De bewaarschool


Bewaarschool

Omgeving van de Bewaarschool. De Nieuwstraat heet tegenwoordig Burgwal.


13 maart 1856. Jan Koning keurt het zeer af dat er pogingen worden aangewend (door den Heer Kikkert) om hier eene Bewaarschool op te rigten. Texel moet Texel blijven.

6 september 1858. Kors Roeper beklaagt zich dat de voornaamsten hier zoo weinig voor een goede zaak overhebben, bv. Toen er onlangs over het nut van eene Bewaarschool gesproken werd had jufvrouw Dijksen gezegd: “Laat ze daar maar niet mee beginnen, want dan moeten wij nog meer betalen”.

13 februari 1865. Nutsvergadering. Voorstel gedaan tot het oprigten van een Bewaarschool en van eene Werkverschaffing. Ik in Commissie van de laatste.

18 october 1869. Nutsvergadering. Voorts gesprekken over de oprigting van een Bewaarschool (door mij uitgelokt). Ik zoude misschien daarover eens een bepaald voorstel doen, er scheen echter niet veel sympathie voor te zijn. Men zag op tegen de kosten.

8 july 1878. Naar de oude school ter verloting der prijzen 225 in getal tegenover 4000 loten waarvan nog 1300 die niet genomen zijn. 2 knapen uit het Weeshuis trokken de nommers, eerst een lot dan een prijs. Het duurde tot ruim 1 uur.

16 september 1878. De Bewaarschool zooals hij thans wordt ingerigt bezien, zal nu spoedig gereed zijn. De timmerman Geus zegt dat dominee Gelderman druk werkzaam is om eene andere bewaarschool aan de Burg te doen verrijzen.

15 december 1878. Juffrouw Mina de la Faille van Dordrecht benoemd tot directrice van de Bewaarschool.

12 january 1879. 44 kinderen zijn opgegeven voor de Bewaarschool.

15 february 1879. l.l. Woensdag kennis gemaakt met mejuffrouw de la Faille van de Bewaarschool. Katrina heeft zich sedert dien tijd bijkans dagelijks bezig gehouden met haar bij verschillende huisgezinnen aan de Burg te introduceeren.

17 february 1879. Met Loman en la Faille de kist met leermiddelen in de Bewaarschool ontpakt.

19 february 1879. Inwijding der Bewaarschool door toespraken van Lomans, Bakels,Westenberg en Huizinga voor een vrij talrijke vergadering, ± 60 kinderen (door hunne ouders begeleid) op chocolade getracteerd, waaraan Katrina een werkzaam aandeel had. Besloten is aan de Koning te vragen om onze stichting Emma Bewaarschool te mogen noemen.

24 maart 1879. Dirk Pietersz Bakker maakt juffrouw la Faille het hof. Men meent dat zoo het tot een huwelijk kwam, dit voor hem goed zou zijn.

25 maart 1879. Loman spreekt over de speelplaats aan te koopen voor de Bewaarschool.

30 maart 1879. Pastoor Kroese komt mij alleen spreken over wat ons als bestuur( met Loman en Troelstra) te doen staat bij de gerugten over de directrice die zich welligt aan Dirk Pietersz Bakker zou kunnen of willen verslingeren. Hij meent dat ik haar daarover eens moet teregtwijzen Ik meen dat dit liever aan de praesident Loman moet worden overgelaten. Te 6 ure Bewaarschoolvergadering op het Raadhuis. Loman zal juffrouw la Faille eens bij zich roepen.

24 april 1879. De confessioneele partij heeft nu een huis in de Weverstraat voor haar bewaarschool gekogt.

24 april 1879. Het engagement van Dirk Bakker net onze bewaarschoolhouderes is nu publiek.

28 april 1879. Door de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen is f 800,- geschonken voor de Bewaarschool. Misschien zal de school van Gelderman een 30 kinderen aan de Algemeene Bewaarschool onttrekken. Daar zal ook de zondagsschool en de vrouwenvereniging vergaderen.

29 april 1879. Dirk Bakker en zijn beminde jufvrouw la Faille hier een bezoek gemaakt. Hij zeide werkzaamheid te zoeken en zijn leven te willen beteren.

2 mei 1879. Vergadering op het Raadhuis over de Bewaarschool. Nu kunnen wij de noodige ruimte voor eene speelplaats door afbraak van 2 woningen verkrijgen voor f 850,-

4 mei 1879. Gelderman wil ook een Christelijke school oprigten.

26 juny
1880. Jufvrouw Troll op bezoek te Groningen met roddels: Dirk Pietersz Bakker nu vijand van Herman Westenberg, het huwelijk van Bakker en Mina la Faille niet zeer gelukkig door zijn ongeregeld leven en leegloperij.


Terug naar de vorige bladzij