Dirk Jansz BakkerEr waren twee mannen met deze naam:

Dirk Jansz Bakker (1800-1859) getrouwd met Trijntje Klaas Pronk
Dirk Jansz Bakker (1840-1912) getrouwd met Grietje Jakobs Eelman (1839-1915)

Het gaat in deze file om de tweede Dirk, de eerste Dirk was een broer van diens vader.
Deze Jan Bakker had van zijn 3 kinderen Trijntje, Antje en Dirk slechts 1 kleinkind dat volwassen werd, Jan Adriaansz Kikkert.

Dagboek Huizinga:
29 january 1854. Zeer onstuimig weer. Dirk des avonds Klaas Bremer, Dirk Jansz Bakker en Herman Kikkert bij zich. Zij vermaakten zich best tot 11 uur.

9 february 1854. Dirk des avonds te 6 ure met Klaas Bremer, Gerrit Dirksz Bakker enz op een rookie bij Dirk Jansz Bakker op Noord Haffel. Komt over 12 ure te huis. Ik begon bezorgd te worden [zware storm]. Hij had zich best vermaakt.
Grietje: Dond: 9 Feb: 1854. Het is van daag onstuimig weder geweest.- Om 6 uren is Dirk naar J.J. Bakker op de Witte Engel gegaan.

1 october 1854. Dirk heeft eenige knapen bij zich, Dirk Jansz Bakker, Gerrit Dirksz Bakker, Klaas Brouwer en Dirk Gerritsz Bakker.

23 july 1856. Des avonds eenige jongelieden bij Dirk: Klaas Joannes Brouwer, Dirk Gerritsz Bakker, Herman Johannesz Kikkert en Sijbrand Cornelisz Keijser.
Dirk Jansz Bakker en Gerrit Dirksz Bakker konden niet om het hooijen.


Dirk Huizinga vertrok in july 1855 naar Groningen om verder te leren. Het contact met zijn kameraden werd daardoor veel minder.
Dirk Bakker trouwde met Grietje Eelman. Zij waren het echtpaar dat op bladzijde 187 van Texelse Geslachten I staan, met al die gestorven kindertjes. Ze verloren tussen 1861 en 1878 alle 15 kinderen die ze kregen, Jan, Dirkje, Jan, Jan Jacob, Dirkje Frederica, Dirkje Frederica, Jan Jacob, Jan Jacob, Jan Jacob, Johannes Jacobus, Dirkje Jacoba, Johannes Jacobus, Grieteka Dierina, Dirk Jan, Grieteca.

Huizinga maakte dat als predikant van dichtbij mee, soms maakte hij er een notitie over:
29 augustus 1865. Bij Dirk Bakker op Noordhaffel zijn 5e kind [Dirkje] geboren en gestorven, 9 dagen oud.
20 april 1869. Des avonds naar Dirk Jansz Bakker en vrouw die nu hun 7e [Jan] kind hadden verloren (9 jaar getrouwd), dit kind was het oudste wat zij nog gehad hadden, n.l. 2 maanden.

15 Mei 1870. Naar Dirk Jansz Bakker, die zijn 9de kind verloren had.

25 November 1870. Bij Dirk Bakker. Ook hij teekent voor Leen Blank [die leefde in armoede, had een ongeluk gehad]. Hij verhaalt hoe het plan der Burgersociëteit tot eene winterwerkverschaffing nog al moeijlijkheden ontmoet.

5 maart 1875. Dirk Jansz. Bakker heeft nu ten 12e male (behalve een doodgeboren 8-maands kind) een kind [Johannes] verloren in de eerste levensmaanden. Altijd een goede kraam, schoon een paar maal met forceps. Een uiterlijk voordelig kind, dat zich goed ontwikkelt en opeens dood ligt. Hij sprak er verstandig over. Het verband van oorzaken (schoon ons onbekend) en gevolgen is niet op te heffen. Wij moeten ons schikken in het onvermijdelijke. De vrouw is er zeer gevoelig over, soms (zooals de vader mij zeide), tot krankzinnigheid toe.

9 april 1876. Des avonds bij Dirk Jansz. Bakker die onlangs hun 13e kind [Grieteka] (19 dagen oud) weder verloren hebben.

29 july 1877. Des namiddags tegen den avond, terwijl de anderen Dirk en Manna met de kinderen wandelden en Katrina bij Margo Keijser was, ik naar Dirk Jansz Bakker. Zijn vrouw van haar 14de kind bevallen. Het is nu nog vrij welvarende. Aldaar de vrouw en dochter van A. Dijksen.
Bakker wil geen lid van de Schoolcommissie zijn, waartoe hij herhaaldelijk benoemd is, omdat hij zich niet bekwaam acht voor de taak, die waardiger mannen niet konden volbrengen, om de zoo noodige verbetering in den staat van het onderwijs alhier te maken, met Cornelis Rab zamen tegenover 3 leden van de Raad.

18 Mei 1879. Bij Dirk Jansz Bakker en vrouw koffij gedronken.

3 July 1879. Daarna bij Dirk Jansz Bakker, Penningmeester der Spaarbank, de spaarbankboekjes mijner kleinkinderen gebragt om vervolgens de gelden te ontvangen. Hij had Boetje met genoegen gehoord en gaf ook wel blijk hem goed begrepen te hebben.
Hij is een man van een helder begrip, die zich goed weet uit te drukken.


11 July 1879. Des avonds Dirk Jansz Bakker hier, mij het uit de Spaarbank gevraagde geld 47,68 gulden gebragt. Veel over die inrigting gesproken, werkt hier zeer nuttig, heeft nu al 5 à 6000 gulden. De school van Oude Schild heeft er reeds 1100 gulden in. Ook arbeiders en naaisters brengen hunne spaarpenningen. Tot nog meer bekendheid en algemene deelneming raad ik aan gedurig overal eene kennisgeving aan te plakken, waarvoor ook hij gestemd is, maar wat eenig bezwaar heeft om de kosten.

19 Mei 1881. Huizinga is voor het eerst sinds 2 jaar weer op Texel. Bij Dirk Jansz Bakker [met wie Huizinga vanuit Groningen regelmatig correspondeerde] en vrouw volgens afspraak met Katrina en Fokel koffij gedronken. Het huis en de kleine tuin alles in de uiterste netheid.

ANTJE JANS BAKKER was de zuster van Dirk.

25 October 1857. [De vader van Dirk en Antje Bakker] Jan Jansz Bakker helaas, moet trouwen met zijn meid! [Nantje Cornelis Knol]
15 Juny 1858. Antje Bakker speekt veel van over de droevige geschiedenis van het huwelijk van haar vader, waartegen zij zich zeer vijandig toont. Ik zocht haar tot zachteren zin te brengen.

Antje Bakker toonde zich erg jaloers op haar broer:
14 Mei 1869. Bij Antje Bakker, vrouw van Klaas Langeveld. Deze is zeer bitter tegen haar vader en vooral diens vrouw “die buffel, die ongelikte beer”, enz enz, want zij had niets van hem, hij schonk alle voordeelen aan haar broeder Dirk. Zij kwam er dan ook hoogst zeldzaam en zij kwamen bij haar aan huis geheel niet. Zij troostte zich ermede dat zij het buiten hen redden kon. Ik zocht haar tevergeefs tot zachter gezindheden te stemmen.

16 April 1874. Klaas Ponger zal morgen intekenen met Antje Jans Bakker, hoogst ongunstige verwachting van dit huwelijk.

28 Augustus 1874. Bij Antje Bakker en Klaas Ponger, zijn dochter Catharina verjaart, is daar nu uit Nieuwendam gelogeerd, aldaar Siets Ponger en vrouw. Gesprek over industrie en Industriële Zaanlandsche Tentoonstelling, Oudheidkunde.

5 December 1874. Des voormiddags ter begrafenis (met Vrendenberg) van Guurtje Adriaans Kikkert, inwonende bij haar tante Antje Bakker. Aldaar Jan Jansz Bakker c.s., J. Zuidewind, P. Kikkert enz. Men houdt het er wel voor dat zij zich door den naauwen mond van den regenbak zal hebben gedrongen waarin zij l.l. dingsdagavond is verdronken gevonden. Men spreekt ervan alsof er eene liefdesgeschiedenis in het spel was, dat echter ook weer wordt tegengesproken.

17 January 1875. Bij P. Kalf en vrouw. Zij verhalen van Ponger en vrouw. Antje is nu voorgoed van haar man af, met wien zij verleden voorjaar trouwde. Hij, in gemeenschap van goederen getrouwd, beheert nu haar bezittingen en geeft haar 6 of 8 gulden per week, onder voorwaarde dat zij niet tot hem wederkeert. Hij heeft trouwens zijn woonhuis geledigd en te huur gezet. Hij moet zeer gierig zijn, zijn vrouw mishandeld hebben, enz. Van haar wordt echter ook niet veel goeds gezegd.


Terug naar de vorige bladzij