geweest maar gisteren waaide het nogal zoo dat wij vandaag zweette. Tante heeft al een logeerkamertje voor ons klaargemaakt.

Donderdag 26 mei 1853. [Westzaan] Ik heb vandaag met vader en Grietje door het Krabbelbuurtje naar de Noord gewandeld.
Ik Vader Grietje en Tante hebben vandaag een klein reisje met Oomes schuitje door een sloot gemaakt.

Vrijdag 27 mei 1853. Ik heb vandaag en gister een brief aan Tante, broertjes en zusjes geschreven, want al de kinderen tot zelfs de kleine Menno en Sientje toe hebben een brief aan ons geschreven. Tante Mietje Vader en Grietje schrijven er ook eene. Ik ben vandaag met Vader Tante en Griet naar Zaandam geweest. Sybert roeide ons er naar toe. Toen wij er kwamen gingen wij bij de weduwe Valk, wij lieten daar Griet en Tante. Vervolgens gingen wij bij Domine Sepp. Toen zijn wij weder naar weduwe Valk teruggegaan en hebben daar koffij gedronken. Toen zijn wij allen weder naar huis gegaan, maar het heeft onderweg een weinig gedonderd.

Zaturdag 28 Mei 1853. Wij zijn vandaag op reis naar Knollendam gegaan, wij gingen eerst met Oomes schuitje naar Zaandam. Grietje ging ook mede. Om 8 1/2 uur stapten wij in de stoomboot de Zaanstroom, wij stapten er te Wormerveer uit en stapten door Wormer naar Domine Vissering te Jisp. Ik speelde eenige tijd met Pieter Vissering in de tuin, daarna gingen wij in het tuinhuis thee drinken. Vervolgens gingen wij eten, toen bekeken de niew doopsgezinde kerk van Jisp en toen gingen wij naar Knollendam. Toen wij daar kwamen logeerden wij bij Domine G.J. Boetje, hij had 7 kinderen namelijk Sjoeke Herman Willem Jochem Betje Jan en een kind die op de kostschool was, ook was er nog een logeergast Hendrik genaamd.

Zondag 29 Mei 1853. Ik, Grietje en Vader gingen nu te Kromniedijk ter kerk, toen wij uit de kerk kwamen gingen wij bij Jan Krijgsman eten, wij gingen ook eventjes met het bootje varen. Wij gingen ook naar Botvanger, daar dronk ik eenige glaasjes wei en vervolgens gingen wij met de wagen van Botvanger weder naar Westzaan.

Maandag 30 Mei 1853. Vandaag is Oome naar Amsterdam geweest, om vijf uur is hij teruggekomen. Hij heeft van de veiling medegebragt een stukje vermillon voor Dirk, een haakdoosje voor Grietje, maar voor mij niets.

Dingsdag 31 Mei. Vandaag zijn er 3 kinderen van Meheer G. de Jong bij ons geweest, namelijk Jacobus dien 10, Trijntje die 12, en Antje die 6 jaren oud was. Toen wij er kwamen hebben wij 3 spelletjes gekiend, enige dominod. Toen wij weder naar buiten gingen had Oome Juriaan ondertuschen een schommel gemaakt en daarop gingen wij schommelen. Jacobus ging ook op een houten paard op wielen. Wij gingen ook in een kamertje theedrinken. Hierna zijn wij vertrokken. Zij zeiden dat ik en Grietje Donderdag eens bij hun komen moesten. Jufvrouw Balsing, den Kantonregter Meerens van Zaandam, zijn vrouw en 3 kinderen zijn vandaag bij ons geweest.

Woensdag 1 Junij 1853. Ik heb vandaag bij Tante Trijntje thee gedronken en zij heeft bij ons gegeten. Grietje haakt nù aan nerzetjes voor DominéVissering. Ik heb vadaag gelezen in ‘De aardrijkskundige beschrijving van Noordholland’. Wij zullen Vrijdag weder naar Texel over land vertrekken, net op Vaders verjaardag.

Vrijdag 3 Junij 1853. [Texel] Vandaag is vader jarig. Ook zijn wij naar Texel teruggegaan. Wij zijn hier [in Westzaan] 11 dagen geweest. Om half acht gingen wij met het bootje naar Zaandam en om half negen zaten wij in de Zaanstroom. Spoedig kregen wij de dorpen Wormer Jisp Wormerveer Zaandijk Oost Graafdijk Knollendam Marken enz. in het gezigt. Wij kwamen om 11 ure te Alkmaar. Toen voeren wij met de ijzere boot naar de Helder, daar kwamen wij om 4 uur aan, maar eerst nog kregen wij het dorp Koedijk in het gezigt. Om zes uur gingen wij op de stoomboot. Wij kwamen om 7 uur aan het Oudeschild en om 8 uur aan de Burg.

Zaturdag 4 Juny 1853. Katrina heeft met de ezelwagen van Herman Kikkert gereden.

Zondag 12 Junij 1853. Het is vandaag Avondmaal geweest. Ook ben ik, Dirk en Grietje naar de Gereformeerde kerk geweest.

Dingsdag 14 Junij 1853. Vandaag is het dankpreek geweest. Katrina en Sientje zijn zijn met Vader en tante naar Oosterend geweest, zij hebben bij Klaas Mantje tee gedronken.

Maandag 20 Junij 1853. Ik heb verleden Dingsdag met Tante Grietje en Katrina naar Meester Visser aan de Waal geweest, want Tante wilde een van zijn dochters tot naaister hebben. Des Zondags ben ik met Grietje naar de Hoorn ter kerk geweest, wij hebben bij Klok thee gedronken. Des avonds zijn Thedora en Emilia bij ons geweest, wij hebben met het schimmelspel gespeeld, van Blindemannetje, van Stuivertje wisselen. Wij hebben gekiend, door het microskoop gekeken, op het hobbelpaard gereden enz.

Woensdag 29 Juny 1853. Morgen zullen alle kinderen met Vader en Herman Kikkert naar het strand toe gaan.

Donderdag 30 Junij 1853. Ik ben vandaag met eenige andre kinderen en Vader naar het strand bij de Westen geweest, om 8 1/2 zijn wij heengegaan. Wij hadden 70 noten, een dik stuk koek en een valies met broodjes medegenomen. Toen wij aan de duinen kwamen hielden wij stil bij een duinval, het water hiervan smaakte lekker. Wij hebben ook nog niet ver van de duinen stilgehouden. Frans Kooren is toen met ons meegegaan om ons de weg door de duinen te wijzen. Toen wij aan het strand kwamen hebben wij ons in het zeewater gebaad, daarna hebben wij bij Frans Kooren theegedronken en toen zijn wij weder naar de Burg gegaan.

Woensdag 6 July 1853. Vandaag is Katrina 7 jaar geworden. Zij heeft van Tante een boekje met 4 gekleurde plaatjes gekregen, een koek en van Menno een ruiker.
Wij hebben des avonds naar het Oudeschild geweest, maar de stoomboot kwam eerst om negen uur op Texel, vader ook. Vader heeft een sukadekoek met kaneel voor Katrina meegebragt.

Donderdag 14 July 1853. Vandaag zijn Katrina [en] Grietje met Tante naar Groningen vertrokken. Wij hebben ze naar het Oude Schild gebragt. Over 3 weken komen zij terug.

Zondag 18 July 1853. Ik ben vandaag met Sientje naar de Hoorn geweest. Wij hebben bij Bruin thee gedronken. Wij zijn met de wagen van Leien terug en heen geweest.

Donderdag 22 Julij 1853. Er zijn vandaag brieven van Grietje en Katrina gekomen. Ik heb ook een brief naar haar toegestuurd.

Dingsdag 27 Julij 1853. Vandaag is Dominé de Waard weder naar Haarlem vertrokken. Ik en Sientje hebben hem tot het Oude Schild aan toe vergezeld, hij trof het slecht, de stoomboot was al 20 minuten geleden vertrokken. Hij moest dus met de postschuit. Ik ben vandaag begonnen aan een brief voor Grietje en Katrina.

Donderdag 29 Julij. Vader heeft Sientje Dingsdag voor een paar dagen aan het Oudeschild gelaten, doch nu heeft Dirk haar van Dominé Wentink teruggehaald, vanmiddag is zij thuis gekomen.

Zaturdag 6 Augustus 1853. Ook hebben wij Tante Grietje en Katrina van het Oude Schild afgehaald. Ik Dirk Sientje Men en Vader zijn meegeweest.

Zaturdag 13 Augustus 53. Ik ben Grietje nu meer als 100 sommen vooruit.

Vrijdag 9 September 1853. [Terug van Groningen naar Texel] Toen kwam de Texelsche stoomboot, met deze boot kwamen wij om 6 uur aan het Oudeschild. Wij reden met de wagen van Bouse naar de Burg. Wij ontmoetten Katrina Grietje Menno en Sientje bij de keet.

Zaturdag 24 September 1853. Vandaag ben ik 9 jaar geworden. Ik van Dirk ‘Het verkeerd apropos’ en een mes gekregen. Van Grietje een zakje net allerhande, van Tante Martha een portemonnaie, van Tante Geke een koek, van Vader ‘De geschiedenis van Esopus’ en zijne Fabelen, Van Aafje een zakje met allerhande en van Katrina een bloemruiker.

Woensdag 28 September 1853. Vandaag ben ik met Dirk Vader en Grietje naar het strand van de Koog geweest, wij hebben de 5 gestrande schepen ook gezien.

Woensdag 19 october 1853. Grietje is vandaag naar Meheer Bok geweest.

Donderdag 20 October 1853. Vandaag zijn Katrina en Sientje naar Langeveld. Gisteren is Jufvrouw Langeveld bij ons geweest.

Woensdag 26 October 1853. Vandaag is er bij ons visite geweest, Cornelia Kikkert, Jantje Pluvier, Naatje Koning, Teodora en Emilie Bok, Naatje Koning van Ons Genoegen, Elisabeth Veenstra, Adriana en Betje Vrendenberg.Wij hebben gespeeld Nichtje! Nichtje! kom te gast, als kok kok een ei legt, toffel toffel laat u hooren, van beeldhouwer enz.

Zaturdag 29 October 1853. Vandaag zijn Grietje en Katrina gevraagd om morgen bij Cornelie Kikkert op haar verjaardag te komen.

Zondag 30 October 1853. Ik ben met Sientje, Katrina, Grietje en Dirk naar de kerk geweest.

Maandag 21 November 1853. Sientje heeft oorpijn gehad.

Dingsdag 22 November 1853. Verleden Zaturdag heeft Dirk Prijzen uitgezogt, er zijn maar 8 kinderen die prijzen hebben, ieder die 240 kaartjes heeft krijgt eene. Grietje Ik Katrina T. Koning C. Verberne W. Verberne H. Keizer en E. Bok of S. Keizer krijgen er eene.

Zondag 27 November 1853. Ik ben vanmorgen met Grietje en Dirk naar de kerk aan het Oosterend geweest.

Zaturdag 3 December 1853. Het is vandaag mooi weer geweest, doch het heeft vannacht sterk gevroren. Van voormiddag, toen wij naar school waren, is tante te huis gekomen. Zij heeft een boekje voor de drie jongens en een voor de 3 oudsten medegbragt.
Ik heb vanavond met Katrina gedamd.

Zondag 4 December 1853. Ik ben vandaag met Dirk en Grietje naar de kerk aan de Waal geweest.

Dingsdag 6 December 1853. Het is vandaag St. Nicolaas. Ik heb een paar handschoenen, een boekje van ‘De stranding van het barkschip William and Mary’, ‘De goede raadgever, almanak van 1854’, een prenteboekje, lekkers en een pen enz. enz. Grietje heeft een mooie groote schrijfportefeuille, ‘De goede raadgever 1854’, een paar handschoenen, linnen voor 6 zakdoeken, een speldekussentje, lekkers enz. Dirk heeft ‘De Vrolijke toovenaar’, een portemonnaie, een lijnhout dat van binnen hol [is], waar dan in zijn een potlood een pen en gomelastiek en een drukkertje, ‘De goede raadgever’, lekkers, enz. enz. Katrina heeft gekregen een mesje, handschoenen, twee prenteboekjes, ‘De goede raadgever’, een speldekussentje en lekkers, enz. Sientje heeft gekregen ‘Het vernieuwde prentengeschenk’, een prenteboekje, een vorkje en een lepeltje, een bal, ‘De goede raadgever’, lekkers, enz. Menno heeft gekregen twee prenteboekjes, ‘Het vernieuwde prentengeschenk’, een bal, lekkers, enz. enz.

Woensdag 14 December 1853. Ik heb vandaag in de catechisatie 7 versjes opgezegd. Ik heb vandaag en gisteren schaatsen gereden, Grietje en Dirk ook.

Zondag 15 Januarij 1853/4. Vandaag ben ik met Vader Grietje en Dirk naar de Waal ter kerk geweest. Vader heeft gepreekt op welke wijze wij onze verzoekingen moeten bestrijden.

Zondag 22 Januarij 1853/4. Sientje is naar Mevrouw Scheurleer en Katrina naar Mevr. Vrendenberg geweest.

Maandag 23 Januarij 1853/4. Vandaag is Sientje naar Mevrouw Scheurleer geweest.

Donderdag 1 Februarij 1853/4. Vandaag is Vader met Grietje en Dirk naar den Hoorn gewandeld.

Zondag 5 Februarij 1853/4. Grietje is vandaag 12 jaar oud geworden, zij heeft een naaikistje, eenige klosjes garen en lekkers gekregen. Het is vandaag mooi weêr geweest, daarom ben ik ook met Grietje Dirk Vader en Tante naar de kerk geweest. Vandaag zijn Adriana en Betje Vrendenberg en Emelie en Theodore Bok bij ons geweest. Wij heb gespeeld van taffeltje, geschimmeld. Vader heeft getoverd, ook hebben wij van stuivertje wisselen gespeeld.

Zondag 11 Februarij 1854. Vandaag zijn Katrina en Sina naar Mevrouw Scheurleer geweest. Vandaag zijn Welmoet en Paulina Bok bij ons geweest.

Woensdag 15 Februarij 1854. Het heeft vandaag gehageld, gesneeuwd, gewaaid en mooi weer geweest. Vader Dirk en Grietje zouden naar het O. Schild gaan, doch het weer verhinderde hen daarin. Het heeft vandaag 4 graden gedooid.

Zaturdag 19 Maart 1853. Eergisteren is Sientje 6 jaren geworden.

Maandag 21 Maart 1854. Vandaag is Tante met Sientje naar Dominé Lodesen geweest.

Maandag 3 April 1853. Het pak prijzen heeft Grietje vandaag weer weggebragt.

Zondag 9 April 1853. Vandaag is Adriana Vrendenberg bij Katrina geweest, ik heb met haar van Loterijen, Wegkruipertjes gespeeld, ook heb ik met Adriaan Keijser gewandeld.

Zondag 16 april 1854. Vandaag is het Paschen. Vandaag zijn Oom, Vader, Dirk, Grietje en ik naar de kerk aan de Waal geweest.
Vandaag zijn Margootje Keijser en Betsy Scheurleer bij ons geweest.

Maandag 17 April 1853. Vandaag is het geheele huis behalve Aafje naar de Hooge Berg geweest. Ik ben vanmorgen met Sientje, Grietje, Dirk, Oom en Vader naar de kerk aan de Burg geweest. Het is vandaag mooi weer geweest.

Zondag 23 April 1853. Donderdag hebben Katrina, Sientje, Dirk en Vader Oome naar het Oude Schild gebragt. ook hard gewaaid. Vandaag is Katrina bij Adriana geweest.

Dingsdag 25 April 1854. Vandaag is Grietje weer op bed geweest omdat zij koortsig was.

Dingsdag 9 Mei 1854. Wij hebben Vader, Sientje en Dirk vanmorgen om zes uren naar het Oude Schild gebragt, want zij zouden met de beurtman naar W. Zaan en West Graafdijk. Tantes moe is verleden Zaturd. hiergekomen.

Zaturdag 27 Mei 1854. Gisteren zijn wij allen vrij van school geweest omdat het Hemelvaartsdag was. Vader is Zaturdagavond te huis gekomen, ik en Grietje hebben hem van het Oudeschild afgehaald en de anderen kwamen hem bij de keet tegen.

Vrijdag 9 Junij 1854. Katrina en Sientje zijn nu al met Tante 14 dagen weggeweest.

Dingsdag 13 Junij 1854. Vandaag is Grietje naar Dominé Wentink geweest en zij heeft Dolfina medegebragt.

Donderdag 15 Junij 1854. Dolfina is hier nog.

Zaturdag 24 Junij 1854. Wij hebben eergisteren vacantie gekregen en toen zijn wij om 5 uren uitgegaan. Ik en Grietje hebben vandaag Dolfina Wentink weggebragt tot aan Holm (Molen).

Donderdag 29 Junij 1854. Vandaag is vader met Grietje en Menno naar het Oude Schild geweest om Tante, Sientje en Katrina te halen, doch op de terugkeer is de wagen omgevallen doch gelukkig tegen een dijkje aan.

Vrijdag 30 Junij 1854. Het is vandaag de laatste dag van de kermis. Vanavond heeft Vader ook noch een mesje voor mij, voor Menno een trommel en een horologie en voor Katrina een kabinetje gekocht.

Zondag 2 Julij 1854. Gisteren is Tante 28 jaren geworden. Ik ben vandaag met Dirk en Grietje aan het Oosterend geweest. Wij hebben toen met Bakker van Westergeest de heen en terugweg, op een enkel eindje na, gereden.

Maandag 3 Julij 1854. Ik heb vandaag met Katrina kien gespeeld. Wij zijn vandaag vrij van school geweest omdat de banken nog niet droog waren.

Donderdag 6 Julij 1854. Vandaag is Katrina jarig geweest, zij heeft gekregen een kaartje om te naaien, borduren en haaken, ook een mooi houten breimandje, koeken, lekkers. Zij is vandaag acht jaren geworden.

Woensdag 19 Julij 1854. Wij zijn vandaag met ons geheel huisgezin, Jan, Domené en Kornelis Vrendenberg naar de Hooge Berg geweest. Emilie Theodore Henriette Johanna Bok, Bruno Tideman, Klaas Brouwer en het geheele huisgezin van Do Wentink waren daar al. Wij hebben daar een brand gehouden in het Boschje, op het land en in de Zandkuil gespeeld.

Zaturdag 11 Augustus 1854. Sientje is gisteren ziek geworden en vanmorgen heeft Doctor gezegd dat het de galziekte was.

Dingsdag 29 Augustus 1854. Wij spelen nu alle dagen op het stationsspel. Grietje en Sientje gaan morgen naar Pronk, Katrina naar Do Vrendenberg, Dirk naar Do Lodesen en ik naar school.

Dingsdag 5 September 1854. Ik ben gisteren en eergisteren naar het Oude Schild geweest. Grietje is daar om er een paar weken te logeren bij Do Wentink.

Zondag 10 September 1853. Ik ben vandaag met Dirk en Tante naar de Waal en Sientje en Katrina naar de Gereformeerde kerk aan den Burg geweest.

Woensdag 13 September 1853. Ik heb vandaag met het heele huisgezin gewandeld. Het is vandaag mooi weer geweest.

Dingsdag 17 October 1854. Dirk is gisteren 14 jaren geworden. Sientje en Menno zijn vandaag naar Mijnheer Bok geweest.

Zaturdag 28 October 1854. Gisteren zijn Sientje en Menno naar Meheer Bok geweest.

Zondag 29 October 1854. Het is vandaag voor 3 jaren de sterfdag van moeder geweest. .Ik heb vanavond met Dirk en Grietje op het Stationspel gespeeld.

Woensdag 15 november 1854. Sientje en Menno zijn vandaag naar Meneer Bok geweest.

Donderdag 23 November 1854. Katrina is gisteren naar Mijnheer Kikkert geweest.

Zondag 26 November 1854. Grietje is naar de Waal, alwaar Vader preekt.

Zaturdag 24 December 1854. Ik heb Vrijdag een kaartje van Nederland geteekend, ook hebben wij dien dag St. Nicolaasgeschenken van de Oomes en Tantes uit Westzaan gekregen, namelijk een erg groot schip van wel een el lang glaasjes trapjes bankjes luikjes etc het is eene zaandamsche ligter en geladen met groote boonen, koek, kousen en sigaren. Ook hebben wij drie teekenboekjes, kleederen, papier, kaarten etc.

Woensdag 27 December 1854. Sientje en Menno zijn naar Mevrouw Bok geweest.

Donderdag 25 Januarij 1855. Grietje is vandaag naar Waalenburg geweest om schaatsen te rijden.

Maandag 29 Januarij 1855. Sientje heeft vandaag gehoest, erg.

Zaturdag 17 Maart. Sientje is vandaag 7 jaar geworden. Dirk heeft een kookkagcheltje voor haar gemaakt.

Zondag 18 Februarij. Sientje heeft vandaag Betsy Scheurleer, Elisabeth en Georgina/Maria Veenstra en Adriana Vrendenberg bij zich gehad. Wij hebben ’s avonds chocolade gedronken.

Donderdag 22 Maart 1855. Gisteren zijn Theodore Bok, Dolfina en Koosje Wentink hier op visite geweest. Wij hebben op het Stations en Schimmenspel gespeeld.

Maandag 9 April 1855. Adriana Vrendenberg is vandaag bij ons geweest. Ik heb mij verkleed als arm meisje, dat hier schuilen kwam met vuile kleeren van Katrina, terwijl ik net deed alsof ik weg was.

Zondag 15 April. Sientje Katrina Grietje en Tante zijn naar het Oudeschild.

Donderdag 26 April. [Grietje is met jufvrouw Balkema (die als ‘Tante’ of huishoudster zou komen, maar die het al na een week opgaf) meegegaan naar Groningen] Wij hebben vandaag berigt gekregen van de goede overkomst van Grietje, om 6 1/2 uur was zij van het Oude Schild gegaan en om 11 1/2 te Harlingen gegaan terwijl de wagen om 2 1/2 uur afreed.

Zondag 29 april. Ik heb des middags met Katrina, Sientje en met Menno van blindemannetje en van wegschuildertjes gespeeld.

Woensdag 2 Mei. Katrina en Sientje zijn naar Margoo Keijser om 5 uur op de jarigheid gegaan.

Donderdag 3 Mei. Sientje heeft vandaag erg gehoest.

Zondag 6 Mei. Sientje heeft een erge oorpijn gehad.

Donderdag 17 Mei. Gisteren zijn Vader en Dirk teruggekomen, zij hebben Tante Martha en Engel Dekker medegebragt. Ik heb heb prentje gekregen met poppen om aan te kleeden. Sientje een eau de Colognefleschje en Katrina een kammetje.

Dingsdag 22 Mei 1855. Vader Oome Juriaan Katrina Sientje Menno en ik zijn vanmorgen om 7 uren naar het Eijerland gereden met Jan Dekker. Wij kwamen er om 9 1/2 uur aan en zijn een tijdje geweest in de herberg de Hoop, toen bezocht vader R. Koning A. …. en Marijtje en eindelijk zijn wij naar Ds. Lammers gegaan. Hij heeft een grootere tuin als de onze. Wij hebben ook in het dorp en aan de haven gewandeld, hebben daar gegeten en zijn om ruim 6 uren weder naar de Burg gegaan waar wij om 8 1/2 aankwamen.

Woensdag 23 Mei. Vanmorgen om 5 1/2 uur is Oome Juriaan naar Westzaan gegaan. Vanmiddag zijn de Tantes Katrina Sientje Menno Margootje Keijser en Kornelis Vrendenberg naar de Hooge Berg geweest.


Terug naar de vorige bladzij