Dominee Post van Oudeschild


13 December 1874. Zondag. Gepreekt aan den Burg, Bakels Oosterend.
Katrina en ik naar ’t Oude Schild gewandeld. In de Pastorij bij Post aangetroffen zijne vrouw, Professor Kuenen van Leyden die hem des morgens bevestigd had, Wieringa en vrouw en Fokel en dominee De Lang. Bakels preekte aan Oosterend.

1 February 1875. Des voormiddags [hernieuwde] Krans bij mij. Aldaar Boonacker en meisje, zijn vader en broeder, Hartman, Metz en zuster, Post, Vrendenberg, Wieringa, Bakels, de Lang.

1 Maart 1875. Nog altijd sterke vorst. Met Vrendenberg des morgens naar de Krans bij Post te Oudeschild, gedeeltelijk over het ijs (de zee vol ijs). Aldaar de Lang, Wieringa, Bakels, Boonacker, Cornelis Vrendenberg.
Met Vrendenberg en Boonacker terug, de anderen op schaatsen.

22 Maart 1875. Eenigen tijd nadat Boonacker vertrokken was kwam Post, om met mij mede naar de Nutsvergadering te gaan, terwijl Katrina besloot om, niettegenstaande het gure weder, naar ‘t Oude Schild te wandelen en daar de vrouw van Post, die zich door hare zwakheid soms zeer neergedrukt gevoelt, gezelschap te houden.
Eerst verslag van de Spaarbank door Ensing (zeer goed). Een voorstel van Mentz om de Leesbibliotheek met meer geschiedkundige werken te verrijken. Vervolgens eene uitvoerige leezing van ruim een uur van Lomans reisindrukken, door hem verkregen op eene reis in Zwitserland, door hem verleden jaar gedaan, waarin prachtige schilderingen voorkwamen en die ik met zeer veel genoegen hoorde. Daarop liet hij een groot getal photographiën bezien van landschappen enz. door hem medegebragt.
Later gaven Loman en Glijnis nog eenige natuurkundige proeven, verklaring van een uurwerk, een glazen nommerplaat waarop niets meer dan de bewegelijke wijzer, die accuraat de uren en de minuten aanwees, door een mechanisme onder aan het eene einde, waardoor rijzing of daling bepaald wordt. Verder hoe een dikke bal door een naauwe mond eener flesch gezogen werd door eenige daarin aangestoken spiritus.
Post was ondertusschen vertrokken, Katrina te 11 ure weder te huis.

5 April 1875. Des namiddags met Vrendenberg en Post naar de Krans bij Boonacker aan de Waal, aldaar ook Wieringa. Huis en tuin bezien. Bakels had verleden week aanwijzing gegeven omtrent den aanleg van den tuin, die nu al goed gevorderd was. Met ons vieren terug gewandeld. De vrouw van Post hier. Hijzelf bleef met haar hier boterham eten en wandelden 11 uur terug naar ‘t Oude Schild.

12 April 1875. Koekebakker en ik des namiddags naar de Krans bij Post, aldaar Wieringa en Boonacker. Wij des avonds met Boonacker terug, zijne zuster was bij ons. Zij bleven boterham eten.

24 April 1875. Brief aan Samuel en Dolfina: Katrina gaat nog al eens naar de vrouw van Post, die zwak en sukkelende is, ofschoon van een levendig, opgeruimd humeur.

25 April 1875. Katrina en ik vervolgens naar ‘t Oude Schild gewandeld, bij Dominee Post thee gedronken. Aldaar haar vader en moeder uit Schiedam, zeer eenvoudige luidjes.

24 Mei 1875. Met Katrina en Vrendenberg naar de Krans bij Post, aldaar Wieringa, Bakels.

5 July 1875. Krans bij Post.

14 July 1875. Op uitnoodiging van Post wij des namiddags naar de Ringsvergadering te Oude Schild. Groot gezelschap, Boonacker 4 personen, Bakels, Katrina, en ik en Post en vrouw, Wieringa en vrouw, Vrendenberg 2 personen, De Lang 3. Den avond genoeglijk doorgebragt. Bakels noodigde het gezelschap tegen dingsdag over een week.

23 Augustus 1875. Krans bij Post.

23 October 1875. Bij Dominee Post (kraamvrouw zeer welvarende).

4 November 1875. Vervolgens naar Dominee Post. Zijn vrouw ziet er thans buitengewoon welvarend uit, alle hare kwalen zijn geweken. Zij kan weer alles eten en met groote graagte en goed gevolg. Haar Dora groeit uitmuntend. De ouders zijn regt gelukkig. Alleenlijk lijdt de moeder zeer aan de borst, zoodat zij steeds vreezen moet het kind aan te leggen.

29 November 1875. Hier Krans, Post, Vrendenberg, Boonacker en vrouw.

10 January 1876. Krans bij Post, aldaar Boonacker, Vrendenberg, Bakels.

31 January 1876. Niet naar de Krans bij Post.

10 February 1876. Dominee Post en vrouw en kind hadden belet gevraagd en zouden heden den dag bij ons doorbrengen, waarbij wij ook Vrendenberg en vrouw gevraagd hadden. Ik vond ze bij mijne tehuiskomst. Wij bragten den middag en avond zeer genoeglijk door. Het kind van Post is zeer zoet. Des namiddags kwamen Boonacker en Lize hier ook theedrinken.
Wij, Post, Boonacker en ik des avonds 7 uur naar de Vergadering van Volksonderwijs in den Kikkert, waar Bakels van half 8 tot bijkans half 12 spreker was en eene niet gemakkelijken taak had. Hij stelde eerst de bedoeling van de Vereeniging voor Volksonderwijs zeer uitvoerig in het licht, las toen het Algemeen Reglement.
Velen traden als leden toe, zoodat het getal van deze nu 56 werd. Daarna werd het Plaatselijk Reglement gelezen en bediscussieerd en aangenomen en eindelijk een Bestuur gekozen, zijnde deze 5: Bakels, Loman, Sijbrand Jansz Keyser, Boonacker en Post.
Vrendenberg en vrouw, Boonacker en vrouw en Margo Keyser bij ons boterham gegeten.

21 February 1876. Krans bij mij. Waarschijnlijk om ‘t min gunstige weer ontbraken Post en de Lang, zoodat de boekverkooping van ‘t Leesgezelschap werd uitgesteld.

3 April 1876. Des voormiddags in den tuin. Krans bij mij, Dominee Post met vrouw en kind, Boonacker en vrouw, Vrendenberg, Dominee C. de Holl en broeder (apotheker), later Dominee Bakels. Wij in de Kerk het opstellen van het Orgel bezien.
Het kind van Post zag er waarlijk engelachtig uit.
Post las ons een brief voor dien hij van Wieringa had ontvangen, waarin deze hem zeer berispt omdat hij niet ijvert omdat hij niet ijvert voor de Christelijke Nationale school, maar wel (als lid van de Schoolcommissie) voor de Neutrale. De brief was op hatelijken toon gesteld.

19 April 1876. Des namiddags Post en vrouw en kind even hier, komende van de Waal, waar zij met rijtuig Habbema en zuster hadden gebragt.

24 April 1876. Krans bij Post. Post roemde zeer Willem Mets om zijn karakter en werkzaamheid ook als dichter. Zijn stukjes ademen altijd eene zeer goede geest. Hij is zeer leerlievend. Mets krijgt van hem les in het Engelsch.
Post had nu ook een bibliotheekje gevormd voor de oude luidjes in het Armenhuis. Vrendenberg roemde het zeer dat hij daarvoor eene zoo goede keuze deed van werken die in de smaak dier oude lieden konden vallen, preeken van Van der Palm enz (niet juist werken van de nieuwe rigting).
‘s Avonds half 8 kwam Katrina nog na een zeer vermoeijende dag met de schoonmaak op de zolder. Zij vertoefde slechts een uurtje tot wij weer naar huis wandelden.

10 Mei 1876. Vanmorgen was hier Dominee Post met een vriend die hem was komen bezoeken, de Lieutenant Van Gogh, die sedert 7 maanden van Atchin gerepatrieerd, gereed was om van ‘t Nieuwe Diep naar Venezuela te stevenen.
Post verhaalde hoe hij nu wekelijksch een uur naar ‘t Armenhuis ging om daar opzettelijk met de oude luidjes te spreken. Voor het bibliotheekje beloofde ik hem de twee kwarto boekdeelen Beausobre L’Enfant het Nieuwe Testament (als ik ze niet reeds vroeger weggegeven heb).

14 Mei 1876. Zondag. Gepreekt aan den Burg.
Des middags Janni Post hier met haar lief kind. Post moest preeken aan de Koog.

16 Mei 1876. Des namiddags met Katrina gewandeld naar ‘t Oude Schild ter verjaring van Janne Post, nu 26 jaar geworden.

11 Juny 1876. Boonacker was met Mets naar ‘t Oude Schild om daar te preeken voor Post, die gisteravond om de ongesteldheid van zijn dochtertje vroeger te huis gekomen was.

16 Juny 1876. Des namiddags hier de Ringsvergadering gehouden, tevens een afscheid aan Dominee Vrendenberg. Aanwezig Vrendenberg en vrouw en Cornelis, Boonacker en vrouw en zuster Anna, Habbema en zuster Gusta, Post, Bakels en vrouw en zuster Let.
Wij waren 14 personen. Den avond genoeglijk doorgebragt. In de kerk het orgel bezien, Bakels een tijdlang daarop gespeeld.

26 Juny 1876. Vandaag Reünie van de collega’s bij Bakels tegen 12 uur des middags. Katrina met de familie Post en Vrendenberg daarheen gereden. Ik later tegen half 3 met Dirk die vooraf naar de Koog was geweest, daarheen gewandeld. Het gezelschap bestond uit Bakels, vrouw en zuster Letta, Vrendenberg en vrouw en zoon Cornelis, Boonacker en vrouw en zuster Anna, De Lang en vrouw en kind, Habbema en Allen, Post en vrouw en kind, Katrina, Dirk en ik. Wij bragten de dag genoeglijk door. Toast van Bakels op Vrendenberg en mij, van Vrendenberg op Bakels. Van mij herinnering van al wat deze pastorij voor mij geweest was en wat ik er ook van verwachtte. Te 9 ure keerden wij naar huis.

3 July 1876. Krans bij Boonacker, aldaar ook Bakels en vrouw. Post en ik gingen zien of Vrendenberg nog medeging naar de Waal, maar hij had het met vrouw en broeder te druk met inpakken.

17 September 1876. Zondag. Des morgens aan den Burg gepreekt. Des middags half 1 ben ik door Bakels, Fokel, Lize met Jan Duinker met rijtuig afgehaald en naar den Hoorn gereden. Te 2 ure Dominee van Eerde horen prediken tot Intree [hervormd]. Na de preek het middagmaal gebruikt volgens gewoonte. Van Eerde gulle, vroolijke gastheer. Habbema gedacht de afwezigen, Janne Post en mijn Katrina.

30 September 1876. Ringsvergadering bij Boonacker. Ik daarheen gereden met Post en vrouw en kind, die ook Dominee Wouters van Terschelling bij zich in de wagen hadden. Des avonds met Van Eerde terug.

2 October 1876. Met Bakels en Boonacker wandelende (prachtige zomerdag) naar Post op ’t Oude Schild. Krans.

3 October 1876. Des avonds even Bakels gefeliciteerd met zijn verjaardag. Katrina aldaar. Zij met mij mede naar huis teruggereden. Zij was des morgens naar Oude Schild gereden naar Janne Post.

6 November 1876. Katrina en ik naar ’t Oude Schild, Krans bij Post. Aldaar alleen van Eerde. Harde wind. Wij terug LANGS de Hooge Berg, van Helm tot in huis juist een half uur.

11 December 1876. Krans bij Post (Bakels hield daar schoolbezoek en kwam eerst na ons vertrek).

15 January 1877. Bij Post Krans.

17 January 1877. Des voormiddags Lize Boonacker hier. Het regenachtige weer belette haar en Katrina naar ’t Oude Schild naar Post te gaan.

23 January 1877. Fokel en Lize hier van voormiddag op weg naar ‘t Oude Schild naar Post.

5 February 1877. Volksvoorlezing door Dominee Post.

19 February 1877. Niet naar de Krans bij Post.

26 February 1877. Des avonds aan den Burg Vergadering van Volksonderwijs. Bakels Praesident, beklaagt het dat dat er tot dusver geen vergadering gehouden is, doet echter veel van de toekomst hopen. Hij en Loman worden dan ook gaarne herkozen. Post houdt eene Rede, waarbij hij verklaard waarom de Oudeschilders liever eene afdeling op zichzelf willen uitmaken, te beginnen met het volgend jaar.

26 Maart 1877. Krans bij Post. Bij Post was ook Doctor Ensing.

26 April 1877. Katrina des namiddags naar Post geweest. Post en zijn vrouw zien met verlangen tegemoet eene verplaatsing naar Nieuwveen, vanwaar zij a.s. zondag hoorders verwachten, zoo als hij mij verleden dingsdag vertrouwelijk mededeelde.

28 April 1877. Te 12 ure was ik in de haven, doch geen schipper Timmer te zien. De stoomboot komt aan, daarmede Dominee Bakels. Ik sprak Mets, die oordeelde dat Timmer wel in ‘t Oude Vlie voor anker zou liggen, wijl hij thans met het lage water onmogelijk in de haven kon komen. Ik zou wel moeten wachten tot 3 uur.
Ik deed het eerst in de herberg totdat de werking van de sterke drank bij 2 arbeiders mij noodzaakte mijn toevlugt bij Dominee Post te zoeken. Te 3 ure weer naar de haven, vergeefs. Terug naar Post. Te 4 ure kwam een schip in ‘t gezigt. Bij Meester Muller vertoefd tot 6 uur, op zijn bovenkamer (vervolgens school bezien, kaarten enz. Hij wist blijkbaar niet waar Montenegro lag) vanwaar ik een vrij gezigt had op de zee.
Eindelijk 6 uur stoof Timmer de haven in. Weldra was ik bij Sina en man en kinderen. Zij was in ‘t laatst alleen zeeziek geweest. Zij hadden van 10 tot half 4 in ‘t Oude Vlie geankerd.

30 April 1877. Met Koekebakker naar de Krans bij Post.

1 Juny 1877. Brief geschreven aan Wassenaar te Blesse, verjaardag van Tonia. Briefkaart aan Post, morgen jarig.

3 Juny 1877. Zondag. Het weder is geheel veranderd. Een prachtige zeer warme zomersche dag. Mijn 68ste verjaardag zeer gelukkig en dankbaar gevierd. Des morgens gepreekt aan den Burg. Daarna een aantal brieven ontvangen, van Manna en Dirk en de kinderen (met een fraaij gewerkte brillekoker). Van Menno en Guurt en moeder en zuster uit Wormerveer, van broeder Juriaan en zijn 3 kinderen, van Koekebakker en Sina, van Post, van Let Bakels van de Waal, brief uit Blesse van Bakels en Fokel en Wassenaar en Tonia (den volgenden dag brief van Samuel en van zuster Sientje de Waard). Naamkaarjes van Van Eerde en vrouw.
Des voormiddags Boonacker hier, den Heer S. Keyser en Margo, Jet Ensing en dochter. Des namiddags Sijbrand Keyser en Jans, later Cornelis Keyser en Marretje. Doctor Ensing.
Des avonds op uitnoodiging S. Keyser en dochter Margo en Boonacker en vrouw hier den avond gepasseerd. De beide laatsten bleven hier logeren.

11 Juny 1877. Des namiddags Post en Van Eerde hier.

17 July 1877. Stemming voor de Gemeenteraad, Habbema hier geweest, Post en logée, Bakels, Boonacker.

25 July 1877. Gister huiselijk feest gevierd wegens de 4-jarige trouwdag van Hein en Sien. Anna Boonacker hier, reed des avonds te 6 ure met ons, met den wagen van C. Keyser, mede naar den Hoorn, mooi weer. Ringsvergadering bij Van Eerde, aldaar Post en logee, Boonacker en vrouw en zuster, Habbema en zusters Gusta en Cornelia, Bakels en zuster Mina, Dirk en vrouw, Katrina en ik. Het gezelschap amuseerde zich best (ik niet bijzonder). Van Eerde deed al het mogelijke om de vrolijkheid te bevorderen, met zang en harmonica enz. De receptie en het onthaal lieten niets te wenschen overig. Kwart voor 12 reden wij weder huiswaarts.

29 July 1877. Van namiddag bezoek gehad van Dominee Post en vrouw en kind. Hun logé van der Hoeven en zuster waren vanmorgen weer vertrokken. Hij was zeer blijde met het ontvangen berigt dat de Synode aan zijne Gemeente de som van 7000 gulden als bijdrage voor de Kerkreparatie enz had toegestaan. Hij wilde nu nog wel blijven tot zijn Kerk in orde was. Volgens zijn zeggen zag Professor Kuenen de toekomst der Hervormde Kerk zeer donker in.

13 Augustus 1877. Des namiddags Dirk en ik naar ’t Oude Schild gewandeld. Krans bij Post. Deze verhaalt hoe hij erbij gekomen was om van Hulponderwijzer Predikant te worden.

20 Augustus 1877. Van voormiddag Anna Boonacker hier geweest, des namiddags Post een korten tijd, moest boodschappen doen en vervolgens boonen plukken, ging daarom niet naar de Krans.

22 Augustus 1877. Des namiddags Ringsvergadering bij Post. Katrina en Samuel en ik wandelden daarheen. Wij vonden daar Van Eerde en vrouw en haar zuster, Habbema en zuster, Boonacker en vrouw en zuster Anna en later Bakels en vrouw. Het mannelijk personeel op de sudeerkamer gezeten (na eene wandeling in den tuin en op het land) hoorde daar eene voorlezing van Post over de wijze waarop naar zijn inzien de predikant moest werkzaam zijn tot verheffing der Lagere Volksklasse, namelijk met ijver, met volharding en met liefde, met geheele toewijding.
Wij hoorden hem met genoegen. Daarna werd besproken wat ons in onzen kring daarvoor te doen stond. Post beval de oprigting aan van eene afdeeling van Multapatiors Bond. Veel werd daarover gesproken, maar zonder bepaald resultaat.
Ik beval bijzonder aan het houden van Volksvoorlezingen in de scholen in het avonduur.
Wij werden afgeroepen om ons bij het gezelschap der dames te voegen. Wij bragten voorts den avond vrij genoeglijk door. De tafel was met bijzondere zorg ingerigt.
Van Eerde onderscheidde zich door zijne kwinkslagen en luidruchtige vrolijkheid. De eenige toast was van Bakels, niet onaardig, over haken ter verbinding van voorwerpen, ook van persionen, belangrijk voor levensgeluk. Tenslotte wenschte hij de vervulling van datgene waarnaar gastheer en gastvrouw mogten haken.
Katrina, Samuel en ik wandelden te half 1 terug. De overigen reden, de vrouwen namelijk. Bakels, Boonacker en Habbema wandelden en raakten verdwaald.

2 September 1877. Zondag. Gepreekt aan den Burg (Manna ter Kerk) en aan den Hoorn.
Katrina en Manna reden terstond na Kerktijd met een wagen van Keyser naar ‘t Oude Schild om hare visite bij Post te maken en Catharina Juriaans van de Stoomboot Flevo af te halen. Deze maakte echter een lange reis. Afgevaren te 8 uur 15 of half 9 kwam zij eerst te 3 ure in de haven, had een tijd voor anker moeten liggen om het heet lopen der machinerie.

19 September 1877. Des namiddags Ringsvergadering aan de Waal bij Boonacker. Dominee de Lang kwam bij ons met den wagen. De beide Catharina’s en ik met hem medegereden naar de Waal. Wij daar het overige van den dag en den avond tot omstreeks 12 uur genoeglijk doorgebragt
Voor het eerst was ik bij de zogenaamde werkzaamheden tegenwoordig, lezing der Notulen enz, waarna niet onbelangrijke gesprekken werden gevoerd over de wijze waarop diep onkundigen tot betere denkbeelden moeten worden gebragt enz. Wij reden des avonds met den wagen van Post terug. De huisgenoten allen reeds in diepe rust.

10 October 1877. Bij Marretje Alberts Keyser. Zij vertelde mij dat haar kind door moeder Langeveld bij Dominee Post ten doop was gehouden zooals ik ook reeds wist, tegen de zin der ouders, om familievrede te bewaren.

11 October 1877. Bij Dominee Post, zijn dochtertje Dora is sedert welligt 14 dagen zeer ziek en er is weinig hoop op haar behoud, hersenziekte. Gister 2 jaar oud geworden.
Algemeen is de deelneming. Ook Ensing gaf daarvan laatstleden maandag getuigenis. Elk die hem op ‘t Oude Schild ontmoet vraagt hem: “Hoe is het met Dora?”. Men vroeg ook mij vanmorgen op de haven wat ik er van wist?

14 october 1877.Dominee Gelderman deed zijne Intrede. Hij begon al terstond met de verklaring dat hij Orthodox was. Wij hadden weinig voldoening. Ik ging nog even mee naar zijn huis. ’t Bleek echter niet dat men er bijzonder op gesteld was dat ik bleef en daar wij inmiddels vernomen hadden dat het dochtertje van Dominee Post overleden was, zoo besloten Katrina en ik om derwaarts te gaan.
Bij Dominee Post vonden wij natuurlijk diepe droefheid. Zij waren vrij kalm. Groot was de deelneming van allen, ook en wel bijzonder van de dorpsgenoten.

Katrina bezocht in deze dagen dikwijls de Waal (Lize Boonacker zeer zwak, moest steeds rust houden) en Oude Schild. Des woensdags was zij bij Post.
Des donderdagvoormiddags werd het kind begraven.

22 October 1877. Katrina en ik des voormiddags naar ‘t Oude Schild naar Dominee Post. Zij waren vrij kalm te midden hunner droefheid. Hij liet mij de brief lezen, door Dirk hem gezonden, die van ‘t diepste medegevoel getuigde en door hem hoog gewaardeerd werd.

23 October 1877. Post vertelde ons gister dat hij uitgenoodigd was wekelijks aan den Burg te komen catechiseren met de kinderen der ouders die ze niet naar Gelderman wilden zenden, ten getale aanvankelijk van 19 of 20. Hij had als conditie gesteld vrij rijtuig en 60 gulden voor cusus het eerste jaar. Ensing en Koorn zoeken die zaak in orde te brengen. Zij zullen de Kerkekamer der Hervormde Gemeente ten gebruike vragen, anders de onze.

25 October 1877. Kerkeraadsvergadering, daarheen gereden met C. Keyser en de overigen (Bakels is nog steeds in Haarlem). Het verzoek behandeld van P. Koorn enz om gebruik te mogen maken van onze Kerkekamer aan den Burg voor catechisatie van Dominee Post in afwachting van beslissing over de aangevraagde consistoriekamer der Hervormde Gemeente. Dit toegestaan zonder veel bedenken.
Katrina was den geheelen dag op ‘t Oude Schild bij Post en Janna. Zij kwam om het ongunstig weer met de diligence terug.

28 October 1877. Daarna bij Dominee Van Eerde. Hij oordeelde dat Gelderman het verzoek van Post om voor zijn onderwijs gebruik te mogen maken van zijn Kerkekamer niet kon toestaan. Hij zelf zou het ook niet doen.

29 October 1877. Des voormiddags met Post en Boonacker naar de Vergulde Kikkert om de Leesbibliotheek van het Nut te catalogiseren van half 11 tot half 3. Wij hebben in dezen tijd alle boeken verplaats en onder bepaalde soorten (rubrieken) gebragt.
Post inmiddels even naar Gelderman, die hij nog niet gesproken had. Men had hem daar vriendelijk ontvangen. Gelderman had het hem niet ten kwade geduid dat hij, daartoe aangezocht zijnde, aan den Burg Godsdienstonderwijs wilde geven.

1 November 1877. Des voormiddags Dominee Post hier. Hij had in onze Kerkekamer zijne catechisatie gehouden aanvankelijk met ruim 30 leerlingen, geopend met eene toespraak waarbij ook de ouders aanwezig waren.

5 November 1877. Ik des morgens 9 uur met Dominee Post (Boonacker kwam om een begrafenis eenige uren later, Katrina toen aan de Waal) naar de Kikkert en daar tot omstreeks 3 uur werkzaam geweest met het rangschikken van de boeken der Leesbibliotheek.

12 November 1877. Vannacht zeer onstuimig stormachtig weder. De barometer staat beneden de laagste aanteekening (storm). Met den middag wordt het kalmer.
Ik alleen naar de Kikkert en aldaar werkzaam om de Leesbibliotheek te ordenen. Met den middag komt Boonacker mij helpen. Post om het weer terug gebleven.

19 November 1877. Des voormiddags met Post naar de Kikkert, gearbeid aan de Leesbibliotheek. De boeken zijn nu alle opgeteekend op lijsten met nummers.

26 November 1877. Vandaag weder goed weer. Vanmorgen met Boonacker en Post naar de Kikkert om de Leesbibliotheek in orde te brengen. Begonnen met het afschrijven der lijsten voor de te drukken catalogus, wat wij ieder voor zich in huis zullen voortzetten.

8 December 1877. Des avonds de weduwe Ran-Slijboom hier. Er waren 5 Heeren boven Hoorn vandaan bij haar gelogeerd, die morgen Habbema wilden hooren, maar nu wilden zij eerst vernemen of hij beroepbaar was, anders gingen zij naar Post. Wij moesten haar mededeelen dat Habbema eerst met Maart eerstkomend 2 volle jaren te Cocksdorp zou zijn geweest.

13 December 1877. Post even hier.

17 December 1877. Post hier, Kransdag bij mij. Wij hebben met elkaar op de studeerkamer het ontwerp van een Reglement voor de Leesbibliotheek besproken.
Ensing hier even bij hem geweest. Later half 2 kwam Dominee Dyserink, die vanavond de voordragt hier zal houden in het Nut.
Wij naar de Nutsvergadering in de Kikkert in de billartkamer (voor ‘t eerst) waar de talrijke menigte zeer bedrongen moest zitten. Door absentie van S. Keyser en Bakels moest ik het Praesidium waarnemen.

13 January 1878. Des namiddags Van Eerde en vrouw hier op reis naar de Waal. Katrina rijdt met hen mede. Ik tegen 8 uur ook daarheen gewandeld. Aldaar groot gezelschap. Wijl De Lang en Post bedankt hadden had Bakels genoodigd behalve ons en Boonacker en vrouw en Habbema en zuster en Van Eerde en vrouw ook anderen, waarvan kwamen Bok en vrouw, Ensing en vrouw en De Holl.

24 January 1878. Dominee Post des morgens hier. Hij is zeer ingenomen met zijn beroep te Wijdenes, zal er wel heengaan, schoon men hem gisteravond te Oude Schild 200 gulden verhooging van tractement had aangeboden.

2 February 1878. Ik des voormiddags NIET naar de begrafenis van de overleden man van Dirkje Keyser aan ’t Oude Schild, waar Post toch de toespraak zou houden en ik noodig aan mijn werk moest blijven.

8 February 1878. Algemeen spreekt men veel over de te vreezen achteruitgang van Texel, waartoe aanleiding geeft het a.s. vertrek van Glijnis, de pianiste juffrouw Vlessing, wier man en broeder onderwijzer is in den dans, voorts dominee Post, Boonacker, Dirk Tuinder en anderen.

17 February 1878. Laatstleden vrijdag hadden wij een regt genoeglijke avond in de Lindeboom. Vergadering van de Protestantenbond, onder het gehoor van Dominee Hendrik Vrendenberg van den Helder, die eene belangrijke en krachtige improvisatie hield van anderhalf uur. Eerst sprak hij over de gewaarwordingen die het weder betreden van zijn geboorteland bij hem veroorzaakte in die onstandigheid waarin dit geschiedde, die de oprigting van eene Afdeeling van de Protestantenbond noodzakelijk hadden gemaakt. De hoofdzaak van zijne volgende Rede was om aan te toonen dat de voorstanders der Nieuwe Rigting niet al te laag op de Orthodoxie moesten nederzien, vermits beider beschouwingen, hoe ver ook uiteenloopende, toch in dezelfden bodem wortelden.
De Orthodoxen en de Modernen hadden beide evenzeer behoefte aan een woord= eene Openbaring Gods, maar de één vond het in den Bijbel, de ander in de Natuur, de Geschiedenis en zichzelven. Beide hadden diepe eerbied voor Jezus, maar de een vestigde meer het oog op uiterlijk, de ander op innerlijk krachtsbetoon. Ik hoorde hem met bijzonder veel genoegen.
Naderhand hield Dominee Post nog eene voortreffelijke improvisatie over de geschiedenis van het leven en werken van Galileo Galilei, als een profeet van den Nieuwen Tijd. Ook hem hoorde ik met zeer veel genoegen. De zaal was met toehoorders gevuld.

25 February 1878. Hier Krans, afrekening van ons Leesgezelschap, praesent Bakels, Boonacker, De Lang. Later kwam Post.

11 Maart 1878. Niet naar de Krans bij Post, wijl deze op reis gaat naar Leijden.

14 Maart 1878. Post hier, deed het verhaal van het feest van Professor Kuenen.

20 Maart 1878. Catechisatie. Kinderen, 1 van Bakels, 2 van Van Eerde des middags hier. Fokel reed (met Boonacker en Lize en den Heer De Vries) mede naar Post en van hier terug nam zij Herman weer mede.

23 April 1878. Ik nog als voren. Katrina ging te 8 ure nog, ofschoon het hard woei, naar ‘t Oude Schild. Post hield Ringsvergadering en afscheidspartij. Tot mijn leedwezen kon ik die niet bijwonen.

24 April 1878. Katrina had de dingsdagavond bij Post genoeglijk doorgebragt. Gelderman was spoedig heengegaan, wat wel eenigzins eene verligting was. Post had van zijne Gemeente tot een aandenken gekregen een boekwerk “Conversations Lexicon” van Brockhaus in 17 banden.

24 April 1878. Afscheidspartij Dominee Post van ’t Oude Schild, daar ook Ensing en vrouw. Ensing zelf was maar korten tijd zichtbaar.

28 April 1878. Katrina naar de afscheidspreek van Post. Toen Post c.s. des namiddags te 3 uur vertrok was geheel Oude Schild op de been en aan de haven.

29 April 1878. Naar Gelderman om te zeggen dat de eerste 4 weken de Kerkbode niet bij mij bezorgd moest worden. ’t Was daar Vrouwenvereeniging, 23 leden. Men werkt daar met naaijen en breiden voor ’t Weeshuis te Neerbosch, dat 400 wezen telde. Hij was gister bij Post geweest. Hij wilde aannemen dat Post met goede bedoelingen gewerkt had, maar daarom was ’t nog niet goed enz.

8 Juny 1878. Tegen den avond Doctor Ensing hier. Hij gaat nu eerlang naar de Vergadering te Dordrecht. Op de terugreis zal hij, met Meester Muller, Dominee Post bezoeken. Hij roemt zeer het karakter van Meester Muller, sedert hij meer intiem met hem is geworden en weet hoe hij heeft moeten worstelen om zich tot zijne tegenwoordige hoogte te verheffen.

3 July 1878. Tegen de avond Boonacker en vrouw en zuster Anna en logée Christine hier om boodschappen te doen. Zij verhalen van hun bevind van zaken te Hem en te Wijdenes bij Post.

15 September 1878. Zondag. Katrina is vanmorgen naar Oude Schild gewandeld om Post de vernieuwde Kerk aldaar te hooren inwijden. Dien morgen werd ook een marmersteen in ‘t voorportaal onthuld met de woorden: “Herinnering aan D. Post”.

16 September 1878. Te 11 ure komt Dominee Post hier. Hij verhaalt veel van zijn ervaring op gister. Hij stond op het 12tal te Hoorn, had gesolliciteerd naar de post van Districtsschoolopziener. Wij zetten die gesprekken voort ten huize van Ensing waar wij ook (Katrina en Boonacker en ik) zouden koffij drinken te 12 ure. Post vertrok met Ensing te kwart over 2, eerst nog het graf van Dora bezoeken en dan naar Oude Schild.

3 November 1878. Jan Jansz Rab kwam toegang tot mijne catechisatie [vragen] voor 3 kinderen, waarvan 2 verleden jaar bij Post gingen, evenzoo 3 kinderen van Lindeman.

21 February 1879. Brief van Post. Hij had l.l. zondag in Groningen gepreekt en Dirk ontmoet.

8 April 1879. Des namiddags met Katrina naar ’t Oude Schild gewandeld. Thee gedronken bij C. Duinker en Jannetje van Grouw. Over Dominee Boon sprak Duinker zeer ongunstig. Hij was nu in de kost bij Meester Muller. Hij kwam nergens. Zijn preeken boeiden niet. Hij kende zijne leerlingen niet. Men beklaagde zich dat de goede pogingen van Post tot vooruitgang alzoo geheel verijdeld werden. Voor het karakter en werk van Post had men niet anders dan den grootsten lof.


Terug naar de vorige bladzij