Graafwerk in de Bleekerij.

47 31 22 32 33 34
Irene en Wim Groene streep Plaggen Proefsleuf Afval Ploegsporen
38 37 36 35 41 39
Profiel Lagen Scherven Kuil Kuil Kuil
40 43 44 45 46 05
Sloot Lagen Bord Bord Doppen Eierdoppen
04 06 07 09 12 16
Coupes Zeepnap Schoen Schoen Glas in lood Katrolwielen
21 08 13 14 15 10
Klosje Henk en Maarten Aslaag Damstelsel Damstelsel Kuil
11 17 18 26 19 23
Vlak Sloot Sloot Mand Askluit Sloot
24 25 27 29 28 30
Sloot Fles Slootvulling Slootvulling Slootvulling Nieuwe natuur

Home