Samuel op school


De kinderen Huizinga gingen op school bij Monsieur Pieter Verberne. Deze was Roomskatholiek, maar zijn onderwijs was beter dan dat op de Openbare school van Meester Brouwer, waar Dirk, de oudste zoon een tijdje les had gehad.

Kaartjes voor vlijt en goed gedrag
Als een kind iets goed deed op school gaf de meester een kaartje. Ieder kind dat 240 kaartjes heeft kreeg een Prijs, meestal een boekje.
Vader gaf voor elk ‘dubbeld’ kaartje een cent. Daar was hij met zijn oudste zoon mee begonnen. Samuel: Ik en Grietje krijgen nù een cent in de spaarpot, want Dirk kreeg dan ook altijd een cent.

Op school bij Monsieur Verberne
Samuel is met zijn dagboek begonnen op 6 february 1851. Hij was toen nog geen 5 1/2 jaar oud. Op 14 maart had hij het voor het eerst over school.

18 February 1851. Dirk is ook op de zangschool bij Danken. Grietje is er een keer op geweest, maar toen durfde zij niet zingen en nu moet zij nog een jaar wachten.

14 Maart 1851. En nu heb ik een zeer oor! Toen ik in de school was heeft het zoo gebloed, toen had ik mij aan de tafel gestooten.

Nu Donderdag 3 April. Nu heb ik aleen een schrift geschrefen (xxxx). Nu gaat Grietje om 11 uur uit de school want dan moet zij naar mijn voouwbaargt [mevrouw Baart] te haken en komt er wel om 3 uur uit. Samuel Peter Huizinga

25 Augustus 1851. In een brief van Dominee Huizinga aan moeder en zuster: Menno ziet er kostelijk uit en is zoo gezond als een visch. Sientje wordt een dikke meid en leest met Katrina de letters. De laatste is wat agterlijker in het leeren als wij gewoon zijn, maar begint nu aardig te breijen. Samuel is even zoo leergierig (als het op praten aankomt) als hij speelziek is. Grietje is een voorbeeld van vlijt en netheid. Onze Dirk blijft even leerlievend. Wij hebben waarlijk al een groot geluk met onze kinderen.

Maandag 8 September 1851. Ik heb in het school weleens een zeekaart van de atlantiese osyaan gezien, zulk een kaart heeft montsjuer Verberne en verschijden aandere kaart nog meer die ik niet gezien had.

Zaturdag 4 October 1851. Nu is Jan [Vrendenberg] hier om de latijnsche les op te zegen en Dirk ook. [Deze les kregen ze van Vader Huizinga].

Vrijdag 17 October 1851. Verleden week heb ik het alereerst fransch boekje gekregen en nu zijn wij nog maar het zevende of 8 blade.

Vrijdag 31 October 1851. Nu zijn der alweder een boel menschen bij vader gewest [om te condoleren na de dood van zijn vrouw Alida Meihuizen]. Nu zulen wij morgen naar Do Vrendenberg gaan. Nu hebben wij zes dagen vrij van school tot donderdag toe.

Daarna kregen de kinderen allemaal de mazelen.
Donderdag 20 November 1851. Nu zijn wij alemaal gezond en wij zijn nu alemaal uit het bed. En geeneen ziet er uit naar maarzelen. De maarzelen zijn met allen goed afgeloopen.

Maandag 1 December 1851. Vanmorgen toen wij naar school en daar heb ik een prent gekregen van voor het opstel maken van de geschiedenis van rereg.

Donderdag 1 January 1852. Het is nu niewjaar. Er komen nu een heeleboel niewejaarswenschers. Nu ben ik tuschen 11 en 12 naar Monsieur Verberne geweest.

Dingsdag 6 January 1852. Nu is Katrina van morgen op school gekomen en nu gaan wij ook middags van 3 uur tot zes uur, maar Dirk die blijft somtijds tot half zeven.

Donderdag 8 January 1852. Nu heb ik mijn eerste rekenboekje uit, nu begin ik morgen in een jongensrekenboek dat eerste van Van Linz. Nu zit ik op de plaats van Dirk. En Grietje op de plaats van Paulina Bok. En Katrina die zit somtijds op de voorste tafel en ook wel op de achterste tafel. En Dirk op de andre zijde van Antoon Vrendenberg.

12 January 1852. Brief van Samuel aan zijn vader te Westzaan: Het regend nu zeer hard. En het is nu ook zeer donker. Toen wij van het school kwamen was de weg vol plassen en wij konden wegens de donkerte niet zien waar de plassen waaren en daarom trapten wij er iedere keer in en toen wij te huis kwamen waren wij doornat.

16 January 1852. Brief van Samuel: Toen wij naar de school gingen nam Dirk het lantaarntje mede om als het donker was beter te kunnen zien. En toen staken wij het kaarsje op dat Dirk van Neeltje Bruin gekregen had en toen gaf het veel licht.

Woensdag de 28 Januarij 1852. Nu ben ik al in het rekenen tot de vermeningvuldiging van Adam van van Lints.

II febrùarij 1852. En toen wij naar school gaan wilden kwam de meid van Monsieùr ons tegen en vertelde ons dat er geen school was omdat Monsieur naar zijn broer was maar dat er vanmiddag wel school was.

VII februarij 1852. Nù beginnen ook al aan het kaart teekennen, en prentjes teekennen in het school

XVI Maandag 16 februarij 1852. En Katrina heeft haar schrift, dat zij in het school schrijft nu al uit, dit was haar eerste schrift.

XXVI Donderdag 26 febrùarij. Dirk moet nù ook een kaart van Noorwegen voor Monsieur maken.

III Woensdag 3 Maart 1852. Nù sneeuwt het alle dagen. Des morgens is er een boel sneeuw, en des middags dooit het weder. Nù gaan wij somtijds met het sleedje van Dirk naar het school.

Maandag 22 Maart 1852. En het gaat nù in school met Katrina zeer goed. Wij hebben nù vandaag een brief in het school gemaakt.

Vader 15 April 1852. Monsieur Verberne des avonds hier. Hij wenschte te weten of hij het meetkundig onderwijs bij Dirk hooger zou opvoeren volgens La Croix, waarin ik gaarne genoegen neem. Hij sprak met alle lof van de kinderen, vooral ook van Katrina. Samuels schrijven liet echter veel te wenschen over.

Zaturdag 8 Mei 1852. Dirk heeft vandaag zijn aan zijn kaart van Nederland een weinig gedaan en nù moet hij nog een stùk of vier provincien maken.

Vader: 10 Juny 1852. De kinderen niet ter school om de Sacramentsdag.

Woensdag 14 Jùlij. Nù is het vandaag prijzenùitdeeling geweest. Ik heb ‘Oud Oom jaKoB’ en Grietje heeft ‘Emma of de vrouwelijke Robinson’ en Katrina heeft een klein prenteboekje en Dirk heeft een fransche prijs. Mijn prijs is met zes plaatjes en onder anderen vondt ik het op een na laatste verhaaltje zeer mooi. Het is nù ook zeer heet.

Vader: 14 July 1852. De kinderen ontvangen vanmorgen prijzen in de school.

Donderdag 15 Jùlù 1852. Nù is er vandaag niets bijzonder, maar het is zeer [heet]. Monsieur heeft gezegd dat wij aankomende Vrijdag mogen beginnen te kaartjes teekenen voor het eerst met een paar andere kinderen van mijne partij. Herman Kikkert heeft een toneelspelletje vertoont.

Dingsdag 27 Julij. Jan Willem Bùykers is nù weder op school gekomen, hij heeft eerst een reis gedaan naar Amsterdam.

Woensdag 28 Julij 1852. Ik en Grietje hebben vandaag een dùbbeld kaartje gekregen voor ons maandschrift. Kornelia Verberne heeft ook een dubbeld kaartje, Herman Kikkert ook. Ik en Grietje krijgen nù een cent in de spaarpot, want Dirk kreeg dan ook altijd een cent. Ik heb mijn schrift dat ik in het school schrijf al ùit en ik heb het schrift dat ik te hùis schrijf heb ik ook al ùit, ik heb er nu een niew voor.

Vrijdag 30 July 1852. Monsieuer heeft gezegd dat Monsieùr verleden vrijdag geen tijd heeft gehad om vellen papier klaar te leggen, maar dat wij aankomende vrijdag mogen teekenen en dat wij dan niets anders hoeven mede te nemen dan een passer en een potlood.

Dingsdag 24 Augùstùstùs 1852. Ik ben vandaag om kwartier voor zes opgestaan en voor het ontbijt heb ik mijn schoolwerk gedaan. Monsieur heeft aanteekening gehouden van wie het minste foùten heeft gehad en wie het minste foùten in zijne thema’s had kreeg een prent. Grietje heeft het gewonnen en zij heeft ook een prent gekregen.

Maandag 6 September 1852. Wij hebben vandaag onze vaderlandsche geschiedenis ùitgekregen. Wij hebben onlangs de Nederduitsche spraakkunst gekregen. –

Dingsdag 7 September 1852. Ik heb in het school bij Herman Kikkert gezeten en Arend Kikkert heeft bij Grietje gezeten en Herman Keizer heeft bij Dirk en Dirk Kooger gezeten. Wij mogen niets in de school medebrengen wat er niet behoeft.
Er is vandaag een windhoos bij den Burg geweest, vader en tante wisten er niets van want hij was alleen bij Monsieùr zijn hùis. Het was net als een stofwolk, het begon op eens te waajen en toen kwam hij de Schilpweg af, hij ging het land dat bij Monsieùr zijn hùis is langs en toen zagen wij hem niet meer, toen was hij al ùitgescheiden. Dit is de eerste windhoos die ik gezien heb, ik had er een ander denkbeeld van ik vergeleek het bij een stok van stof die ùit de lùcht hing.

Vrijdag 17 September 1852. Ik heb vandaag in ’t school een kaartje van Afrika geteekend.

Zatùrdag 18 September 1852. Monsieùr heeft gezegd dat er maandagmorgen geen school was, mischien maandagmiddag ook niet, maar dat is nog niet zeker want Monsieur ging naar het Niewe Diep.

Maandag 20 September 1852. Wij zijn vandaag niet naar de school geweest. Monsieur had ons zatùrdag opgegeven te huis te maken twee verbes en drie themas, die hebben wij toen gemaakt. Dirk verbeelde de ondermeester. Ik heb ook nog een schrift geschreven en ik heb ook mijn les geleerd.

Donderdag 23 September 1852. Wij hebben vandaag een dubbel kaartje gekregen voor de thema’s van vanmorgen eentje en eentje voor vanavond. Des morgens deelt hij geen kaartjes ùit.
Vader is vandaag naar het Eierland geweest met Kors Roeper en Meester Boonakker (ondermeester op het school van Meester Brouwer).

Zatùrdag 9 October 1852. Monsieùr is vandaag jaarig geweest, wij hebben hem allen te zamen een brùin porceleinen servies gegeven met een kopje daar met vergulde letters op staat ‘Al is ’t geschenk gering en klein, ’t Zal hoop ik naar genoegen zijn’. En van Sybrand Keiser nog een kopje daar op staat, ‘Tot uwe verjaaring’. Monsieùr heeft beloofd dat als hij het volgende jaar jaarig werd een visite [zou houden], want nù kon het niet want nù was Jan Verberne ziek, maar het is nù toch wat beter. Monsieùr is vandaag 45 jaar. Wij hebben het gekocht voor 6,30 gulden en wij hebben er met ons vieren 4 gulden toe gegeven.

Woensdag 13 October 1852. Wij hebben vandaag ons vertaalboek uitgekregen. Wij hebben vandaag een fransch versje in het hollandsch vertaald.

Donderdag 21 October 1852. Grietje en ik krijgen morgen van Monsieùr een prent, omdat wij onze fransche lessen altijd het beste kenden. Ik ben nù twee jaren en twee maanden op de school geweest, ik heb twee prenten en eene prijs gekregen van Monsieùr.

Vrijdag 22 October 1852. Ik heb vandaag in het school getekend Aùstralie en Grietje Vlieland. Het is nù des avonds donker als wij uit school komen, de lamp is bijna al op. Maandag komt de lamp bij Monsieùr in het school op.

Zondag 24 October 1852. Wij krijgen in de andere week het Eerste vertaalboek.

Maandag 25 October 1852. Monsieur heeft vandaag de 6 vertaalboeken ontvangen. Er is vandaag een wedstrijd in de kinderkrant ingeschreven voor diegenen die een mooije kaart van noord en zuidholland te zamen teekent, mooi geschreven, krijgt een prijs. Men moet ook een opstel van de uitvinding van de boekdrukkunst maken. Of de oplossing van de raadsels van coùrant 17 tot 10. – De kinderen beneden de 11 jaren krijgen een kleurdoos of een legkaart.

Vader: 25 October 1852. Dirk kwam vanmiddag regt blijde uit de school. Er was door de redactie van de Kindercourant een wedstrijd geopend, waarin ook hij hoopt mede te dingen. Daarop heeft hij bijkans de geheele Burg afgeloopen om de benoodigde kaart van Noord- en Zuidholland te vinden, doch vrugteloos.
Grietje en Samuel waren verleden zaterdag regt blijde. Zij hadden elk een prent gekregen omdat zij altijd hunne Fransche lessen beter dan een ander konden opzeggen. Dirk leert al Grieksch en Latijn.

Dingsdag 26 October 1852. Ik ben vandaag ziek geweest, ik heb den heelen dag niet naar de school geweest, ik heb deb heelen dag niet veel gegeten. Na het ontbijt ben ik naar bed gegaan en om 1 1/2 ùùr in den middag ben ik weder opgestaan.
Ik en Grietje hebben vandaag het tweede deeltje van Baudait gekregen. Ik heb vandaag mijn opstel al op het klad gemaakt.

Woensdag 27 October 1852. Ik heb vandaag het tweede lesje van het 2de opgezegt.

Donderdag 28 October 1852. Monsieùr geeft ons nù alle dagen vragen op ùit het 2de deeltje van Baùdait en dan moeten wij in het school ook het voorige boekje repeteren. Vandaag is de lamp bij Monsieùr 2 keer opgeweest. Als wij nù uit school komen is de lamp bij ons al op / Dirk is vandaag naar de bùrgemeester geweest om de boeken van Van der Aa, bevattende de beschrijving van Nederland, om de plaatsen die er van Zuidholland in stonden op zijn kaart van Zuidholland te zetten.

Maandag 1 November 1852. Wij zijn vandaag vrij van school geweest den heelen dag [Allerheiligen]. Ik heb vandaag uit een boekje van Rijkens gereken het tweede deeltje.

Dingsdag 2 November 1852. Voor schooltijd heb ik mijn schoolwerk gedaan.
Er zijn vandaag vele koeijen, ossen en kalveren van Langeveld en Keiser voorbijgegaan, een liep in een steegje bij Monsieurs huis en toen zij hem keeren wilden stiet hij met zijn deriere in de glazen.

Dingsdag 9 November 1852. Wij zijn vandaag in het niewe vertaalboek tot aan de themas toegekomen. Wij hebben er 2 van vertaald en in nieuwe schrijfboeken geschreven. T. Koning en H. Kikkert gaan uit onze partij zij gaan verder in het 3de deeltje van Baùdait.

Woensdag 10 November 1852. Vandaag zijn wij bij Monsieùr na schooltijd getracteerd geworden, wij hebben drie glazen wijn gehad elk, al de schoolkinderen een krentebolletje, een bolletje met kaas en een met rookvleesch, een chocoladesigaar, koffij en thee.

Vrijdag 10 December 1852. Ik moest vandaag schoolblijven.

Donderdag 23 December 1852. Monsieùr heeft gezegd dat wij morgen aan het nieuwejaar brieven mogen beginnen.

Vrijdag 24 December 1852. Wij hebben vandaag niewejaarsbrieven geschreven. Monsieùr heeft ze afgekeurd.

Maandag 27 December 1852. Vandaag (des middags) zijn wij vrij van het schoolgaan geweest, want wij hadden om 4 1/2 ùùr gedaan met het middagmaal.

Dingsdag 28 December 1852. Wij hebben vandaag onze niewejaarsbrief voltooid; wan Zaturdag is het Niewjaar. Dirk heeft vandaag een ruiter gekleurd en geteekend.

Dingsdag 4 janùarij 1853. Ik heb vandaag geschreven uit het ‘Nieuw nederlandsch prenteboek’ de steden die in de aardrijkskunde staan. Ik moet Engeland Rusland Noorwegen Zweden Denemarken en de Nederlandsche bezittingen in Amerika, namelijk Gùiana.

Vrijdag 7 Januarij 1853. Ik heb vandaag de steden van Duitschland en Pruisen in mijn boekje geschreven. Wij zijn vandaag in het boekje van Baudait aan de tweede afdeeling.

Woensdag 26 Janùarij 1853. Ik heb vandaag gelezen in de ‘Wonderbril’ en in ‘mijn Slaapmùts’ door Mercier. Ik heb vanmorgen 26 versjes geleerd, want wij moesten repeteeren, een kind had 188, een ander 171, een ander 134 enz. Ik had van dit jaar 40 versjes geleerd.

Dingsdag 1 Febrùarij 1853. Jantje de Wit is vandaag op het school gekomen. Hein Zijm en Cornelia Kikkert zijn er ook geweest.

Maandag 7 Janùarij 1853. Dirk heeft vandaag ongesteld geweest, hij heeft pijn in zijn buik en in zijn kopken gehad, daarom is hij vandag niet naar school geweest. Wij hebben laatst ons eerste vertaalboekje opniew weder begonnen.

Donderdag 17 Febrùarij 1853. Ik ben vandaag vrij van de school geweest, want ik ben na de Waal geweest om schaatsen te rijden. Dirk heeft ook medegeweest.

Vrijdag 18 Februarij 1853. Al de kinderen zijn vandaag vrij van school geweest, de 4 oudsten zijn naar de Waal te schaatsenrijden geweest.

Maandag 21 Febrùarij 1853. Ik heb vandaag een kaartje geteekend van Groningen, Vriesland en Drenthe die wij Dingsdags klaar moesten hebben.

Dingsdag 22 Februarij 1853. Wij hebben vandaag met ons allen gedaan om de mooiste letters te maken. Vanavond heeft Monsieur ons om 5 1/2 uur laten uitgaan.

Woensdag 23 Februarij 1853. Ik heb vandaag mijn kaartje van Groningen, Vriesland en Drenthe afgemaakt.

Dingsdag 29 Febrùarij 1853. Juf Mika Wijnstroom is vandaag bij ons geweest.

Donderdag 3 Maart 1853. Ik heb vandaag een kaartje geteekend van Noordholland, dat ik voor Vrijdag klaar moest hebben.

Vrijdag 4 Maart 1853. Ik heb vandaag een kaartje geteekend van Drenthe in het school. Het heeft vandaag dooiweder geweest. Sybrand Keizer heef mij belooft mij zijn prijs te leen te geven.

Zaturdag 5 Maart 1853. Ik heb vandaag gelezen in ‘De belangrijke verhalen’, de prijs van Sybrand en in ‘Maria en Florentine’ die van Theodora, beide boekjes zijn met mooi gekleurde plaatjes. Gisteren heeft Grietje de prijs van mij naar Theodora Bok gebragt, zij is daar blijven eten.

Maandag 7 Maart 1853. Ik heb vandaag kaartjes geteekend. Monsieur heeft ons een kaartje van Zuidholland opgegeven.

Maandag 14 Mars 1853. Ik heb vandaag een brief voor het school gemaakt, Grietje ook. Wij schrijven brieven in het school in een schrift in, vandaag zijn wij er mee begonnen. Ik heb vandaag een kaartje van Overijsel geteekend. Morgen moeten wij er een van Noordbraband.

Dingsdag 15 Maart 1853. Ik heb vanmorgen een kaartje van Noordbraband geteekend, dat wij voor het school maken moesten. Ik heb vandaag een dubbel kaartje gekregen, maar het Monster heeft het nog niet gegeven.

Vrydag 18 Maart 1853. Ik heb vandaag mijn eerste kaartje van Drenthe gekleurd, laatst heb ik een dubbel kaartje gekregen, daarvoor heb ik nù een cent gekregen. Ik heb vandaag gelezen in ‘De kinderen van het woud’ en ook mijn les geleerd.

Vrijdag 25 Maart 1853. Ik heb een kaartje gekleurd van Noord Holland. Ik ben vandaag met al de kinderen vrij van het school geweest, om dat des morgens maar dertien kinderen in de school waren en Monsieur des middags toch zelf naar de kerk [ging].
Het is vandaag kamerdag en goede vrijdag geweest, ter gedachtenis aan het lijden en sterven van onze heer.

Dingsdag 29 maart 1853. Wij zijn onlangs aan de 4de of laatste afdeeling van het eerste deeltje van Baùdait begonnen, T. Koning en H. Kikkert zijn onlangs in het tweede deeltje van Baùdait begonnen.

Donderdag 31 Maart 1853. Monsieur is nù bij ons geweest.

Vader: 31 Maart 1853. Des avonds Monsieur Verberne hier. Ik deel hem mede dat Dirk nu voortaan alleen des namiddags school zal komen. Verberne rekent dat hij ook zeer goed daarmede volstaan kan. Hij wil het huis van zijn broeder in de Molenstraat betrekken.

Vrydag 1 April 1853. Ik heb vandaag een kaartje geteekend van Gelderland in het school.

Maandag 25 April 1853. Ik heb vandaag in het school 2 dubbele kaartjes gekregen.

Vrijdag 29 April 1853. Ik heb vandaag een kaartje van Gelderland, Bali, Vlieland en Zuidholland geteekend. Ik heb vandaag mijn kaarteschrift uit het school medegenomen.

Dingsdag 3 Mei 1853. Ik heb nù gelezen in ‘De reizen naar Griekenland’. Ik heb vandaag 2 centen verdiend voor de dubbele kaartjes van verleden maandag.

Vrijdag 6 Mei 1853. Ik heb nù in het school een kaartje geteekend van de nederlandsche bezittingen in Amerika en gisteren te huis een van Zuidamerika. Ik heb onlangs eenige kaartjes uit mijn kaarteschrift gekleurd. Ik heb nu gelezen uit ‘Het niew nederlandsch prenteboek’.

Dingsdag 10 mei 1853. Ik heb vandaag een dubbel kaartje gekregen.

Vrijdag 13 mei 1853. Ik heb vandaag een kaartje van de nederlandsche bezittingen in Amerika [geteekend], ook heb ik een kaartje gekleurd.

Dingsdag 17 mei 1853. Ik heb vandaag een kaartje van de Middelzee en Noordamerika geteekend. Ik moet nù ook in ‘De algemene geschiedenis’ in het school lezen, ook in ‘De schets van de Natuurlijke geschiedenis’.

Donderdag 19 Mei 1853. Ik heb gister een kaartje geteekend van Zuid Afrika, ook een kaartje van oostelijk, één kaartje van het westelijk Afrika, ook nog een van het departement de Oosterlems.

Vrydag 20 mei 1853. Ik heb vandaag een kaartje van Kaap de Goede Hoop geteekend. Ik zal de kaartjes die ik in mijn kaarteschrift heb aan Tante Mietje geven, als ik daar kom. Ik ben gister misselijk geweest van 9 uur tot vier uur, daar om ben ik toen de heele dag niet school geweest. Ik heb gisteren op bed gelegen, daar heb ik gelezen uit ‘Niewe bloemen van Nederlandsche dichtkunst’ en uit ‘de Oefeningen tot het kunstmatige leven’. Ik ben nù op 3 versions en 1 cacographie ons boek uit. Het namiddag vertaalboek heb ik al uit.

Zondag 5 Junij 1853. Ik krijg nu op het school een niew vaderlandsche geschiedenisboek, het 2de deel van Baudet en een woordenboek.

Donderdag 8 Junij 1853. Ik heb vandaag in het school een niew boek gekregen, namelijk vragen over Engelbert Gerrits. Sybrand Keizer, Herman Kikkert en Teunis Koning ook.

Vrijdag 9 Junij 1853. Monsier heeft vandaag en gister de koorts gehad, daarom zijn wij vanmiddag vrij van school geweest. Des morgens heb ik een kaartje van het Fransche rijk geteekend. Ik heb vandaag gelezen in ‘De regeering van Galba’.

Maandag 26 Julij 1853. Ik en Dirk zijn nù de geheele dag niet naar school en van 7 1/2 tot 4 uur met Dirk Leien naar het Eierland geweest.

Dingsdag 27 Julij 1853. Ik heb onlangs een prent verdiend voor het vertalen, maar nu heb ik hem nog niet want Monsieur heeft nog geen prenten.

Zaturdag 30 Julij 1853. Ik heb vandaag een klein tijdwijzertje gemaakt. Ik heb vandaag met Dirk geknikkerd. Dirk is nu al een heel eind ver met zijn tijdwijzer. Wij hebben vandaag in het school maandschriften geschreven.

Zaturdag 13 Augustus 53. Ik ben Grietje nu meer als 100 sommen vooruit.

Vrijdag 16 September 1853. Vandaag heb ik een prent verdient met vertalen.

Vrijdag 30 September 1853. Morgen moeten wij in het nieuwe school.

Dingsdag 1 November 1853. Vandaag is het Allerheiligen voor de Roomschen en daarom zijn wij vrij van school. Monsieur heeft ons 5 werkwoorden opgegeven. Arend Kikkert, Herman en Willem Westenberg bij ons op den schommel geweest.

Vrijdag 4 November 1853. Vandaag heb ik een kaartje van de kantons Weesp en Muiden geteekend.

Woensdag 9 November 1853. Het begeurde op een winterdag, Dat ik een groote gebeurten zag. Sapperdebleu. Ik zat in Monsieur Verbernes huis, Daar was het gansch niet pluis. Sapperdebleu.

Dingsdag 22 November 1853. Verleden Zaturdag heeft Dirk Prijzen uitgezogt, er zijn maar 8 kinderen die prijzen hebben, ieder die 240 kaartjes heeft krijgt eene. Grietje Ik Katrina T. Koning C. Verberne W. Verberne H. Keizer en E. Bok of S. Keizer krijgen er eene. Sapperdebleu Odemon jeu J den troet met stroop. Parlebonaisse.

Vrijdag 25 November 1853. Ik denk dat het morgen prijsuitdeeling is.

Vrijdag 2 December 1853. Ik heb in het school een kaartje getekend van Zweden.

Maandag 5 December 1853. Vanavond is het school om half vijf uitgegaan. Er waren toen al St. Nicolazen; eerst heb [ik] met Arend gewandeld, toen met Dirk en Herman.

Vader: 2 January 1854. Dirk en Grietje vandaag voor ’t eerst geheel uit de school gehouden. Zij zullen nu hun schoolwerk bij mij in huis verrigten. Dirk verraste mij gisteren zeer met een latijnsche Nieuwjaarswens.

Vader: 3 January 1854. Des avonds monsieur Verberne hier koffij gedronken. Ik deel hem mede dat ik nu Dirk en Grietje wensch te huis te houden. Hij prijst Dirk zeer. Hij heeft slechts één wensch, dat de geest van werkzaamheid die hem bezielt in zijne school mogt agterblijven. Hij zegt dat Samuel al schrijft, maar slecht, zoodat Katrina hem daarin vooruitgaat.
Hij hoort met veel belangstelling dat Dirk voor zijn tijdwijzer een prijs gewonnen heeft en neemt die ter bezichtiging mede.
Jufvrouw Geke naar den Heer Bok. Ook gesproken over Grietje ergens op het naaijen te doen. Mevrouw raadt Jantje de Wijn aan, niet bij Heintje als veel te driftig.

Woensdag 4 Januarij 1853 [het is 1854, maar het duurde een tijdje voor Samuel dit zich eigen had gemaakt]. Gisteren heeft Monsieur ‘Het magazijn van 1834’ en ‘De tijdwijzer’ teleen gekregen, de tijdwijzer hebben wij terug. Monsieur heeft ons een duitsche Grammatica te leen gegeven.

Zondags 6 Januarij 1853[54]. Eergisteren was het Driekoningen, daarom zijn wij toen de geheelen dag vrij van school geweest. Wij hebben toen en zaturdag een zeer groote en een kleine sneeuwpop gemaakt.

Vrijdag 20 Januarij 1853[54]. Gisteren heb ik een ‘Reis van Texel naar Rome’ gemaakt en daarom ben ik een boek vooruit gezet namelijk in Prinsen. Ik heb vandaag gelezen in ‘Mina en Betsy’, ‘Moederschoot’ en in ‘De vaderl. Gesch.’ van Engel Gerrits. Het heeft vanmorgen 4 graden gevroren. Ik heb vanmorgen een kaartje van de republiek Andorra geteekend.

Zaturdag 28 Januarij 1853[54]. Wij hebben vandaag maandschriften geschreven. Ik heb ook nog in ‘Het gelukkig Hansje’ gelezen.

Vrijdag 10 Februarij 1854. Ik vandaag aan een kaartje van Andorra en nog een ander kaartje geteekend.

Vrijdag 17 Februarij 1854. Ik heb vandaag een kaartje van de Nederlandsche bezittingen in Afrika geteekend.

Vader: 23 February 1854. Samuel had vanmorgen een fraaije prijs van Monsieur Verberne gekregen. Zeer fraaije band doch de inhoud voldoet mij weinig. Natuurlijke Historie der Insecten in het Fransch.

Woensdag 1 Maart 1854. Ik ben vandaag in het Hollandsche taal van Anslijn gekomen en in het rekenboek van Strootman.

Vader: 28 Maart 1854. Een paar fraaije boeken in huis gekregen om een prijs voor Samuel uit te zoeken, waarin Samuel vooral en ook de overigen al hun vrije tijd doorbrengen.

Dingsdag 28 Maart 1854. Ik heb gelezen in de prijzen die gisteren gekomen zijn. Ik krijg een Fransche prijs.

Vader: 30 Maart 1854. Dominee Lodeezen van den Hoorn biedt aan het onderwijzen van Dirk in Latijn en Grieksch op zich te nemen, dat mij het uitzigt opent dat ik Dirk daardoor nog wat langer bij mij kan houden.

Vader: 12 April 1854. Dirk voor ‘t eerst naar Dominee Lodeezen aan den Hoorn om les te halen.

Zaturdag 27 Mei 1854. Gisteren zijn wij allen vrij van school geweest omdat het Hemelvaartsdag was. Vrijdag den 19 Mei heb ik het kaartje van Nederland in 1350 begonnen. Vandaag hebben wij ons fransch lesboek uitgekregen, maar ik denk dat wij het nog eens moeten repeteren.

Woensdag 16 Junij 1854. Er is morgen geen school want dan is het sakramentsdag.

Zaturdag 24 Junij 1854. Wij hebben eergisteren vacantie gekregen en toen zijn wij om 5 uren uitgegaan.

Maandag 3 Julij 1854. Wij zijn vandaag vrij van school geweest omdat de banken nog niet droog waren.

Dingsdag 4 Julij 1854. Vandaag zijn wij voor het eerst weer naar school gegaan, doch de banken met de tafels waren nog nat.

Zaturdag 11 Augustus 1854. Ik heb vandaag geen duitsche les gehad.

Dingsdag 15 Augustus 1854. Het is vandaag Maria Hemelvaart en daarom mogen wij vrij van school.

Dingsdag 29 Augustus 1854. Er is maandags een ondermeester op ons school gekomen, hij heet Gerrit Smit, is eene Roomsche Hoornder en kan het Hollandsch, Duitsch, Fransch enz.

Donderdag 31 Augustus 1854. Wij zijn van de week met het 3de deel van Baudet begonnen, ook hebben wij het eerste deeltje van ‘De Romeinsche geschiedenis’ van Engelbert Gerards uit.

Woensdag 13 September 1853. Ik heb vandaag 36 jaaren aan mijne tijdtafel afgedaan.

Donderdag 14 September 1854. Ik heb vandaag in ‘De algemeene oefenschool’ en de kinderkrant gelezen. Ik heb vandaag 2 jaren aan mijne tijdtafel gedaan.

Donderdag 21 September 1854. Ik heb vandaag gelezen in ‘De oefenschool’. Ik heb gisteren 25 en vandaag 5 jaren in mijne tijdtafel in het net geschreven.

Vrijdag 22 September 1854. Ik heb vandaag een kaartje van Frankrijk geteekend. Ik heb vandaag gelezen in ‘De oefenschool’.

Zaturdag 23 Augustus 1854. Ik heb vandaag gelezen in ‘’Het treurspel van Koenradijn en Frederik’ en ‘De algemeene oefenschool’ gelezen. Ik heb vandaag 20 jaaren aan mijne tijdtafels gedaan.

Donderdag 28 September 1854. Ik heb zondag 20 jaren en Woensdag 30 jaren aan mijne tijdtafel gewerkt. Ik heb vandaag namen in de atlas opgezocht.

Maandag 2 October 1854. Ik ben vandaag om acht uren naar school gegaan.

Zaturdag 28 October 1854. Ik heb gisteren een kaartje van Frankrijk geteekend. Wij hebben vandaag maandschriften geschreven. Vandaag is Willem Slijboom op school gekomen. Ik heb vandaag getekend.

Maandag 30 October 1854. Vandaag is Geertje Post begraven en daarom heeft Monsieur vanmiddag vrij van school gegeven.

Maandag 13 November 1854. Ik heb vandaag kaartjes gekleurd.

Donderdag 16 November 1854. Ik heb vandaag op de kaart opgezocht.

Maandag 20 November 1854. Ik heb vandaag voor de eerste keer muziekles gehad met Herman Kikkert en Willem Verberne, het heeft een half uur geduurd. Wij hebben duitsche les gehad van zes tot 7 uren. Ik heb vandaag kaartjes gekleurd en Vrijdag een kaartje van Andorra geteekend.

Dingsdag 21 November 1854. Vandaag zou Monsieur bij ons komen maar het is niet gebeurd.

Maandag 27 November 1854. Ik heb vandaag aanteekeningen van de Vaderlandsche geschiedenis gemaakt en gelezen in ‘De Huisvriend’. Ik ben vanmorgen om half zeven opgestaan en om 8 uur naar school gegaan.

Dingsdag 28 November 1854. Ik heb vandaag aanteekeningen van de vaderlandsche geschiedenis gemaakt.

Woensdag 29 November 1854. Ik heb vandaag 3 versjes opgezegd. Ik heb vandaag de takken van de Donau opgeschreven.

Vrijdag 1 December 1854. Ik heb vandaag in ’t school een kaartje geteekend van Nederland in 1560 en ’t huis een van Duitschland. Ik heb gelezen in ‘de Huisvriend’.

Dingsdag 5 December 1854. Ik heb vandaag naar de St. Nikolaassen gekeken. Ik ben vandaag om 4 uren uitgegaan.

Vader: 2 January 1855. Sina voor ‘t eerst naar school.

Vrijdag 6 Januarij 1855. Vandaag heb ik een kaartje van Malta, Goru en Comine geteekend.

Zaturdag 7 Januarij 1855. Het is vandaag 3 koningen geweest.

Maandag 29 Januarij 1855. Vader is vanmorgen om 8 uur naar het Oostereind, Dirk naar den Hoorn en ik naar het school geweest.

Dingsdag 10 April. Wij zijn vandaag in het school met Telemachus begonnen. Ik heb vandaag de 1ste tweede en derde declinatie gerepeteerd. Vandaag is er weder een jongen op school gekomen, Jan heette hij.

Woensdag 11 April. Ik heb de derde declinatie geleerd. Wij zijn nu aan de laatste afd. van Baudet d. 3.

Zaturdag 28 April. Ik heb gisteren een kaartje van Java geteekent. Wij hebben vandaag maandschriften geschreven. Wij hebben de eerste jaargang van de kinderkrant van Monsieur te leen gekregen. Dirk heeft er het groot wedrenspel uit afgeteekend en ik heb raadsels geschreven.

Maandag 7 Mei. Ik heb gelezen in ‘De Hedendaagsche Historie van alle Volken’. Ik heb bld. 31 en 32 uit Weijting geleerd.

Vrijdag 11 Mei. Ik heb vandaag aan een kaartje van Java geteekend.

Zaturdag 26 Mei. Monsieur heeft de Duitsche les vandaag laten afzeggen.


Bijlessen

Dingsdag 28 September 8 1/4 – 6 1/2. Eerst mijn les geleerd, zoo als altijd een kolom fransche woorden.

Donderdag 12 Januarij 1853. Vandaag is Monsieur begonnen om ons na schooltijd les in het zingen te geven.

Woensdag 12 April 1854. Vandaag is Dirk voor ’t eerst naar de Hoorn geweest om Latijnse en Griekse lessen bij Dominé Lodesen te nemen.

Dingsdag 4 Julij 1854. Ik ben vandaag voor het eerst aan het latijn begonnen.

Woensdag 22 November 1854. Vandaag is Monsieur bij ons geweest. Vader zal eene fluit voor mij koopen.

Donderdag 30 November. Ik heb vandaag fluitles gehad.

Maandag 18 December 1854. Ik heb vanmiddag Smits fluit te leen gehad.


Terug naar de vorige bladzij