Boekhandel Honigh26 Mei 1852. Gisternamiddag was hier nog de jonge Honigh van Schagerbrug, die binnenkort hier een boekwinkel zal opzetten.

16 Juny 1852. Eene visite gemaakt bij buurman Honigh, hier sedert 14 dagen gekomen, aldaar Meester Brouwer.

Samuel: Donderdag 24 Jùnij 1852. Ik heb nù laatst vergeten te schrijven dat er nù twee boekverkoopers aan den Burg zijn die er al lang geweest is heet Slùrig en die er pas gekomen is heet C.J. Honing.

Samuel: Dingsdag 6 Jùlij 1852. Nù is het vandaag Katrina’s verjaardag, zij heeft dit gekregen: een boerinnetje die melk karnt en wij hebben haar ook vijf prenten gegeven en gister was J C Honing hier.

Samuel: Donderdag 23 September 1852. Vader is om voor acht te huis gekomen, nù is hij naar C.J. Honig, ik herinner mij nog dat wij gisteren prenten van hem gekocht hebben. Ik ben morgen nù jarig.

27 September 1852. Des avonds Departementsvergadering, 13 leden. Wentink en ik doen verslag van de Algemene Vergadering te Amsterdam. Ik word weer gekozen in het bestuur.
Honigh wil gaarne dat Dirk een kaart van Texel voor hem teekent, en wil hem daarvoor een boek vereeren.

3 October 1852. Dirk heeft een kaart van Texel zeer netjes geteekend en brengt die aan buurman Honigh en ontvangt hij daarvoor eene “Handleiding in het kaarten teekenen”.

Samuel: Donderdag 7 October 1852. 8 1/2 – 6 1/2. Trijntje Honing heeft vandaag met ons gespeeld.

Samuel: Zondag 30 Janùarij 1853. Ik ben vandaag met Grietje Dirk en Vader naar het Oostereind geweest. Honing is met ons geloopen.

Samuel: Woensdag 23 Februarij 1853. J.C. Honing zou vandaag bij ons komen.

Samuel: Donderdag 12 Mei 1853. Vandaag is de zuster van Honing bij ons geweest.

Samuel: Dingsdag 2 Augustus. Ik heb vandaag gelezen in ‘de negerhut’ dit boek hebben wij van Honing ter lezing gekregen.

Samuel: Zondag 14 Augustus 1853. Leendert Bakker is vandaag met zijn vrouw bij ons geweest, de zuster van Honingh.

23 September 1854. Het speet Honigh dat ik het behangsel niet door zijn intermediair uit Amsterdam genomen heb.

Samuel: Zaturdag 19 November 1853. Eergisteren hebben wij ‘de Beeldengalerij’ uit de Bibliotheek van Honing gehaald, ik heb er nu in gelezen.

Samuel: Donderdag 1 December 1853. Vandaag heeft Dirk het derde deel van ‘de beeldengalerij’ uit de bibliotheek van Honingh gehaald.

Samuel: Vrijdag 2 December 1853. Ik heb gelezen in het 3de deel van ‘de Beeldengalerij’ het 1ste was doorelkander, het tweede van ‘De reis eener duitsche familie naar Amerika’ en het 3de was van ‘Een reis een levensgeschiedeis van een gemzenjager’ en gedichten.

Samuel: Dingsdag 10 April.. Vandaag is Honing bij ons geweest.

Samuel: Vrijdag 28 April 1854. Vandaag is Vader naar Honing geweest.

17 october 1854. Vandaag de arbeid van Dirk voor de wedstrijd te ’s-Hage ingepakt en aan Honigh ter expeditie verzonden.

Samuel: Dingsdag 10 April 1855. Vandaag is Honing bij ons geweest.

Samuel: Dingsdag 22 Mei. Vader en Tante zijn naar Honing geweest. Hij gaat spoedig weg en gaat dan naar de Rijp.

23 Mei 1855. Gisteravond bij Honigh. Hij gaat na Pinksteren naar de Rijp vertrekken. Wij waren er nu als ‘t ware op afscheidsvisite, Geke en Martha ook.

22 July 1857. Des avonds bij Cornelis Honigh koffij gedronken. Veel met de vrouw gesproken, die behoefte heeft aan vertroosting en opbeuring. Zij had in de Rijp anderhalf jaar lang altijd aan de koorts gesukkeld en was daardoor zeer verzwakt. Nu was zij weder gezond en verheugde zich zeer dat zij weder hier was. Zij erkende dat zij ook in geringen stand nog regt gelukkig kon zijn. Zeer gevoelig was zij nog bij de herinnering aan het verlies harer kinderen. Wij spraken op ‘t laatst ook nog over het niet meer te Kerk komen van haar oom Gerrit List, hetgeen zij afkeurde. Zij zeide ook dat de losheid in de mond van Willem Bok reeds voor lang genoeg bekend was. Zij wenschte zeer dat ik spoedig eens weer kwam.

26 November 1857. Des avonds Afschaffingsvergadering aan den Burg. Er waren alleen de leden Voigt, Sipkes, Honigh, Simon Dekker en ik. Voigt las de Redevoering voor van Huijdecooper “Hoe de sterke drank den mensch verhindert zichzelven te beheerschen”. Ik [las] daarna dat gedeelte van mijn verslag, hetwelk over de vruchten van onze werkzaamheid hier op Texel handelt, ‘t welk ik besloot met eene opwekkende toespraak.

1 December 1857. Des middags Honigh hier met prentenboekjes. Vandaag weder een zeer schoone dag.

9 Juny 1858. Des avonds Doctor van Deinse hier en later Honigh, waardoor ik genoodzaakt wordt om den ganschen nacht tot 5 uur door te werken om mijn brief aan den Heer Muller klaar te krijgen.

26 Juny 1858. Simon Dekker voltooit het verwen van ‘t logeerkamertje, Honigh het behangen.

9 Maart 1859. Honigh hier, hij wil de Uitgezochte Liederen aan den Hoorn leveren voor 1,80 gulden, ingebonden, wat zij anders ingenaaid zouden kosten.

4 April 1859. Vanmorgen van Honigh ontvangen Baedekers Rheinlande, nu een boek van studie voor mij.

5 December 1860. Des namiddags bij Honigh eenpaar werken gekocht “De Waterwereld” en “het Microscoop”. Menno vermaakte zich in zijn St. Nicolaaspak.

12 September 1861. Wieringa had een kist met boeken uit Wentinks nalatenschap bij Honigh gebragt ter verkoop in Amsterdam.

6 December 1861. Gister bij Honigh een paar boeken gekocht voor Sint Nicolaasgeschenk voor de kinderen, o.a. “Het boek der uitvindingen”. De kinderen waren vanmorgen regt tevreden.

31 Maart 1868. Bij de weduwe Honigh mijn rekening betaald.

20 October 1868. Te Amsterdam bij Menno geslapen. Tegen 8 uur uitgewandeld, hij naar ‘t collegie, ik naar de stoomboot naar Zaandam. Daarin Dominee van Gilse en den Heer Honigh (vroeger op Texel) gesproken. Ik naar Westzaan gewandeld.

13 September 1869. Even bij de weduwe Honigh papier gekocht. Zij had 10 inteekenaren op de Lucifer van Akkeringa.

22 Maart 1871. Aan de weduwe Honigh de rekening betaald, 33,25 daarbij Volksblad.

16 November 1873. Des namiddags even naar de weduwe Honigh om afscheid te nemen van Jakob, die morgen op reis gaat om naar Noord Amerika te trekken, doch hij was niet thuis [hij kwam des avonds bij Huizinga]. Hij vertrekt zaterdag eerstkomend met het stoomschip de Maas naar New York en dan nog 40 uur (2 dagen sporens) naar Chicago, waar hij bediende in een logement zou worden, om na alzoo de Engelsche taal geleerd te hebben in een kruidenierswinkel te komen. Hij was daartoe aangespoord door een zekere Ten Bokkel, zoon van wijlen de predikant van Noord Scharwoude, die daar 2 jaren was.

15 January 1874. Jannetje List, huishoudster van Dalmeijer, laboreert nog steeds aan de gevolgen van een mistred, voet verstuikt. Zij had gister een brief gehad van haar zoon Jakob uit Chicago, pas aangekomen na slechte reis, nog niet op zijne bestemming [Jakob Honigh?].

25 January 1874. Zondag. Gepreekt alhier. Na kerktijd Sijbrand P. Keyser hier om te spreken over de boekverkoopersrekening van de weduwe Honigh, wier zaken hij tot liquidatie zal brengen.

26 Juny 1874. Tegen de avond naar Sijbrans Jansz Keyser, van hem ontvangen het geld dat ik nog aan ‘t Emeritaatsfonds heb bij te betalen voor de Gemeente en ook voor mij. Verder met hem veel gesproken, vertrouwelijk, over mijn positie in de Gemeente, hoe ik zou wenschen af te treden als ik vernam dat mijn aanblijven de Gemeente tot spijt of nadeel was.
Hendrik Dalmeijer aldaar. Zijne huishoudster weduwe Honigh voldoet weinig. ‘t Zal niet onaangenaam zijn als zij vertrekt. Zij spreekt er wel over om weer een winkel te beginnen.

26 Juny 1874. Jakob Honigh is nu boereknecht in Amerika.

19 Mei 1879. Bij Jan List. Zijne zuster Jannetje woont thans met hare 2 zoons te Boston, Noord Amerika, en heeft het daar zeer goed. Pieter is bij een slager, Jakob werkt op een drukkerij met 400 knechts.

19 Mei 1881. Jannetje List in Amerika, zeer naar genoegen getrouwd. Haar zoon Jakob (letterzetter) evenzoo, met Pieter ging het goed.


Terug naar de vorige bladzij